EN

018-121/2008 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-121/2008-17
Datum sprejema: 12. 11. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalcev Boruta Smrdela in Andraža Žvana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup OP šivalnega materiala" v sklopih 1, 3, 8, 10, 11 in 26 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Johnson & Johnson, d.o.o., šmartinska cesta 53, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Barbara Knez, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12.11.2008 soglasno

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 1.8.2008 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Preostanek založenega zneska za izdelavo strokovnega mnenja v višini 316,15 EUR se vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.

3. Vlagatelj mora vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 5.000,00 EUR kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 8.1.2008 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila "Nakup OP šivalnega materiala". Naročilo je razdeljeno na sklope in se oddaja po odprtem postopku. Javni razpis v postopku oddaje javnega naročila je naročnik dne 11.1.2008 pod številko JN 184/2008 objavil na Portalu javnih naročil, dne 16.1.2008 pa pod številko 2008/S 10-011078 še v prilogi Uradnega lista EU.

Dne 11.7.2008 je naročnik izdal odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila. Iz te med drugim izhaja, da se javno naročilo v sklopih 1, 3, 8, 10 in 11 odda ponudniku Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: Sanolabor, d.d.), v sklopih 23 in 26 pa ponudniku MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, Ljubljana (v nadaljevanju: MM Surgical, d.o.o.).

Dne 21.7.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil pisno opozorilo na spremembo naročnikove odločitve v zgoraj navedenih sklopih in zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 24.7.2008 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, izdal pa je tudi novo odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopu 23, iz katere izhaja, da se naročilo v tem sklopu ne odda.

Z vlogo z dne 1.8.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbe izbranih ponudnikov v sklopih 1, 3, 8, 10, 11 in 26 zaradi nepravilnosti izločiti in naročilo v teh sklopih oddati vlagatelju.
V zvezi s sklopoma 1 in 3 vlagatelj tako navaja, da je ponudnik Sanolabor, d.d., v okviru zahteve naročnika "pleten in prevlečen - Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate) ali podoben material" ponudil artikel z opisanim materialom "Poliglikolna kislina + Glyconate". Vlagatelj zatrjuje, da so med zahtevanim in ponujenim materialom bistvene razlike, in sicer v kemijski sestavi, izhajajoč iz slednje pa tudi v tehničnih karakteristikah in funkcionalnosti šivalnega materiala. Razlike naj bi bile tako v natezni trdnosti, oprijemu prevleke ter niti, lastnostih rokovanja ter varnosti vozlov. Vlagatelj posledično zaključuje, da pri ponujenem in razpisanem materialu ni mogoče govoriti o kemijski in funkcionalni enakosti niti o podobnosti med materialoma. Ker naj izbrani ponudnik v omenjenih sklopih tako ne bi zadostil tehničnim zahtevam naročnika in ima ponujeni material bistveno drugačne tehnične specifikacije kot zahtevani ter nima istih funkcionalnosti, bi moral po mnenju vlagatelja naročnik ponudbo Sanloabor, d.d., v sklopih 1 in 3 izločiti kot neprimerno. V sklopu 1 bi naročilo moral oddati vlagatelju kot ponudniku z najugodnejšo popolno ponudbo, v sklopu 3 pa vlagatelju kot edinemu ponudniku s popolno ponudbo.
V zvezi s sklopoma 8 in 10 vlagatelj navaja, da je ponudnik Sanolabor, d.d., v okviru zahteve naročnika "pleten in prevlečen, hitro resorbtiven - Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate) ali podoben material" ponudil material pod opisom "Poliglikolna kislina + Magnezijev stearat". Vlagatelj tudi na tem mestu zatrjuje, da so med zahtevanim in ponujenim materialom bistvene razlike, in sicer v kemijski sestavi, izhajajoč iz slednje pa tudi v tehničnih karakteristikah in funkcionalnosti šivalnega materiala. Razlike naj bi bile tako v natezni trdnosti, oprijemu prevleke ter niti, lastnostih rokovanja ter varnosti vozlov. Vlagatelj posledično zaključuje, da pri ponujenem in razpisanem materialu ni mogoče govoriti o kemijski in funkcionalni enakosti niti o podobnosti med materialoma. Ker naj izbrani ponudnik v omenjenih sklopih tako ne bi zadostil tehničnim zahtevam naročnika in ima ponujeni material bistveno drugačne tehnične specifikacije kot zahtevani ter nima istih funkcionalnosti, bi moral po mnenju vlagatelja naročnik ponudbo Sanloabor, d.d., tudi v sklopih 8 in 10 izločiti kot neprimerno. Naročilo bi v teh sklopih moral oddati vlagatelju, kot ponudniku z edino popolno ponudbo.
V zvezi s sklopom 3, artikli pod zap. št. 17, 25, 29 in 51, sklopom 8, artikloma pod zap. št. 72 in 73, ter sklopom 11, artiklom pod zap. št. 86, vlagatelj navaja, da je ponudnik Sanolabor, d.d., v okviru zahteve naročnika - opis igle "TC - polkrožna okrogla igla z rezalno konico" ponudil "Trocar point" konico, katero pa naročnik v svojih strokovnih zahtevah opisuje kot drug tip igle ("TROCH - polkrožna močna igla s trokar konico"). Naročnik je po mnenju vlagatelja torej izbral neustrezen artikel, ki naj bi bil že zavrnjen tudi v okviru predhodno izvedenega postopka za isti predmet javnega naročila pri istem naročniku in ob enakih zahtevah slednjega. Vlagatelj izpostavlja, da je naročnik v strokovnih zahtevah izrecno zahteval, da morata biti tip in velikost igle povsem enaka zahtevam. Rezalna konica in trokar konica pa niti tehnično niti funkcionalno ne predstavljata istega tipa igle (sicer ju tudi naročnik ne bi navedel kot dveh različnih zahtevanih tipov igel). Po mnenju vlagatelja bi bilo zato potrebno ponudbo izbranega ponudnika za navedene sklope izločiti kor neprimerno, naročilo pa bi moralo biti v teh sklopih oddano vlagatelju, kot ponudniku z edino popolno ponudbo.
Kot naslednje vlagatelj v zvezi s sklopom 10, artiklom pod zap. št. 82, navaja, da je ponudnik Sanolabor, d.d., v okviru zahteve naročnika - opis artikla "7/0 3/8 MIKRO POINT SPATULA (6-6,5) - 30" ponudil artikel pod kodo G0047621, katerega igla je po nepotrebnem ojačana oz. je to igla z močnejšim telesom. Pri debelini 7/0 (tanke niti) ojačanost igle ni prednost, temveč povzroči le še večjo travmo tkivu. Zaradi navedenega po mnenju vlagatelja navedeni artikel ne ustreza strokovnim/tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, niti po opisu, niti po funkcionalnosti. V zvezi z navedbami naročnika v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, da jakost igle v razpisni dokumentaciji bi bila posebej opredeljena, vlagatelj izpostavlja, da to ne drži, saj je naročnik pod definicijo "MICRO POINT" zahteval iglo, ki je izredno tanka, ploščata, dodatno obrušena igla (strokovne zahteve naročnika v razpisni dokumentaciji). Glede na zahtevo v razpisni dokumentaciji torej gotovo ni sprejemljiva ojačana igla, naročnik pa v dodatni obrazložitvi tudi sam priznava, da je igla, ki jo je ponudil izbrani ponudnik za ta sklop, ojačana. Iz navedenih razlogov je po mnenju vlagatelja potrebno ponudbo ponudnika Sanolabor, d.d., za sklop 10 izločiti kot neprimerno, naročilo v tem sklopu pa oddati vlagatelju, kot ponudniku z edino popolno ponudbo.
Kot slednje vlagatelj v zvezi s sklopom 26, artiklom pod zap. št. 183, navaja, da je ponudnik MM Surgical, d.o.o., v okviru zahteve naročnika "4/0 SPATULA DA 8 (440 mikron) - 45 neobarvan" ponudil artikel pod kodo D-1763 z iglo, katere oblika ne ustreza zahtevanemu opisu SPATULE, ki jo naročnik opisuje kot "ploščata igla s stranskima rezalnima robovoma (op. torej 2 rezalna robova), oftalmološka igla". Ponudnik MM Surgical, d.o.o., je ponudil ploščato iglo s tremi stranskimi rezalnimi robovi. Namen oftalmološke igle SPATULA, kot jo opisuje naročnik, je, da igla s čim manjšo poškodbo okoliškega tkiva drsi med različnimi plastmi tkiv. Ponujena igla MM Surgical, d.o.o., z dodatnim stranskim robom pa povzroča dodatne poškodbe tkiva in zato ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Opredelitev naročnika iz dodatne obrazložitve, da je bil zahtevan na vsaki strani vsaj en rezalni rob, je zavajajoča, saj v opisu v razpisni dokumentaciji zahteve po dveh rezalnih robovih ni opredelil kot minimalne zahteve, temveč kot fiksno zahtevo, ki mora biti izpolnjena, torej, da mora imeti igla dva rezalna robova, ne pa enega ali treh. Naročnik je v strokovnih zahtevah izrecno zahteval, da morata biti tip in velikost igle povsem enaka zahtevam. Igla z dvema in igla s tremi rezalnimi robovi ne predstavljata istega tipa igle, zato bi ponudba izbranega ponudnika za predmetni sklop morala biti izločena kot neprimerna, kot edina popolna pa bi morala biti izbrana vlagateljeva ponudba.
Vlagatelj v povzetku zgornjega predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopih 1, 3, 8, 10, 11 in 26, da se vlagateljevo ponudbo v omenjenih sklopih izbere kot najugodnejšo ter da se predmetno javno naročilo v teh sklopih odda vlagatelju. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka, ki jih priglaša, kakor sledi: v višini 5000 EUR, za takso za revizijski postopek, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 popr.), 67/2008; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za sestavo revizijskega zahtevka, v protivrednosti 200 točk po Odvetniški tarifi, za konferenco stranko, ter v višini 2% od vrednosti odvetniških storitev, za materialne stroške. Na navedene stroške odvetniškega zastopanja vlagatelj priglaša tudi 20% DDV.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom z dne 11.8.2008, s katerim je tega zavrnil, ravno tako pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik v zvezi z revizijskimi navedbami vlagatelja, ki se nanašajo na sklopa 1 in 3, navaja, da tehnične značilnosti materiala, ki ga je v teh sklopih ponudil ponudnik Sanolabor, d.d., dejansko niso popolnoma identične z materialom, ki ga ponuja vlagatelj, vendar tega naročnik v razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval, saj je v strokovnih zahtevah jasno navedel, da lahko ponudniki ponudijo material s podobnimi tehničnimi karakteristikami. Naročnik dalje navaja, da je ustreznost izbranega materiala Safil, proizvajalca B. Braun, preveril tudi s testiranjem vzorcev, pri čemer je ugotovil, da izbrani šivalni material po kvaliteti in funkcionalnosti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Glede revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na sklopa 8 in 10, naročnik podobno pojasnjuje, da tehnične značilnosti materiala, ki ga je v teh sklopih ponudil ponudnik Sanolabor, d.d., dejansko niso popolnoma identične z materialom, ki ga ponuja vlagatelj, vendar tega naročnik v razpisni dokumentaciji tudi ni zahteval, saj je v strokovnih zahtevah jasno navedel, da lahko ponudniki ponudijo material s podobnimi tehničnimi karakteristikami. Naročnik tudi na tem mestu navaja še, da je ustreznost izbranega materiala Safil, proizvajalca B. Braun, preveril tudi s testiranjem vzorcev, pri čemer je ugotovil, da izbrani šivalni material po kvaliteti in funkcionalnosti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Glede vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na sklop 3, artikli pod zap. št. 17, 25, 29 in 51, sklop 8, artikloma pod zap. št. 72 in 73, ter sklop 11, artiklom pod zap. št. 86, naročnik odgovarja, da v razpisni dokumentaciji ni natančneje opredelil oblike rezalne konice. Ponudnik Sanolabor, d.d., je v omenjenih sklopih pod navedenimi zaporednimi številkami razpisanega blaga ponudil polkrožne okrogle igle z rezalno konico HRT, ki jo proizvajalec B. BRAUN imenuje "Trocar point". Naročnik je ustreznost izbranega materiala (npr. artikla pod zap. št. 17, kat. št. C1048653 z iglo HRT 37) proizvajalca B. Braun preveril tudi s testiranjem vzorcev, pri katerem je ugotovil, da izbrani šivalni material po kvaliteti in funkcionalnosti ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj je ponujena igla polkrožna, okrogla in ima rezalno konico. Revizijsko navedbo, da je bil ta material že zavrnjen v okviru predhodno izvedenega javnega naročila, naročnik zavrača, s pojasnilom, da je v omenjenem postopku v okviru revizijskega postopka ugotovil, da ponujena HRT - polkrožna, okrogla igla s trokar konico, proizvajalca B. Braun, izpolnjuje zahtevane karakteristike igle, ki jo je naročnik v razpisni oznaki označil z oznako TC-polkrožna igla z rezalno konico in je zato strokovno ustrezna. Navedeno naj bi potrdila tudi Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-317/2006-42-310 z dne 29.1.2007 (stran 22).
Glede revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na sklop 10, artikel pod zap. št. 82, naročnik navaja, da s strani ponudnika Sanolabor, d.d., ponujeni artikel ustreza vsem strokovnim zahtevam naročnika. Igla je sicer ojačana, vendar po kvaliteti in funkcionalnosti ustreza naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj jakost igle ni bila posebej definirana.
Kot slednje naročnik ugotavlja, da vlagateljeve revizijske navedbe, ki se nanašajo na sklop 26, artikel pod zap. št. 183, ne držijo. Iz definicije SPATULE v Splošnih strokovnih zahtevah "ploščata igla s stranskima rezalnima robovoma") po prepričanju naročnika namreč izhaja, da mora imeti igla na vsaki strani najmanj en rezalni rob. Naročnik je po testiranju vzorca MM Surgical, d.o.o., (art. kat. št. D-1762, proizvajalca Tyco) ugotovil, da ponujena igla ustreza strokovnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj ima rezalne robove na obeh straneh.
Iz navedenih razlogov je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih z revizijo.

Z vlogo z dne 14.8.2008 je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. Ob tem je dodatno pojasnil svoja stališča v zadevi.


Po prejemu vlagateljevega obvestila, da bo nadaljeval revizijski postopek, je naročnik z dopisom z dne 20.8.2008 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da za meritorno odločitev o zahtevku za revizijo potrebuje strokovno mnenje, pridobitev le-tega pa je v zahtevku za revizijo predlagal tudi vlagatelj, je na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN s sklepom št. 018-121/2008-4 z dne 23.9.2008 za izdelavo strokovnega mnenja imenovala prim. dr. Jožeta Ferka (v nadaljevanju: strokovnjak), kateremu je bila posredovana vsa relevantna dokumentacija (razpisna dokumentacija, zahtevek za revizijo, odgovor ponudnika Sanolabor d.d., odločitev naročnika o zahtevku za revizijo, zahteva za nadaljevanje postopka, ponudba ponudnika Sanolabor d.d., ponudba ponudnika MM Surgical, d.o.o.). Z istim sklepom je Državna revizijska komisija vlagatelju naložila, da mora založiti predujem za pridobitev strokovnega mnenja v znesku 900,00 EUR in predložiti potrdilo o vplačilu predujma. Iz potrdila, ki ga je vlagatelj posredoval Državni revizijski komisiji, je razvidno, da je bil predujem v višini 900,00 EUR vplačan dne 25.9.2008.

Državna revizijska komisija je strokovno mnenje z dne 15.10.2008 prejela dne 16.10.2008 in ga v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 69/2005, 90/2005, 43/2006, 52/2007, 45/2008; v nadaljevanju: ZPP) posredovala vlagatelju, naročniku in ponudnikoma Sanolabor d.d. ter MM Surgical, d.o.o..

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 23.10.2008 posredoval odgovor na strokovno mnenje. V vlogi navaja, da se z mnenjem ne strinja, saj podatki strokovnjaka glede natezne trdnosti za material Polyglactin 910 niso verodostojni. Vlagatelj zatrjuje, da ima Polyglactin 910 drugačne karakteristike, kar je vlagatelj izkazal z dokazi, ki jih je predložil zahtevku za revizijo, medtem ko iz strokovnega mnenja ni razvidno, kje naj bi strokovnjak podatke sploh dobil. Zato vlagatelj predlaga, naj Državna revizijska komisija od strokovnjaka pridobi popravek tega mnenja oz. postavi novega izvedenca v zvezi s III. točko zahtevka za revizijo. Po mnenju vlagatelja strokovnjak za svoje zaključke v zvezi s sklopoma 1 in 3 sploh ni uporabil relevantnih podatkov, podatki o natezni trdnosti pa so bistveni za to, da se ugotovi, da obstaja bistvena funkcionalna razlika med zahtevanim materialom in materialom izbranega ponudnika v teh sklopih.
Vlagatelj se prav tako ne strinja s strokovnim mnenjem v delu, ki se nanaša na sklop 10 oz. artikel pod številko 82, kjer je naročnik zahteval "MICRO POINT SPATULO", ki je sicer podobna običajni spatuli, vendar je njena konica dodatno obrušena in bolj fino obdelana. Ker tudi proizvajalec BBraun v svojem katalogu navaja dve različni spatula igli, je ponudnik Sanolabor d.d. ponudil običajno (ojačano), ki je zaradi slabše izdelave tudi cenejša, čeprav ima v katalogu tudi iglo, ki je skladna z zahtevami. Vlagatelj meni, da strokovnjak ni izkazal, zakaj bi bila igla ponudnika Sanolabor d.d. ustrezna, zato predlaga, da Državna revizijska komisija od njega pridobi popravek oz. postavi novega izvedenca v zvezi z VI. točko zahtevka za revizijo (sklop 10, artikel številka 82). Strokovnjak po mnenju vlagatelja ni ovrgel njegovih dokazov, sploh pa ni navedel dokazov za svoje trditve. Podatek o ojačanosti igle pa je bistven za to, da se ugotovi bistvena funkcionalna razlika med zahtevanim materialom ter materialom izbranega ponudnika za predmetni sklop, še zatrjuje vlagatelj.

Naročnik na strokovno mnenje ni podal pripomb.

Po pregledu dokumentacije, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter ob upoštevanju pridobljenega strokovnega mnenja in vlagateljevih pripomb nanj je Državna revizijska komisija ugotovila, da zahtevek za revizijo ni utemeljen, in sicer zaradi razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V predmetnem revizijskem postopku je med vlagateljem in naročnikom spor glede vprašanja, ali ponudba ponudnika Sanolabor d.d. v sklopih 1, 3, 8, 10 in 11 ter ponudba ponudnika MM Surgical d.o.o. v sklopu 26 izpolnjujeta tehnične zahteve, kot jih je v razpisni dokumentaciji določil naročnik.

Vprašanje izpolnjevanja tehničnih zahtev in naročnikovega ravnanja s ponudbami, ki tehničnih zahtev ne izpolnjujejo, je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08; v nadaljevanju: ZJN-2) ter prvega odstavka 80. člena ZJN-2. 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 pa določa, da je neprimerna ponudba tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Navedeno pomeni, da lahko naročnik najugodnejšo ponudbo izbere le izmed popolnih ponudb in da je dolžan vse nepopolne ponudbe izločiti, pri čemer mora popolna ponudba med drugim izpolnjevati tudi vse pogoje in zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila (prim. 37. člen ZJN-2).

Za odgovor na vprašanje, ali ponudbi ponudnikov Sanolabor d.d. v sklopih 1, 3, 8, 10 in 11 ter MM Surgical d.o.o. v sklopu 26 izpolnjujeta strokovne medicinsko-tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pridobila strokovno mnenje, za katerega je tudi po preučitvi vlagateljevih pripomb nanj ocenila, da predstavlja ustrezno osnovo, ki omogoča sprejem odločitve o zahtevku za revizijo. Vlagatelj namreč po oceni Državne revizijske komisije ni navedel utemeljenih razlogov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da pridobljeno strokovno mnenje ni ustrezno oz. da bi bilo treba pridobiti drugo strokovno mnenje, kar bo podrobneje obrazloženo v nadaljevanju.

Glede ustreznosti ponujenih artiklov ponudnika Sanolabor d.d. v sklopu 1 in 3 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik splošne strokovne zahteve za kirurški šivalni material določil v poglavju "Strokovne zahteve naročnika" na straneh 10 - 13 razpisne dokumentacije, specifične zahteve za posamezne artikle pa je navedel v Prilogi 1 "Specifikacija predmeta pogodbe s cenikom". V sklopih 1 in 3 je naročnik za šivalni material med drugim določil naslednjo zahtevo: "pleten in prevlečen - Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate) ali podoben material". Iz navedenega določila razpisne dokumentacije je razvidno, da naročnik ni zahteval materiala s točno določeno kemično sestavo (Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate)), temveč je dopustil tudi drugačne materiale oz. materiale z drugačno kemično sestavo, pod pogojem, da gre za podoben material, torej material, ki ima podobne kemične, tehnične in funkcionalne lastnosti. Glede na navedeno se postavlja vprašanje, ali je šivalni pribor, ki ga je v teh sklopih ponudil ponudnik Sanolabor d.d. z oznako "Poliglikolna kislina + Glyconate", sestavljen iz podobnega materiala in posledično ali je kemično, tehnično in funkcionalno enakovreden materialu z oznako Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate).

V zvezi s postavljenim vprašanjem strokovnjak v strokovnem mnenju pojasnjuje, da je šivalni material "Poliglikolna kislina + Glyconate" (PGA) sestavljen iz polimerov glikolne kisline s kemijsko formulo (C2H2O2)n in ima prevleko iz glikonata. PGA šivalni material se uporablja v urologiji, ginekologiji, porodništvu, travmatologiji, ortopediji, abdominalni kirurgiji in je na splošno namenjen šivanju vezivnega tkiva. Lastnosti PGA resorbcijskega šivalnega materiala zagotavljajo vse potrebne zahteve za šivanje tkiva. šiv je atravmatski, ne povzroča alergičnih reakcij ali vnetja, ima dobre tenzijske lastnosti, zagotavlja trdnost vozla in se kompletno resorbira v 60 do 90 dneh, kar je tudi odvisno od tkiva, v katerega je vgrajen. Strokovnjak pojasnjuje, da je natezna trdnost PGA po 18 dneh 50%, po 21 dneh 40%, po 35 dneh pa 0%. šivalni material "Polyglactin 910" je sestavljen iz polimerov glikolne kisline (90%) in polimerov laktidne kisline (10%) s kemično formulo (C2H202)m(C3H4O2)n in ima prevleko iz kalcijevega stearata. Polyglactin 910 šivalni material se uporablja za šivanje vezivnega tkiva v urologiji, ginekologiji, porodništvu, travmatologiji, ortopediji in abdominalni kirurgiji. šiv je atravmatski, ne povzroča alergičnih reakcij ali vnetja, ima dobre tenzijske lastnosti, zagotavlja trdnost vozla in se kompletno resorbira povprečno v 70 dneh. Natezna trdnost Polyglactina 910 po 14 dneh je 65%, po 21 dneh 40% (za niti debelejše od 6.0) in 30% za tanjše niti. Pri obeh šivalnih materialih je osnovna kemijska sestavina polyglikolna kislina (imenovana tudi Polyglactin), ki daje večino lastnosti, ki so opisane zgoraj in omogoča uporabo v humani medicini. Oba šivalna materiala se uporabljata za iste namene in sta enakovredna kljub temu, da se razlikujeta v kemični sestavi v 10%. Strokovnjak še pojasnjuje, da mora resorbtiven sintetični material zagotavljati fizikalne in mehanične lastnosti, lastnosti za rokovanje z materialom, biološke lastnosti in biološke lastnosti razgradnje. Strokovnjak je v tabeli prikazal različne sintetične resorbtivne šivalne materiale, ki se uporabljajo v humani medicini v svetu, pri čemer je pojasnil, da vsi v tabeli navedeni materiali zagotavljajo vse potrebne lastnosti ne glede na to, da je njihova kemična struktura nekoliko drugačna. V skupini so tudi šivalni materiali Polyglactin 910 in iz 100% poliglikolne kisline. Strokovnjak ob upoštevanju navedenega podaja mnenje, da imata šivalni material PGA in Polyglactin 910 tako podobne tehnične lastnosti, da enakovredno zagotavljata fizikalne in mehanične lastnosti, lastnosti za rokovanje z materialom, biološke lastnosti in biološke lastnosti razgradnje.

Na podlagi podanega strokovnega mnenja, da ima šivalni material "Poliglikolna kislina + Glyconate", ki ga v sklopih 1 in 3 ponuja ponudnik Sanolabor d.d., podobno kemično sestavo in da zagotavlja enakovredne tehnične, fizikalne, biološke in mehanične lastnosti ter lastnosti rokovanja, Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. v sklopu 1 in 3 ni mogoče oceniti, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve "pleten in prevlečen - Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate) ali podoben material". Ponudnik Sanolabor d.d. namreč v tem delu ponuja material, ki ima podobno kemično sestavo kot v razpisni dokumentaciji primeroma naveden material Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate), saj se po ugotovitvi strokovnjaka razlikuje le v 10%, posledično pa ima tudi podobne tehnične in funkcionalne lastnosti, kar ustreza tehničnim zahtevam naročnika, določenim v sklopih 1 in 3.

Vlagatelj v odgovoru na strokovno mnenje z dne 23.10.2008 sicer navaja, da razpolaga z drugačnimi podatki o natezni trdnosti materiala, ki ga ponuja on sam (Polyglactin 910), ti podatki pa naj bi bili bistveni za oceno funkcionalne podobnosti med zahtevanim in ponujenim materialom ponudnika Sanolabor d.d., pri čemer naj iz strokovnega mnenja niti ne bi bilo razvidno, kje je strokovnjak te podatke dobil. V zvezi s tem Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vlagateljevim pripombam o tem, da je podatek o natezni trdnosti bistven za oceno funkcionalne podobnosti, ni mogoče slediti. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji zahtev glede natezne trdnosti materiala sploh ni določil, na podlagi česar gre ugotoviti, da ti podatki s stališča naročnika oz. razpisne dokumentacije niso bili relevantni. Naročnik je zahtevani material in njegove lastnosti opredelil z vzorčno kemično sestavo, pri čemer je, kot je bilo že ugotovljeno, dopustil tudi drugačno, a podobno kemično formulo ponujenega materiala, to zahtevo razpisne dokumentacije pa, kot ugotavlja strokovnjak, šivalni material ponudnika Sanolabor d.d. v tem delu izpolnjuje. Državna revizijska komisija dopušča možnost, da vlagatelj razpolaga z drugimi podatki o natezni trdnosti materiala, ki ga ponuja on sam. Vendar gre ugotoviti, da po eni strani ni razlogov, da bi Državna revizijska komisija dvomila v strokovno mnenje strokovnjaka, saj gre za osebo, ki ima posebno strokovno znanje, zaradi katerega je bila tudi določena za izdelavo strokovnega mnenja in zaradi katerega ima le-to v revizijskem postopku posebno težo. Po drugi strani je iz samega strokovnega mnenja razvidno, da je podatek o natezni trdnosti le ena izmed tehničnih lastnosti, ki se upošteva pri ocenjevanju podobnosti materialov. V II. točki strokovnega mnenja namreč strokovnjak navaja primerjalno študijo, izvedeno na Nizozemskem, v kateri so bile opazovane številne tehnične lastnosti materialov, poleg natezne trdnosti še udobnost in bolečina pri bolniku, čvrstost vozlov, resorbcija materiala, odgovor tkiva na material in celjenje rane. Državna revizijska komisija zato v tem delu ni upoštevala vlagateljevih pripomb na strokovno mnenje niti ni sledila njegovemu predlogu, naj imenuje novega strokovnjaka.

Glede vlagateljevih navedb, da ponujeni artikli ponudnika Sanolabor d.d. v sklopih 8 in 10 ne izpolnjujejo tehničnih zahtev naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklopih 8 in 10 za šivalni material določil naslednjo zahtevo: "pleten in prevlečen, hitro resorbtiven - Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate) ali podoben material". Ponudnik Sanolabor d.d. je v sklopih 8 in 10 ponudil šivalni material z naslednjimi lastnostmi: "Poliglikolna kislina + Magnezijev stearat". Tudi v tem delu gre ugotoviti, da naročnik ni zahteval materiala s točno določeno kemično sestavo (Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate)), temveč je dopustil tudi podobne materiale s podobnimi kemičnimi, tehničnimi in funkcionalnimi lastnostmi. Zato je tudi tu treba odgovoriti na vprašanje, ali je material, ki ga je v sklopih 8 in 10 ponudil ponudnik Sanolabor d.d. z oznako "Poliglikolna kislina + Magnezijev stearat", podoben oz. ali je kemično, tehnično in funkcionalno enakovreden materialu z oznako "Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate)"

Glede zgoraj postavljenega vprašanja strokovnjak v strokovnem mnenju pojasnjuje, da je šivalni material "Poliglikolna kislina + Magnezijev stearat" pleten in hitro resorbtivni šivalni material. V celoti (100%) je sestavljen iz poliglikolne kisline in ima prevleko iz Magnezijevega stearata. Nizka molekularna teža materiala omogoča hitro razgradnjo šivalnega materiala. Natezna trdnost po 7 dneh je 50%, po 14 dneh pa 0%. šivalni material "Polyglactin 910" je sestavljen iz polimerov glikolne kisline (90%) in polimerov laktidne kisline (10%) s kemično formulo (C2H2O2)m(C3H4O2)n in ima prevleko iz kalcijevega stearata. Material je obdelan z iradiacijo, da se hitreje razgradi. Natezna trdnost po 5 dneh je 50%, po 14 dneh pa 0%. Ne glede na to, da je kemična struktura obeh artiklov nekoliko različna, so fizikalne in mehanične lastnosti, lastnosti za rokovanje z materialom, biološke lastnosti in biološke lastnosti razgradnje skoraj identične, pojasnjuje strokovnjak, in dodaja, da je bila na Nizozemskem opravljena primerjalna klinična študija med Vicryl Rapid-om (Polyglactin 910) in Safil Quick-om (100% Poliglikolna kislina). študija je bila narejena na 120 bolnikih, ki so bili razporejeni v dve randomizirani skupini po 60 bolnikov. Pri eni skupini bolnikov so uporabljali Vicryl Rapid, pri drugi Safil Quick. Testirali so udobnost in bolečino pri bolniku, čvrstost vozlov, natezno trdnost, resorbcijo materiala, odgovor tkiva na material in celjenje rane. Rezultati testiranja so pokazali, zaključuje strokovnjak, da sta bila testirana šivalna materiala ekvivalentna.

Na podlagi podanega strokovnega mnenja, da šivalni material "Poliglikolna kislina + Magnezijev stearat", ki ga v sklopih 8 in 10 ponuja ponudnik Sanolabor d.d., zagotavlja praktično identične fizikalne in mehanične lastnosti, lastnosti za rokovanje z materialom, biološke lastnosti in biološke lastnosti razgradnje, Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. v sklopu 8 in 10 ni mogoče oceniti, da ne izpolnjuje naročnikove zahteve "pleten in prevlečen, hitro resorbtiven - Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate) ali podoben material". Ponudnik Sanolabor d.d. namreč v tem delu ponuja material, ki ima podobne tehnične in funkcionalne lastnosti kot v razpisni dokumentaciji primeroma naveden material Polyglactin 910 (Polyglactin 370 + Calcium Stearate), kar ustreza tehničnim zahtevam naročnika, določenim v sklopih 8 in 10.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na ustreznost ponujenih artiklov ponudnika Sanolabor d.d. v sklopu 3 (artikli št. 17, 25, 29, 51), v sklopu 8 (artikli št. 72, 73) in v sklopu 11 (artikel št. 86). Naročnik je v sklopu 3 za artikle št. 17, 25, 29, 51, v sklopu 8 za artikle št. 72, 73 ter v sklopu 11 za artikel št. 86 navedel oznako TC. V poglavju "Strokovne zahteve naročnika" na straneh 10 - 13 razpisne dokumentacije je naročnik pojasnil, da oznaka TC pomeni polkrožno okroglo iglo z rezalno konico, ter zapisal, da morajo biti v ponudbi debelina niti ter tip in velikost igle povsem enake zahtevam, pri čemer navedena dolžina niti predstavlja minimalno dolžino. Ponudnik Sanolabor d.d. je v navedenih sklopih za navedene artikle ponudil igle z rezalno konico HRT proizvajalca B. Braun, ki jih le-ta označuje z oznako "Trocar point". Glede na revizijske navedbe je treba v tem delu odgovoriti na vprašanje, ali tip in velikost igle, ki jo v teh delih ponuja ponudnik Sanolabor d.d., ustreza tehničnim specifikacijam, določenim v razpisni dokumentacije.

S tem v zvezi strokovnjak pojasnjuje, da je treba na splošno razlikovati med tremi velikimi skupinami kirurških šivalnih igel. V prvi skupini so igle, ki se imenujejo okrogle, v drugo skupino spadajo igle, ki se imenujejo rezilne, v tretjo skupino pa spadajo lansetne (spatule) igle. Okrogle igle imajo telo igle v preseku okroglo. Ukrivljenost telesa igle je lahko različna. Enakomerna ukrivljenost igle se označuje z delom kroga in lahko obsega različne vrednosti. Standardne ukrivljenosti obsegajo 5/8, 1/2, 3/8, 1/4 in 1/8 kroga. Igle lahko imajo tudi nepravilno ukrivljenost ali pa so ravne. Glede na velikost igle in debelino niti je tudi standardna debelina igle. Močne igle pa imajo večji presek telesa igle in se imenujejo tudi ojačane igle. Trdnost igle je odvisna tudi od zlitine, iz katere je igla narejena. Igle, ki so izdelane iz trše zlitine, se prav tako imenujejo ojačane, čeprav je debelina igle standardna. Strokovnjak pojasnjuje, da je lahko konica okrogle igle topa ali ostra. Ostre konice okroglih igel so lahko različno oblikovane. Razlikovati je treba dve glavni skupini igel glede na obliko ostre konice. V prvi skupini so igle, katerih konica je enakomerno zašiljena v obliki konusa (šila). V drugo skupino pa spadajo igle, ki imajo ostro konico oblikovano v več rezilnih robov (igla z rezalno konico). Takšne konice imajo različna imena in je to odvisno od števila rezalnih robov in posameznega proizvajalca. Konica ima lahko obliko tristranične piramide, štiristranične piramide ali specialne oblike. Za takšne konice se pogosto uporablja tudi naziv "trocar konica". Konica je lahko kratka ali daljša. Ne glede na obliko rezalne konice, je funkcionalnost igel v drugi skupini zelo podobna in so enakovredne. Konice v drugi skupini se imenujejo tudi ojačane ali močne konice, ker je rezilna sposobnost takšnih konic večja, kot jo imajo igle z ostro konico v obliki konusa. Zato se igle z več rezalnimi robovi uporabljajo za šivanje trših tkiv. Strokovnjak pojasnjuje, da je v sklopu 3 za artikle št. 17, 25, 29, 51, v sklopu 8 za artikle št. 72, 73 in v sklopu 11 za artikel št. 86 postavljena zahteva za tip igle TC, kar pomeni polkrožna okrogla igla z rezalno konico (strokovne zahteve naročnika: legenda kirurških igel in karakteristike kirurških igel, str. 11-12). Ponudnik Sanolabor d.d. je ponudil igle z oznako HRT. H pomeni, da gre za polkrožno iglo (1/2 kroga), R pomeni okroglo iglo in T pomeni trocar rezilno konico. Igla s konico trocar spada v skupino igel z rezilno konico, kot je to razloženo zgoraj. Ponujena igla z oznako HRT tako ustreza vsem razpisnim pogojem, zaključuje strokovnjak, in dodaja, da je igle brez rezalne konice naročnik označil s črko T polkrožna okrogla igla (strokovne zahteve naročnika: legenda kirurških igel in karakteristike kirurških igel, str. 11-12). V to skupino spadajo igle, ki imajo konico oblikovano v obliki konusa (šila).

Na podlagi podanega strokovnega mnenja, da je igla, ki jo v sklopu 3 (artikli št. 17, 25, 29, 51), v sklopu 8 (artikli št. 72, 73) in v sklopu 11 (artikel št. 86) ponuja ponudnik Sanolabor d.d. z oznako HRT, polkrožna okrogla igla (1/2 kroga) s trocar rezilno konico, Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. v tem delu ni mogoče oceniti, da ne izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve "TC - polkrožna okrogla igla z rezalno konico".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo dalje navaja, da artikli, ki jih ponudnik Sanolabor d.d. ponuja v sklopu 10 pod številko 82, ne ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklopu 10 za artikel številka 82 navedel naslednji opis: "7/0 -3/8 MIKRO POINT SPATULA (6-6,5) - 30". Na strani 12 razpisne dokumentacije (Splošne strokovne zahteve) je naročnik pod oznako MICRO POINT navedel: "izredno tanka, ploščata dodatno obrušena igla". Ponudnik Sanolabor d.d. je v tem delu ponudil artikel B. Braun Aesculap G0047621 z naslednjim opisom: "kirurški šiv, hitro resorbtiven (čas resorbcije 42 dni), sintetičen, pleten (multifilament) in prevlečen, Poliglikolna kislina + Magnezijev stearat, sterilizacija: gama žarki, barva: zelen; SAFIL QUICK GREEN 7/0 30 CM DLm6 A12 G0047621".

Strokovnjak v strokovnem mnenju v delu, ki se nanaša na ustreznost ponujenih artiklov ponudnika Sanolabor d.d. v sklopu 10 (artikel št. 82), pojasnjuje, da opis artikla v tem delu pomeni specialno iglo za potrebe v oftalmologiji. Igla mora biti posebne oblike v preseku in sicer ploščata in tanka (lanseta), ker se uporablja za šivanje izredno tankih slojev tkiva in se pri tem ne sme poškodovati spodaj ležeči sloj tkiva (roženica, veznica). Konica igle mora biti tanka in dobro obrušena. Naročnik je kot vzorec takšnega šiva navedel "7/0 - 3/8 MICRO-POINT SPATULA (6-6,5)" proizvajalca Ethicon, ki ustreza zahtevanim kriterijem. Strokovnjak ugotavlja, da je ponudnik Sanolabor d.d. ponudil šiv z oznako SAFIL QUICK GREEN 7/0 30 CM z oznako igle DLm6. D pomeni 3/8 kroga in ustreza razpisnim pogojem, L pomeni igla v obliki lansete (spatula) in ustreza razpisnim pogojem, m pomeni mikro igla in ustreza razpisnim pogojem, 6 pomeni velikost igle in tudi ustreza razpisnim pogojem. Strokovnjak zaključuje, da je igla, ki jo je ponudil Sanolabor d.d., tanka in ploščata (lanseta), ne glede na to, da ima oznako s, ki pomeni ojačana. Igla ima oznako mikro in je dobro obrušena, saj ima diameter konice igle 200 mikronov.

Na podlagi zgoraj navedenega strokovnega mnenja, da je igla, ki jo v sklopu 10 pod številko 82 ponuja ponudnik Sanolabor d.d., tanka in ploščata (lanseta), da ima oznako mikro in da je dobro obrušena z diametrom konice igle 200 mikronov, pri čemer so njene dimenzije in tehnične lastnosti v okviru zahtevanih, Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ponudbo ponudnika Sanolabor d.d. v tem delu ni mogoče oceniti, da ne izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve "7/0 -3/8 MIKRO POINT SPATULA (6-6,5) - 30 - izredno tanka, ploščata dodatno obrušena igla".

Vlagatelj v odgovoru na strokovno mnenje z dne 23.10.2008 vztraja pri svoji revizijski navedbi, da je ponudnik Sanolabor d.d. v sklopu 10 pod številko 82 ponudil običajno ojačano iglo, ki naj ne bi ustrezala tehničnim zahtevam, in navaja, da strokovnjak njegovih navedb ni ovrgel, niti ni navedel dokazov za svoje trditve. V zvezi s temi pripombami Državna revizijska komisija opozarja, da strokovnjak ni stranka v postopku, ki bi morala za svoje trditve predložiti dokaze, temveč je (kot je bilo že zapisano) oseba s posebnim strokovnim znanjem, zaradi katerega je bila določena za izdelavo strokovnega mnenja in zaradi katerega ima le-to v revizijskem postopku posebno težo. Na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN predstavlja strokovno mnenje dokument, na katerega Državna revizijska komisija opre svojo odločitev v zadevi v primeru, če sama ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za meritorno odločitev o zahtevku za revizijo. V predmetnem revizijskem postopku je Državna revizijska komisija po preučitvi vlagateljevih pripomb ocenila, da strokovno mnenje predstavlja ustrezno osnovo za sprejem odločitve, zato v tem delu ni sledila vlagateljevim navedbam in njegovemu predlogu, naj imenuje novega strokovnjaka.

Kot zadnje je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na ustreznost artiklov ponudnika MM Surgical d.o.o. v sklopu 26 (artikel številka 183). Naročnik je v sklopu 26 artikel številka 183 opisal na naslednji način: "4/0 SPATULA DA 8 (440 mikron) - 45 neobarvan". Na strani 12 razpisne dokumentacije (Splošne strokovne zahteve) je naročnik pod oznako SPATULA navedel: "ploščata igla s stranskima rezalnima robovoma, oftalmološka igla". Ponudnik MM Surgical d.o.o. je v tem delu ponudil artikel TYCO - COVIDIEN D-1763 z naslednjim opisom: "Surgidac, 4/0 Spatula DA, 8 mm, 45 mm bel. Primarno pakiranje: 1 kom v zavitku; osnovno pakiranje 12 kom/SC".

Strokovnjak v strokovnem mnenju v zvezi z navedbami o neustreznosti artiklov ponudnika MM Surgical d.o.o. v sklopu 26 pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v sklopu 26 artikel številka 183 opisal kot "4/0 SPATULA DA 8". Ta zapis pomeni, da mora biti debelina niti 4/0, igla mora imeti obliko spatule (lansete), DA pa po šifrantu (strokovne zahteve naročnika: legenda kirurških igel in karakteristike kirurških igel, str. 11-12) razpisne dokumentacije pomeni dvojna igla (nit z dvema iglama). Opis pojma "spatula" v splošnih pogojih je potrebno razumeti, pojasnjuje strokovnjak, da gre za ploščato iglo (spatula, lanseta) z rezilno konico. Igla ima lahko v preseku obliko trapeza ali šesterokotnika in sta zato konkavna in konveksna stran igle ploščati. Rezalna konica pa je lahko različno oblikovana. Pri konvencionalnih iglah je krajši rezilni rob na notranji krivini igle, pri reverznih iglah pa je krajši rezalni rob na zunanji strani krivine. Konica vseh igel je podobno oblikovana in so razlike med posameznimi proizvajalci minimalne in funkcionalno nepomembne. Pomembno je, pojasnjuje strokovnjak, da ima rezalna konica daljša stranska rezilna robova. Gre za izredno tanke rezalne konice in je pri vseh različicah poškodba tkiva minimalna. Ploščata oblika igle in stranski rezilni robovi omogočajo, da igla drsi skozi tanko plast tkiva in ga ne poškoduje. Igle so specialno namenjene za šivanje sprednjih struktur očesa (roženica, veznica, drobne mišice). Naročnikov opis "ploščata igla s stranskima rezalnima robovoma, oftalmološka igla" je potrebno razumeti, pojasnjuje strokovnjak, da naročnik zahteva ploščato iglo s stranskimi rezilnimi robovi za potrebe v očesni kirurgiji. Vse spatule imajo dva stranska robova. Tehnično pomeni, da je rezalna konica igle obrušena tako, da ima več rezalnih robov (običajno tri) in sta dva rezalna robova (na vsaki strani igle eden) podaljšana. Nobena igla nima več stranskih robov. Oblika vrha rezilne konice se pri posameznih proizvajalcih minimalno razlikuje in to ne vpliva na funkcionalnost igle. Strokovnjak ugotavlja, da ima igla, ki jo je ponudil ponudnik MM Surgical d.o.o., dva glavna stranska rezilna robova in krajši rezilni rob na sredini same konice. Igla ima v preseku obliko ploščatega šesterokotnika in tako zagotavlja ploščato obliko igle na zunanji in notranji strani. Igla vsebuje posebno trdo zlitino Surgalloy in spada med najmočnejše materiale, ki se uporabljajo za šivalne igle. Strokovnjak zaključuje, da je igla, ki jo je ponudil ponudnik MM Surgical d.o.o., ploščata s stranskima rezilnima robovoma in enim kratkim sredinskim rezilnim robom na sami konici. Igla je prevlečena z NuCoat ovojem, ki omogoča ohranjene ostrine po večkratnih vbodih in je lasersko obrušena. Igla je specialno namenjena za šivanje struktur očesa (roženica, veznica, očesne mišice).

Ob upoštevanju zgoraj navedenega strokovnega mnenja, iz katerega je razvidno, da ima igla, ki jo je v sklopu 26 ponudil ponudnik MM Surgical d.o.o., dva glavna stranska rezilna robova in krajši rezilni rob na sredini same konice, da ima v preseku obliko ploščatega šesterokotnika in tako zagotavlja ploščato obliko igle na zunanji in notranji strani ter da je specialno namenjena za šivanje struktur očesa (roženica, veznica, očesne mišice), Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ponudbo ponudnika MM Surgical d.o.o. v tem delu ni mogoče oceniti, da ne izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve "4/0 SPATULA DA 8 (440 mikron) - 45 neobarvan - ploščata igla s stranskima rezalnima robovoma, oftalmološka igla".


Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo z dne 1.8.2008, v katerem je vlagatelj predlagal razveljavitev odločitve naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila v sklopih 1, 3, 8, 10, 11 in 26, v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in obvestilu o nadaljevanju postopka zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je za izdelavo strokovnega mnenja dne 13.8.2008 založil predujem v višini 900,00 EUR, dejanski stroški za strokovnjaka pa so znašali 583,85 EUR. Preostanek založenega zneska v višini 316,15 EUR se zato vrne vlagatelju na njegov transakcijski račun.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo."

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Ker je zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.11.2008predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Odvetnica Barbara Knez, šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
- MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran