EN

018-084/2008 Dom starejših občanov šiška

Številka: 018-084/2008-3
Datum sprejema: 1. 7. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava čistil in čistilnih pripomočkov za dobo 1. leta - sklop II in sklop III b", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje INTER KOOP d.o.o., Ul. Heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Dom starejših občanov šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.7.2008

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika v sklopih II in III b, ki je vsebovana v dokumentu Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika (št. 313-08), z dne 17.4.2008.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 924,73 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki prično teči naslednji dan po izteku roka določenega v tej točki. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25.2.2008 sprejel sklep št. 157-2008 o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po postopku zbiranja ponudb.

Naročnik je z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika (št. 313-08) z dne 17.4.2008, ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo odda:
- v sklopu I - pralna sredstva za tekstil, ponudniku INTERKOOP d.o.o.,
- v sklopu II - pomivalna sredstva za strojno pomivanje posode, ponudniku ECOLAB d.o.o.,
- v sklopu III a - čistilna sredstva za kuhinjsko higieno, ponudniku Johnson Diversey d.o.o.,
- v sklopu III b - čistilna sredstva za objektno higieno, ponudniku PANGOSLAR d.o.o.,
- v sklopu IV a - higienska sredstva za področje poslovnih prostorov, ponudniku MERKUR d.d.,
- v sklopu IV b - higienska sredstva za osebno higieno, ponudniku INTERKOOP d.o.o.,
- v sklopu V a - pribor za čiščenje, ponudniku MERKUR d.d.,
- v sklopu V b - gobe in krpe za čiščenje, ponudniku PANGOSLAR d.o.o.,
- v sklopu V c - dispenzerji in pripomočki, ponudniku PANGOSLAR d.o.o.,
- v sklopu V d - ostali material, ponudniku MERKUR d.d..

Vlagatelj je dne 16.5.2008 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev naročnikovega Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika (št. 313-08), z dne 17.04.2008, za sklop II in sklop III b, ter povrnitev stroškov revizijskega postopka.
V obrazložitvi zahtevka vlagatelj opozarja na neprimernost ponudbe izbranega ponudnika za sklop II (podjetja ECOLAB d.o.o.). Po navedbah vlagatelja je ponudnik pod pozicijo 2 ponudil proizvod Trum Des, katerega ph vrednost znaša 14, zaradi česar ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika. Naročnik ja namreč zahteval ph vrednost 12,5 in pri tem dopustil odstopanje zgolj + oz. - 10%. Poleg tega naj bi izbrani ponudnik za sklop II pod pozicijo 3 ponudil proizvod Trump XL, pri katerem je za izračun ponudbene cene uporabil koncentracijo 1,7 ml/l, čeprav iz navodil proizvajalca jasno izhaja, da se proizvod dozira s srednjo vrednostjo v količini 1,5 ml/l (1 - 4ml/l). Vlagatelj pri tem dodaja, da je naročnik v pojasnilu z dne 20.3.2008 v zvezi s tem zapisal, da ni pravilno, da ponudniki navajajo vrednost, ki zagotavlja učinkovito delovanje, temveč morajo navesti srednjo vrednost po tehničnih navodilih. Pri tem pa vlagatelj opozarja, da je med pojmoma "srednja vrednost koncentracij" in "vrednost, ki zagotavlja učinkovito delovanje" bistvena razlika, zaradi česar ponujeni produkt pod pozicijo 3 ne ustreza tehničnim zahtevam naročnika, posledično pa je ponudba izbranega ponudnika za sklop II tudi v tej poziciji neprimerna.
Vlagatelj v nadaljevanju ugovarja primernost ponudbe izbranega ponudnika za sklop III b (podjetja PANGOSLAR d.o.o.). Slednji naj bi pod pozicijo 6 ponudil proizvod Dipex, ki pa je za tla iz linoleja in gume povsem neprimeren. Navedeno je razvidno iz priložene tehnične specifikacije, kar pa je v nasprotju z izrecno zahtevo naročnika. Poleg tega je omenjeni izbrani ponudnik v istem sklopu pod pozicijo 10 ponudil produkt Keradet-Konzentrat-Aktiv, pri čemer je za izračun ponudbene cene uporabil koncentracijo 3,13 ml/l, čeprav iz navodil proizvajalca izhaja, da se proizvod redči od 25ml/8l vode do 25ml/4l vode, kar ustreza koncentraciji od 3,125-6,25 ml/l in srednji vrednosti 4,68 ml/l vode. Enako je izbrani ponudnik storil pri proizvodu Torvan-Konzentrat, kjer je prav tako uporabil koncentracijo 3,13 ml/l, čeprav iz navodil proizvajalca izhaja, da se proizvod dozira v količini 7,81 ml/l. Izbrani ponudnik si je s tem, ko ni upošteval naročnikovih navodil glede koncentraciji, zagotovil boljši položaj od ostalih ponudnikov, njegov proizvod pa je zato neprimeren.
Vlagatelj prav tako ugovarja pravilnost ponudbe drugo uvrščenega ECOLAB d.o.o. in tretje uvrščenega ponudnika JOHNSON DIVERSITY d.o.o. v III b sklopu. Drugo uvrščeni ponudnik naj bi pod pozicijo 8, 10 in 12 ponudil proizvod, ki ni pakiran z dozirno glavo, kot je to zahteval naročnik, zaradi česar so posledično vsi trije proizvodi neprimerni. Tudi tretje uvrščeni ponudnik v poziciji 8 je ponudil proizvod Taski Jontec Tensol, ki ni pakiran v plastenki z dozirno glavo, kot je to zahteval naročnik. Poleg navedenega ima slednji proizvod tudi ph vrednost 8 - 8,5, in ne 9,5, kot je to zahteval naročnik, zaradi česar je ponujeni proizvod prav tako neprimeren. Omenjeni ponudnik je v poziciji 10 (Taski sprint 200) in 12 (Taski sprint) ponudil proizvod, ki prav tako ni pakiran v plastenki z dozirno glavo in nima dezinfekcijskega delovanja, kot je to zahteval naročnik. Poleg tega ima omenjeni proizvod Taski sprint še nevtralno ph vrednost 6,5 - 7 in ne rahlo alkalno s ph 9,5, kot je to zahteval naročnik, zaradi česar sta ponujena proizvoda po mnenju vlagatelja neprimerna. Vlagatelj zaključuje, da je uspel izkazati, da so omenjene ponudbe izbranih ponudnikov neprimerne, zaradi česar bi naročnik moral izbrati njegovo ponudbo kot edino popolno.

Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo s sklepom (št. 454-2008), z dne 2.6.2008, zavrnil. Naročnik v zvezi z vlagateljevim očitkom, da je izbrani ponudnik za sklop II v poziciji 2 ponudil proizvod Trum des s ph vrednostjo 14, pojasnjuje, da je dovoljena ph vrednost z upoštevanjem dovoljenega odstopanja + oz. - 10% 13,75, oz. zaokroženo navzgor znaša 14. Naročnik pri tem dodaja, da tako nizek % odstopanja ne vpliva na samo kvaliteto in lastnosti produkta in da so ponudbe med seboj še vedno primerljive. V nadaljevanju opozarja, da so prav tako zmotne vlagateljeve navedbe, da se ponujeni artikel Trump XL dozira z drugačno srednjo vrednostjo, kot je to navedeno v varnostnem listu. V zvezi s tem navaja, da je izbrani ponudnik navedel srednjo vrednost (1,7 ml/l in 0,17%), ki zagotavlja učinkovito delovanje, ter da iz varnostnega lista za navedeni artikel izhaja, da je priporočena koncentracija 1-3g/l (0,9 -2,5 ml/l).
Glede nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika za sklop III b naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik po pozicijo 6 ponudil proizvod Dipex, za katerega je v varnostnem listu navedeno, da je primeren za vodoodporne in na alkalije odporne površine oz. podove kot npr. kamen, asfalt in podobno. Na podlagi česar naročnik zaključuje, da ponujeni artikel ustreza zahtevam, ki jih je za pozicijo 6 postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik prav tako zavrača vlagateljeve navedbe glede neustreznosti artikla, ki ga je izbrani ponudnik ponudil v poziciji 10 (Karedet-Konzentrat-Aktiv) in 12 (Torvan-Konzentrat). Iz varnostnega lista prvega artikla namreč izhaja, da je srednja vrednost 25 ml/8l vode oz. preračunano 3,125 ml/l, ter da je izbrani ponudnik le zaokrožil doziranje na 2 decimalki (3,13 ml/l namesto 3,125 ml/l), s čimer pa ni dosegel boljše cene oz. si ni zagotovil boljšega položaja glede na ponudbe konkurenčnih ponudnikov. Enako naročnik ugotavlja za drugi artikel (Torvan-Konzentrat), pri katerem je izbrani ponudnik prav tako navedeno srednjo vrednost 25 ml/8l vode oz. 3,125 ml/l zaokrožil na 3,13 ml/l. Naročnik sklepno ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika (PANGOSLAR d.o.o.) za III b pravilna in ekonomsko najugodnejša, zaradi česar je pravilna tudi naročnikova končna odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop III b in zaradi česar se naročnik v nadaljnjo presojo pravilnosti ponudb preostalih ponudnikov ni spuščal.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.6.2008, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 16.6.2008, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN in v skladu s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama sporno, ali ponudbe izbranih ponudnikov iz sklopov II in III b izpolnjujejo tehnične zahteve razpisne dokumentacije.

Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS št. 128/2006, v nadaljevanju ZJN-2) v 16. točki 2. člena določa, da je popolna tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Medtem ko je neprimerna ponudba tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (20. točka 2. člena ZJN-1). Če je ponudnik predložil ponudbo, ki ne izpolnjuje vseh naročnikovih zahtev, določenih v tehničnih specifikacijah, je táko ponudbo torej mogoče označiti kot neprimerno.


Sklop II-Pomivalna sredstva za strojno pomivanje posode

1. Med strankama je sporno, ali ponujeni artikel Trum Des (18,97) izbranega ponudnika (za sklop II) izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve pod zaporedno številko 2 II. sklopa, kjer je naročnik zahteval tekoče alkalno sredstvo za pomivanje posode z dezinfekcijskim učinkom ph 12,5, kajti iz predloženega ponudnikovega Varnostnega lista (pod opisom fizikalne in kemične lastnosti) izhaja, da omenjeni artikel vsebuje vrednost 14 ph. Državna revizijska komisija pri presoji predmetnega vprašanja ni sledila naročnikovim navajanjem, da omenjeni artikel izpolnjuje tehnične zahteve in da dovoljena vrednost 13,75 ph zaokroženo navzgor pravzaprav znaša 14 ph. Tehnične specifikacije namreč morajo biti oblikovane na podlagi funkcionalnih zahtev predmeta naročil, vezanih na objektivne potrebe in zahteve naročnika, tako da ne omejujejo konkurence med ponudniki (2. odstavek 37. člen ZJN-2). Kar pomeni, da mora naročnik jasno in natančno postaviti tehnične zahteve, ne pa jih naknadno prilagajati ponudbam ponudnikov. Tako je naročnik v opisu blaga jasno postavil tehnično zahtevo po vrednosti 12,5 ph in v dodatnih pojasnilih ponudnikom (št. 247-01-2008, dne 20.3.2008) omogočil odstopanje od zahtevane vrednosti zgolj v mejah + oz.- 10%. Kar pomeni, da najvišja vrednost lahko znaša le 13,75 ph in ne 14 ph, kot navaja naročnik. Po oceni Državne revizijske komisije je nesprejemljivo naročnikovo zaokroževanje vrednosti s 13,75 ph na 14 ph, oz. njegova odločitev, da vrednost 13,75 ph ustreza vrednosti 14 ph, ki jo vsebuje artikel izbranega ponudnika. Naročnik je določil osnovno ph vrednost artikla na decimalno število, zaradi česar je zaokroževanje na celo število popolnoma v nasprotju z naročnikovo prvotno zahtevo. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da ponujeni artikel Trump Des (18,97L) z vsebovano vrednostjo 14 ph naročnikovim tehničnim zahtevam ne ustreza, na podlagi česar je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku v tem delu ugoditi .

2. Med strankama je prav tako sporno, ali artikel izbranega ponudnika za sklop II Trump XL sploh vsebuje v ponudbi ponujeno količino koncentracije 1,70 ml/l. Iz dodatne obrazložitve št. 247-01-2008 izhaja, da je naročnik postavil zahtevo po navedbi srednje vrednosti koncentracije po tehničnih navodilih, pri čemer morajo ponudniki priložiti originalno navodilo uporabe, iz katere je razvidna priprava delovne raztopine (navodilo proizvajalca). Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotavlja, da je v originalnem navodilu uporabe navedena priporočena koncentracija 1-3 g/l (0,9-2,5 ml/l) in da srednja vrednost navedene vrednosti dejansko znaša 1,7 ml/l, kakor je izbrani ponudnik tudi navedel. Državna revizijska komisija ni sledila ne vlagateljevemu dokaznemu predlogu ne vlagateljevim zatrjevanjem, da v obravnavnem primeru priporočena koncentracija znaša 1-4 ml/l in ne 0,9-2,5 ml/l, zaradi česar posledično tudi srednja vrednost znaša 2,5 ml/l. Vlagatelj je namreč kot dokaz sicer predložil listino, iz katere izhaja drugačna priporočena količina koncentracije (1-4 ml/l), kot pa je navedena v originalnem navodilu uporabe izbranega ponudnika, vendar pa v svojem zahtevku veljavnost originalnega navodila za uporabo ni izpodbijal, zaradi česar se Državna revizijska komisija v resničnost podatkov v predloženem navodilu uporabe, kjer je določeno drugačno doziranje, zaradi vezanost na zahtevek za revizijo v nadaljevanju ni spuščala.

Sklop IIIb- Čistilna sredstva za objektno higieno

1. Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru ugotavljala, ali proizvod izbranega ponudnika PAN GOSLAR d.o.o. Dipex ustreza naročnikovim tehničnim zahtevam. Naročnik je pod zaporedno številko 6 pod rubriko Opis blaga in namen uporabe postavil zahtevo po tekočem univerzalnem sredstvu za temeljito odstranjevanje starih premazov in umazanije, vodoodpornih oblog (PVC, pireli, umetne snovi, guma in linolej). Državna revizijska komisija ocenjuje, da vlagatelj upravičeno zatrjuje, da ponujeni produkt ni primeren za tla iz linoleja in gume, kar je tudi v nasprotju z naročnikovo zahtevo. Iz prospekta proizvajalca namreč jasno izhaja, da je omenjeno sredstvo sicer primerno za vodoodporne površine, ne pa tudi za tla iz linoleja in gume, kakor je zahteval naročnik, zaradi česar je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku v tem delu ugoditi.

