EN

018-220/2005 Rižanski vodovod Koper d.o.o., s.r.l.

Številka: 018-220/05-31-1664
Datum: 22. 7. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar, predsednika dr. Aleksija Mužine in člana Francija Kodele kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Renate Duračak, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava radijskega odčitavanja vodomerov" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje JORDAN d.o.o., Draga 1, šmarješke Toplice, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15 maja 13, Koper (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.07.2005

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da mora naročnik spremeniti razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na roke veljavnosti bančnih garancij, skladno z ugotovitvami iz obrazložitve tega sklepa.
2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške v višini 151.517,33 SIT, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 03.03.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "dobava radijskega odčitavanja vodomerov", ki ga je objavil v Uradnem listu RS, št. 17-18/05, z dne 25.02.2005, pod številko objave Ob-5644/05. S sklepom Državne revizijske komisije, št. 018-132/05-31-1101, z dne 24.05.2005, je bil v celoti razveljavljen postopek oddaje predmetnega javnega naročila, zato ga je naročnik ponovno objavil v Uradnem listu RS, št. 56/05, z dne 10.06.2005, pod številko objave Ob-16502/05. Kot datum odpiranja ponudb je bil predviden 08.07.2005.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.07.2005, v katerem navaja, da je naročnik kršil drugi odstavek 23. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljevanju: ZJN-1) s tem, ko se razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila na več mestih in v bistvenih elementih razlikuje od podatkov, navedenih v objavi javnega razpisa.
Vlagatelj nadaljuje, da je cena razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila 30.000 SIT, kar evidentno presega stroške razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije. Po mnenju vlagatelja je naročnik s tem ravnanjem kršil prvi odstavek 24. člena ZJN-1.
Vlagatelj v nadaljevanju trdi, da v sami razpisni dokumentaciji obstajajo neskladja med Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe in vzorci bančnih garancij, zaradi česar ponudniki ne morejo pripraviti pravilne ponudbe. Naročnik v razpisni dokumentaciji po mnenju vlagatelja ni jasno navedel, do kdaj morata biti veljavni bančna garancija za resnost ponudbe (vzorec št. 7 na 23. strani razpisne dokumentacije) ter bančna garancije za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec št. 9 na 25. strani razpisne dokumentacije).
Vlagatelj od naročnika zahteva, da se razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti oziroma podredno, da naročnik objavi popravek razpisne dokumentacije in sanira neskladja med objavo javnega naročila in razpisno dokumentacijo. Vlagatelj priglaša povračilo stroškov v višini 100.000,00 SIT za takso za vložitev zahtevka za revizijo, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo, 3% materialnih stroškov, vse povečano za 20% DDV ter znesek preveč plačane razpisne dokumentacije, ki presega dejanske stroške razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije vlagatelju.

Naročnik je s sklepom, z dne 11.07.2005, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik povzema navedbe vlagatelja iz zahtevka za revizijo in v zvezi s tem navaja, da je v objavi navedel vse bistvene elemente razpisne dokumentacije in da med slednjo in objavo ni nobene nasprotujoče ali izključujoče izjave. Osnova za izdelavo ponudbe je razpisna dokumentacija z Navodilom ponudnikom k izdelavi ponudbe in ta je po mnenju naročnika sestavljena tako, da vsem zainteresiranim ponudnikom omogoča sestavo pravilne ponudbe. Poleg tega, kot navaja naročnik, je bila razpisna dokumentacija skladno s 24. členom ZJN-1 dostopna vsem zainteresiranim ponudnikom. Dejstvo, da objava ni vsebovala popolnoma vseh podatkov iz razpisne dokumentacije po mnenju naročnika ne more biti razlog, da zainteresirani ponudniki ne bi bili zadostno informirani za sestavo ponudbe.
Glede navedbe vlagatelja o višini stroškov za dvig razpisne dokumentacije naročnik navaja, da s tem ni onemogočil dostopa do razpisne dokumentacije nobenemu od zainteresiranih ponudnikov. Poleg tega naročnik ni zahteval plačila stroškov za dvig dokumentacije od tistih zainteresiranih ponudnikov, ki so te stroške poravnali že ob pridobitvi razpisne dokumentacije ob prvi objavi istega razpisa, med njimi je tudi vlagatelj zahtevka. Vsem tem je bila namreč posredovana brezplačno.
Glede navedbe vlagatelja v zvezi z bančnimi garancijami naročnik odgovarja, da je v obeh primerih prišlo do očitne napake pri izpolnjevanju vzorcev, na katero bi bilo mogoče vsakemu od zainteresiranih ponudnikov opozoriti z zahtevo za dodatna pojasnila v predvidenem roku. Glede na to, da je bila objava razpisa v Uradnem listu RS dne 10.06.2005, je navedba datuma 30.05.2005 po mnenju naročnika nedvoumno napaka, prav kakor 30 dnevna veljavnost po poteku garancijskega roka garancije za odpravo napak, saj je pravilna navedba v Navodilu za izdelavo ponudbe (veljavnost 1 dan po izteku garancijskega roka). Naročnik meni, da sta obe navedeni napaki v vzorcih očitna pomota pri pisanju in da so zainteresirani ponudniki pri sestavi ponudb usmerjani z Navodilom za izdelavo ponudbe, ki teh napak ne vsebuje, kar pomeni da so bili vsi zainteresirani ponudniki popolnoma usposobljeni za pravilno sestavo ponudbe.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 13.07.2005, naročniku sporočil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. V navedenem obvestilu vlagatelj priglaša povračilo stroškov za sestavo predmetnega obvestila v višini 50 odvetniških točk, povečano za 20% DDV.

Naročnik je z dopisom, z dne 15.07.2005, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Glede navedbe vlagatelja, da naj bi naročnik kršil drugi odstavek 23. člena ZJN-1 s tem, ko naj bi se razpisna dokumentacija naročnika na več mestih in v bistvenih elementih razlikovala od podatkov, navedenih v objavi javnega razpisa, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne navaja razlogov, kako naj bi bil z domnevno kršitvijo naročnika oškodovan, še posebej upoštevajoč dejstvo, da se je vlagatelj seznanil z vnaprej postavljenimi zahtevami naročnika že ob prejemu razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč trdi, da naročnik v objavi predmetnega javnega razpisa ni omenil vseh podatkov oziroma pogojev, ki jih je določil v razpisni dokumentaciji, zaradi česar je posledično ponudnikom onemogočena priprava pravilne ponudbe.
Ob obravnavanju te navedbe je Državna revizijska komisija preverila, ali so bile v dosedanjem postopku oddaje predmetnega javnega naročila kršene vlagateljeve pravice. V skladu s 274. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZPP), ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, namreč sodišče izda sklep, s katerim se tožba zavrže, če med drugim ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe.
Glede na to, da je vlagatelj prejel razpisno dokumentacijo ter se tako nedvoumno seznanil z vsemi zahtevami naročnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelju ni oziroma niti ne bi mogla nastati škoda. Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati nedopustnega posega v lastne interese oziroma pravne koristi, Državna revizijska komisija v tem delu ni presojala (ne)pravilnosti ravnanja naročnika.

Podobno gre ugotoviti tudi glede navedbe vlagatelja, da je cena razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila previsoka ter tako neskladna s prvim odstavkom 24. člena ZJN-1. Kot izhaja iz spisa, naročnik obravnavane razpisne dokumentacije vlagatelju (tokrat) sploh ni zaračunal, prav tako pa ni zahteval plačila stroškov za dvig razpisne dokumentacije od vseh tistih zainteresiranih ponudnikov, ki so te stroške poravnali ob pridobitvi razpisne dokumentacije ob prvi objavi javnega razpisa za predmetno javno naročilo.
Ker je bila vlagatelju zahtevka za revizijo (vnovična) razpisna dokumentacija posredovana brezplačno, z ravnanjem naročnika (ki je določil ceno razpisne dokumentacije v višini 30.000 SIT) vlagatelj (tokrat) očitno ni bil oškodovan. Državna revizijska komisija ob tem še opozarja, da vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku s svojimi navedbami ne more nastopati kot branilec interesa ostalih potencialnih ponudnikov, temveč je skladno z ZRPJN upravičen zgolj do pravnega varstva v zaščito lastnih interesov.
Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ni uspel izkazati nedopustnega posega v lastne interese oziroma pravne koristi, Državna revizijska komisija tudi v tem delu ni presojala (ne)pravilnosti ravnanja naročnika.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala zadnjo, to je tretjo trditev vlagatelja, da obstajajo neskladja med naročnikovimi Navodili za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila) in vzorci bančnih garancij. Vlagatelj trdi, da naročnik v točki 2.10 Navodil zahteva veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe do dne 31.8.2005, medtem ko v vzorcu bančne garancije št. 7 na strani 23. razpisne dokumentacije navaja datum 30.5.2005. Prav tako naročnik v točki 2.14 Navodil zahteva veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku en dan po poteku garancijskega roka, medtem ko v vzorcu garancije št. 9 na strani 25. razpisne dokumentacije zahteva veljavnost te garancije še 30 dni po poteku garancijskega roka.
Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo in pri tem ugotovila, da je naročnik na zgoraj navedenih straneh Navodil določil:
"2.10 â??
Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna do 31.08.2005.
2.14 â??
Ponudnik mora takoj po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in pred vrnitvijo bančne garancije za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti dostaviti bančno garancijo v višini 5% pogodbenega zneska za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 1 dan po poteku garancijskega roka.".
Nadalje je ugotovila, da je naročnik v vzorcu bančne garancije za resnost ponudbe (vzorec št. 7, stran 23 razpisne dokumentacije) navedel, da v primeru, če naročnik ne bo sprejel od ponudnika ".nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 30.05.2005, ta garancija preneha veljati", medtem ko je v vzorcu bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (vzorec št. 9, stran 25 razpisne dokumentacije) navedeno: "Ta garancija velja še trideset dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi..".
Glede na zgoraj citirana določila naročnikovih Navodil Državna revizijska komisija ugotavlja, da znotraj razpisne dokumentacije dejansko obstaja neskladje glede veljavnosti bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik je namreč v točki 2.14 Navodil zahteval veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku en dan po poteku garancijskega roka, medtem ko je v vzorcu bančne garancije št. 9 na strani 25. razpisne dokumentacije zahteval veljavnost te garancije še 30 dni po poteku garancijskega roka.
Hkrati gre pritrditi vlagatelju tudi v tem, da iz vzorca bančne garancije za resnost ponudbe izhaja datum veljavnosti 30.05.2005, medtem ko je naročnik v Navodilih navedel, da mora biti bančna garancija za resnost ponudbe veljavna do dne 31.08.2005. Glede na ugotovljeno neskladje znotraj razpisne dokumentacije, ki se nanaša na roke veljavnosti bančnih garancij, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je navedba vlagatelja v tem delu utemeljena. Prvi odstavek 23. člena ZJN-1 namreč določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo, kar pa v obravnavanem primeru (glede na opisani nejasnosti) ni mogoče. Državna revizijska komisija po preučitvi narave ugotovljenih kršitev ter upoštevajoč dosedanji potek postopka oddaje javnega naročila ugotavlja, da ugotovljeni kršitvi nista takšne narave, da bi zahtevali razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, saj lahko naročnik ugotovljeni kršitvi odpravi zgolj s spremembo razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija v skladu s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN tako naročnika napotuje, da mora spremeniti razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na roke veljavnosti bančnih garancij, skladno z zgoraj navedenimi ugotovitvami ter v nadaljevanju ravnati v skladu s prvim in petim odstavkom 25. člena ZJN-1 (posredovati spremembe razpisne dokumentacije brezplačno vsem ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, objaviti nove roke (za oddajo ponudbe, dan odpiranja ponudb) v Uradnem listu Republike Slovenije ter o tem prav tako obvestiti tudi vse ponudnike, ki so dvignili razpisno dokumentacijo).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške plačane takse za revizijo (v znesku 100.000,00 SIT), stroške odvetniškega zastopanja ter priprave zahtevka za revizijo (v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03), povečano za 3% materialnih stroškov s pripadajočim 20% DDV), stroške odvetniškega zastopanja za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (v protivrednosti 50 točk po Odvetniški tarifi s pripadajočim 20% DDV) ter stročke preveč plačane razpisne dokumentacije "ki presega dejanske stroške razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije vlagatelju".
Državna revizijska komisija, skladno s šestim odstavkom 22. člena ZRPJN priznava potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT, stroške za sestavo revizijskega zahtevka v protivrednosti 2600 točk po Odvetniški tarifi, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife, 50 odvetniških točk za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ter 20 % davek na dodano vrednost, kar skupaj znese 454.552,00 SIT. Ker vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo ni uspel v celoti, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč drugi odstavek 154. člena ZPP, ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v revizijskem postopku uporablja subsidiarno, odločila, da se vlagatelju prizna le tretjina stroškov. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju priznava stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 151.517,33 SIT, ki jih je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.
Ob tem je Državna revizijska komisija še ugotovila, da je vlagatelj želel uveljavljati tudi plačilo preveč plačane razpisne dokumentacije, "ki presega dejanske stroške razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije vlagatelju", ki pa se mu jih ne more priznati, saj je povračilo stroškov vezano zgolj na stroške revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.07.2005

Predsednica senata:
mag.MetkaCerar članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15 maja 13, Koper
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 14, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran