EN

018-257/2007 Republika Slovenija, Slovenska turistična organizacija

Številka: 018-257/2007-6
Datum sprejema: 5. 11. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za oblikovanje tipske stojnice, ki bo predstavljala slovensko turistično ponudbo na sejmih doma in po svetu in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Klun ambienti d.o.o., Tomačevska 7/a, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Slavko Trstenjak, Parmova 53, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.11.2007

odločila:

1. Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 08.10.2007 se kot preuranjena zavrže.

2. Odločitev o stroških se pridrži do odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.04.2007 sprejel sklep št. 1321/2007-S o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Dne 24.04.2007 je naročnik s povabilom k podaji ponudbe na anonimni natečaj pozval potencialne ponudnike, da do 25.05.2007 predložijo svoje ponudbe za oblikovanje tipske stojnice, ki bo predstavljala slovensko tipično ponudbo na sejmih doma in po svetu.

Iz poročila o oddaji javnega naročila (Obr. JN-4) z dne 28.06.2007 izhaja odločitev naročnika, da se javno naročilo ne odda nobenemu ponudniku.

Naročnik je z obvestilom o neoddaji javnega naročila (obr. JN 6) z dne 28.06.2007 vse ponudnike obvestil, da se predmetno javno naročilo ne odda.

Vlagatelj je po svojem pooblaščencu dne 04.07.2007 na naročnika naslovil dopis poimenovan "zahtevek za obrazložitev odločitve in posredovanje podatkov", v katerem je od naročnika zahteval, da mu v roku petih dni od prejema tega dopisa dostavi zapisnik o odpiranju ponudb ter obrazloženo odločitev o neoddaji naročila oz. o zavrnitvi vseh ponudb ter druge podatke v zvezi z ocenjevanjem ponudb.

Vlagatelj je dne 12.07.2007 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj v svojem zahtevku navaja, da je naročnik kršil postopek in pravila javnega naročanja, kot jih določa ZJN-2 in notranji akt naročnika (Splošni pogoji javnega naročanja Slovenske turistične organizacije, z dne 12.01.2007) oz. da postopka deloma sploh ni izvedel. Vlagatelj opozarja, da dejanskega stanja ni mogel ugotoviti, ker mu naročnik v zakonsko določenem roku ni hotel posredovati zahtevanih podatkov o vodenju postopka javnega naročanja. Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o neoddaji javnega naročila iz obrazca JN-6, št.1321/2007-S z dne 28.06.2007 ter da naročnik oz. Državna revizijska komisja skladno s pridobljenimi ocenami ponudb izbere ustrezno ponudbo oz. odloči o neoddaji javnega naročila in svojo odločitev ustrezno obrazloži ter da vlagatelju povrne vse stroške kot izhajajo iz stroškovnika. Vlagatelj podrejeno predlaga, da se razveljavi tako odločitev o neoodaji javnega naročila z dne 28.06.2007 kot tudi celoten postopek oddaje javnega naročila s predhodnim postopkom natečaja za oblikovanje tipske stojnice in da se vlagatelju povrne vse priglašene stroške.

Dne 03.08.2007 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo poimenovano "zahtevek za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo". Vlagatelj je v le-tej predlagal, da Državna revizijska komisija v celoti razveljavi odločitev o neoddaji javnega naročila z dne 28.06.2007, kot tudi celoten postopek oddaje javnega naročila ter da odloči o povrnitvi vseh stroškov postopka revizije vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-217/2007-7 z dne 05.10.2007 odločila, da je naročnik vlagatelju dolžan omogočiti vpogled v dokumentacijo predmetnega javnega naročila, skladno z napotki iz obrazložitve, najkasneje v roku 8 dni po prejemu predmetnega sklepa ter da lahko vlagatelj po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila uveljavlja pravno varstvo v skladu z 12. členom ZRPJN. Prav tako je Državna revizijska komisija odločila, da je naročnik dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 726,29 EUR.

Iz poštne povratnice izhaja, da je naročnik sklep Državne revizijske komisije z dne 05.09.2007 prejel 06.09.2007.

Vlagatelj je dne 17.09.2007 v skladu z navodilom iz tretje točke izreka sklepa Državne revizijske komisije št. 018-217/2007-7 z dne 05.10.2007 in na podlagi 12. člena ZRPJN vložil nov zahtevek za revizijo. Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel 18.09.2007.

Vlagatelj je dne 27.09.2007 naročniku poslal vlogo "dopolnitev zahtevka za revizijo postopka javnega naročanja" v kateri dopolnjuje svoj zahtevek za revizijo z dne 17.09.2007 in sicer na podlagi dokumentacije, ki mu jo je naročnik posredoval po vložitvi zahtevka za revizijo z dne 17.09.2007.

Dne 09.10.2007 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo (z dne 08.10.2007) "zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo postopka javnega naročanja pred Državno revizijsko komisijo". Vlagatelj v svoji vlogi navaja, da v roku 20 dni od prejema zahtevka za revizijo pri naročniku, ni prejel odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, zato skladno z določbo drugega odstavka 16. člena ZRPJN zahteva, da se postopek revizije nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo. Državni revizijski komisiji predlaga, da v celoti razveljavi odločitev o neoddaji javnega naročila z dne 28.06.2007 kot tudi celoten postopek oddaje javnega naročila, ter da odloči o povrnitvi vseh stroškov tega postopka vlagatelju.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej preverila, ali je vlagatelj z vložitvijo vloge "zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo postopka javnega naročanja pred Državno revizijsko komisijo" z dne 08.10.2007 izpolnil pogoje za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot so določeni v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, pri tem pa je ugotovila, da jih ni, saj je nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika zahteval preuranjeno.

V 16. členu ZRPJN je določeno:
"(1) Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti v roku 15 dni od prejema zahtevka za revizijo in jo posredovati v pisni obliki vlagatelju zahtevka za revizijo. Če naročnik ne odloči v navedenem roku, se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil.
(2) V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za revizijo obvestiti tudi naročnika.
(3) Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne odločitve".

Kot je določeno v drugem odstavku 16. člena ZRPJN, lahko vlagatelj nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo v primeru, da v 20 dneh od dne, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika. Da bi torej Državna revizijska komisija lahko obravnavala zahtevek za revizijo na podlagi vloge "zahtevek za nadaljevanje postopka za revizijo postopka javnega naročanja pred Državno revizijsko komisijo" z dne 08.10.2007, ne zadostuje, da je vlagatelj na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN uveljavljal nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo po poteku določenega časa od prejema zahtevka za revizijo pri naročniku, ampak je treba tudi ugotoviti, ali je bil zahtevek za revizijo pred naročnikom tudi popoln. Uveljavljanje nadaljevanja pred Državno revizijsko komisijo na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN je torej odvisno od dejstva popolnosti zahtevka za revizijo.

V četrtem odstavku 12. člena ZRPJN je določeno, kaj mora vlagatelj navesti v zahtevku za revizijo. V 6. točki četrtega odstavka 12. člena ZRPJN je kot sestavina zahtevka za revizijo določeno tudi "potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona".

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 17.09.2007, naročnik pa ga je prejel 18.09.2007 (razvidno iz poštne povratnice). Vlagatelj je Državni revizijski komisiji 08.10.2007 poslal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, ker v roku 20 dni ni prejel odločitve naročnika (molk organa). Vlagatelj je o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo z dopisom z dne 08.10.2007 obvestil tudi naročnika.

Državna revizijska komisija je z vpogledom v dokumentacijo ugotovila, da je od vlagatelja skupaj z vlogo z dne 08.10.2007 prejela tudi potrdilo o plačilu takse (izpis "pregled prometa"), iz katerega izhaja, da je vlagatelj plačal takso v višini 700,00 EUR na račun Ministrstva za finance dne 20.09.2007, torej tri dni po vložitvi zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija je nadalje ugotovila, da iz spisovne dokumentacije (ki jo je v celoti od naročnika prejela dne 19.10.2007) ni razvidno, da bi vlagatelj naročniku posredoval potrdilo o plačilu takse oz. da bi naročnika na kakršenkoli način obvestil, da je vplačal potrebno takso v skladu z 22. členom ZRPJN. Državna revizijska komisija je zato dne 19.10.2007 vlagatelja pozvala, da ji v treh dneh od prejema posreduje dokazilo o tem, da je bilo potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN posredovano naročniku. Iz poštne povratnice izhaja, da je vlagatelj poziv Državne revizijske komisije prejel dne 22.10.2007.

Dne 30.10.2007 je Državna revizijska komisija prejela dopis vlagatelja, iz katerega izhaja, da je vlagatelj šele po pozivu Državne revizijske komisije (z dne 19.10.2007), dne 29.10.2007 posredoval naročniku potrdilo o plačilu takse. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je (bo) naročnik vlagateljev popolni zahtevek za revizijo prejel šele na dan, ko je (bo) prejel vlagateljevo dopolnitev zahtevka za revizijo (potrdilo o plačilu takse). šele s prejemom popolnega zahtevka za revizijo pa so (bodo) izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot so določeni v drugem odstavku 16. člena ZRPJN.

Državna Revizijska komisija ugotavlja, da v trenutku vložitve zahteve za nadaljevanje postopka za revizijo postopka javnega naročanja pred Državno revizijsko komisij z dne 08.10.2007 niso bile izpolnjene zakonske predpostavke iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN. Zaradi ugotovljene pomanjkljivosti je zahtevo za nadaljevanje postopka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo z dne 08.10.2007 mogoče šteti za preuranjeno.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija v zvezi s to vlagateljevo vlogo odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da bi bila zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 08.10.2007 preuranjena tudi ob predpostavki, da bi bil zahtevek za revizijo z dne 17.09.2007 popoln, ko ga je prejel naročnik (18.09.2007). Ker ZRPJN ne vsebuje pravil o štetju rokov je za štetje le-teh potrebno na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04, 72/07; v nadaljevanju: ZPP). Naročnik je vlagateljev zahtevek za revizijo prejel dne 18.09.2007, zato bi (ob predpostavki, da bi bil zahtevek za revizijo popoln) 20 dnevni rok za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika začel teči dne 19.09.2007, iztekel pa bi se z iztekom dne 08.10.2007. Vlagatelj je podal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo 08.10.2007, torej na dan, ko se še ni iztekel 20-dnevni rok iz drugega odstavka 16. člena ZRPJN, zato bi bila zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo z dne 08.10.2007 tudi v tem primeru preuranjena.

V primeru, da vlagatelj tudi po poteku 20 dnevnega roka od popolnosti njegovega zahtevka za revizijo še vedno ne bo prejel naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo (drugi odstavek 16. člena ZRPJN) in bo še naprej želel nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora vložiti novo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo in se o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ponovno izjasniti. Vlagatelj mora z morebitno novo zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN (znova) obvestiti tudi naročnika. Glede na navedeno Državna revizijska komisija vlagatelja poziva, da se v navedenem primeru in v skladu s temeljnimi načeli, ki veljajo v postopku revizije, zlasti načela hitrosti in učinkovitosti (3. člen ZRPJN), v čim krajšem roku pisno izjasni, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker v trenutku, ko je vlagatelj vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, še niso bili izpolnjeni pogoji za meritorno odločanje o zahtevku za revizijo, se odločanje o stroških, nastalih z revizijo, pridrži do odločanja o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 05.11.2007mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetnik Slavko Trstenjak, Parmova 53, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Slovenska turistična organizacija, Dunajska cesta 156, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana;
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran