Na vsebino
EN

018-202/2008 Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Številka: 018-202/2008-3
Datum sprejema: 24. 12. 2008

Sklep

Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 5. odstavka 3. člena in 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - ZRPJN-UPB5 (Uradni list RS, št. 94/07) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju višje svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Storitev revidiranja računovodskih izkazov Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. in energetskih dejavnosti za leto 2008 in 2009", začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika RIPRO d.o.o., Efenkova 61, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 12. 2008

odločila:

1. Zahteva vlagatelja za nadaljevanje postopka, poimenovana "Odgovor na obvestilo o ugoditvi zahtevka za revizijo, z dne 12. 12, 2008, se zavrže.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 700,00 EUR, v 15-ih dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

Obrazložitev:

Naročnik je 7.10.2008 izdal sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb. Po izvedenem odpiranju prispelih ponudb je naročnik dne 23. 10. 2008 izdal Obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika RENOMA d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je vsem ponudnikom dne 5. 11. 2008 posredoval tudi popravljen obrazec cenitve prispelih ponudb, ki je bil priloga Obrazloženemu obvestilu o oddaji javnega naročila, ker je ugotovil, da je prišlo do napake pri izračunu točk na uro pri vseh treh obravnavanih ponudnikih, ki pa ni vplivala na izbor najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj je z vlogo z dne 7. 11. 2008 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je naročniku očital, da prejetih ponudb ni točkoval v skladu z merili, ki so bila določena v javnem naročilu. Vlagatelj se ni strinjal z naročnikovim točkovanjem pri merilu 1- ponudbena cena in je mnenja, da je naročnik napačno izračunal točke pri navedenem merilu. Navedeno je vlagatelj obrazložil z navedbami, da v okviru postavljenih meril kot kriterij ni bila postavljena količina porabljenih ur in cena /uro, temveč ponudbena cena, tj. cena, ki se zaračuna naročniku. Ker je zatrjevana napaka naročnika bistveno vplivala na razpored ponudb pri točkovanju in pri izbiri najugodnejšega ponudnika, je to napako po prepričanju vlagatelja potrebno odpraviti. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev vplačane takse v višini 700 EUR.

Naročnik je z Obvestilom o razveljavljenem postopku z dne 17. 11. 2008 vlagatelja obvestil, da je v skladu s 16. in 17. členom ZRPJN obravnaval njegov zahtevek za revizijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in odločil, da v celoti razveljavlja postopek.

Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 11. 2008 naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, ki je dne 27. 11. 2008 sprejela sklep, št. 018-179/2008-3, v katerem je odločila, da mora naročnik o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je na podlagi citiranega sklepa Državne revizijske komisije dne 8. 12. 2008 s sklepom, št. KPV-33-2008/XII-FRS-105806-ČF-DD, razveljavil svojo odločitev o celotni razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. KPV-33-2008/XII-FRS-105806-ČF-DD, z dne 10. 12. 2008, zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil in razveljavil odločitev o izbiri ponudnika, vsebovano v Obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila, št. KPV-33-2008/X-FRS-105806-ČF, z dne 23. 10. 2008. Vlagatelj je sklep prejel dne 11. 12. 2008.

Vlagatelj je v predpisanem roku z vlogo z dne 12. 12. 2008 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Navedel je, da je naročnik potrdil, da je bila storjena napaka pri cenitvi prispelih ponudb, ni pa odpravil napake, to je sprejel nove odločitve glede oddaje predmetnega javnega naročila najugodnejšemu ponudniku. Prav tako naročnik ni sprejel sklepa, da razveljavlja odločitev o celotni razveljavitvi postopka z dne 17. 11. 2008, niti ni podal obrazložitve, zakaj je takšen sklep sprejel, saj je s tem presegel meje zahtevka za revizijo. Vlagatelj je tudi priglasil stroške taks v višini 700,00 EUR.

Naročnik je z vlogo, z dne 15. 12. 2008 odstopil celotno dokumentacijo Državni revizijski komisiji. Navedel je, da je razveljavil svojo odločitev o celotni razveljavitvi postopka in meritorno odločil o zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je v dokazne namene vpogledala v celotno dokumentacijo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila in izvedbi revizijskega postopka pred naročnikom, ter po oceni le-teh odločila, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je po vpogledu v sklep naročnika, št. KPV-33-2008/XII-FRS-105806-ČF-DD, z dne 10. 12. 2008, ugotovila, da je naročnik zahtevku za revizijo vlagatelja ugodil tako, da je razveljavil odločitev o izbiri ponudnika, vsebovano v Obrazloženem obvestilu o oddaji javnega naročila, št. KPV-33-2008/X-FRS-105806-ČF, z dne 23. 10. 2008. Dalje je iz sklepa naročnika, št. KPV-33-2008/XII-FRS-105806-ČF-DD, z dne 8. 12. 2008 razvidno, da je naročnik tudi razveljavil svojo prejšnjo odločitev o celotni razveljavitvi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Iz vsebine vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 7. 11. 2008, v katerem vlagatelj sicer ni postavil konkretnega pravovarstvenega predloga, izhaja, da je vlagatelj zahteval razveljavitev citirane odločitve naročnika o izbiri ponudnika. Iz slednjega je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v celoti ugodil zahtevku za revizijo.

Iz določbe 1. odstavka 16. člena ZRPJN izhaja, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Odločitev naročnika predstavlja odločitev o določenem pravovarstvenem zahtevku oziroma zahtevku za pravno varstvo pravic ponudnika v postopku oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo lahko vlagatelj (kot je to razvidno iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN) postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči na način, da postopek (delno ali v celoti) razveljavi ali pa vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo zgolj razveljavitveni oziroma kasatorični učinek, saj se z njo razveljavi določeno pravno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, določen del razpisne dokumentacije, celoten postopek oddaje javnega naročila itd.). Ne more pa naročnik v postopku revizije sprejeti nobenih odločitev v postopku oddaje javnega naročila, ampak slednje (v primeru razveljavitve) lahko stori šele po končanem revizijskem postopku. Ker naročnik, kot je bilo že zapisano, odloča o pravovarstvenem razveljavitvenem zahtevku, ker o njem odloča v izreku svoje odločitve in ker pri tem odloča v njegovih mejah, gre v obravnavanem primeru naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz izreka njegovega sklepa z dne 10. 12. 2008, nedvomno šteti, kot ugoditev celotnemu revizijskemu zahtevku vlagatelja.

Vsled ugotovljenemu je Državna revizijska komisija zaključila, da je vlagatelju odpadel pravni interes za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in je bilo potrebno ob smiselni uporabi 274. člena Zakona o pravdnem postopku - ZPP-UPB3 (Uradni list RS, št. 73/07 in 45/08), katerega določbe se na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, zahtevo vlagatelja za nadaljevanje postopka, poimenovano "Odgovor na obvestilo o ugoditvi zahtevka za revizijo, z dne 12. 12, 2008, zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Odločitev o stroških temelji na 3. odstavku 22. člena ZRPJN. Ker naročnik o stroških postopka ni odločal, je Državna revizijska komisija odločala o stroških in vlagatelju kot potrebne priznala stroške za plačano takso za revizijo v višini 700,00 EUR.

Naročnik mora povrniti vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v višini 700,00 EUR, v 15-ih dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku paricijskega roka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne Â"Â"Â"Â"24. 12. 2008

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje
- RIPRO d.o.o., Efenkova 61, Velenje
- RENOMA d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran