EN

018-018/2008 Občina Žužemberk

Številka: 018-018/2008-3
Datum sprejema: 7. 2. 2008

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006 ter 53/2007; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje šolskih prevozov s kombibusom (1+15)" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Čistilni servis "EVA", Dragomir MilojeviÄ", s.p., Zafara 3, Žužemberk (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk (v nadaljevanju: naročnik), dne 07.02.2008

odločila:

Vlagateljeva pritožba, kot izhaja iz njegove vloge "Razpis za šolske prevoze- odgovor na sklep o zavrnitvi predloga za revizijo postopka, ki naj bi bil zavržen kot nepopoln", z dne 28.01.2008, se zavrže kot prepozna.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12.11.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Izvajanje šolskih prevozov s kombibusom (1+15)".

Dne 05.12.2007 je naročnik izdal sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, s katerim je le-to oddal ponudniku FS, d.o.o., Grajski trg 15, Žužemberk.

Dne 03.01.2008 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem navaja domnevne kršitve, do katerih naj bi prišlo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 07.01.2008 na vlagatelja naslovil poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek. Vlagatelj je dne 11.01.2008 naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse za revizijo, ki jo je vplačal dne 10.01.2008.

Dne 24.01.2008 je naročnik izdal sklep pod šifro 430-1/2008-3, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrgel kot nepopoln. Ob tem je vlagatelju podal naslednji pravni pouk: "V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo". Naročnikov sklep je bil vlagatelju vročen dne 26.01.2008.

Vlagatelj je dne 28.01.2008 na naročnika naslovil vlogo "Razpis za šolske prevoze- odgovor na sklep o zavrnitvi predloga za revizijo postopka, ki naj bi bil zavržen kot nepopoln". V podani vlogi izraža svoje nestrinjanje z naročnikovo odločitvijo o zavrženju njegovega revizijskega zahtevka, vztraja pri nadaljnji obravnavi le-tega in zahteva, da se celotna dokumentacija dostavi Državni revizijski komisiji.

Z dopisom z dne 30.01.2008, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 04.02.2008, je naročnik slednji odstopil dokumentacijo o pred njim vodenem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vključno z zgoraj opredeljeno vlagateljevo vlogo. Posredovano dokumentacijo je naročnik dopolnil dne 06.02.2008.


Po pregledu predložene dokumentacije ter preučitvi navedb je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 03.01.2008 odločil tako, da je le-tega zavrgel kot nepopolnega; vlagatelj naj namreč nepopolnega revizijskega zahtevka navkljub naročnikovemu pozivu ne bi ustrezno dopolnil.

Iz določil petega odstavka 12. člena ZRPJN izhaja: "Če naročnik gotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz četrtega odstavka 12. člena, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.".

Iz zgoraj opredeljene pravne podlage izhaja, da je pravno sredstvo vlagatelja v primeru nestrinjanja z zavrženjem njegovega revizijskega zahtevka pritožba, ki jo mora v treh dneh od prejema sklepa o zavrženju vložiti na Državni revizijski komisiji.

Z vpogledom v dokumentacijo o dosedanjem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila gre, kot že navedeno, ugotoviti, da je vlagatelj dne 28.01.2008 podal vlogo "Razpis za šolske prevoze- odgovor na sklep o zavrnitvi predloga za revizijo postopka, ki naj bi bil zavržen kot nepopoln". Iz vloge izhaja njegovo nestrinjanje z zavrženjem njegovega revizijskega zahtevka z dne 03.01.2008, pri čemer vlagatelj navaja tudi več argumentov za domnevno nezakonitost napadene naročnikove odločitve. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagateljevo vlogo z dne 28.01.2008 po vsebini šteti za pritožbo v smislu petega odstavka 12. člena ZRPJN.

Z vpogledom v dokumentacijo o dosedanjem postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila pa gre ugotoviti tudi, da vlagatelj svoje pritožbe z dne 28.01.2008 (kot izhaja iz vloge "Razpis za šolske prevoze- odgovor na sklepâ??") ni naslovil na Državno revizijsko komisijo, kot organ pristojen za odločanje o le-tej (peti odstavek 12. člena ZRPJN), temveč na naročnika (t.j. organ, ki za odločanje o pritožbi ni pristojen). Na Državno revizijsko komisijo je vlagateljeva pritožba posledično prispela šele, ko jo je le-tej odstopil naročnik, in sicer dne 04.02.2008.

Iz povratnice naročnikovega sklepa, s katerim je bil vlagateljev revizijski zahtevek zavržen, je dalje razvidno, da je bil omenjeni sklep vlagatelju vročen dne 26.01.2008, tridnevni rok za vložitev pritožbe zoper ta sklep (kot ga določa peti odstavek 12. člena ZRPJN) pa je tako potekel dne 29.01.2008. Vlagatelj je, kot že navedeno, svojo pritožbo na naročnika (nepristojen organ) naslovil dne 28.01.2008 (torej znotraj zakonskega roka), k Državni revizijski komisiji (pristojnem organu) pa je le-ta prispela dne 04.02.2008, torej po poteku roka za njeno vložitev, kot ga določa ZRPJN.

Iz določil sedmega odstavka 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.), 52/2007; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, izhaja, da se v primeru, ko je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da vložitve vlagateljeve pritožbe pri naročniku (nepristojnem organu) ni mogoče pripisati nevednosti vlagatelja. Državna revizijska komisija s tem v zvezi pojasnjuje, da je naročnik v pravnemu pouku sklepa, s katerim je zavrgel vlagateljev revizijski zahtevek, slednjega jasno in nedvoumno poučil o njegovi pravici do pravnega varstva zoper takšno odločitev in o načinu uveljavljanja le-te. Pravni pouk v vsebini, iz katere jasno izhaja, da je zoper izdani sklep (oz. v njem vsebovano naročnikovo odločitev) mogoče vložiti pritožbo, in sicer pri Državni revizijski komisiji, vlagateljeve nevednosti glede možnega pravnega varstva ne dopušča.

Državna revizijska komisija pa ugotavlja tudi, da vložitve vlagateljeve pritožbe pri naročniku (nepristojnem organu) ni mogoče pripisati niti očitni pomoti vložnika. Državna revizijska komisija s tem v zvezi pojasnjuje, da iz vlagateljeve vloge z dne 28.01.2008 nedvoumno izhaja, da je slednji le-to želel nasloviti prav na naročnika. To dejstvo izhaja iz zapisa naročnikovega naslova na sami vlogi, iz sklicevanja na prejem "vašega" (t.j. naročnikovega) sklepa v vlogi, nenazadnje pa tudi iz v vlogi postavljene zahteve, naj se celotna dokumentacija dostavi Državni revizijski komisiji (kateri sama vloga tako očitno ni bila primarno namenjena). Iz vlagateljeve vloge z dne 28.01.2008 torej očitna pomota vlagatelja (v smislu namena poslati to vlogo Državni revizijski komisiji in ne naročniku) ne izhaja.

V posledici zgornjih ugotovitev, torej dejstva da vložitve vlagateljeve pritožbe pri naročniku ni mogoče pripisati niti nevednosti vlagatelja niti njegovi očitni pomoti, Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagateljeva pritožba z dne 28.01.2008 k Državni revizijski komisiji prispela nepravočasno.

Državna revizijska komisija je zato vlagateljevo pritožbo, kot izhaja iz njegove vloge "Razpis za šolske prevoze- odgovor na sklep o zavrnitvi predloga za revizijo postopka, ki naj bi bil zavržen kot nepopoln", z dne 28.01.2008, na podlagi 1. alineje drugega odstavka 23. člena ZRPJN, zavrgla kot prepozno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 07.02.2008mag. Nataša Jeršič,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk,
- Čistilni servis "EVA", Dragomir MilojeviÄ", s.p., Zafara 3, Žužemberk,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.

Natisni stran