EN

018-236/03

Številka: 018-236/03-25-1724
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/2002, 14/2003; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila - vodovodno omrežje â?? in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Razveljavi se postopek oddaje javnega naročila - vodovodno omrežje â??, objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??.

2. Naročnik mora v roku 90-ih dni po prejemu tega sklepa Državni revizijski komisiji predložiti poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila - vodovodno omrežje ...

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30.05.2003 sprejel sklep, št. T-2/3-03-B, o začetku postopka oddaje javnega naročila-vodovodno omrežje â??. Naročnik je nadalje v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo. Naročnik je prejel pet ponudb, glede katerih je ugotovil, da so bile vse pravočasne. Dne 25.07.2003 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.08.2003, skladno z 79. členom ZJN-1, zahteval obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila. Naročnik je dne 08.08.2003 izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem navaja, da vlagatelj ni izpolnil posamezne zahteve iz poglavja 2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, in sicer pri točki 5. obrtno dovoljenje za soizvajalca â??, ne vključuje montaže javnih cevovodov, nadalje, ponudba vlagatelja ne vsebuje obrazca BON 2 za â??, ki je bil izrecno zahtevan pod točko 6. razpisne dokumentacije, kalkulativni elementi ponujenih cen pod točko 17. so v ponudbi vlagatelja zelo pomanjkljivi, saj manjkajo elementi za vse materiale razen peska, tampona in betona, pri točki 18 manjka plan financiranja, plan materialov, plan opreme, pri točki 19 manjka organizacijska shema gradbišča, pri točki 25. so za vodstveni kader v ponudbi vlagatelja določene tri osebe, zahtevane reference pa so priložene samo za eno osebo in pri točki 26. sta navedeni samo dve sklenjeni pogodbi brez kakršnih koli podatkov o zasedenosti kapacitet. Naročnik poudarja, da so bili vsi manjkajoči dokumenti oziroma podatki z razpisno dokumentacijo izrecno zahtevani. Naročnik še dodaja, da je bila z razpisno dokumentacijo kot merilo za ocenitev ponudb določena najnižja cena.

Vlagatelj je dne 14.08.2003 vložil zahtevek za revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je zahtevano dovoljenje pod točko 5. razpisne dokumentacije izpolnjeno z vlagateljevo odločbo št. 301-49/98-3-AE, z dne 14.07.1998 (priloga 2), kot tudi z odločbo št. 363-79/93-08 (priloga 3.) ter obrtnim dovoljenjem št. 006102/3647/01-28/2003 (priloga 4.). Glede naročnikove zahteve v točki 6. razpisne dokumentacije, vlagatelj pojasnjuje, da je obrazec BON 2 obrazec, ki ga je uvedla SDK - služba družbenega knjigovodstva, ki se je kasneje preimenovala v APP - agencija za plačilni promet, ki pa je morala vse transakcijske račune prenesti na poslovne banke, ki sedaj dajejo svoje obrazce o solventnosti, ki so popolnoma tekoči. Vlagatelj dalje navaja, da ta agencija sicer še izdaja obrazce z istim nazivom, vendar nima več tekočih informacij o plačilni sposobnosti podjetja, saj lahko posreduje zgolj podatke od 1. januarja do 30. aprila 2003, kar pa za investitorja po vlagateljevem mnenju ni zadosten podatek. Hkrati še dodaja, da ima lahko pravna oseba več transakcijskih računov, zato je tudi sam predložil obrazce o zahtevani boniteti poslovanja od obeh bank, s katerimi posluje, kot je to razvidno iz prilog 7. in 9. vlagateljeve ponudbe. Glede neizpolnjevanja zahteve naročnika pod točko 17. vlagatelj navaja, da je s priloženimi formularji popolnoma zadostil zahtevam, kot to izhaja iz priloge 10, 11 in 12. Naročnik je pod točko 18. razpisne dokumentacije zahteval terminski plan, plan financiranja, delovne sile, materiala, mehanizacije in opreme. Vlagatelj smatra, da je tudi tu s priloženimi formularji (priloga 13, 14, 15, 16, 17, 18 in 19) popolnoma zadostil naročnikovim zahtevam. Vlagatelj dalje navaja, da je pod točko 19 oddal svoj tehnični opis organizacije gradbišča (priloga 20), kljub temu, da je po novem Zakonu o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, drugi odstavek 82. člena, v nadaljevanju: ZGO-1) za organizacijsko shemo gradbišča zadolžen investitor. Pod točko 25 razpisne dokumentacije je vlagatelj zahteval seznam vodstvenega kadra, kar je vlagatelj tudi predložil. Glede naročnikove navedbe glede točke 26. razpisne dokumentacije, vlagatelj smatra, da je s priloženimi formularji (priloga 22, 23, 24 in 25) zadostil zahtevam.

Naročnik je dne 20.08.2003 z dopisom vlagatelja pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN. Vlagatelj je dne 25.08.2003 plačal takso in potrdilo o plačani taksi predložil naročniku.

Naročnik je s sklepom, št. U-77/03, z dne 27.08.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponovno preveril pravilnost postopka in dodaja, da je pri ponovnem pregledu ugotovil, tako kot v obrazloženem obvestilu, že navedene pomanjkljivosti, zaradi česar ponudba vlagatelja zahtevka ni pravilna in jo je potrebno kot tako izločiti.

Naročnik je vlagatelja pozval, da v roku treh dni od prejema njegove odločitve o zahtevku za revizijo pisno sporoči, ali zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z izjavo o nadaljevanju postopka, z dne 29.08.2003, v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, sporočil naročniku, da vztraja pri vloženem zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-192/03-24-1348, z dne 10.09.2003, ugodila zahtevku vlagatelja in razveljavila odločitev naročnika, št. U-77/03, z dne 27.08.2003 ter naložila naročniku, da o zahtevku za revizijo odloči v skladu s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, št. U-83/03, z dne 26.09.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da vlagatelj zahtevka v svoji ponudbi ni predložil obrazca BON 2, ki ga je naročnik izrecno zahteval. Naročnik je mnenja, da so navedbe vlagatelja o smiselnosti z razpisno dokumentacijo predpisanih listin povsem irelevantne, poleg tega bi moral vlagatelj kakršnekoli pripombe na razpisno dokumentacijo posredovati naročniku pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Naročnik se strinja z vlagateljem glede obrtnega dovoljenja za soizvajalca â??, vendar pa slednje ne vključuje montaže javnih cevovodov, kar naj bi soizvajalec izvajal, zato naročnik meni, da soizvajalec nima izpolnjenih vseh pogojev za izvedbo montažnih del. Glede zahtev točke 17. naročnik navaja, da je vlagatelj v ponudbi predložil samo kalkulativne elemente za pesek, beton in tampon. Ponudba vlagatelja je v tem delu bistveno pomanjkljiva in ne omogoča primerjave z ostalimi ponudbami, prav tako ne daje osnov za kalkulacijo cen za morebitna dodatna oziroma nepredvidena dela, saj je naročnik zaradi celovite presoje posameznih ponudb in njihove medsebojne primerjave, z razpisnimi pogoji zahteval kalkulativne elemente in sicer: cenik delovne sile, gradbenih strojev, materialov in prevozov. Ravno tako naročnik ugotavlja, da vlagatelj pri točki 18. razpisnih pogojev ni predložil zahtevanih planov financiranja, materiala in opreme, saj so navedeni plani financiranja pomembni zaradi vnaprej znane dinamike porabe finančnih sredstev, kot tudi zaradi spremljanja napredovanja gradbenih del v posameznih fazah izvajanja. V zvezi s točko 19. razpisnih pogojev, naročnik ugotavlja in tako navaja, da organizacijska shema gradbišča ni bila predložena v ponudbi vlagatelja. Namreč, tehnični opis organizacije gradbišča, na katerega se sklicuje vlagatelj, nikakor ne more predstavljati organizacijske sheme, katere namen je točen prikaz lokacij in velikosti potrebnih površin in zemljišč za potrebe gradbišča in izvajanja del. Navedba vlagatelja, da je za organizacijsko shemo gradbišča po ZGO-1 zadolžen investitor, po mnenju naročnika nikakor ni sprejemljiva, ker bi jo vlagatelj moral sporočiti pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila. Naročnik dalje navaja, da so pri točki 25. za vodstveni kader v ponudbi vlagatelja določene tri osebe, zahtevane reference pa so priložene samo za eno osebo. Naročnik meni, da je glede na obseg del in razprostranjenost gradbišča dejansko potrebno, da sestavljajo vodstveni kader vsaj tri osebe, za katere bi morale biti priložene zahtevane reference o njihovih delih na objektih, kot so določeni v točki 13. razpisnih pogojev. Glede točke 26. razpisnih pogojev naročnik navaja, da je zaradi obsega razpisanih del želel pri posameznih ponudnikih preveriti podatke o njihovi zasedenosti v času predvidenega izvajanja razpisanih del v izogib morebitni preobremenitvi izvajalca, ki bi lahko škodljivo vplivala na kvaliteto in roke za izvedbo del. Ker je vlagatelj v ponudbi navedel samo dve sklenjeni pogodbi, brez podatkov o pričetku in dokončanju del po teh pogodbah, naročniku s tem ni bila omogočena presoja zasedenosti kapacitet ponudnika.

Zaradi predhodno navedenih razlogov je naročnik zavrnil zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga pozval, da v treh dneh sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 30.09.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. š-2/13-03-B, z dne 02.10.2003, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN, sprejela odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju te obrazložitve.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določili 19. člena ZRPJN, ki določata:
"(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere
meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".


Državna revizijska komisija je najprej preverila navedbo vlagatelja o izpolnjevanju zahtev razpisne dokumentacije iz poglavja 2. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in sicer pri točki 5. Ob vpogledu v razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da ta v poglavju 2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe v 5. točki določa, da mora ponudba, v skladu z dokumenti in pogoji, ki jih mora predložiti oz. izpolniti ponudnik, da bo ponudba pravilna, vsebovati tudi "5. Dokazilo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s posebnimi predpisi (dostaviti kopijo dovoljenja)."

Vlagatelj meni, da je zahtevano dovoljenje izpolnjeno z odločbami št. 301-49/98-3-AE z dne 14. 07. 1998 (Priloga 2), št. 363/79/93-08 (Priloga 3) in obrtnim dovoljenjem št. 006102/3647/01-28/2003 (Priloga 4).

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja ugotovila, da je vlagatelj kot dokazila, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, priložil fotokopijo odločbe Upravne enote Ptuj, št. 301-49/98-3-AE z dne 14. 07. 1998, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti:
- F/45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela, razen minerstva,
- F/45.210 Splošna gradbena dela: gradnja vseh vrst stavb in drugih objektov, tudi komunikacijskih in drugih napeljav ter daljnovodov (telefon, telegraf ipd.), razen električnih, vzdrževanje objektov in komunikacijskih ter drugih napeljav in daljnovodov, razen električnih, splošna zidarska dela, montaža gradbenih elementov ter splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah - zunanja ureditev,
- F/45. 230 Gradnja cest,
fotokopijo odločbe Občine Kranj, št. 363/79/93-08 z dne 12. 03. 1993 o izpolnjevanju pogojev soizvajalca â??, za opravljanje dejavnosti zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, ter fotokopijo Obrtnega dovoljenja št. 006102/3647/01-28/2003, z dne 09. 01. 2003 soizvajalca â??, za opravljanje dejavnosti:
- F/45.210 Gradnje individualnih objektov (visoke gradnje), splošna zidarska dela, splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah - zunanja ureditev, polaganje priključkov v zemlji (cevovodi), komunikacijske in energetske napeljave, montaža in postavljanje montažnih konstrukcij,
- F45/230 Nizke gradnje (dovozne ceste do objektov, funkcionalne površine objektov, okolja stavb, športni objekti - tenis igrišča ipd.), asfaltiranje (funkcionalnih površin, dvorišč),
- F/45.450 Druga dopolnilna in zaključna gradbena dela.

Naročnik v sklepu o zahtevku za revizijo št. U-83/03, z dne 26.09.2003 navaja, da vlagatelj ni izpolnil posameznih zahtev iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in sicer, da pri točki 5. obrtno dovoljenje za soizvajalca â??, ne vključuje montaže javnih cevovodov. Pri tem je Državna revizijska komisija skladno z načelom enakopravnosti ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila (7. člen ZJN-1) ugotavljala tudi, kako je izbrani ponudnik izpolnil naročnikovo zahtevo iz 5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Upoštevaje naročnikovo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in njegove odločitve v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija morala preveriti način izpolnjevanja zapisanega pogoja tudi tako, da vpogleda v ponudbe ostalih ponudnikov, ki imajo po mnenju naročnika pravilne ponudbe, predvsem pa v ponudbo izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik je kot dokazila, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, priložil fotokopijo odločbe Obrtne zbornice Slovenije, št. 053858/3047/03-27/2002, z dne 12. 06. 2002, o izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne oziroma obrti podobne dejavnosti, in sicer:
- F/45.21 Gradnje individualnih objektov (visoke gradnje), splošna zidarska dela, splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah - zunanja ureditev,
- F/45.24 Gradbena dela na manj zahtevnih hidrogradbenih objektih (prepusti, drenaže, urejanje vodotokov...),
- F/45.45 Čiščenje s paro, peskanje fasad in druga dela v zvezi z zunanjostjo zgradb, druga dopolnilna in zaključna gradbena dela, čiščenje novogradenj pred prevzemom,
ter fotokopijo Obrtnega dovoljenja, št. št. 053858/3047/03-27/2002, z dne 12. 06. 2002, za opravljanje zgoraj naštetih dejavnosti.

Glede na predloženi dokazili Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj z njimi izpolnil naročnikovo zahtevo, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in z njimi izpolnjuje pogoje iz te točke razpisne dokumentacije, ter poudarja, da pa izbrani ponudnik ni sledil eksplicitni zahtevi naročnika (kot jo navaja v sklepu, št. U-83/03, o zavrnitvi zahtevka za revizijo) po predložitvi dokaza, da lahko opravlja dejavnost montaže javnih cevovodov. Državna revizijska komisija na tem mestu tudi poudarja, da Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01; v nadaljevanju: Uredba) med dejavnostmi, ki se v skladu z določbo 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) uvrščajo v listo A obrtnih dejavnosti in listo B obrti podobnih dejavnosti, ne določa dejavnosti montaže javnih cevovodov.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je vlagatelju očital neizpolnjevanje vseh pogojev za izvedbo montažnih del zato, ker obrtno dovoljenje za soizvajalca â??, ne vključuje montaže javnih cevovodov, ki kot taka ni klasificirana dejavnost in tega pogoja ne izpolnjuje niti izbrani ponudnik, kršil določilo prvega in drugega odstavka 7. člena ZJN-1, ki določata: "(1.) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ni razlikovanja. (2.) Naročnik mora zagotoviti, da ne ustvarja okoliščin, ki pomenijo krajevno, predmetno ali osebno diskriminacijo ponudnikov ali diskriminacijo, ki izvira iz klasifikacije dejavnosti, ki jo opravlja ponudnik.". Iz tega razloga je potrebno vlagatelju zahtevka za revizijo v tem delu pritrditi.


V zvezi s točko 6. poglavja 2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe - obrazci o finančni nelikvidnosti - vlagatelj navaja, da obrazec BON - 2 za investitorja ni zadosten podatek, saj agencija, ki jih sedaj izdaja, nima več tekočih informacij o plačilni sposobnosti podjetja, saj lahko posreduje zgolj podatke od 1. januarja do 30. aprila 2003 (priloga št. 5) in da ima lahko pravna oseba več transakcijskih računov (kateri so in koliko jih je, je razvidno iz obrazca podatki o boniteti poslovanja -priloga 6-, ki je bil priložen, zato je sam priložil obrazce o zahtevani boniteti poslovanja od obeh bank, s katerima posluje (priloga 7,9).

Državna revizijska komisija je pri presojanju izpolnjevanja naročnikovih zahtev s strani vlagatelja vpogledala v razpisno dokumentacijo, ki v poglavju 2 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko 6 določa, da mora med dokumenti in pogoji, ki jih mora predložiti oz. izpolniti ponudnik, da bo ponudba pravilna, ponudnik predložiti: "6. Dokazilo o finančni sposobnosti (bilanca stanja in bilanca uspeha oziroma revidirana bilanca stanja in bilanca uspeha za zadnja tri leta, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov in BON 1 in BON 2, ki nista starejša od 30 dni, potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa).".

Pri vpogledu v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v ponudbi k 6. točki priložil naslednja dokazila:
- Notarsko overjeno revizorjevo poročilo z dne 26.05.2003, o opravljeni reviziji bilance stanja vlagatelja na dan 31.12.2002 in z njo povezanimi izkaza poslovnega izida, izkaza finančnega izida, izkaza gibanja kapitala ter priloge s pojasnili k naštetim računovodskim izkazom,
- letno poročilo vlagatelja za poslovno leto 2002, poročilo vlagatelja o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, končano 31.12.2001, poročilo vlagatelja o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, končano 31.12.2000,
- notarsko overjeno revizorjevo poročilo z dne 26.05.2003, o opravljeni reviziji bilance stanja vlagateljevega soizvajalca â??, na dan 31.12.2002 in z njo povezanimi izkaza poslovnega izida, izkaza finančnega izida, izkaza gibanja kapitala ter priloge s pojasnili k naštetim računovodskim izkazom,
- letno poročilo za poslovno leto 2002, poročilo o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, končano 31.12.2001, poročilo o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto, končano 31.12.2000, vse za vlagateljevega soizvajalca, â??
- notarsko overjene podatke o boniteti poslovanja vlagatelja (obrazec BON - 1) z dne 17.06.2003 (priloga 6),
- podatke o plačilni sposobnosti vlagatelja s strani â??., z dne 16.06.2003 (priloga 7),
- podatke o stanju na transakcijskem računu in blokacijah vlagatelja s strani â??., z dne 17.06.2003 (priloga 9),
- notarsko overjene podatke o boniteti poslovanja soizvajalca â?? (obrazec BON - 1) z dne 19.06.2003,
- notarsko overjene podatke o plačilni sposobnosti soizvajalca â?? (obrazec BON - 2), z dne 19.06.2003 (priloga 5),
- notarsko overjene podatke o solventnosti soizvajalca â?? s strani â??, d.d., z dne 19.06.2003,
- notarsko overjene podatke o stanju na transakcijskem računu in blokacijah soizvajalca â?? s strani ..., z dne 19.06.2003.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da vlagatelj ponudbi ni priložil podatkov o plačilni sposobnosti vlagatelja (obrazec BON - 2), kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je iz enakih razlogov kot pri gornji revizijski navedbi ugotavljala tudi, kako je izbrani ponudnik sledil naročnikovi zahtevi iz 6. točke 2. poglavja Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Izbrani ponudnik je v ponudbi k 6. točki priložil naslednja dokazila:
- Podatke o boniteti poslovanja izbranega ponudnika (obrazec BON - 1) z dne 20.06.2003,
- podatke o plačilni sposobnosti izbranega ponudnika (obrazec BON - 2), z dne 20.06.2003,
- bilančne podatke izbranega ponudnika za leto od 1998 do 2002
- podatke iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 01. 01. - 31. 12. 2002, z dne 28.03.2003,
- podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne ozgube za leto 2002 z dne 28.03.2003,
- podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2002, z dne 28.03.2003,
- statistične podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2001, z dne 15.04.2002 (nerevidirani podatki APP),
- statistični podatki iz bilance uspeha v obdobju 01.01. - 31.12.2001, z dne 15.04.2002, (nerevidirani podatki APP),
- izkaz uporabe dobička za leto 2001, z dne 15.04.2002, (nerevidirani podatki APP),
- izkaz kritja izgube v letu 2001, z dne 15.04.2002, (nerevidirani podatki APP),
- statistični podatki iz bilance uspeha v obdobju 01.01. - 31.12. 2000, z dne 15.04.2002, (nerevidirani podatki APP),
- statistične podatke iz bilance stanja na dan 31.12.2000, z dne 15.04.2002 (nerevidirani podatki APP),
- izkaz kritja izgube v letu 2000, z dne 15.04.2002, (nerevidirani podatki APP),
- izkaz uporabe dobička za leto 2000, z dne 15.04.2002, (nerevidirani podatki APP).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji v točki 6. med dokazila o finančni sposobnosti uvrstil tudi potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
Ker je ob pregledu priloženih dokazil Državna revizijska komisija ugotovila, da izbrani ponudnik ni predložil nobenega potrdila banke, da zadnjih 6 mesecev ni imel blokiranega računa, na podlagi tega ugotavlja, da tudi ponudba izbranega ponudnika v tej točki ni bila pravilna. Za pravilno šteje ZJN-1 tisto ponudbo, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, česar tako vlagateljeva kot ponudba izbranega ponudnika ne izpolnjujeta. Tudi iz priloge k poročilu o oddaji naročila, z dne 25.07.2003, tabele 1 izhaja, da je naročnik nepravilno ocenil izpolnjevanje pogojev za veljavnost ponudbe. V 6. vrstici (bon 1, 2 ali bon 3, ki niso starejši od 30 dni, potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran), je vlagateljeva ponudba označena kot "nima BON 2", medtem ko je ponudba izbranega ponudnika nepravilno označena kot "ima". S tem je naročnik neutemeljeno razlikoval vlagatelja in izbranega ponudnika pri ocenjevanju njunih ponudb, s čimer je kršil 7. člen ZJN-1, saj je obe ponudbi, ki imata v tem delu različne formalne pomanjkljivosti, ocenil različno, tako da je ponudbo izbranega ponudnika, za katero je v poročilu o oddaji naročila z oznako "ima" označil kot pravilno kljub temu, da izbrani ponudnik dejansko ni predložil nobenega potrdila banke, da zadnjih šest mesecev ni imel blokiranega računa, kot je to eksplicitno zahteval v razpisni dokumentaciji.

Na podlagi pregleda ponudb vlagatelja in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija v tej zvezi tudi ugotovila, da je izbrani ponudnik kot podizvajalca za montažna dela angažiral kar naročnika, kar pomeni kršitev drugega odstavka 5. člena ZJN-1, ki določa: "Pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot ponudnik ali podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi ponudbe." Takšno dejansko stanje je prav tako uvrščeno med kazenske določbe ZJN-1 v 133. členu.

Državna revizijska komisija iz dokumentacije o oddaji javnega naročila (zapisnika o odpiranju ponudb, poročila o oddaji naročila ter obrazložitve obvestila) ugotavlja, da je naročnik za predmetno javno naročilo pridobil pet ponudb, ki so bile pravočasne, vendar je za tri izmed njih ugotovil, da so nepravilne. Glede na zgoraj navedene razloge je potrebno ugotoviti, da je med temi tremi nepravilnimi ponudbami tudi ponudba vlagatelja, pri preostalih dveh ponudbah, ki sta bili po presoji naročnika pravilni (ponudba izbranega ponudnika in ponudba podjetja â??), pa je Državna revizijska komisija v tem revizijskem postopku ugotovila, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel označiti kot pravilne, saj ni zadostovala vsem zahtevam razpisne dokumentacije, predvsem pa pri tej ponudbi naročnik ne bi smel sodelovati kot podizvajalec. Po presoji naročnika in upoštevaje ugotovitve Državne revizijske komisije je tako naročniku ostala zgolj ena pravilna ponudba.

Naročnik lahko v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 izbere najugodnejšega ponudnika le, če je pridobil najmanj dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljavsko nepovezanih ponudnikov. S tem pogojem (dve samostojni ponudbi) zakon preprečuje, da bi naročnik pripravil razpisno dokumentacijo, ki bi privilegirala določenega ponudnika. V primeru, da bi Državna revizijska komisija v izreku razveljavila zgolj odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, bi naročniku tako ostala le ena pravilna samostojna ponudba in bi bila izbira najugodnejšega ponudnika glede na prvi odstavek 76. člena ZJN-1 nemogoča, zato je bilo potrebno v konkretnem primeru v celoti razveljaviti postopek oddaje javnega naročila.

Ker je Državna revizijska komisija že na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da je naročnikova izbira nepravilna, je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Zaradi ugotovitve, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, ker ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, so ostale vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na neenakopravno oz. napačno uporabo določil razpisne dokumentacije, brezpredmetne, saj ne morejo vplivati na izrek odločitve Državne revizijske komisije. Zato jih Državna revizijska komisija v skladu z načelom hitrosti (3. člen ZRPJN), ki je eno izmed temeljnih načel revizijskega postopka, pri odločanju o vloženem zahtevku ni vsebinsko presojala.

Državna revizijska komisija je pri preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da naročnik ni ravnal v skladu z določili ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno, zato je skladno s tretjo alineo prvega odstavka 23. člena odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke izreka tega sklepa.


V skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN lahko Državna revizijska komisija, ob sprejemu odločitve o zahtevku za revizijo, od naročnika lahko zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma o izvedbi predmeta javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šestih mesecev po prejemu sklepa o zahtevku za revizijo. V konkretnem primeru Državna revizijska komisija nalaga naročniku, da v roku 90-ih dni po prejemu tega sklepa Državni revizijski komisiji predloži poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila: vodovodno omrežje â??.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani,

Natisni stran