EN

018-023/2008 JEKO-IN, d. o. o., Javno komunalno podjetje

Številka: 018-023/2008-10
Datum sprejema: 19. 3. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZRPJN-UPB5; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, člana Jožefa Kocuvana kot člana senata in članice Sonje Drozdek šinko kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Milene Basta in svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev, ki ga je vložil vlagatelj Adriatic-Slovenica, d. d., Ljubljanska cesta 3a, Koper, ki ga zastopa odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Hacquetova ulica 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JEKO-IN, d. o. o., Javno komunalno podjetje, Jesenice, Cesta maršala Tita 51, Jesenice (v nadaljevanju: naročnik), 19. 3. 2008 soglasno

odločila:

Postopek revizije postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je 25. 10. 2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila št. V/03-JR-054/2007, obvestilo o naročilu pa je objavil 29. 10. 2007 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3147/2007.

Naročnik je do roka za predložitev ponudb prejel ponudbi dveh ponudnikov.

Naročnik je 10. 12. 2007 izdal "obvestilo o oddaji naročila" št. V/03-JR-054/2007, v katerem je navedel, da javno naročilo odda vlagatelju.

Naročnik je 21. 12. 2007 prejel vlogo "pripomba na reference s področja zavarovanja gospodarskih javnih služb" z dne 20. 12. 2007, ki jo je na naročnika naslovil neizbrani ponudnik Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj, Poslovna enota Jesenice, Cesta maršala Tita 16/1, Jesenice. Naročnik je vlogo obravnaval kot pisno opozorilo po 79. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008; v nadaljevanju: ZJN-2) in z "obvestilom o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila JN 3147/2007" št. 0/01-SD-318/07 z dne 28. 12. 2007 spremenil prvotno odločitev o oddaji javnega naročila tako, da je javno naročilo oddal dotedanjemu neizbranemu ponudniku.

Vlagatelj je po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila in vpogledu v dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo z dne 15. 1. 2008, v katerem primarno predlaga razveljavitev "obvestila o spremembi odločitve o oddaji javnega naročila JN 3147/2007" št. 0/01-SD-318/07 z dne 28. 12. 2007, podrejeno pa razveljavitev javnega naročila v celoti.

Naročnik je sprejel sklep št. 0/01-MK-52/08 z dne 7. 2. 2008, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Vlagatelj je z "obvestilom o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo" z dne 12. 2. 2008 naročnika obvestil, da zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 0/01-MK-06/2008 z dne 14. 2. 2008 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom št. 018-23/2008-3 z dne 4. 3. 2008 udeležence obvestila o podaljšanju roka za odločitev o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj je 14. 3. 2008 po elektronski pošti Državno revizijsko komisijo obvestil, da umika zahtevek za revizijo. Vlagatelj je z odločitvijo, da umika zahtevek za revizijo, obvestil Državno revizijsko komisijo tudi z vlogo z dne 14. 3. 2008, ki jo je Državna revizijska komisija 17. 3. 2008 prejela po telefaksu, 18. 3. 2008 pa še po pošti.

ZRPJN ureja položaj, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v 23. členu (Odločitev Državne revizijske komisije). V četrti alinei prvega odstavka 23. člena ZRPJN je določeno, da Državna revizijska komisija s sklepom na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo ustavi. Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 19. 3. 2008

Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- JEKO-IN, d. o. o., Javno komunalno podjetje, Jesenice, Cesta maršala Tita 51, 4270 Jesenice,
- odvetnik doc. dr. Aleksij Mužina, Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana,
- Zavarovalnica Triglav, d. d., Območna enota Kranj, Poslovna enota Jesenice, Cesta maršala Tita 16/1, 4270 Jesenice,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran