EN

018-074/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-74/2007-7 P O P R A V N I
Datum: 3. 4. 2007

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku naročanja (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsedniku senata Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne in pisarniške opreme, serijske splošne opreme, splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni leasing za obdobje sedem let (7) - sklop 1, v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-74/2007-6, dne 3. 4. 2007

odločila:

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-74/2007-6 z dne 20. 3. 2007 se popravi tako, da se v podatkih "V Ljubljani, 20. 3. 2006" na strani 11 popravi letnica 2006 z letnico 2007.

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-74/2007-6 z dne 20. 3. 2007 se v prej navedenem delu sedaj pravilno glasi "V Ljubljani, 20. 3. 2007".

Obrazložitev:

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne in pisarniške opreme, serijske splošne opreme, splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni leasing za obdobje sedem let (7) - sklop 1, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Lesnina MG oprema, d. d., Parmova 53, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55b, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana, 20. 3. 2007 sprejela sklep št. 018-74/2007-6.

Iz 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Ker je pri izdaji sklepa Državne revizijske komisije št. 018-74/2007-6 z dne 20. 3. 2007 v navedbi letnice na strani 11 prišlo do očitne pisne pomote, saj je v datumu pri podatkih "V Ljubljani, 20. 3. 2006" zapisana letnica 2006 in ne 2007 (ki je sicer že pravilno navedena v uvodu sklepa), Državna revizijska komisija na podlagi določb ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in z namenom odprave ugotovljene pomote v prej navedenem sklepu Državne revizijske komisije izdaja ta popravni sklep.

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 3. 4. 2007


Predsednik senata
Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana,
- odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55b, 1000 Ljubljana,
- Bank Austria Creditanstalt Leasing, d. o. o., šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.

Natisni stran