EN

018-081/2008 Mestna občina Novo mesto

Številka: 018-81/2008-6
Datum sprejema: 21. 7. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05, 78/06 ter 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter predsednika Sama Červeka in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo cenitev nepremičnin, začetega na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Hiša nepremičnin, mag. Žarko Povše s.p., Smolenja vas 78, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.7.2008 soglasno

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se v delu, ki se nanaša na točke ponudbe:
- RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI: 1a (sklopi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26), 1b (sklop 12), 1c (sklopi 1-4)
- PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN: A (sklopi 4, 5, 25, 33), B, C in D
zavrže.

2. Zahtevek za revizijo se v preostalem delu zavrne kot neutemeljen.

3. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

4. Vlagatelj mora v roku 15 dni vplačati na račun št. 01100-1000358802 pri ministrstvu, pristojnem za finance, še znesek v višini 700 evrov kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 13.3.2008 sprejel sklep št. 478-26/2008 o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo cenitev nepremičnin, po postopku zbiranja ponudb.

Naročnik je dne 18.4.2008 izdal "Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika", s katerim je za posamezne nepremičnine oz. sklope izbral več različnih ponudnikov.

Vlagatelj je na naročnika naslovil "Pisno opozorilo na odločitev naročnika v javnem naročanju", z dne 28.4.2008, na podlagi katerega je naročnik dne 5.5.2008 izdal "Popravek obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika", z le-tem pa je za 1. sklop seznama nepremičnin pod točko 1b (zemljišča-stavbna) izbral vlagatelja.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 18.5.2008, v katerem naročniku očita več kršitev. Pod 1. točko vlagatelj navaja, da izbrani ponudniki (po seznamu iz tabele obvestila o izbiri pod zaporedno št. 1 zemljišča - stavbna, tč. a, b, in št. 2 zemljišča - kmetijska, ter smiselno pri ostalih točkah) ne izpolnjujejo pogojev, ki jih predpisuje Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007; v nadaljevanju ZSPDPO) v 16. členu. Pod 2. točko vlagatelj navaja, da izbrani ponudniki (po seznamu iz tabele obvestila o izbiri pod zaporedno št. 1 zemljišča - stavbna, tč. a, b, in št. 2 zemljišča - kmetijska, ter smiselno pri ostalih točkah) ne izpolnjujejo pogojev, ki jih predpisuje Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št, 84/2007 in 94/2007; v nadaljevanju Uredba). Vlagatelj nazadnje pod točko 3 navaja, da je bil izbrani ponudnik pod točko 1a. izbran na podlagi skupne cene za vse sklope pod to točko, ni pa bil opravljen izbor po sklopih, ki bi dal drugačen rezultat.

Naročnik je izdal sklep, z dne 27.5.2008, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik vlagateljeve navedbe pod 1. in 2. točko zahtevka za revizijo zavrača z utemeljitvijo, da gre po mnenju občine sodne cenilce šteti za cenilce, kot jih zahteva 16. člen ZSPDPO. Naročnik pri tem opozarja, da državni organi ravno tako naročajo cenitve sodnim cenilcem in da v tem primeru občina ravna enako kot država. Glede vlagateljevih očitkov pod 3. točko zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je iz razpisne dokumentacije ter vzorca pogodbe razvidno, da gre pri sklopu nepremičnin pod točko 1a (zemljišča - stavbna, v mestu in okolici), sklop 1-27, za zemljišča na zaključenem območju. Naročnik svojo odločitev opira na izkušnje iz preteklega obdobja, na podlagi katerih je prišel do zaključka, da v kolikor en cenilec vrednoti podobne nepremičnine na določenem območju, ki je hkrati zaokrožena celota, je cenovnih odstopanj manj. Nazadnje naročnik še opozarja, da vlagatelj za določene notranje sklope oz. nepremičnine pod to točko sploh ni oddal ponudbe, kar pomeni, da ni izkazal interesa za vrednotenje vseh nepremičnin iz seznama.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 4.6.2008, obvestil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 11.6.2008 odstopil dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu v pristojno odločanje.

Državna revizijska komisija je ob pregledu zahtevka za revizijo ugotovila, da le-ta vsebuje zgolj očitane kršitve naročnika ter dejstva in dokaze, ne vsebuje pa pravovarstvenega zahtevka (revizijskega predloga), zaradi česar je vlagatelja pozvala na njegovo dopolnitev.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 23.6.2008, v katerem je predlagal, da se delno razveljavi odločitev naročnika o izboru najugodnejšega ponudnika v točkah: RAZPOLAGANJE: 1a (sklopi 1-27), 1b (sklopi 9, 12, 17, 18, 21, 23, 24), 1c (sklopi 1-4), 2 (sklopi 2, 5, 6, 8-11), 3 (sklopi 1-4), UPRAVLJANJE: 1a (sklop 1), PRIDOBIVANJE: A (sklopi 4, 5, 12, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 32, 33), B (sklopi 1-9), C (sklopi 1-4), D (sklop 1), ter v tem delu naloži sklenitev pogodbe z vlagateljem, podrejeno pa razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka, in sicer zneska vplačane takse v višini 700 evrov.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija na podlagi 1. in 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija vlagatelja uvodoma opozarja na določbe ZRPJN o aktivni legitimaciji v postopku revizije. Slednja je opredeljena v 9. členu ZRPJN, ki v prvem odstavku določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

Iz citirane določbe ZRPJN izhaja, da morata biti za priznanje procesnega upravičenja za vodenje revizijskega postopka hkrati (kumulativno) izpolnjena dva pogoja: (1.) interes za dodelitev naročila in (2.) izkazana realna stopnja verjetnosti nastanka (ali vsaj možnosti za nastanek) škode, ki jo je mogoče pripisati ravnanju naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev (obstajati mora torej vzročna zveza med realno stopnjo verjetnosti nastanka škode in zatrjevano kršitvijo naročnika). Aktivno legitimirana oseba iz prvega odstavka 9. člena ZRPJN z vložitvijo zahtevka za revizijo zavaruje svoj pravni položaj, ne more pa uveljavljati objektivnih naročnikovih kršitev pravil javnega naročanja, ki ne vplivajo neposredno na njen pravni položaj oziroma ji ne morejo povzročiti konkretne škode. Zato mora oseba, da bi se ji priznalo upravičenje za vložitev zahtevka za revizijo, poleg interesa za dodelitev naročila (ki se praviloma kaže v predložitvi ponudbe ali v določenih primerih že v dvigu razpisne dokumentacije oziroma registraciji za določeno dejavnost, ki je predmet naročila) izkazati, da je zatrjevana kršitev vplivala na njen pravni položaj tako, da ji je ali da bi ji lahko zaradi tega nastala škoda.

Državna revizijska komisija spričo navedenega opozarja, da vlagatelju za nepremičnine oz. sklope, za katere ni oddal ponudbe, ni mogoče priznati aktivne legitimacije. Vlagatelj namreč v dopolnitvi zahtevka za revizijo predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika v točkah: RAZPOLAGANJE: 1a (sklopi 1-27), 1b (sklopi 9, 12, 17, 18, 21, 23, 24), 1c (sklopi 1-4), 2 (sklopi 2, 5, 6, 8-11), 3 (sklopi 1-4), UPRAVLJANJE: 1a (sklop 1), PRIDOBIVANJE: A (sklopi 4, 5, 12, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 32, 33), B (sklopi 1-9), C (sklopi 1-4), D (sklop 1), vendar pa je iz njegove ponudbe razvidno, da v točkah: RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI: 1a - za sklope 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26; 1b - za sklop 12; 1c - za sklop 1; PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN: A - za sklope 4, 5, 25, 33; za točke B, C in D pa v celoti vlagatelj sploh ni podal ponudbe, zato mu za slednje ne gre priznati aktivne legitimacije.
Vlagatelju prav tako ni mogoče priznati pravnega interesa v točkah, kjer je bil izbran kot najugodnejši ponudnik, to je v delu RAZPOLAGANJE: 1c - za sklope 2, 3, 4.
Za sklope, za katere vlagatelj ni izkazal aktivne legitimacije v postopku revizije, je potrebno njegov zahtevek za revizijo, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, zavreči.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Skladno z zgoraj navedenimi ugotovitvami gre vlagatelju aktivno legitimacijo priznati zgolj za naslednje točke ponudbe:
- RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI:
1. ZEMLJIšČA - STAVBNA
a) V mestu in njeni okolici - sklop 1-27: za sklope 4, 5, 8, 13, 16, 22, 23, 24, 25 in 27
b) V drugih naseljih: za sklope 9, 17, 18, 21, 23 in 24
2. ZEMLJIšČA - KMETIJSKA: za sklope 2, 5, 6, 8-11
3. STAVBE: za sklope 1-4
- UPRAVLJANJE Z NEPREMIČNINAMI:
1. ODDAJANJE V NAJEM
a) Zemljišča - za sklop 1
- PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN:
A. Cestno gospodarstvo: za sklope 12, 13, 16, 18, 22, 26 in 32

Pri presojanju vlagateljevih navedb pod točko 1 (in smiselno enako pod točko 2) zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da so le-te pavšalne v taki meri, da jih ni bilo mogoče presojati z vidika kršitev področnih predpisov. Skladno s pravilom o trditveno-dokaznem bremenu, ki izhaja iz določila 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, mora vlagatelj zatrjevati dejstva, iz katerih izvirajo domnevne kršitve, ponuditi pa mora tudi dokaze, na podlagi katerih je taka dejstva mogoče ugotoviti oziroma preveriti. Vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja določno, kateri izbrani ponudniki naj ne bi izpolnjevali zakonskih pogojev, temveč to stori zgolj pavšalno ("izbrani ponudniki pod točko 1a, 1b, 2 in pri drugih točkah smiselno"; pri tem Državna revizijska komisija opozarja, da je ravno vlagatelj v točki 1b tudi eden izmed izbranih ponudnikov), niti ne ponuja dokazov, ki bi njegove trditve podpirali (kot npr. predložitev seznama pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin). Navedbam, iz katerih ni mogoče jasno razbrati kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila oziroma katerih namen je zgolj ugibanje ali namigovanje na določena dejstva, v revizijskem postopku ni mogoče slediti.

Pri presojanju vlagateljevih navedb pod tretjo točko zahtevka za revizijo, da bi moral naročnik izbrati njega kot najugodnejšega ponudnika v delu ponudbe "RAZPOLAGANJE Z NEPREMIČNINAMI, 1. ZEMLJIšČA - STAVBNA, a) V mestu in njeni okolici - sklop 1-27" je Državna revizijska komisija ugotovila, da so le-te neutemeljene. Pri tem je uvodoma potrebno opozoriti na že zgoraj navedene ugotovitve Državne revizijske komisije, da gre vlagatelju priznati aktivno legitimacijo zgolj za posamezne sklope pod to točko (sklope 4, 5, 8, 13, 16, 22, 23, 24, 25 in 27). Nadalje gre ugotoviti, da je naročnik v drugem odstavku 8. člena razpisne dokumentacije med drugim določil: "Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednje merilo: najnižja končna cena za cenitev posamezne nepremičnine nepremičnin, ki glede na lego, rabo in namembnost predstavljajo enotno lokacijo, oziroma najnižja cena za cenitev posameznega sklopa.". Iz vpogleda v ponudbi vlagatelja in izbranega ponudnika za navedene sklope AS Inženiring, Marija Strmec s.p., Smolenja vas 10, Novo mesto (v nadaljevanju: AS Inženiring) je sicer razvidno, da je vlagateljeva ponudba v sklopih 4, 5, 8, 13 in 16 ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika AS Inženiring, vendar pa je Državna revizijska komisija presodila, da je naročnik s tem, ko je za celoten del 1a izbral ponudnika, ki je podal najugodnejšo ponudbo za vse sklope, ravnal v skladu z zgoraj citiranim določilom 8. člena razpisne dokumentacije. Iz vsebine razpisne dokumentacije kot tudi iz obrazca ponudbe nedvoumno izhaja, da gre pri točki 1a (Zemljišča-stavbna v mestu in njeni okolici) za sklop nepremičnin, ki predstavljajo enotno in vsebinsko zaokroženo celoto, zaradi česar je naročnik pri ocenjevanju in izbiri upravičeno uporabil kriterij najnižje skupne ponudbene cene za sklope 1-27. Spričo navedenega gre vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v tem delu zavrniti kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V četrtem odstavku 22. člena ZRPJN je določeno: "Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo naročniku povrniti stroške, nastale z revizijo. Če v takem primeru o zahtevku za revizijo odloči Državna revizijska komisija, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na račun iz prvega odstavka tega člena vplačati še znesek v višini že vplačane takse kot nadomestilo za stroške postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo.".

V obravnavanem primeru je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Ker je zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnila tudi Državna revizijska komisija, je morala ob upoštevanju četrtega odstavka 22. člena ZRPJN odločiti tako, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 21.7.2008

Predsednica senata:

Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.iur.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto
- Hiša nepremičnin, mag. Žarko Povše s.p., Smolenja vas 78, Novo mesto
- AS Inženiring, Smolenja vas 10, Novo mesto
- Alenka šmajdek, Petelinjek 41, Novo mesto
- Anton Turk, Nad mlini 35, Novo mesto
- Jože Starič, Maistrova 12, Novo mesto
- Borut Tavčar, Lamutova ulica 9, Novo mesto
- Darko Okleščen, Koštialova ulica 41, Novo mesto
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana

Natisni stran