EN

018-238/2005 Občina Sodražica

Številka: 018-239/05-32-1886
Datum: 8. 8. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vesne Cukrov kot predsednice senata ter članov mag. Metke Cerar in Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo katetrov, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila podjetja SIND, Ljubljana, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8.8.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16.4.2004 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za dobavo katetrov ter javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.5.2004, pod številko objave Ob-13956/04.

Naročnik je dne 2.2.2005 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 5020-8/2004-107, s katerim je ponudnike obvestil o izbranih ponudnikih za posamezne sklope. Kot je razvidno iz poštne povratnice, je vlagatelj navedeno obvestilo prejel dne 7.2.2005.

Naročnik je ponudnikom posredoval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 1.3.2005.

Naročnik je dne 7.3.2005 izdal dopolnitev obvestila o oddaji javnega naročila, s katerim je ponudnike obvestil o izbranih ponudnikih za sklopa 18 in 32.

Naročnik je dne 6.6.2005 izdal sklep o delni razveljavitvi obvestila o oddaji javnega naročila (z dne 2.2.2005) v delu, ki se nanaša na sklope 11, 31, 34, 43, 44, 60, 61 in 68, dne 16.6.2005 pa sklep o delni razveljavitvi obvestila o oddaji javnega naročila (z dne 2.2.2005) v delu, ki se nanaša na sklope 3, 22, 23, 53, 56, 65 in 81.

Vlagatelj je dne 13.6.2005 na naročnika naslovil dopis v zvezi z veljavnostjo ponudb v II. fazi predmetnega postopka oddaje javnega naročila, na katerega je naročnik odgovoril dne 20.6.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 30.6.2005, v katerem "predlaga, da naročnik zahtevku ugodi in razveljavi odločitev o oddaji predmetnega naročila, vsebovano v obvestilu o izbiri z dne 2.2.2005, ter da naročnik vlagatelju zahtevka povrne stroške, nastale z revizijo, kakor so priglašeni v stroškovniku, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika o zahtevku za revizijo do plačila, v 15 dneh, da ne bo izvršbe". V obrazložitvi vlagatelj napada veljavnost ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, dejstvo, da ni bil povabljen na sestanek predstavnikov ponudnikov in javnih zavodov, ter nekatere formalne pomanjkljivosti pogodb.

Vlagatelj je dne 22.7.2005 spričo naročnikovega molka vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je izdal sklep, z dne 20.7.2005, s katerim je vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljenega, in spričo vlagateljeve zahteve za nadaljevanje postopka odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 9.8.2005 prejela prvo pripravljalno vlogo vlagatelja zahtevka za revizijo v postopku oddaje javnega naročila za dobavo katetrov, v kateri vlagatelj dodatno utemeljuje navedbe iz zahtevka za revizijo in navaja nekatera nova dejstva in dokaze.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagateljeve navedbe iz obrazložitve zahtevka za revizijo po vsebini niso istovetne z revizijskim predlogom oziroma ga ne potrjujejo. S tem v zvezi Državna revizijska komisija opozarja, da v skladu s 310. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. št. 26/99, 83/02, 96/02, 58/03, 73/03, 2/04 in 69/05; v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, sodišče s sodbo odloči o zahtevku, ki se nanaša na glavno stvar in stranske terjatve. Gre torej za odločitev o zahtevku po pravnem varstvu določene vsebine (po procesni teoriji gre za t.i. tožbeni predlog). V revizijskem postopku mora tako vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, kakšen je njegov predlog glede postopka oddaje javnega naročila, nakar naročnik skladno s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN oziroma Državna revizijska komisija skladno s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila, ali pa zahtevek za revizijo zavrne. Da bodisi naročnik bodisi Državna revizijska komisija razveljavita (v celoti ali delno) postopek oddaje javnega naročila, kot jima to omogoča ZRPJN, morata slediti postavljenemu zahtevku (v pravdnem postopku gre smiselno za tožbeni predlog).

Iz zahtevka za revizijo izhaja, da je vlagatelj postavil zahtevek tako, da je kot pravno varstvo zahteval razveljavitev naročnikove odločitve o oddaji predmetnega naročila, vsebovane v obvestilu o izbiri z dne 2.2.2005. Spričo navedenega je Državna revizijska komisija presojala, ali je zahtevi po pravnem varstvu, kot ga je v vloženem zahtevku za revizijo podal vlagatelj, mogoče ugoditi.

Pri tem Državna revizijska komisija opozarja na prvi odstavek 12. člena ZRPJN, ki določa, da se zahtevek za revizijo lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, pri čemer je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Ker je iz spisovne dokumentacije razvidno, da vlagatelj zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila, vsebovano v obvestilu o izbiri z dne 2.2.2005, ni vložil zahtevka za revizijo v desetdnevnem roku od prejema obvestila, je zanj nastopila prekluzija in zoper navedeno naročnikovo odločitev ne more več uveljavljati pravnega varstva.

Opozoriti velja še, da se Državna revizijska komisija do vlagateljevih navedb iz obrazložitve zahtevka za revizijo ni opredeljevala, ker bi bilo to - glede na uvodno ugotovitev, da le-te po vsebini niso istovetne z revizijskim predlogom oziroma ga ne potrjujejo - brezpredmetno, saj v nobenem primeru ne bi moglo pripeljati do drugačne odločitve. Državna revizijska komisija je spričo vsega navedenega vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo skladno z 22. členom ZRPJN potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo preostalih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 8.8.2005

Predsednica senata:
Vesna Cukrov, univ. dipl. iur.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška pisarna Zmago Marovt, Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran