EN

018-259/03

Številka: 018-259/03-24-1826
Datum sprejema: 8. 3. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Vzdrževanje lokalnih cest na območju občine Postojna 2003 - 2004", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi. Razveljavi se odločitev naročnika, kot izhaja iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, št. 344-04-4/03, z dne 14.10.2003.

Obrazložitev:

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Ob-â??., objavil javni razpis po odprtem postopku za oddajo naročila "Vzdrževanje lokalnih cest na območju občine Postojna 2003 - 2004".

Naročnik je prejel tri ponudbe, glede katerih je ugotovil, da so pravočasne. Iz poročila o ocenjevanju ponudb, z dne 13.10.2003, je razvidno, da je naročnik vse tri ponudbe ocenil kot pravilne in med njimi kot najugodnejšo izbral ponudbo podjetja â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Na podlagi poročila je naročnik dne 14.10.2003 neposredno izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 344-04-4/03.

Dne 14.10.2003, dan pred prejemom obrazloženega obvestila, je vlagatelj na naročnika naslovil dopis, št. 02-11/477, v katerem mu sporoča svoje ugotovitve in dvome glede pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je vlagatelju odgovoril z dopisom, z dne 17.10.2003, kjer ponovno navaja razlog za svojo izbiro, in sicer, da je bil izbrani ponudnik izbran na podlagi kriterija najnižje ponujene cene.

Dne 24.10.2003 je naročnik od vlagatelja prejel zahtevek za vpogled v ponudbeno dokumentacijo predmetnega javnega naročila, št. 02-11/477-5, z dne 23.10.2003, dne 27.10.2003 pa še vlagateljev zahtevek za revizijo postopka, št. 02-11/477-7, ravno tako z dne 23.10.2003. V njem vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje obveznih pogojev 41. in 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer po 6., 7. in 8. točki drugega odstavka 41. člena ZJN-1 (finančna in poslovna sposobnost, razpolaganje z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, v primeru navedenih podizvajalcev tudi izpolnjevanje pogojev podizvajalcev, odsotnost zavajajočih podatkov glede zahtev tega odstavka) ter po določbah 42. člena (priložene reference s strani naročnikov za podobna dela, opis ponudnikove tehnične opremljenosti). Vlagatelj iz tega razloga meni, da naročnik ni izbral usposobljenega ponudnika.

Naročnik je z odločbo, št. 344-04-4/03, z dne 29.10.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik navaja, da je v postopku po vloženem revizijskem zahtevku ponovno pregledal dokumentacijo izbranega ponudnika, ter da je le-ta finančno in poslovno sposoben za izvedbo razpisanih del, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, da ima sklenjeno pogodbo s podizvajalcem, ter da v njegovi ponudbi ni zaslediti zavajajočih podatkov. Zaradi navedenega naročnik vztraja pri svoji odločitvi in vlagatelja poziva, naj mu v roku treh dni sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali pa bo svoj zahtevek umaknil.

Vlagatelj je naročnika z dopisom št. 02-11/477-8, z dne 03.11.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 04.11.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo. Hkrati je naročnik na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN na Državno komisijo vložil predlog za nezadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, in sicer v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev zimske službe na lokalnih cestah.

Z namenom pridobiti dodatna pojasnila je Državna revizijska komisija z naročnikom dne 13.11.2003 izvedla sestanek.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev predmetnega javnega naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik postopek izbire izvajalca za vzdrževanje lokalnih cest vodil kot postopek oddaje javnega naročila, zato je tudi pristojna za odločanje v tem postopku.

Vlagatelj v revizijskem zahtevku zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje obveznih pogojev, ki so navedeni v 41. in 42. členu ZJN-1, in sicer, da ni uspel dokazati:
- da je finančno in poslovno sposoben,
- da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
- da navedeni podizvajalec izpolnjuje pogoje iz 41. člena ZJN-1
- da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev tega odstavka
- referenc s strani naročnikov za podobna dela,
- opisa svoje tehnične opremljenosti.

V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZJN-1 mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Ponudnik obstoj teh pogojev dokazuje s predložitvijo listin. Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi navedel podizvajalca, in sicer: â??â??, mora po tretjem odstavku 42. člena ZJN-1 zagotoviti, da izpolnjuje pogoje za udeležbo tudi njegov podizvajalec, ki ga navaja v ponudbi, izpolnjevanje teh pogojev pa mora biti v ponudbi dokumentirano na isti način, kot se zahteva za ponudnika. Ker vlagatelj meni, da je ponudba izbranega ponudnika zaradi nepopolne ponudbene dokumentacije nepravilna, je morala Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb ugotoviti, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika štel za pravilno. V ta namen je Državna revizijska komisija primerjala ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika z dokumenti, kot so bili zahtevani z razpisno dokumentacijo, in sicer glede pogojev, ki jih vlagatelj navaja kot neizpolnjene. Pogoj je namreč element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen tako, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnika izloči iz postopka.

Državna revizijska komisija pri preverjanju prvih dveh vlagateljevih navedb ni ugotovila vzrokov za nepravilnost, saj vlagatelj ni uspel dokazati, v čem naj ne bi izbrani ponudnik izpolnil pogojev finančne in poslovne sposobnosti ter razpolaganja z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. Takšno ugotovitev je Državna revizijska komisija sprejela na podlagi pravila o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena (ki izhajajo iz subsidiarne uporabe postopkovnih pravil Zakona o pravdnem postopku, Uradni list RS, št. št. 26/1999, 96/2002; 7., 212. člen in nasl., v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Nadalje je Državna revizijska komisija preverjala vlagateljevo navedbo, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogojev glede navedenega podizvajalca. Točka 5.5., priloga C razpisne dokumentacije, zahteva reference s področja razpisanih del za izvajalca in podizvajalca. Ugotoviti gre, da je izbrani ponudnik priložil listine zase, ni pa tega storil za navedenega podizvajalca, kljub izrecni zahtevi razpisne dokumentacije in kogentni določbi tretjega odstavka 42. člena ZJN-1. Nadalje je naročnik v točki 5.7., priloga E/3 razpisne dokumentacije, od izvajalca in podizvajalca zahteval med drugim seznam razpoložljive delovne opreme. Državna revizijska komisija ponovno ugotavlja, da izbrani ponudnik ni predložil nobenih dokumentov za navedenega podizvajalca in torej tudi v tej točki ni zadostil razpisnemu pogoju. V skladu s točko 5.13., obrazec M/M1 razpisne dokumentacije, bi izbrani ponudnik finančno in poslovno sposobnost moral dokazati s predložitvijo podatkov o boniteti poslovanja. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil zahtevane podatke zase (priloga M), ni pa predložil nobenih podatkov v prilogi M1 za podizvajalca, kot to določa ZJN-1 v tretjem odstavku 42. člena.

Iz zgoraj navedenih razlogov mora Državna revizijska komisija slediti vlagatelju v trditvi, da v ponudbi izbranega ponudnika niso izpolnjeni pogoji v zvezi z navedenim podizvajalcem, kot to od ponudnikov zahteva ZJN-1 v tretjem odstavku 42. člena in tudi naročnik v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik res ni izpolnil pogojev razpisne dokumentacije in je zato njegova ponudba v smislu 18. točke 3. člena ZJN-1 nepravilna. Naročnik je s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb sprejel kot pravilno, ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1. Drugi odstavek navedenega člena namreč določa: "V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe."

Ker je bilo potrebno zahtevku za revizijo ugoditi že iz zgoraj navedenih razlogov, je Državna revizijska komisija na tej podlagi razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila in ni meritorno presojala preostalih navedb vlagatelja in odgovorov naročnika, saj takšna presoja ne more več vplivati na odločitev.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


Državna revizijska komisija pa ni sledila predlogu naročnika, da na podlagi 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na opravljanje storitev zimske službe na lokalnih cestah, temveč je meritorno odločila o zahtevku za revizijo, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti.

Državna revizijska komisija še poudarja, da odločanja o vsebini zahtevka za revizijo ter posledično razveljavitve odločitve o oddaji naročila ni mogoče razlagati tako, da sme naročnik z morebitnim obstoječim izvajalcem dopolnjevati oziroma podaljševati pravno poslovno razmerje za izvajanje zimske službe mimo pravil ZJN-1 oziroma 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 27/97, 18/2002, 50/2002 in 110/02; v nadaljevanju: ZJC). Tako ravnanje bi pomenilo še večjo nezakonitost kot sklenitev pogodbe s ponudnikom, ki k svoji ponudbi ni predložil zahtevanih dokazil. Zato naj naročnik v vmesnem času do pravnomočnosti postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku po predhodni ugotovitvi ocenjene vrednosti izbere izvajalca po postopku, ki ga za takšna naročila predpisuje ZJN-1.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).



V Ljubljani, dne â??â??

Natisni stran