EN

018-182/2008 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Številka: 018-182/2008-2
Datum sprejema: 12. 12. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter člana Jožefa Kocuvana in članice Sonje Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, kot članov senata, v postopku revizije postopka oddaje naročila "Dobava 110 kV kabla in kabelske opreme za kablovod 110 kV Pekre-Koroška vrata", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja ELSA Gornja Radgona, d.o.o., šlebingerjev breg 15, Gornja Radgona, ki ga zastopa odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.12.2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za dobavo 110 kV kabla in kabelske opreme za kablovod 110 kV Pekre-Koroška vrata, objavljenem na portalu javnih naročil dne 21.12.2007, pod št. objave JN4421/2007.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 5044,06 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 3.8.2007 izdal sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je obvestilo o javnem razpisu "dobava 110 kV kabla in kabelske opreme za kablovod 110 kV Pekre-Koroška vrata" objavil na portalu javnih naročil dne 21.12.2007, pod št. objave JN4421/2007 in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, št. 2008/S 248-304265, z dne 27.12.2007.

Vlagatelj je dne 11.2.2008 naročniku poslal dokument "Predlog za pomirjevalni postopek oz. zahtevek za revizijo", v katerem predlaga uvedbo pomirjevalnega postopka in odpravo kršitve 14. in 15. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Vlagatelj je vložil tudi zahtevek za revizijo za primer, če se naročnik z uvedbo pomirjevalnega postopka ne bi strinjal. Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo navaja, da je naročnik dvakrat objavil odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov. Zadnja dodatna pojasnila je naročnik objavil 29.1.2008, kjer je v odgovoru na vprašanje pod št. 2.3 bistveno spremenil vsebinske oz. tehnične zahteve razpisne dokumentacije. S takšno spremembo naročnik po vlagateljevem mnenju krši načelo enakopravne obravnave ponudnikov, saj je spremenil eno bistvenih tehničnih zahtev razpisne dokumentacije. Tehnologija vertikalne ekstrudacije in ohlajevanja, je tehnologija, ki jo ponuja zgolj eden oz. dva proizvajalca kablov. Pri tem vlagatelj poudarja, da ni dokazano, da je takšna tehnologija boljša, kajti vsi ostali večji svetovni proizvajalci še vedno izdelujejo kable z horizontalno ali poševno ekstrudacijo. Naročnik ne upošteva sorazmernosti zahtev, saj lahko enak učinek doseže tudi s poševno ali horizontalno ekstrudacijo. V nadaljevanju vlagatelj ugovarja, da je naročnik kršil načelo transparentnega javnega naročanja. Kajti naročnik je javno naročilo objavil na portalu javnih naročil pod številko objave; JN4421/2007, na svoji spletni strani pa je podajal pojasnila pod oznako JN/4421/200, s čimer je v nadaljevanju povzročil zmedo in nedoslednost v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj je 4.2.2008 posredoval naročniku vprašanja k razpisni dokumentaciji, na katera pa naročnik do trenutka vložitve revizijskega zahtevka ni odgovoril. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila ter zahteva povračilo stroškov v višini plačane takse.

Naročnik je z vlogo, datirano z dne 18.2.2008, znak 12-MP/N-95/08, vlagatelja obvestil, da šteje njegov zahtevek za revizijo za brezpredmeten, saj mu ni bilo priloženo dokazilo o plačilu takse v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z vlogo datirano z dne 25.2.2008 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper sklep, s katerim je naročnik zavrgel njegov zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-26/2008-9, z dne 2.4.2008, vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 18.2.2008, znak 12-MP/N-95/08.

Naročnik je dne 12.8.2008 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila iz katere izhaja, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere Eltima, trgovina, zastopanje in posredovanje d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), zoper katero je vlagatelj dne 25.8.2008 vložil zahtevek za revizijo, katerega je Državna revizijska komisija s sklepom (št. 018-142/2008-8; z dne 5.11.2008) v nadaljevanju zavrnila.

Dne 9.10.2008 je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis, v prilogi katerega se nahaja dopis Evropske komisije z dne 15.9.2008, iz katerega izhaja, da Evropska komisija ni sprožila pomirjevalnega postopka. Pomirjevalni postopek zaradi spremembe evropske zakonodaje (sprejetje nove Direktive 2007/66/ES) namreč ni več veljaven, zato v nadaljevanju tudi ni bil uveden. Naročnik je dopis Evropske komisije prejel dne 29.9.2008.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločil s sklepom z dne 13.11.2008, št. 12 -MP/JN-511/08, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik pojasnjuje, da zahteva po tehnologiji vertikalne ekstrudacije v nobenem pogledu ni diskriminatorna, saj je takšen pogoj veljal za vse potencialne ponudnike in je vezan na že obstoječe kablovode, na katere se bo predviden kablovod RTP Pekre-RTP Koroška vrata priključil. Naročnik pojasnjuje, da je zaradi izredne pomembnosti projekta potrebna tveganja maksimalno omejiti, zaradi česar se je naročnik tudi odločil za tovrstno tehnologijo. Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je 28.10.2008 preko spletne strani naročnika in portala javnih naročil seznanil vse ponudnike s spremembami tehničnega dela razpisne dokumentacije. Vezano na spremembo razpisne dokumentacije je v skladu s 54. členom ZJNVETPS dne 12.2.2008 rok za oddajo ponudb tudi časovno podaljšal na 27.2.2008 z namenom, da se vse zainteresirane osebe seznanijo z zahtevami naročnika. V zvezi z objavo razpisa na naročnikovi spletni strani, naročnik pojasnjuje, da je bila v tistem obdobju to edina objava, tako da eventualne neskladnosti po naročnikovih navedbah niso mogle vplivati na možnost seznanitve z vsemi dejstvi, ki so pomembna za oddajo javnega naročila. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 20.11.2008, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem vlagatelj pojasnjuje, da sporni naročnikov pogoj vertikalne ekstrudacije in referenco 1.000 km proizvedenih kablov lahko izpolnjuje le proizvajalec, in sicer proizvajalec kablov ABB, ki jih ponuja izbrani ponudnik in da je naročnik šele v sklepu o zavrnitvi zahtevka prvič pojasnil, čemu se je za vertikalno ekstrudacijo sploh odločil. Pri tem vlagatelj izpostavlja, da način ekstrudacije ni v nikakršni povezavi s tveganji pojave napak v življenjski dobi ali s samo zanesljivostjo dobave električne energije.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.11.2008, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 28.11.2008, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu celotne dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru presojala zakonitost naročnikovega ravnanja, s tem ko je slednji spremenil eno izmed tehničnih zahtev predmetnega javnega naročila in v nadaljevanju ni podal dodatnih pojasnil v zvezi s postavljenimi vprašanji vlagatelja.

