EN

018-057/2005 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-57/05-33- 888
Datum: 22. 4. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 3., 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Metke Cerar kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana kot poročevalca senata in Vesne Cukrov kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku za nabavo zdravil in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje BAYER PHARMA d.o.o., Celovška 135, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.04.2005

odločila:

1. Zahteva za nadaljevanje postopka revizije z dne 8.4.2005 se, razen v delu, ki se nanaša na stroške, zavrže.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju stroške, nastale z revizijo, v znesku 200.000,00 SIT, skladno z 2. točko izreka dopolnitve sklepa naročnika št. 5020-8/2004-109-1, z dne 04.04.2005, ter nadaljnjih 396.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu, št. 38/2004, z dne 16.04.2004, pod številko objave Ob-10131/04, objavil predhodni razpis ter v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13958/04, javni razpis po omejenem postopku za nabavo zdravil. V Uradnem listu RS, št. 57-58/2004, z dne 28.05.2004, pod številko objave Ob-14802/04, v Uradnem listu 61/2004, z dne 04.06.2004, pod št. objave Ob. 15665/04, v Uradnem listu RS, št. 85-87/2004, z dne 06.08.2004, pod št. objave Ob-35359/04 in v uradnem listu RS, št. 135/2004, z dne 17.12.2004, pod št. objave Ob-35358/04 je naročnik objavil popravke obravnavanega javnega razpisa.

Predmetni postopek vodi naročnik v imenu in na račun večjega števila javnih zdravstvenih zavodov. Iz dokumentacije je razvidno, da naročnik razpolaga z 49-imi sklepi o začetku postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 25.01.2005, v katerem ugotavlja, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, poleg formalnih kršitev postopka, le-tega vodi v nasprotju s pravili in temeljnimi načeli javnega naročanja. Vlagatelj svojo ugotovitev utemeljuje v zahtevku za revizijo ter predlaga, da se v celoti razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer za sestavo zahtevka za revizijo 3000 odvetniških točk, povečano za 20% DDV in povrnitev zneska v višini plačane takse (200.000,00 SIT).

Naročnik je dne 11.02.2005 sprejel sklep št. 5020-8/2004-109, iz katerega izhaja, da je zahtevku za revizijo ugodil tako, da je (bo) razpisno dokumentacijo v 1. fazi predmetnega omejenega postopka spremenil v tistih delih, v katerih je zahtevku za revizijo ugodil. Vlagatelju je priznal stroške v višini 200.000,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 17.02.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 21.02.2005 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 23.02.2005, dne 25.02.2005 in dne 09.03.2005 odstopil še zahtevano dodatno dokumentacijo.

Vlagatelj je dne 14.03.2005 Državni revizijski komisiji posredoval pojasnilo, iz katerega izhaja, da je naročnik s sklepom št. 5020-8/2004-109, z dne 11.02.2005, brez obrazložitve zavrnil dva njegova očitka, in sicer očitek, ki se je nanašal na 29. člen razpisne dokumentacije ter očitek o kršitvi načela zaupnosti podatkov. Vlagatelj navaja, da naročnikove odločitve iz tega razloga ni mogel preizkusiti, zato Državni revizijski komisiji predlaga, naj naročniku naloži pripravo obrazložitve o obeh spornih očitkih.
Vlagatelj je še navedel, da je naročnik kršil 17. člen ZRPJN, saj ga o odločitvi, s katero je odločil o revizijskem zahtevku ni obvestil v predpisanem tri dnevnem roku. Zapisal je še, da mu naročnik ni priznal celotnih stroškov, ki so mu nastali z revizijo, zato predlaga, naj Državna revizijska komisija odloči tudi o preostalih stroških.

Državna revizijska komisija je dne 25.03.2005 sprejela sklep št. 018-57/05-33-670, s katerim je odstopila obravnavani zahtevek za revizijo v (ponovno) odločanje naročniku.

Naročnik je s sklepom št. 5020-8/2004-109-1, z dne 04.04.2005, zahtevku za revizijo ugodil in postopek I. faze oddaje predmetnega javnega naročila razveljavil tako, da se spremeni in dopolni razpisna dokumentacija v delih, v katerih je zahtevku ugodeno. Naročnik je v sklepu vlagatelju priznal stroške v višini 200.000,00 SIT.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.04.2005, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj se ne strinja z obrazložitvijo naročnika v sklepu, št. 5020-8/2004-109-1, z dne 04.04.2005, v katerem je navedel, da so ponudnikom (vlagatelju) znane tudi razpisane količine, vključno z obdobjem, v katerem bo oddano javno naročilo. Vlagatelju tudi ni razumljivo naročnikovo sklicevanje na pravila INCOTERMS 2000, ki naj bi določala, da je mogoče zahtevati skupno ceno za vse uporabnike, ne glede na njihovo oddaljenost od sedeža naročnika.
Vlagatelj še ugotavlja, da mu naročnik ni priznal vseh priglašenih stroškov (priznal mu je le stroške plačane takse), zato zahteva od Državne revizijske komisije, naj odloči tudi o preostalih stroških.

Naročnik je dne 14.04.2005 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo.

Po pregledu celotne dokumentacije o obravnavanem javnem naročilu je Državna revizijska komisija, v skladu s 22. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov navedenih v nadaljevanju.

Iz dokumentacije je razvidno, da je bil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vložen tudi zahtevek za revizijo podjetja Salus d.d. Ljubljana, Mašera SpašiÄ"eva ulica 10, Ljubljana. Zahtevku za revizijo podjetja Salus d.d. Ljubljana je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-57/05-33-826, z dne 18. 4. 2005, ugodila in razveljavila 1. fazo omejenega postopka oddaje javnega naročila " Nakup zdravil".
Kot izhaja iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, se (tudi) njegov "tožbeni predlog" nanaša na zahtevo, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi.
Določba petega odstavka 3. člena ZRPJN v revizijskem postopku omogoča smiselno uporabo Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, v nadaljevanju: ZPP) glede vprašanj, ki jih določbe ZPRJN ne urejajo.
Ugotoviti velja, da je z zgoraj omenjenim sklepom Državna revizijska komisija postopek oddaje javnega naročila "Nakup zdravil" že razveljavila. V drugem odstavku 319. člena ZPP je določeno, da mora sodišče, če ugotovi, da je bila pravda začeta o zahtevku, o katerem je že bilo odločeno, tožbo zavreči (res iudicata). Ker je Državna revizijska komisija vsebinsko že odločila o predmetnem postopku oddaje javnega naročila s sklepom št. 018-57/05-33-826, z dne 18. 4. 2005, je skladno z drugim odstavkom 319. člena ZPP zahtevo za nadaljevanje postopka revizije vlagatelja zavrgla, razen v delu, ki se nanaša na povračilo stroškov.

Naročnik je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil, ni pa odločil o celotnih priglašenih stroških revizijskega postopka, čeprav določilo tretjega odstavka 22. člena ZRPJN povračilo potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka. Kot izhaja iz sklepa naročnika, št. 5020-8/2004-109-1, z dne 4.4.2005, je le-ta vlagatelju priznal zgolj stroške v višini 200.000,00 SIT.
Državna revizijska komisija je v skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN in Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 67/2003) odločila, da se vlagatelju priznajo stroški, kot izhajajo iz naročnikovega sklepa, z dne 04.04.2005. Poleg (že) priznanih stroškov v višini 200.000,00 SIT, je vlagatelj upravičen tudi do povračila stroškov zastopanja po odvetniku v višini 3000 točk za sestavo zahtevka za revizijo povečano za 20% DDV, kar znaša (dodatnih) 396.000,00 SIT.
Odločitev Državne revizijske komisije je skladno s šestim odstavkom ZRPJN izvršilni naslov. Kot izhaja iz druge točke izreka tega sklepa, je Državna revizijska komisija odločitev naročnika o zahtevi za povrnitev stroškov (v znesku 200.000,00 SIT) prevzela v svojo odločitev.
Priznane stroške, nastale z revizijo, v višini 596.000,00 SIT, je naročnik dolžan povrniti vlagatelju v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.4.2005

Predsednica senata:
mag. Metka Cerar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetniška družba Colja, Rojs & partnerji o.p., d.n.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana

Natisni stran