EN

018-311/2005 Občina Sevnica

Številka: 018-311/05-33-2347
Datum: 4. 10. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter predsednika dr. Aleksija Mužine in članice mag. Metke Cerar kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za gradbena dela "Čiščenje odpadnih voda povodja Spodnje Save - čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica Slovenija", ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje WTE Wassertechnik Austria GmbH, EVN Platz, A-2344 Maria Enzersdorf, ki ga zastopa odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 4.10.2005 soglasno

odločila:

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik.

Obrazložitev:

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 15.9.2005, ter dopolnitev zahtevka za revizijo, z dne 26.9.2005, v katerem navaja kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila in predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila, kot izhaja iz obvestila št. 35300-0043/1999, z dne 6.6.2005.

Naročnik je z dopisom, št. 35300-0043/1999, z dne 29.9.2005, zahtevek za revizijo in njegovo dopolnitev odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo odločiti naročnik, postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa zahtevek v odločanje naročniku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 4.10.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
- Odvetnik Jani Soršak, Tomšičeva 3, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.

Natisni stran