2. Državna revizijska komisija je v nadaljevanju na podlagi vlagateljevega zahtevka prav tako preverjala, ali je izbrani ponudnik pravilno upošteval koncentracijo za artikla Keradet- Konzentrat-Aktiv in Torvan-Konzentrat pri izračunu ponudbene cene. Merilo za izbiro je bila ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer je merilo cena prinesla 90 točk. Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je slednji pri izračunu ponudbene cene za artikel Keradet- Konzentrat-Aktiv upošteval zgolj vrednost doziranja 25ml na 8 l hladne vode, ne pa tudi vrednosti doziranja 25ml na 4 l hladne vode, kakor je razvidno iz Navodil za uporabo proizvajalca tega proizvoda. Enako je izbrani ponudnik postopal pri artiklu Torvan- Konzentrat, kjer je prav tako upošteval le doziranje 25ml na 8 l hladne vode, ne pa tudi predpisane vrednosti doziranja 50ml do 100ml na 8l hladne vode. Državna revizijska komisija pri presoji predmetnega vprašanja ugotavlja, da je naročnik v zvezi z navajanjem količine artikla zgolj določil, da se doziranje navede v EM in % srednje vrednosti, ki zagotavlja učinkovito delovanje, ne pojasni pa katera vrednost naj se upošteva v primeru, ko proizvajalec določa več vrednosti doziranja (npr. bodisi za primer strojnega čiščenja bodisi za ročnega in za primer intenzivnejšega čiščenja). Sicer Državna revizijska komisija na tem mestu ni presojala postavljenih tehničnih zahtev razpisne dokumentacije, pa vendarle je sledila opozorilom vlagatelja, da ima različno upoštevanje vrednosti doziranja vsekakor za posledico neenakopravnost ponudnikov in posledično nekonkurenčnost ponudb. Kajti tisti ki so upoštevali obe priporočeni vrednosti doziranja čistila (kot je to v obravnavanem primeru storil tudi sam vlagatelj) s strani proizvajalca, so bili dejansko v slabšem položaju, saj so bile njihove srednje vrednosti koncentracije čistilnega sredstva veliko višje, kot pri tistih ponudnikih, ki so upoštevali zgolj najnižjo doziranje oz. vrednost koncentracije od obeh priporočenih vrednosti, kar se je posledično odrazilo tudi pri ponudbeni ceni in končnem ocenjevanju ponudb. Tako je za isto čistilo Karedet-Konzentrat-Aktiv izbrani ponudnik v svoji ponudbi pod zaporedno številko 10 v rubriko doziranje na EM zapisal vrednost koncentracije 3,13 ml/l (ker je upošteval le najnižjo predpisano vrednost doziranja), vlagatelj, ki je upošteval obe omenjeni vrednosti doziranja, pa 4,69 ml/l. Kot je bilo že rečeno, Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru tehničnih zahtev razpisne dokumentacije ni presojala, saj po roku za predložitev ponudb nejasnih zahtev iz razpisne dokumentacije (torej v primeru, ko jezikovni znaki posamezne zahteve niso jasni ali ponujajo več možnih razlag) ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov. Vendar pa načelo enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) naročniku nalaga, da mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja (prvi odstavek 9. člena ZJN-2). Kar pomeni, da naročnik v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb na podlagi razpisne dokumentacije, katere določbe omogočajo več razlag, zgolj z "edino pravilno" razlago postavlja v neenakopraven položaj tistega ponudnika, ki je določbo razpisne dokumentacije razumel na način, ki ga jezikovni znaki take določbe razpisne dokumentacije prav tako omogočajo. Ponudnik tako ne more zaradi naročnikovih opustitev (priprava razpisne dokumentacije, ki bi omogočala enoznačne in nedvoumne razlage, s čimer bi naročnik zagotovil tudi primerljivost ponudb, s tem pa bi se izognil morebitnim očitkom o neenakopravni obravnavi ponudnikov) trpeti škodljivih posledic. Kar pomeni, da Državna revizijska komisija na podlagi razpisnih zahtev ne more oceniti, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, vendar pa tudi vlagatelj ob doslednem upoštevanju navodil ne sme biti v slabšem položaju od ostalih ponudnikov. Glede na to, da so bila naročnikova navodila preveč abstraktna, so tudi ponudniki temu primerno predložili ponudbe z različnimi seštevki vrednosti koncentracij (nekateri so upoštevali vse vrednosti proizvajalca, nekateri pa le najnižjo), kar se je odrazilo tudi pri ponudbeni ceni. Takšne ponudbe so posledično medsebojno neprimerljive, s tem pa je kršeno oz. onemogočeno izvrševanje načela enakopravnega obravnavanja ponudnikov.

Na podlagi navedenega je bilo potrebno vlagateljevemu zahtevku, naj razveljavi naročnikovo Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika za sklop II in III b, ugoditi. Državna revizijska komisija zaradi razveljavitve celotnega III b sklopa, s čimer je vlagatelj svoje pravno varstvo že dosegel, nadaljnjih kršitev v nadaljevanju ni presojala.

Naročnik je 16.5.2008 priglasil stroške, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka 3000 točk, 2% materialnih stroškov, takso za zahtevek za revizijo 700 EUR, vse povečano za 20% DDV. Ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo v večjem delu uspel, je Državna revizijska komisija skladno s 3. odstavkom 22. člena ZRPJN, ki po načelu uspeha povrnitev stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, vlagateljevi zahtevi po povrnitvi stroškov revizijskega zahtevka ugodila.

Državna revizijska komisija je na podlagi določbe 6. odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznala naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer:

- za takso 700 EUR,
- v protivrednosti 400 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka, in sicer 0,459 â?? x 400 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 220,32 EUR,
- materialni stroški po 13. členu veljavne Odvetniške tarife (in sicer v višini 2% od 400 točk), povečano za 20% DDV, in sicer 0,459 EUR x 8 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 4,41 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava drugih priglašenih stroškov. Vlagatelj je uspel v dveh sklopih, pri tem se kot vrednost predmeta upošteva tista vrednost, katero sta za oba sklopa ponudila izbrana ponudnika. Na podlagi navedenega je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 924,73 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 1.7.2008.


Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Aleš Avbreht, šestova ulica 2, Ljubljana;
- Dom starejših občanov šiška, Kunaverjeva 15, Ljubljana;
- ECOLAB d.o.o, Vajngerlova 4, Maribor;
- PANGOSLAR d.o.o., Brest 4, Ig;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran