EN

018-140/2008 Občina Kočevje

Številka: 018-140/2008-6
Datum sprejema: 25. 9. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. a člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05, 78/06 in 53/07- v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije za ureditev mestnega jedra", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja AG-INŽENIRING projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, Kočevje, ki ga zastopa odvetnik Samo Vidmar iz Kočevja, Podjetniško naselje Kočevje 1 (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje (v nadaljevanju: naročnik) ter na podlagi predloga naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji naročila dne 25.9.2008

odločila:

Predlogu naročnika po 1. odstavku 11.a člena ZRPJN za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila "Izdelava projektne dokumentacije za ureditev mestnega jedra" se ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila štev. 411-6/2008-0003 z dne 22.8.2008 odločil, da se kot najugodnejši ponudnik za oddajo javnega naročila po odprtem postopku "Izdelava projektne dokumentacije za ureditev mestnega jedra" izbere ponudnik DETAJL Oblikovanje, projektiranje, inženiring, svetovanje d.o.o., Glavni trg 1, Vipava (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev naročnika je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je dne 10.9.2008 izdal Odločitev o zahtevku za revizijo, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, vlagatelj pa je z vlogo z dne 15.9.2008 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom štev. 411-6/2008-0003 z dne 17.9.2008 odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. V isti vlogi naročnik Državni revizijski komisiji predlaga, da na podlagi 11. a člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik navaja, da namerava izvedbo javnega naročila financirati s sredstvi, pridobljenimi s strani Evropske skupnosti (ES) s sklepom z dne 26.6.2008. Če naročnik javnega naročila ne bo izvedel do 30.9.2008, bo tako izjemno oteženo financiranje izvedbe naročila, saj bo naročnik izgubil pravico do porabe sredstev ES in bo moral postopek oddaje javnega naročila prekiniti, saj ga sam z lastnimi sredstvi ni sposoben financirati.

Državna revizijska komisija je dne 19.9.2008 naročnika pozvala, naj ji predloži dokazila za dejstva, s katerimi utemeljuje predlog za sprejem odločitve po 1. odstavku 11.a člena ter dokazilo o tem, da je postopal skladno z 2. odstavkom 11.a člena ZRPJN. Zahtevano dokumentacijo je Državna revizijska komisija prejela dne 19.9.2008.

Državna revizijska komisija do dne sprejema te odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja iz 2. odstavka 11.a člena ZRPJN.

Po pregledu dokumentacije in preučitvi navedb je Državna revizijska komisija na podlagi 11.a člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

ZRPJN v 1. odstavek 11a. člena določa, da lahko Državna revizijska komisija na obrazloženi predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila, 2. odstavek 11a. člena ZRPJN pa določa, da naročnik posreduje predlog iz 1. odstavka 11a. člena ZRPJN tudi vlagatelju zahtevka za revizijo ter da lahko da vlagatelj zahtevka o predlogu naročnika mnenje v treh dneh od njegovega prejema in ga pošlje Državni revizijski komisiji in naročniku. V 3. odstavku 11a. člena ZRPJN je določeno, da pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila.

ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek zaradi uveljavljanja instituta iz 1. odstavka 11.a člena ZRPJN, ampak v 3. odstavku 11.a člena ZRPJN določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami nezadržanja sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži sklenitve pogodbe, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, vendar pa mora slednja v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno odločitev, torej, ali so podani zakonski znaki iz 3. odstavka 11.a člena ZRPJN. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako praviloma ugotoviti izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1.) obstajati mora dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode, in pa 2.) pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami nezadržanja / dovolitve sklenitve pogodbe in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za sklenitev pogodbe o oddaji javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje / dovolitev sklenitve pogodbe močnejši od razlogov za zadržanje / nedovolitev sklenitve pogodbe. Podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po prvem odstavku 11.a člena ZRPJN predstavljajo zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog naročnik morebiti navaja (predloži) vlagatelj.

V obravnavani zadevi je naročnik je Državni revizijski komisiji na njeno zahtevo predložil Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravno in regionalno politiko štev. 400-81/2008/595 z dne 23.6.2008 in Pogodbo o sofinanciranju operacije "Prenova in revitalizacija mestnega jedra" štev. C1536-08S330123 z dne 10.9.2008. Iz obeh predloženih dokumentov je razvidno, da je naročnik upravičen do namenskih sredstev ES za kohezijsko politiko, in sicer za leto 2008 v znesku 70.833,00 â??. V skladu z dogovorjeno dinamiko črpanja sredstev je skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo deleža sredstev v letu 2008 dan 30.9.2008. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju in ob upoštevanju dejstva, da do dne sprejema te odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja iz 2. odstavka 11.a člena ZRPJN, se Državna revizijska komisija pridružuje mnenju naročnika, da v obravnavani zadevi ob tehtanju argumentov vseh vpletenih strani prevlada javni interes za sklenitev pogodbe o oddaji predmetnega javnega naročila. Javni interes se kaže v tem, da bo v primeru nesklenitve pogodbe bistveno oteženo, če ne celo onemogočeno črpanje namenskih sredstev ES, od katerih je odvisna realizacija projekta, ki je predmet obravnavanega javnega naročila.

Zaradi zgoraj navedenih razlogov je Državna revizijska komisija na podlagi 11. a člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Naročnik sme v predmetnem postopku oddaje javnega naročila navkljub vlagateljevemu revizijskemu zahtevku skleniti pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila. Pri tem Državna revizijska komisija izrecno poudarja, da je edini oziroma izključni razlog za dovolitev sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom v konkretnem primeru siceršnja izguba nepovratnih namenskih sredstev pridobljenih na podlagi Sklepa Službe Vlade RS za lokalno samoupravno in regionalno politiko štev. 400-81/2008/595 z dne 23.6.2008 in Pogodbe o sofinanciranju operacije "Prenova in revitalizacija mestnega jedra" štev. C1536-08S330123 z dne 10.9.2008.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

Ob vsem zapisanem pa Državna revizijska komisija opozarja, da bi, v primeru, če bi se v okviru revizijskega postopka ugotovilo, da je vlagateljev revizijski zahtevek utemeljen, to utegnilo pomeniti izpodbojnost oziroma drugo neveljavnostno sankcijo za sklenjeno pogodbo o izvedbi predmetnega javnega naročila.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 25.9.2008

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, Kočevje
- Odvetnik Samo Vidmar iz Kočevja, Podjetniško naselje Kočevje 1
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

V vednost:
- AG-INŽENIRING projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, Kočevje
- DETAJL Oblikovanje, projektiranje, inženiring, svetovanje d.o.o., Glavni trg 1, Vipava

Natisni stran