EN

018-077/2005 Javna agencija za železniški promet RS

Številka: 018-77/05-32-623
Datum: 21. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Francije Kodele kot predsednika senata, članice Vesne Cukrov kot poročevalke in članice mag. Metke Cerar kot članice senata, ob sodelovanju svetovalke Lidije CvetkoviÄ", v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za modernizacijo SV naprav na progi Divača - Koper, ter na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila vlagatelja Iskra Sistemi, avtomatizacija procesov d.d., Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.03.2005

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se kot nedopusten zavrže.
2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov v zvezi z zahtevkom za revizijo se kot neutemeljena zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je javni razpis za izvedbo projekta "Modernizacija SV naprav na progi Divača - Koper" objavil dne 23.4.2004 v Uradnem listu RS, št. 39-42/2004 ter v Uradnem glasilu EU. Naročnik je na podlagi javnega razpisa prejel 3 ponudbe.

Naročnik je ponudnike z dokumentom, z dne 23.12.2004, obvestil o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila ter razveljavitev predmetnega javnega razpisa objavil v Uradnem listu RS, št. 6/2005, z dne 21.1.2005.

Podjetje Alcatel SEL AG, Stuttgart, Nemčija, je dne 21.1.2005 kot konzorcialni partner vlagatelja in podjetja Primorje d.d., Ajdovščina, pri naročniku vložil pritožbo na odločitev o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 27.1.2005 v Uradnem glasilu EU (OJ/S 19) objavil predhodno informativno obvestilo za predmetno javno naročilo.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 4.2.2005, v katerem oporeka naročnikovemu nadaljevanju s postopkom oddaje javnega naročila, saj naj prvotni postopek, objavljen dne 23.4.2004 v Uradnem listu RS ter v Uradnem glasilu EU, ne bi bil pravnomočno zaključen. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, ki jih je imel v postopku revizije, skladno s priloženim stroškovnikom.

Naročnik je vlagateljev zahtevek s sklepom, z dne 22.2.2005, zavrnil kot neutemeljenega, vlagatelj pa je naročniku z dopisom, z dne 2.3.2005, sporočil, da bo postopek revizije nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da se projekt "Modernizacija SV naprav na progi Divača - Koper" sofinancira iz sredstev EU (ISPA), zaradi česar je naročnik pri oddaji javnega naročila zavezan ravnati po posebnih pravilih PRAG (Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities, poglavje 2.4.12. - Appeals). Skladno s pravili PRAG je pravno varstvo ponudnikov urejeno tako, da se ponudnik pritoži direktno na naročnika, ki mora na pritožbo odgovoriti v roku 90 dni. V kolikor je Evropska Komisija obveščena o pritožbi, posreduje naročniku svoje mnenje ter si prizadeva pripomoči k sporazumni rešitvi med naročnikom in ponudnikom - pritožnikom. šele ko navedeni postopek ne uspe, ima ponudnik možnost uporabiti pravno varstvo, kot je določeno v postopkih oddaje javnih naročil po nacionalni zakonodaji, torej po ZRPJN.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre glede na to, da je bila pritožba na naročnika vložena dne 21.1.2005, naročnikov rok za odgovor na pritožbo pa po pravilih PRAG znaša 90 dni, šteti, da pravno varstvo po PRAG še ni zaključeno in izčrpano, zato vlagatelj (še) ni upravičen do pravnega varstva v postopku revizije po ZRPJN. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo kot nedopustnega zavrgla.

Glede na to, da je v konkretni zadevi pritožbo na naročnika vložilo podjetje Alcatel, postopek pravnega varstva pa je z vložitvijo zahtevka za revizijo nadaljeval vlagatelj, Državna revizijska komisija opozarja, da ni presojala konzorcialnih razmerij med partnerjema ter se tudi ni opredelila do tega, ali je vlagatelj do nadaljevanja s postopkom pravnega varstva sploh upravičen. Državna revizijska komisija je svojo odločitev sprejela skladno z načelom hitrosti (2. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN), ker takšna presoja ne bi vplivala na odločitev, saj bi bilo zahtevek za revizijo tudi v slednjem primeru zavreči kot nedopustnega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka, skladno z 22. členom ZRPJN, potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.03.2005
Predsednik senata:

Franci Kodela, univ. dipl. iur.,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana

Natisni stran