Določba 2. odstavka 74. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08; v nadaljevanju: ZJNVETPS) določa, da razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so, glede na predmet naročila, potrebne pri izdelavi ponudbe. Podatki iz razpisne dokumentacije morajo biti enaki podatkom, navedenim v objavi obvestila o javnem naročilu. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila. Pri tem določba 2. odstavka 76. člena ZJNVETPS pravi, da naročniki na ali preko portala javnih naročil posredujejo dodatna pojasnila vezana na razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Na podlagi vlagateljevih zatrjevanj je Državna revizijska komisija vpogledala v spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik prvotno javno naročilo objavil na portalu javnih naročil dne 21.12.2007, kjer je 30.1.2008 določil kot rok za prejem ponudb. Takrat je bilo v razpisni dokumentaciji pod Tehničnimi zahtevami za kable 110 kV in opremo še določeno, da je zaželena (ni pa obvezna) tehnologija vertikalne ekstrudacije in ohlajevanja. Dne 14.1.2008 je naročnik rok za prejem ponudb podaljšal na 13.2.2008. Le nekaj dni pred navedenim rokom pa je naročnik dne 31.1.2008 objavil dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma odgovore na vprašanja, med drugim tudi odgovor na vprašanje podjetja ABB, ki je v obravnavani zadevi nastopilo preko izbranega ponudnika, in je od naročnika zahtevalo pojasnilo v zvezi z vertikalno ekstrudacijo, in sicer: "Ali je na strani 5/31 odstavek 8 pri pasusu "zaželena (ni pa obvezna) tehnologija vertikalne ekstrudacije"" Naročnik je na zastavljeno vprašanje odgovoril, da je vertikalna ekstrudacija obvezna. S tem pa naročnik po presoji Državne revizijske komisije ni le spremenil tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, marveč je spremenil tudi same tehnične pogoje in merila. Kajti kot merilo so bile določene ravno potrjene reference proizvajalca 110 kV ponujenega kabla (kar je Državna revizijska komisija ugotovila in obrazložila že v sklepu št. 018-142/2008-8). Naročnik pa je z uvedbo obvezne vertikalne ekstrudacije vsebinsko spremenil ravno zahteve glede ponujenega kabla. Pri tem pa naročnik ni upošteval določbe 2. odstavka 74. člena ZJNVETPS, ki določa, da morajo biti podatki iz razpisne dokumentacije enaki podatkom, navedenim v objavi obvestila o javnem naročanju. Kar pomeni, da naročnik ne sme določiti novega merila, črtati pogoja, bistveno spremeniti obsega ali količine predmeta. Kadar oceni, da so potrebne takšne spremembe, mora končati postopek in v novem postopku upoštevati spremenjene okoliščine (dr. Vesna Kranjc: Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev s komentarjem, GV Založba, 2007, str. 313). V obravnavanem primeru je naročnik po presoji Državne revizijske komisije ravnal ravno nasprotno, saj je po objavi obvestila o javnem naročilu s spremembo tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije posredno spremenil merilo in s tem nesorazmerno posegel v samo razpisno dokumentacijo. Pri tem pa naročnik tudi roka za predložitev ponudb zaradi sprejetih sprememb ni ustrezno podaljšal, marveč je to storil šele kasneje z dnem 7.2.2008, na poziv različnih potencialnih ponudnikov (kar je razvidno tudi iz korespondence preko elektronske pošte naslovljene na naročnika), ko je na portalu javnih naročil objavil podaljšanje roka za preložitev ponudb na 27.2.2008. Državna revizijska komisija naročniku ravno zaradi prošenj in pozivov potencialnih ponudnikov preko elektronske pošte, da se podaljša rok za predložitev ponudb z ozirom na zasedenost proizvajalcev opreme, naročnikovim trditvam, da je rok podaljšal ravno iz razloga spremenjenih zahtev iz razpisne dokumentacije, ni sledila, saj bi to lahko storil že zgoraj navedenega dne 31.1.2008, ko je objavil spremembe in dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo. S takšnim ravnanjem pa je naročnik povzročil neenakopraven položaj med tistimi ponudniki, ki so svojo ponudbo bodisi želeli oddati bodisi so jo imeli (upoštevaje dejstvo, da je bil prvotni rok za prejem ponudb 30.1.2008 prestavljen na 13.2.2008) že pripravljeno z drugo tehnologijo ekstrudacije, ker vertikalna ekstrudacija takrat še ni bila obvezna. Takšne ponudbe so namreč v trenutku postale neprimerne in nepravilne, s čimer je naročnik omejil krog potencialnih ponudnikov in hkrati ustvaril položaj in okoliščine, ki so povzročile razlikovanja med njimi, na kar opozarja tudi sam vlagatelj v vloženem zahtevku za revizijo. Navedeno pa je po presoji Državne revizijske komisije prispevalo tudi k temu, da nekateri potencialni ponudniki kasneje niso več sodelovali v postopku oddaje predmetnega naročila, so pa med postopkom predmetnega naročila (kar je razvidno tudi iz korespondence preko elektronske pošte z naročnikom) kazali zanimanje zanj. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s takšnim načinom spremembe razpisne dokumentacije in s spremembo samih meril kršil 13. in 15 člen ZJNVETPS, in sicer načeli zagotavljanja konkurence med ponudniki in enake obravnave.
V nadaljevanju gre vlagatelju prav tako pritrditi, da je vlagatelj na naročnika dne 4.2.2008 naslovil dopis z vprašanji k razpisni dokumentaciji, na katera pa naročnik v nadaljevanju ni odgovoril niti ni vlagateljevim navedbam v zvezi s tem ugovarjal. Glede na to, da je naročnik 7.2.2008 podaljšal rok za oddajo ponudb, je bil vlagateljeva zahteva po pojasnilu razpisne dokumentacije pravočasna in je bil naročnik na podlagi 2. odstavka 76. člena ZJNVETPS nanjo dolžan tudi odgovoriti.
V zvezi z objavo dodatnih pojasnil na naročnikovi spletni strani pod malo spremenjeno oznako JN/4421/200, Državna revizijska komisija ne vidi kršitev v zvezi s tem, saj je naročnik na podlagi 75. člena ZJNVETPS dolžan vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije objaviti na portalu javnih naročil. Vlagatelj pa v obravnavanem primeru ni izkazal, da naročnik vsebine objav na svoji spletni strani ne bi objavil tudi na portalu javnih naročil.
Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru o zahtevku za revizijo odločila tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

Vlagatelj je priglasil stroške, in sicer takso za zahtevek za revizijo v višini 5.000 EUR, odvetniške točke v višini 50 točk za Obvestilo o nadaljevanju, 2% materialnih stroškov vse povečano za 20% DDV. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevi zahtevi po povrnitvi stroškov revizijskega zahtevka ugodila.

Državna revizijska komisija je na podlagi določbe 6. odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznala naslednje stroške, in sicer takso za revizijo v višini 5.000 EUR, materialne stroške po 13. členu veljavne Odvetniške tarife v višini 16,52 EUR in 27,54 EUR za Obvestilo o nadaljevanju, skupaj v višini 5044,06 EUR. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 12.12.2008


mag. Nataša Jeršič.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor;
- Odvetnik dr. Aleksij Mužina, Dunajska cesta 160, Ljubljana;
- Eltima, trgovina, zastopanje in posredovanje d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran