EN

018-106/2008 Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj

Številka: 018-106/2008-5
Datum sprejema: 7. 8. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava zobozdravstvenega materiala v 10 sklopih - sklop 8" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Prodent d.o.o, Zvezna ulica 2a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.8.2008

odločila:

Vlagateljeva pritožba z dne 24.7.2008 se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 21.4.2008 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis je naročnik dne 23.4.2008 objavil na Portalu javnih naročil pod številko objave JN3063/2008.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 22.5.2008 izhaja, da je naročnik pravočasno prejel osem ponudb. Prav tako iz zapisnika o odpiranju ponudb izhaja, da so ponudbe za sklop 8 - ortodontija, oddali trije ponudniki, in sicer ponudnik Interdent d.o.o., Opekarniška 26, Celje, v višini 13.161,14 EUR z DDV, ponudnik Sanolabor d.d, Leskovškova 4, Ljubljana v višini 32.313,85 EUR z DDV in vlagatelj v višini 23.846,03 EUR z DDV.

Dne 16.6.2008 je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila, iz katere izhaja, da se kot najugodnejši ponudnik za sklop 8. - ortodontija izbere Interdent d.o.o., Opekarniška 26, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik v obrazložitvi svoje odločitve navaja, da je bilo po opravljenem pregledu ponudb ugotovljeno, da je ponudba izbranega ponudnika glede na merilo za izbor (najnižja cena) najugodnejša. Vlagatelj je naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila prejel dne 18.6.2008.

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj dne 20.6.2008 naročniku po elektronski pošti poslal dopis, v katerem naročnika opozarja na pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, v ponudbi ponudnika Sanolabor d.d, Leskovškova 4, Ljubljana in pojasnjuje pomanjkljivosti svoje ponudbe, ter naročnika prosi, da na podlagi navedenega ponovno preuči ponudbe. Naročnik je dne 24.6.2008 vlagatelju posredoval odgovor na vlagateljev dopis z dne 20.6.2008, v katerem je navedel, da je ponovno preveril sporne postavke v ponudbi izbranega ponudnika ter se na podlagi ugotovljenega odločil, da je prvotna odločitev o oddaji javnega naročila utemeljena. Vlagatelj je naročnikov odgovor prejel dne 26.6.2008.
Vlagatelj je dne 26.6.2008 naročniku ponovno (z elektronsko pošto) posredoval dopis, v katerem navaja, da se še vedno ne strinja z naročnikovim odgovorom glede ustreznosti ponudbe izbranega ponudnika v dveh postavkah in naročnika prosi za ponovno preučitev ponudb. Dne 1.7.2008 je naročnik vlagatelju z elektronsko pošto posredoval dopis iz katerega izhaja, da je naročnik mnenja, da izbrani ponudnik zagotavlja vse materiale, ki jih je zahteval naročnik. Naročnik je zato ob ugotovitvi, da je ponudba izbranega ponudnika glede na merilo za izbor najugodnejša, vlagatelja obvestil, da svoje odločitve o oddaji javnega naročila ne bo spreminjal.
Vlagatelj je naročniku dne 4.7.2008 z elektronsko pošto posredoval dopis, v katerem naročnika ponovno opozarja na pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika in na naročnika apelira naj ponovno pretehta svojo odločitev o oddaji javnega naročila.

Dne 9.7.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik prejel 10.7.2008. Vlagatelj v zahtevku zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in ne izpolnjuje pogojev vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj predlaga, da naročnik razveljavi sklep o oddaji javnega naročila, št. JR/B-1/2008, z dne 16.6.2008, ki se nanaša na sklop 8 - ortodontija. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev vseh stroškov revizijskega postopka, in sicer takso v višini 2.500, 00 EUR, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, št. JR/B-1/2008-1, z dne 21.7.2008, s katerim je odločil, da se vlagateljev zahtevek kot prepozen zavrže. Naročnik v obrazložitvi svojega sklepa navaja, da je vlagatelj naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila prejel 18.6.2008. Zahtevek za revizijo pa je vlagatelj vložil 10.7.2008, kar je po mnenju naročnika prepozno. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelj dne 20.6.2008, na naročnika naslovil dopis, ki ga je po naročnikovem mnenju šteti za pisno opozorilo vlagatelja naročniku v skladu z drugim odstavkom 79. člena ZJN-2 in ne za zahtevo po dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila, kot to navaja vlagatelj. Ker naročnik svoje odločitve o oddaji javnega naročila z odgovorom, ki ga je vlagatelj prejel 26.6.2008, ni spremenil, je po mnenju naročnika, rok za vložitev zahtevka za revizijo potekel 28.6.2008. Naročnik navaja, da se druga vlagateljeva sporočila, ki so bila naročniku posredovana po preteku 5 dnevnega roka od dneva prejema odločitve o oddaji javnega naročila, ne morejo šteti kot opozorilo oz. zahteva za dodatno obrazložitev v smislu ZJN-2, vljudnostni odgovori naročnika na navedena sporočila, pa ne morejo šteti za dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila.
Vlagatelj je naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo prejel dne 23.7.2008.

Državna revizijska komisija je dne 25.7.2008 prejela vlagateljevo pritožbo z dne 24.7.2008, s katero Državni revizijski komisiji predlaga, da razveljavi sklep naročnika z dne 21.7.2008, št. JR/B-1/2008-1, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo kot prepozen zavrgel, ter odloči, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN. Vlagatelj v utemeljitvi svoje pritožbe navaja, da odgovor, ki mu ga je naročnik posredoval 1.7.2008, vsekakor ne predstavlja vljudnostnega odgovora, temveč izključno samo ponovno dodatno obrazložitev. Vlagatelj navaja, da iz naročnikovega pisanja izhaja, da le ta pojasnjuje svojo odločitev, kar pa pomeni, da gre le za ponovno dodatno obrazložitev. Vlagatelj nadalje navaja, da je s tem, ko je dne 26.6.2008 prejel prvo naročnikovo dodatno obrazložitev, ni izgubil pravico do vložitve zahtevka za revizijo, saj se je naročnik sam spustil v postopek zahteve za dodatno obrazložitev in s tem vlagatelju omogočil, da se je na podlagi ponovnega odgovora odločil ali bo zahtevek za revizijo vložil ali ne. Vlagatelj meni, da bi bil v zamudi samo, če naročnik na njegovo ponovno zahtevo po dodatni obrazložitvi ne bi reagiral, ali bi mu poslal pisanje, ki se ne spušča v obrazložitev njegove odločitve

Državna revizijska komisija je dne 28.7.2008 naročnika pozvala k predložitvi celotne dokumentacije. Naročnik je dokumentacijo Državni revizijski komisiji v celoti dostavil dne 5.8.2008.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V konkretnem primeru je naročnik v s sklepom št. JR/B-1/2008-1, z dne 21.7.2008, odločil, da se vlagateljev revizijski zahtevek z dne 9.7.2008 kot prepozen zavrže v skladu z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN. Iz drugega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja, da lahko vlagatelj vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo, v kolikor meni, da je naročnik njegov zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno.

V nadaljevanju postopka je Državna revizijska komisija preverila utemeljenost vlagateljeve pritožbe z dne 24.7.2008, ob čemer je ugotovila, da le-ta ni utemeljena.

Iz določil prvega odstavka 12. člena ZRPJN med drugim izhaja, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Iz določil prvega odstavka 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08in 34/08 v nadaljevanju: ZJN-2) izhaja, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev mora naročnik obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo, o njej pa naročnik pisno obvestiti ponudnike po pošti, faksu ali z elektronskimi sredstvi. Iz določil drugega odstavka istega člena ZJN-2 dalje izhaja, da lahko na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v petih dneh od dneva prejema obvestila o oddaji naročila, naročnik po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo, skladno določbi prejšnjega odstavka. Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo. Iz določil tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 kot slednje izhaja, da lahko ponudnik, ki ni bil izbran v primeru, ko odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v petih dneh od dneva prejema odločitve naročnika. V kolikor zahteva ni obrazložena, naročnik ponudnika pozove, da jo v roku, ki ga določi naročnik, dopolni. Če ponudnik zahteve ne dopolni, jo naročnik zavrže. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.

V zgoraj povzetem drugem odstavku 79. člena ZJN-2 ponudnikom tako najprej daje možnost vložitve "pisnega opozorila na odločitev naročnika". Slednji institut je zamišljen kot način nekakšnega "izven-revizijskega" reševanja sporov in je uporabljiv predvsem v situacijah, ko se naročnik in vlagatelj pravzaprav strinjata o tem, da je potrebno odločitev o oddaji javnega naročila spremeniti. Na podlagi takšne vloge ponudnika lahko naročnik torej, po predhodni ugotovitvi njene utemeljenosti, svojo odločitev o oddaji javnega naročila spremeni in sprejme novo odločitev. Ob tem pa je potrebno opozoriti, da ZJN-2 zgolj v tem primeru (torej le v primeru, če naročnik sprejeme novo odločitev o oddaji javnega naročila) predvideva tudi "premik" siceršnjega z ZRPJN določenega trenutka pričetka teka roka za vložitev zahtevka za revizijo, in sicer tako, da začne ta rok teči od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila. V nasprotju z navedenim pa ZJN-2 "premika" trenutka pričetka teka roka za vložitev revizijskega zahtevka ne predvideva v primeru, ko naročnik vlagateljevo "pisno opozorilo" zavrne oz. se odloči, da svoje odločitve o oddaji javnega naročila ne bo spremenil; v tem primeru se namreč šteje, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči skladno z določili prvega odstavka 12. člena ZRPJN, in sicer že s trenutkom prejema odločitve o dodelitvi naročila.

Institut "zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila" iz tretjega odstavka 79. člena ZJN-2 pa je v nasprotju z zgoraj navedenim institutom namenjen predvsem zagotavljanju učinkovitega pravnega varstva ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil v smislu njihove seznanitve z informacijami o oddaji javnega naročila, potrebnimi za odločitev o ne/vložitvi pravnega sredstva. ZJN-2 "zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila" tako predvideva zgolj za primere, ko naročnikova odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran, ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran; v primerih, ko odločitev o oddaji javnega naročila te informacije vsebuje, zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila torej ni dopustna. ZJN-2 v zvezi s takšno zahtevo od ponudnikov zahteva še, da v njej jasno navedejo o čem mora naročnik podati obrazložitev. Tudi v primeru zahteve po izdaji dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ZJN-2 predvideva "premik" siceršnjega z ZRPJN določenega trenutka pričetka teka roka za vložitev zahtevka za revizijo, in sicer tako, da začne za vložitev zahtevka za revizijo teči od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (če je ta seveda izdana).

V konkretnem primeru je vlagatelj, po prejemu naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila (ki jo je prejel 18.6.2008), dne 20.6.2008 na naročnika naslovil vlogo, brez poimenovanja, katere vsebina je zgoraj že bila citirana. Državna revizijska komisija je z vpogledom v omenjeno vlogo ugotovila, da vlagatelj v le-tej navaja pomanjkljivosti v ponudbi izbranega ponudnika, v ponudbi ponudnika Sanolabor d.d. in pojasnjuje pomanjkljivosti svoje ponudbe in s tem v zvezi naročniku predlaga, da ponovno preuči ponudbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlogo z opisano vsebino šteti za pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, ne pa kot zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Iz podane vloge namreč smiselno izhaja predlog po spremembi (ali pa vsaj ponovnem pregledu ponudb) odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila (v smislu zgoraj pojasnjenega namena instituta "pisnega opozorila na odločitev naročnika"), ne pa tudi kakršnakoli obrazložena zahteva vlagatelja po podaji kakršnekoli obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Ugotoviti gre tudi, da ima naročnikov dopis, s katerim je slednji odgovoril na zgoraj obravnavano vlagateljevo vlogo in ki ga je vlagatelj prejel 26.6.2008, naravo odgovora na "Pisno opozorilo na odločitev naročnika". Iz vsebine tega dokumenta izhaja, da naročnik vlagateljevi vlogi z dne 20.6.2008 ni priznal utemeljenosti in da se za spremembo svoje odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ni odločil ("â??smatramo, da je naša prvotna odločitev o izbiri utemeljena").

Državna revizijska komisija, na tem mestu še ugotavlja, da tudi iz vlagateljevih dopisov z dne 26.6.2008 in dne 4.7.2008, po vsebini smiselno izhaja predlog po spremembi (ali pa vsaj ponovnem pregledu ponudb) odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, v smislu instituta "pisnega opozorila na odločitev naročnika", ne pa kakršnakoli obrazložena zahteva vlagatelja po podaji kakršnekoli obrazložitve odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Vendar pa je potrebno ugotoviti, da sta bila vlagateljeva dopisa z dne 26.6.2008 in z dne 4.7.2008, nedvoumno vložena po poteku pet dnevnega roka od prejema odločitve o oddaji javnega naročila (ki jo je vlagatelj prejel 18.6.2008), in sta tako prepozna. Pet-dnevni rok iz drugega odstavka 79. člena ZJN-2 je namreč prekluziven, kar pomeni, da vlagatelj po preteku tega roka izgubi pravico, ki izvira iz drugega odstavka 79. člena ZJN-2. Državna revizijska komisija zato vlagateljevih dopisov z dne 26.6.2008 in dne 4.7.2008, pri presoji utemeljenosti vlagateljeve pritožbe, ni upoštevala.

Ker v predmetnem postopku ni bila izdana niti nova odločitev o oddaji naročila (drugi odstavek 79. člena ZJN-2) niti ni bila zahtevana in/ali izdana dodatna obrazložitev odločitve o dodelitvi naročila (tretji odstavek 79. člena ZJN-2), je treba ugotoviti, da je v predmetnem postopku desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo za vlagatelja začel teči (skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN), z dnem prejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Ker je vlagatelj slednjo, kot že ugotovljeno, prejel dne 18.6.2008, je rok za vložitev revizijskega zahtevka v konkretni zadevi za vlagatelja potekel dne 30.6.2008 (zadnji dan roka je bil 28.6.2008 (sobota), zato se je ob upoštevanju 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, rok iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika, torej dne 30.6.2006).

Iz spisovne dokumentacija (pisemske ovojnice) izhaja, da je vlagatelj svoj revizijski zahtevek, s priporočeno pošto, na naslov naročnika odposlal dne 9.7.2008. Slednji datum, torej 9.7.2008, se skladno z drugim odstavkom 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, šteje tudi za datum vložitve revizijskega zahtevka. Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da je vlagatelj zahtevek za revizijo nedvoumno vložil po poteku roka za vložitev revizijskega zahtevka (ki je potekel 30.6.2008), zato je bil naročnik vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 9.7.2008, skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, upravičen in dolžan zavrniti.

Vlagateljeva pritožba z dne 24.7.2008, tako ni utemeljena, zato jo je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 7.8.2008


Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javni zavod Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19a, Ptuj;
- Prodent d.o.o, Zvezna ulica 2a, Ljubljana;
- Interdent d.o.o., Opekarniška 26, Celje;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran