EN

018-231/2005 Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-231/05-33-1789
Datum: 2. 8. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, članice mag. Metke Cerar in člana Francija Kodela, kot članov senata, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za ureditev ceste R3-705/1432 RUšE (MARIBORSKA - FALSKA) - 1. etapa: gradbena dela in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 02.08.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 04.04.2005 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 36, z dne 08.04.2005, pod številko objave Ob-9615/05, objavil javni razpis za oddajo javnega naročila za ureditev ceste R3-705/1432 RUšE (MARIBORSKA - FALSKA) - 1. etapa: gradbena dela. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 347-07-42/2002, z dne 31.05.2005, ponudnike obvestil, da je izvedbo predmetnega javnega naročila oddal ponudniku NIGRAD, javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Zoper zgoraj navedeno odločitev je vlagatelj vložil ugovor, z dne 15.06.2005, v katerem je navedel, da se z le-to ne strinja in zaprosil naročnika, da mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik je vlagateljev ugovor štel kot nepopoln zahtevek za revizijo ter vlagatelja z dopisom, z dne 20.06.2005, pozval k dopolnitvi le-tega v skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN. Istega dne je bil opravljen vpogled vlagatelja v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, o čemer je bil sestavljen zapisnik.
Vlagatelj je zahtevek za revizijo pravočasno dopolnil v skladu z tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN. Vlagatelj navaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddal ponudbo z drugo najnižjo ceno in bi bil v primeru, če bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločil kot nepravilno, izbran kot najugodnejši ponudnik.
Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer:
1. Obrazec o podatkih za vodilno tehnično osebje je izpolnjen docela pavšalno, in sicer so reference za vodjo projekta in odgovornega vodjo del navedene pavšalno vrednostno (npr. cca 400 mio SIT in cca 600 mio SITâ??..) ter pavšalno glede na vrsto referenčne storitve, ki ne ustreza razpisanemu delu. Podatki, ki jih je podal izbrani ponudnik, ne omogočajo preveritve, ali je odgovorni vodja del sodeloval vsaj pri enem poslu, ki je po vsebini in vrednosti podoben predmetnemu javnemu naročilu.
2. Terminski plan, ki ga je predložil izbrani ponudnik je zelo poenostavljen in se nanaša le na glavne naslove rekapitulacije. Kot takšen ne ustreza zahtevi iz točke 3.1.4 razpisne dokumentacije, kjer je zahtevano, da mora biti iz terminskega plana razviden potek del (in sicer vrsta, obseg in zaporedje del), roki izvedbe, izvajalci ter dinamika obračunavanja.
3. Izbrani ponudnik je v ponudbo priložil potrdilo o poravnanih carinskih obveznostih, pri čemer je na dokumentu razviden popravek datuma izdaje potrdila uradnega organa.
4. Ponudba izbranega ponudnika, oz. dokumenti v njej so podpisani s strani različnih oseb, zaradi česar je že na prvi pogled očitno, da niso podpisani s strani zakonitih zastopnikov ponudnika. Sami ponudbi ni priloženo nobeno pooblastilo, iz katerega bi bilo razvidno, da so osebe, ki ponudbo podpisujejo, pooblaščene za njeno podpisovanje. V točki 3.1 razpisne dokumentacije je podana nedvoumna zahteva naročnika, da morajo biti listine tudi podpisane in žigosane. Za ponudnika bi jih tako lahko podpisal zgolj zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba (za kar bi morala imeti ustrezno pooblastilo).
5. Ponudba izbranega ponudnika je le delno podpisana in parafirana, kar je v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije (iz točk 3.1.7, 3.1.8 in 3.1.9), ki določajo, da mora biti vsak list splošnih in posebnih pogojev pogodbe podpisan in parafiran s strani ponudnika. Posebni in splošni pogoji v ponudbi izbranega ponudnika so samo parafirani.
6. Ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje celotne specifikacije naročila, v njej manjka popis del s količinami brez izpolnitve, priložen je le izpolnjen predračun.
7. V skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije bi moral ponudnik, za vsakega izmed podizvajalcev določiti vrednost del, ter ponudbeno ceno vsakega podizvajalca vpisati v za to predviden obrazec. V skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije bi moral ponudnik tudi za podizvajalca navesti ponudbeno ceno brez in skupaj z DDV, pri čemer bi moral biti popust naveden v odstotkih glede na celotno predračunsko vrednost. Podizvajalec izbranega ponudnika (podjetje Poštrak d.o.o., Maribor) ni pravilno vpisal cene, zneska DDV in ni pravilno obračunal popusta.
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila ter ponovno izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo po predloženem stroškovniku, in sicer 2000 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 2% materialnih stroškov (4.400,00 SIT), 20% DDV (44.880,00 SIT) ter povrnitev plačane revizijske takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 347-07-42/2002, z dne 07.07.2005, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik glede očitanih kršitev navaja:
1. Naročnik je v Navodilih ponudnikom, in sicer v točki 2.4.1 postavil zahtevo, da je odgovorni vodja del sodeloval vsaj pri enem, po vsebini in vrednosti podobnem poslu, kot je predmetno javno naročilo. Iz podatkov, ki jih je v ponudbo priložil izbrani ponudnik je razvidno, da je odgovorni vodja del sodeloval pri več poslih, katerih vsebina in vrednost sta podobna predmetnemu javnemu naročilu (npr. rekonstrukcija in izgradnja cest ter izgradnja komunalnih vodov pri projektih, vrednih cca 600 mio SIT, v letih 2000 do 2004).
2. Naročnik je v navodilih ponudnikom, in sicer v točki 3.1.4 navedel, da mora biti iz plana razviden predviden potek del (vrsta, obseg in zaporedje del, roki izvedbe, izvajalci) ter dinamika obračunavanja in da mora biti le-ta izdelan po priloženi prilogi oziroma v prilagojeni obliki. Terminski plan, ki ga je predložil izbrani ponudnik, je izdelan skladno s predlogo z vsemi zahtevanimi podatki.
3. Naročnik ni zahteval dokazila o poravnanih carinskih obveznostih, prav tako pa iz priloženega dokumenta izbranega ponudnika ni razviden popravek datuma.
4. Naročnik je v Navodilih ponudnikom, in sicer v točki 3.1 zapisal, da morajo biti listine izpolnjene podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano. Vlagatelj ni navedel, katere listine niso podpisane, zato je naročnik preveril celotno ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da so vsi dokumenti v njej pravilno izpolnjeni, podpisani in žigosani.
5. Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je vzorec pogodbe podpisan, žigosan in parafiran (vsak list) ravno tako so podpisani, žigosani in parafirani (vsak list) tudi splošni in posebni pogoji pogodbe.
6. Naročnik je v Navodilih ponudnikom, in sicer v točki 3.1 posebej navedel, da se ne prilaga povabil, navodil ponudnikom, neizpolnjenih predlog iz razpisne dokumentacije ter drugih listin, ki niso zahtevane, zato popisa del brez izpolnitve ponudnikom ni bilo potrebno priložiti.
7. Naročnik je v Navodila ponudnikom, in sicer v točko 3.1.2 zapisal, da mora ponudnik pri ponudbi s podizvajalci navesti dela in vrednost del, ki jih prevzema sam, pri podatkih za podizvajalce, katerih dela po vrednosti presegajo 10% celotne ponudbene cene, pa je moral navesti dela in vrednosti del, ki jih prevzemajo podizvajalci. Izbrani ponudnik je v predlogi Podatki o ponudniku/partnerju pravilno navedel dela in vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec Poštrak d.o.o., Maribor, in sicer v SIT in v procentih glede na celotno ponudbeno ceno.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 15.07.2005, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 21.07.2005, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 22.07.2005, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisoma, z dne 25.07.2005 in z dne 29.07.2005, od naročnika zahtevala dodatno dokumentacijo, ki jo je prejela dne 26.07.2005 in dne 01.08.2005.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je izbrani ponudnik ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije oziroma ali je oddal pravilno ponudbo v smislu 13. točke 3. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj je namreč v zahtevku za revizijo navedel sedem razlogov, zaradi katerih naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Država revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi torej presojala utemeljenost vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika in/ali ugotavljala, ali je naročnik ravnal pravilno in v skladu z zakonom s tem, ko je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo izbranemu ponudniku (oziroma, ker ponudbe izbranega ponudnika, skladno s prvim odstavkom 76. ZJN-1, ni zavrnil kot nepravilne).

Državna revizijska komisija je presojala vlagateljeve očitke po vrstnem redu od 1 do 7, oziroma po točkah in/ali zaporedju, kot jih je navedel vlagatelj v revizijskem zahtevku.

Vlagatelj najprej očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker naj bi le-ta obrazec "Podatki o vodilnem tehničnem osebju" izpolnil zgolj pavšalno, in sicer tako po višini, kot tudi po vsebini (vrsti) prikazane referenčne storitve.
V obravnavanem primeru je iz razpisne dokumentacije razvidno, da je naročnik pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila navedel v 2. točki Navodil ponudnikom (Pogoji in dokazila za priznanje sposobnosti ponudnika). Naročnik je v 2.4. točki (Kadrovske zmogljivosti), in sicer v točki 2.4.1 med drugim zapisal, da "mora biti zagotovljen odgovorni vodja del, ki je (v isti funkciji) sodeloval vsaj pri enem po vsebini in vrednosti podobnem poslu, kot je predmetno javno naročilo".
V dokaz izpolnjevanja naročnikovih zahtev iz zgoraj navedene točke razpisne dokumentacije, so morali ponudniki, izpolniti obrazec "Podatki o vodilnem tehničnem osebju", v katerega so morali poleg funkcije (vodja projekta, odgovorni vodja del, vodja gradbišča), vpisati tudi ime in priimek nosilca reference, njegove rojstne podatke, državljanstvo, izobrazbo, leta delovnih izkušenj pri gradnjah, identifikacijsko številko vpisa v imenik inženirske zbornice Republike Slovenije (in žiga, ki dokazuje vpis v imenik inženirke zbornice Republike Slovenije), v vnaprej pripravljeno tabelo pa so morali vpisati tudi naziv projekta, vrednost projekta, leto izvedbe in opis del.
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je slednji v ponudbo priložil tri takšne obrazce (en obrazec se nanaša na vodjo projekta, dva pa na odgovornega vodjo del), v katerih je izpolnil vse prazne razdelke, ki jih je predvidel naročnik.
Izbrani ponudnik je v enega izmed (treh) priloženih obrazcev (za odgovornega vodjo del g. B. K.), med drugim vpisal projekt z nazivom "rekonstrukcija in izgradnja cest na območju MOM, Občine šentilj in koroških občin z zamenjavo komunalnih vodov", ki se je izvajal "od leta 2000 do leta 2004", v skupni vrednosti del "cca 600 mio SIT", le-tega pa opisal kot "vsa potrebna dela za rekonstrukcijo cest in izgradnjo komunalnih vodov".
Predmetni vlagateljev očitek je bilo potrebno presojati glede na zgoraj opisano dejansko stanje in (predvsem tudi) ob upoštevanju citirane točke (2.4.1) iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik z le-to (zahtevanega) referenčnega posla ni jasno določil oziroma zamejil, in sicer niti po vsebini niti po vrednosti. Naročnik torej ni jasno in nedvoumno zapisal kaj tozadevno pričakuje od ponudnikov oziroma je v zvezi s tem ponudnike seznanil le z zahtevo po številu izkazanih referenčnih poslov. Ponudniki so tako morali zagotoviti vsaj en po vsebini in vrednosti podoben posel. Ob upoštevanju navedenega, je potrebno šteti, da je izbrani ponudnik (že) z zgoraj navedenim referenčnim poslom izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije. Izbrani ponudnik je tako izkazal (vsaj) en po vsebini (vsebina predmetnega javnega naročila je "ureditev ceste: gradbena dela" opis del obravnavanega referenčnega posla pa "vsa potrebna dela za rekonstrukcijo cest in izgradnjo komunalnih vodov") in vrednosti (ocenjena vrednost, s katero so bili ponudniki seznanjeni že z objavo predmetnega javnega razpisa v Uradnem listu znaša 160.000.000,00 SIT, vrednost ponudbe izbranega ponudnika znaša 152.552.764 SIT, vrednost prikazanih referenčnih poslov pa cca. 600 mio SIT) podoben posel kot je razpisano javno naročilo.
Ob vsem navedenem je potrebno ugotoviti, da vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo ni utemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju preverila očitek vlagatelja, s katerim očita naročniku, da s strani izbranega ponudnika predložen terminski plan, ne ustreza zahtevi iz 3.1.4. točke razpisne dokumentacije.
Kot izhaja iz 3.1.4. točke Navodil ponudnikom (Plan dinamike del in obračunov) je naročnik z le-to opozoril ponudnike, da mora biti iz plana razviden potek del (vrsta, obseg in zaporedje del, roki izvedbe, izvajalci) ter dinamika obračunavanja. Naročnik je v isti točki razpisne dokumentacije še zapisal, da se plan dinamike del in obračunov izdela po priloženi predlogi oziroma v obliki (grafični ali tabelarični) prilagojeni naročilu, upoštevajoč zahteve iz prejšnjega odstavka. V ta namen je naročnik v razpisno dokumentacijo priložil obrazec "Plan dinamike del in obračunov".
Pregled obrazca "Plan dinamike del in obračunov", ki ga je v dokaz izpolnjevanja obravnavane zahteve, v ponudbo priložil izbrani ponudnik, pokaže, da ga je izbrani ponudnik izdelal (natančno) po priloženi prilogi in vanj vpisal vse podatke, ki jih je predvidel naročnik. Iz predloženega obrazca je tako razvidna vrsta, obseg in zaporedje del ter roki izvedbe. Ravno tako je v le-tega vpisano število izvajalcev po posameznih tednih in dinamika obračunavanja po posameznih mesecih.
Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik s predloženim obrazcem v celoti ravnal z vsemi zahtevami iz zgoraj citirane točke razpisne dokumentacije.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na, s strani vlagatelja priloženo potrdilo o poravnanih carinskih obveznostih (iz katerega naj bi izhajal popravek datuma izdaje potrdila uradnega organa), je potrebno najprej ugotoviti, da naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji predložitve takšnega potrdila (sploh) ni zahteval. Ker od ponudnikov ni mogoče zahtevati več, kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, je vlagateljev očitek v tem delu revizijskega zahtevka brezpredmeten. Ne glede na zapisano pa Državna revizijska komisija še pripominja (kot je pravilno ugotovil tudi naročnik), da iz spornega potrdila (Potrdilo o poravnanih zapadlih obveznostih iz naslova obveznih dajatev, ki ga je izdala Carinska uprava RS, Generalni carinski urad, št. 408-02/459-1/2005/0520-031, z dne 26.04.2005), ki ga je v ponudbo priložil izbrani ponudnik, ne izhajajo nikakršni popravki le-tega.

Kar se tiče vlagateljevega očitka, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna tudi iz razloga, ker naj bi bili dokumenti, ki jih je priložil podpisani s strani različnih oseb (kar po vlagateljevem mnenju pomeni, da priloženih dokumentov niso podpisali zakoniti zastopniki ponudnika in ugotavlja, da ponudbi tudi ni priloženo pooblastilo, iz katerega bi bilo razvidno, da so osebe, ki so dokumentacijo podpisovale, za podpis le-te tudi pooblaščene) je potrebno najprej ugotoviti, da so vlagateljevi očitki v tem delu zahtevka za revizijo podani zgolj pavšalno, kljub temu, da mu je bil omogočen vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika (kot namreč izhaja iz Zapisnika o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, z dne 20.06.2005, je vlagatelj vpogledal v celotno ponudbo izbranega ponudnika, razen v ponudbeni predračun). Navzlic navedenemu je Državna revizijska komisija tozadevno pregledala celotno ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da so vsi dokumenti, ki jih je priložil in izpolnil izbrani ponudnik (npr. Izjava, da kopije dokumentov ustrezajo originalom, Ponudba, Podatki o ponudniku, Podatki o podizvajalcih, Pogodba o poslovnem sodelovanju s podizvajalcem, Izjava glede suma storitve kaznivega dejanja jemanja podkupnine, Izjava o letnih prihodkihâ??..) podpisani s strani iste osebe. Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika je prav tako razvidno, da je tako obrazec "Ponudbe" kot tudi "Vzorec pogodbe" podpisal direktor družbe izbranega ponudnika (ob podpisu obeh dokumentov se nahajata tako njegov ime in priimek kot tudi njegova funkcija), iz vseh preostalih dokumentov (kjer je naročnik zahteval podpis pooblaščene osebe) pa izhaja enak podpis. Ostale dokumente, ki jih v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ni pripravil (ali izpolnil) izbrani ponudnik pa so podpisali predstavniki pravnih oseb, ki so le-te tudi izdali (npr.: Potrdilo o referenčnih delih je podpisala odgovorna oseba investitorja referenčnega dela, Potrdilo o tem, da izbrani ponudnik ni bil obsojen za kazniva dejanja je podpisala vodja oddelka Sektorja za izvrševanje kazenskih sankcij pri Ministrstvu za pravosodje, Potrdilo o vpisu v imenik Inženirske zbornice Slovenije je podpisal predsednik le-teâ??).
Ob zgoraj opisanem je potrebno ugotoviti, da ponudbe izbranega ponudnika iz obravnavanega razloga ni mogoče označiti kot nepravilne.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo tudi navedel, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker ne ustreza zahtevam iz 3.1.7., 3.1.8. in iz 3.1.9. točke (pravilno: iz 3.1.8. točke) Navodil ponudnikom, saj naj bi bili Posebni in Splošni pogoji pogodbe v ponudbi izbranega ponudnika samo parafirani.
Naročnik je v zvezi z podpisovanjem listin oz. dokumentov, ki so jih morali predložiti ponudniki, in sicer v četrtem odstavku točke 3.1 Navodil ponudnikom (Priprava ponudbene dokumentacije) zapisal, da morajo biti listine izpolnjene podpisane in žigosane, kjer je to zahtevano. Dalje je naročnik v 3.1.8. točki Navodil ponudnikom (Splošni in Posebni pogoji pogodbe) od ponudnikov zahteval, da morajo biti le-ti "podpisani, žigosani in parafirani (vsak list) s strani ponudnika". Iz Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe (ki so sestavni del naročnikove razpisne dokumentacije) pa izhaja še naročnikova zahteva, da mora biti (zadnji stavek na 54. strani Splošnih pogojev pogodbe in zadnji stavek na 16. strani Posebnih pogojev pogodbe) "vsaka stran teh pogojev pogodbe žigosana in podpisana". Iz zgoraj navedenih naročnikovih zahtev je mogoče razbrati tri (različne) režime, ki se nanašajo na podpisovanje (ter parafiranje in žigosanje) istega dokumenta (oz. Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe). Prvi izhaja iz Splošnih in Posebnih pogojev pogodb, kjer je naročnik zahteval, da mora biti vsaka stran (tako Splošnih kot tudi Posebnih pogojev) žigosana in podpisana (in ne tudi parafirana). Gramatikalna interpretacija naročnikove zahteve iz 3.1.8. točke Navodil ponudnikom pa pokaže, da sta možni dve razlagi le-te, in sicer bodisi, da je naročnik z njo zahteval, da je vsak list Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe podpisan, žigosan in parafiran, bodisi, da je naročnik zahteval, da ponudnik vsak list Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe zgolj parafira (besedi "vsak list" sta namreč navedeni v oklepaju za besedo parafiranje), Splošne in Posebne pogoje pogodbe pa ponudnik tudi podpiše in žigosa (vendar le na zadnji strani le-teh (kjer je predvideno posebno mesto za žigosanje in podpis ponudnika).
Ob zgoraj navedenem in ob upoštevanju, da nejasnih, nedorečenih in dvoumnih navodil naročnika ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikov, je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik s parafiranjem in žigosanjem (prav vseh strani tako Splošnih kot tudi Posebnih pogojev pogodbe) in s podpisom zgolj zadnje strani le-teh, naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije v celoti izpolnil.

V zvezi z vlagateljevim očitkom, da ponudba izbranega ponudnika ne vsebuje popisa del s količinami brez izpolnitve Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 3.1. točki Navodil ponudnikom izrecno zapisal, da se v ponudbo ne prilaga povabil in navodil ponudnikom, neizpolnjenih predlog iz razpisne dokumentacije ter kakršnihkoli drugih listin, ki niso zahtevane. Ker od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več, kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija, je potrebno ugotoviti, da ponudbe izbranega ponudnika (tudi) iz obravnavanega razloga ni mogoče označiti kot nepravilno v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. Čeprav navedeno v nadaljevanju ni predmet obravnavanega zahtevka za revizijo pa Državna revizijska komisija kljub temu pripominja, da je izbrani ponudnik v ponudbo priložil v celoti izpolnjen popis del (torej popis del s cenami).

Vlagatelj na koncu še ugotavlja, da bi moral izbrani ponudnik, skladno s 3.1.1. točko razpisne dokumentacije v obrazec "Ponudba", navesti ponudbeno ceno brez in skupaj z DDV tudi za podizvajalca, pri čemer bi moral biti popust naveden v odstotkih glede na celotno predračunsko vrednost ter navaja, da podizvajalec izbranega ponudnika (podjetje Poštrak d.o.o., Maribor) ni pravilno vpisal cene, zneska DDV in ni pravilno obračunal popusta.
Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da naročnik tega v razpisni dokumentaciji ni zahteval. Točka 3.1.1 Navodil ponudnikom (Ponudba) se namreč nanaša le na ponudnika in ne tudi na (morebitne) podizvajalce. Kot izhaja iz (nadaljnje) 3.1.2. točke Navodil ponudnikom (Podatki o ponudniku, partnerjih, podizvajalcih) je naročnik (šele) z le-to izrecno zahteval, da mora ponudnik, v primeru ponudbe s podizvajalci navesti dela in vrednost del, ki jih prevzema sam, kot glavni izvajalec. V isti točki razpisne dokumentacije je naročnik opozoril ponudnike, da se pri podatkih za podizvajalce navede le tiste podizvajalce, katerih dela presegajo 10% celotne ponudbene cene in hkrati, da morajo biti v tem primeru navedena dela in vrednost del, ki jih prevzemajo podizvajalci. Iz obrazca "Podatki o ponudniku", ki ga je v ponudbo priložil izbrani ponudnik, izhaja vrednost del z DDV in s popustom, ki jih prevzema izbrani ponudnik kot glavni izvajalec, ravno tako pa je vrednost del izražena tudi v odstotkih glede na celotno ponudbeno ceno (vrednost). V obrazec "Podatki o podizvajalcih" pa je izbrani ponudnik, v skladu z zgoraj navedenimi navodili, navedel dela in vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec Poštrak d.o.o., Maribor (le-ta namreč ponuja dela, ki presegajo 10% celotne ponudbene cene), in sicer tako v SIT kot tudi v odstotkih glede na celotno ponudbeno ceno.
Glede na zgoraj opisano dejansko stanje, je potrebno ugotoviti, da je (tudi) predmetna zahteva iz razpisne dokumentacije s strani izbranega ponudnika v celoti izpolnjena.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je potrebno zaključiti, da niso podani razlogi, zaradi katerih bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nepravilno iz razlogov, ki ji v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije po 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.08.2005

Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana
- Cestno podjetje Maribor, d.d., Iztokova 30, Maribor
- NIGRAD, javno komunalno podjetje d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran