EN

018-254/2007 Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Številka: 018-254/07-6
Datum: 17. 10. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05, 78/06 in 53/07 v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič, kot predsednice senata in članice Vide Kostanjevec ter člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, 2005 SI 16 C PT 002 B- sklop 1: zamenjava opreme v obstoječih elektronapajalnih postajah za potrebe daljinskega vodenja in izvedbo daljinskega vodenja elektronapajalnih postaj in stikal voznega omrežja iz centrov vodenja skupaj z ureditvijo prostorov centrov vodenja" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje C&G d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana in KORONA d.d., Cesta v mestni log 88a, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 17.10.2007 soglasno

odločila:

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 11.652,40 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Daljinsko upravljanje SNEV na slov. žel. Omrežju, Sklop št. 1 in Sklop št. 3".

Naročnik je predmetno javno naročilo objavil v:
- v Uradnem listu RS, št. 135-136/2006, z dne 22.12.2006, pod številko objave Ob-36094/06
in v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, št. 2006/S 224-261569, z dne 22.12.2006,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 1/2007, z dne 05.01.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2006/S 247-265230, z dne 29.12.2006
- popravek v Uradnem listu RS, št. 11/2007, z dne 09.02.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 25-029125, z dne 06.02.2007,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 23/2007, z dne 16.03.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 50-061023, z dne 13.03.2007,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 33/2007, z dne 13.04.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 70-085137, z dne 11.04.2007,
- popravek v Uradnem listu RS, št. 51/2007, z dne 08.06.2007 in v Uradnem glasilu Evropske
skupnosti, št. 2007/S 105-128673, z dne 05.06.2007,

Z Obvestilom o oddaji javnega naročila št. 4305-72/2006zp98, z dne 02.08.2007 je naročnik ponudnike obvestil, da se javno naročilo odda joint venture IBE, d.d. in Iskra sistemi, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 07.09.2007, zahteval, da naročnik v celoti razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 06.08.2007 (pravilno: 02.08.2007) in iz Dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila z dne 27.08.2007 in v nadaljevanju odloči, da se ponudba izbranega ponudnika izloči kot nepravilna in nepopolna oziroma da se zavrne, kot najugodnejšo ponudbo pa izbere ponudbo vlagatelja. Vlagatelj v nadaljevanju v obrazložitvi svojega zahtevka navaja razloge, zaradi katerih ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, tako iz vidika administrativne ustreznosti ponudbe, kakor tudi iz vidika tehnične ustreznosti ponudbe in bi jo naročnik moral zato izločiti. Na koncu zahtevka za revizijo je vlagatelj navedel in specificiral stroške postopka, in sicer stroške takse za zahtevek za revizijo in strošek sestave zahteve za revizijo v višini 3000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV.

Naročnik je s sklepom, št.: 4111-3/2007-385, z dne 21.09.2007, ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila iz Obvestila o oddaji javnega naročila št. 4305-72/2006zp98 z dne 02.08.2007.

Vlagatelj je z dopisom z dne 28.09.2007, naročnika obvestil, da v delu, ki se nanaša na odločitev glede priglašenih stroškov revizijskega postopka, nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 03.10.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik je v dopisu pojasnil, da naročnik pri obravnavi zahtevka za revizijo ni odločal o stroških postopka, saj je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zahteval samo, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila iz Obvestila o oddaji javnega naročila z dne 06.08.2007 (pravilno: 02.08.2007) in Dodatne obrazložitve o oddaji javnega naročila z dne 27.08.2007, medtem ko zahteve po povrnitvi stroškov skladu s tretjim odstavkom 22. člena ni zahteval.

Državna revizijska komisija je po pregledu predložene dokumentacije dne 05.10.2007 naročnika pozvala k dopolnitvi dokumentacije. Naročnik je zahtevano dokumentacijo Državni revizijski komisiji dostavil dne 10.10.2007.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni spora glede utemeljenosti vlagateljevih revizijskih navedb, saj je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, med strankama pa je sporno vprašanje priznanja stroškov revizijskega postopka. Državna revizijska komisija je zato morala presoditi, ali je naročnik ravnal ne/pravilno, ko vlagatelju ni priznal stroškov revizijskega postopka.


ZRPJN v tretjem in petem odstavku 22. člena določa naslednje:
"(3) Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
(5) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.".

Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo je razvidno, da je le-ta priglasil stroške postopka, in sicer takso za revizijo v višini 10.000 EUR ter strošek sestave zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV. Čeprav vlagatelj v zahtevku za revizijo ni izrecno zapisal, da zahteva povračilo stroškov, gre šteti, da je smisel vlagateljeve priglasitve in natančne opredelitve stroškov v zahtevku za revizijo ravno v tem, da se mu le-ti povrnejo. Zato Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagatelj s tem, ko je v zahtevku za revizijo opredeljeno navedel stroške revizijskega postopka, zadostil določbi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN in je tako specificirane stroške v zahtevku za revizijo mogoče šteti kot zahtevo za povrnitev le-teh. Ker je vlagatelj povračilo stroškov revizijskega postopka zahteval v zahtevku za revizijo, torej pred sprejemom odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, je s tem prav tako izpolnil določbo petega odstavka 22. člena ZRPJN. Državna revizijska komisija zato ne more slediti navedbi naročnika v dopisu Državni revizijski komisiji, z dne 02.10.2007, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ni zahteval povrnitve stroškov, saj je vlagatelj v zahtevku za revizijo, kot je bilo že zgoraj ugotovljeno, povsem jasno navedel in specificiral stroške postopka in s tem zahteval njihovo povračilo.

Ker je naročnik zahtevku za revizijo ugodil, vlagatelj pa je v zahtevku za revizijo priglasil in opredeljeno navedel stroške revizijskega postopka, je bil naročnik skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN dolžan vlagatelju povrniti za predmetni revizijski postopek potrebne stroške. Glede na to, da naročnik o stroških revizijskega postopka ni odločil v sklepu, št.: 4111-3/2007-385, z dne 21.09.2007, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija skladno z določilom šestega odstavka 22. člena ZRPJN, ki določa, da o stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija ter da je odločitev Državne revizijske komisije izvršilni naslov, priznala vlagatelju za ta postopek potrebne stroške.

Državna revizijska komisija na temelju določila šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo, ki mu jih mora naročnik povrniti:
- stroške takse za revizijo v višini 10.000,00 EUR,
- stroške v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20 % DDV, za sestavo zahtevka za revizijo, kar znaša 1.652,40 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 11.652,40 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 17.10.2007
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije


Po Pooblastilu:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana,
- IBE d.d., Hajdrihova ul. 4, Ljubljana,
- Iskra sistemi d.d., Stegne 21, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, Maribor,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran