EN

018-228/03

Številka: 018-228/03-21-1830
Datum sprejema: 22. 2. 2005

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo goriv, maziv in tehničnih plinov, na podlagi vloženega zahtevka za revizijo podjetja â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za II. sklop, ki je razvidna iz poročila o oddaji javnega naročila, št. 4166/4-MS, z dne 12.08.2003.
2. Vlagateljevi zahtevi za povračilo stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo v znesku 100.300,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27.06.2003 sprejel sklep, št. 4166-1/2003, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo goriv, maziv in tehničnih plinov (VII. sklopov). Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 12.08.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 4166/4-MS, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za II. sklop (pogonska goriva - črpalke pri naročniku) izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.08.2003, od naročnika zahteval predložitev obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila s podrobno obrazložitvijo izbire najugodnejšega ponudnika za II. sklop. Naročnik je z dopisom, z dne 25.08.2003, vlagatelju posredoval zahtevano obrazloženo obvestilo.

Vlagatelj je dne 02.09.2003 vložil zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da se razveljavi postopek oddaje predmetnega javnega naročila za II. sklop. V obrazložitvi zahtevka vlagatelj navaja, da je iz obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila, št. 5403/2003/BB, z dne 25.08.2003, razvidno, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi za II. sklop predmetnega javnega naročila navedel rok dobave blaga 1,5 ure, za kar je pri ocenjevanju ponudb prejel pet točk. Izbrani ponudnik je navedel nerealno kratek dobavni rok za dobavo blaga, zato je realizacija le-tega neizvedljiva. V tako kratkem roku je nemogoče oskrbeti črpalke pri naročniku, ki se nahajajo na avtocestnih bazah in cestninskih postajah, in sicer na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Vlagatelj primeroma navaja, da na območju naročnikove avtocestne baze â?? izbrani ponudnik ne razpolaga s skladiščem, zaradi česar je praktično nemogoče, da bi na to oskrbno mesto dobavil dizelsko gorivo v navedenem roku (1,5 ure po prejemu pisnega naročila). Vlagatelj zatrjuje, da se najbližje skladišče izbranega ponudnika nahaja v â?? in podaja kalkulacijo minimalno potrebnega časa za izvršitev dobave, kot sledi: polnjenje cisterne in priprava dokumentov po prejemu naročila (približno 15 minut), vožnja, ob ugodnih prometnih in vremenskih razmerah ter ob upoštevanju vseh predpisov za prevoz nevarnih snovi, na relaciji â?? (približno 2,5 ure), temu pa sledi še prevzemna procedura in praznjenje cisterne, ki prav tako zahteva nekaj časa. V nobenem primeru torej te dobave ni mogoče realizirati v času, ki ga je navedel izbrani ponudnik. Vlagatelj nadaljuje, da je med razpisnimi pogoji jasno določeno, da bo moral izvajalec del zagotavljati naročniku redno sukcesivno dobavo blaga čez celo leto, torej v vseh letnih časih, ne glede na vremenske razmere. V neugodnih vremenskih razmerah, ki so na tej relaciji pogoste v jesenskem in zimskem času, je torej realni dobavni rok še bistveno daljši.
Vlagatelj še dodaja, da je v osnutku pogodbe o izvedbi javnega naročila v 8. členu sicer določeno, da ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini dveh promilov oziroma največ 10% dnevno od pogodbene vrednosti blaga, če izvajalec po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjeni rok za dobavo blaga. Glede na dejstvo, da prekoračitev ponujenega dobavnega roka nima za posledico avtomatičnega prenehanja pogodbe, temveč le omejeno pogodbeno kazen in še to po izbirni pravici naročnika je jasno, da je ponudnik, ki glede na navedena pogodbena določila ponudi nerealno kratek rok dobave, kljub morebitni pogodbeni kazni, izrazito privilegiran v primerjavi z ostalimi ponudniki, ki so ob upoštevanju objektivnih možnosti dobave blaga ponudili realen rok dobave. Vlagatelj dodaja, da je s tem tudi kršeno temeljno načelo javnega naročanja, in sicer načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen Zakona o javnih naročilih; Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) in načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov nastalih v revizijskem postopku, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroškov pošiljanja zahtevka za revizijo v višini 300,00 SIT.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo v roku 15 dni od prejema, sicer se šteje, da je zahtevek za revizijo zavrnil. Glede na dejstvo, da naročnik ni odločil o prejetem zahtevku za revizijo v navedenem roku in vlagatelj ni prejel njegove odločitve v 20. dneh po vložitvi zahtevka za revizijo, je vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN z dopisom, z dne 24.09.2003, obvestil Državno revizijsko komisijo, da nadaljuje postopek revizije predmetnega javnega naročila. Vlagatelj namreč v dopisu navaja, da je iz poštne povratnice razvidno, da je naročnik prejel vlagateljev zahtevek za revizijo dne 03.09.2003.

Naročnik je z dopisom, št. 6262/03-mj, z dne 26.09.2003, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-228/03-21-1537, z dne 02.10.2003, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN izbranega ponudnika pozvala, da posreduje ustrezne dokaze, ki se nanašajo na sposobnost dobave blaga iz II. sklopa predmetnega javnega naročila v času, ki je naveden v njegovi ponudbi (1,5 ure po prejemu pisnega naročila s strani naročnika).

Izbrani ponudnik je z dopisom, z dne 07.10.2003, Državni revizijski komisiji posredoval zahtevano pojasnilo. Državna revizijska komisija je na podlagi drugega odstavka 7. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN vlagatelju posredovala prejeto pojasnilo.

Vlagatelj je z dopisom, št. 8153/03, z dne 17.10.2003, Državni revizijski komisiji posredoval dodatno pojasnilo, v katerem ponovno zatrjuje, da je glede na lokacije lastnih skladišč, ki jih je izbrani ponudnik navedel v pojasnilu, z dne 07.10.2003, in primerjavo teh lokacij z lokacijami dobave blaga, ki jih zahteva naročnik, razvidno, da izbrani ponudnik ne more oskrbovati vseh lokacij naročnika v navedenem roku, to je v 1,5 ure. Oskrba lokacij naročnika, in sicer avtocestne baze â??, avtocestne baze â?? in avtocestne baze â?? iz lastnih skladišč, ki jih je navedel izbrani ponudnik, v ponujenem roku nikakor ni možna. Vlagatelj še dodaja, da skladišči izbranega ponudnika v â?? in â?? tehnološko nista opremljeni za talno polnjenje transportnih avtocistern z gorivom na način, ki bi bil skladen z veljavnimi predpisi. Polnjenje avtocistern z namestitvijo pretakalne cevi točilnega avtomata v odprtino na vrhu avtocisterne pa je prav tako v nasprotju z veljavnimi predpisi in je prepovedano. Vlagatelj še dodaja, da oskrba avtocestne baze â?? ter avtocestne baze â?? z gorivom D2 za nizke temperature iz skladišča v â?? ni mogoča, saj tam tovrstnega goriva ni uskladiščenega. Oskrba teh dveh avtocestnih baz z zahtevanim gorivom iz drugih skladišč izbranega ponudnika, pa bi očitno trajala dlje od navedene 1,5 ure. Enaka ugotovitev velja tudi za skladišče â??, od koder naj bi se z gorivom oskrbovala naročnikova avtocestna baza â??. Vlagatelj zaključuje, da glede na pomanjkanje ustreznih skladiščnih kapacitet tako v tehnološkem kot tudi v smislu uskladiščenih posameznih vrst goriva, bi bil izbrani ponudnik primoran oskrbovati naročnika z zahtevanimi vrstami goriva na omenjene lokacije avtocestnih baz neposredno iz najbližjih rafinerij, kar pa pomeni dobavni rok najmanj 24 ur, realno pa dobavni rok 48 ur. To pa bi pomenilo bistveno daljši oskrbovalni čas, kot pa ga je v svoji ponudbi navedel izbrani ponudnik.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-228/03-21-1655, z dne 20.10.2003, nadalje z dopisom, 018-228/03-21-1656, z dne 20.10.2003, ter z dopisom, 018-228/03-21-1657, z dne 20.10.2003, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN, naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika, povabila na sestanek, dne 27.10.2003, ob 10.00 uri na sedež Državne revizijske komisije, z namenom pridobitve dodatnih pojasnil za nadaljnje odločanje o zahtevku za revizijo. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo izbrani ponudnik pisno posredoval relevantne dokaze, ki se nanašajo na vlagateljeve trditve v dopisu, št. 8153/03, z dne 17.10.2003. Izbrani ponudnik je z dopisom, z dne 04.11.2003, Državni revizijski komisiji posredoval pojasnila glede oskrbe avtocestnih baz â??, â?? in â?? v roku 1,5 ure, nadalje glede tehnološke opremljenosti njegovih skladišč ter glede razpoložljivosti goriva D2 (dizelsko gorivo) za nizke temperature.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je v postopku revizije presojala vlagateljevo navedbo, da je izbrani ponudnik s tem, ko je v svoji ponudbi opredelil rok dobave blaga, ki ga dejansko ne more izpolniti, navedel zavajajoče podatke, zaradi česar je bila njegova ponudba neupravičeno izbrana kot najugodnejša. V tej zvezi je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je izbrani ponudnik dejansko sposoben dobaviti blago, ki je predmet II. sklopa tega javnega naročila v roku, ki ga je navedel v svoji ponudbi.
Glede na dejstvo, da vlagatelj v revizijskem postopku zatrjuje, da je izbrani ponudnik navedel nerealno kratek rok za dobavo blaga iz II. sklopa predmetnega javnega naročila, je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku z namenom pridobitve dodatnih pojasnil z dopisom, št. 018-228/03-21-1537, z dne 02.10.2003, ter nadalje z dopisom 018-228/03-21-1773, z dne 03.11.2003, na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN izbranega ponudnika pozvala, da posreduje ustrezne dokaze, ki se nanašajo na sposobnost dobave blaga iz II. sklopa predmetnega javnega naročila v času, ki je naveden v njegovi ponudbi.
Izbrani ponudnik v dodatnih pojasnilih glede potrebnega časa za oskrbo avtocestne baze â?? navaja, da nakladanje blaga v skladišču â?? traja približno 15 minut, prevoz (50 kilometrov) približno 40 minut ter prevzem blaga in razkladanje približno 20 minut, torej je skupaj potreben čas za dostavo 1 ura in 15 minut. Glede potrebnega časa za oskrbo avtocestne baze â?? izbrani ponudnik navaja, da nakladanje blaga v skladišču â?? traja približno 15 minut, prevoz (82 kilometrov) približno 40 minut ter prevzem blaga in razkladanje približno 20 minut, torej je skupaj potreben čas za dostavo 1 ura in 15 minut. Glede potrebnega časa za oskrbo avtocestne baze â?? pa izbrani ponudnik navaja, da nakladanje blaga v skladišču â?? traja približno 15 minut, prevoz (40 kilometrov) približno 25 minut ter prevzem blaga in razkladanje približno 20 minut, torej je skupaj potreben čas za dostavo 1 ura. Izbrani ponudnik pri tem poudarja, da je pri izračunu potrebnega časa predpostavil optimalne vremenske razmere in izključitev posebnih primerov, kot so prometne nesreče ali izredne vremenske razmere (sneg, led) ter da bo v primeru velikega števila naročil imel naročnik prioriteto pri dobavi goriv.
Izbrani ponudnik nadalje v pojasnilih glede možnosti in potrebnega časa za dobavo dieselskega goriva za nizke temperature navaja, da ima dieselsko gorivo za nizke temperature uskladiščeno v lastnem skladišču â?? (maloprodaja â??). V razpisni dokumentaciji (poglavje 7 - tehnične značilnosti) je naročnik opredelil tehnične značilnosti dieselskega goriva D2 in zapisal samo možnost dobave dieselskega goriva za izjemno nizke temperature, kjer je ponudnik lahko izbral, da to možnost ima ali nima. Izbrani ponudnik dodaja, da je iz te določbe razpisne dokumentacije sklepal, da rok dobave 1,5 ure velja samo za dobavo "navadnega" dieselskega goriva ter da dieselsko gorivo za nizke temperature lahko na željo naročnika dobavlja iz skladišča v â??, vendar ne v roku 1,5 ure.

Ob upoštevanju dejstev, ki jih je izbrani ponudnik navedel v pojasnilih, izhaja, da ta ne more dobavljati blaga iz II. sklopa predmetnega javnega naročila v roku 1,5 ure od prejema pisnega naročila s strani naročnika iz njegovega skladišča na â?? na avtocestno bazo â??. Namreč, izbrani ponudnik navaja, da razdalja med skladiščem na â?? in avtocestno bazo na â?? znaša 82 kilometrov. Navedene razdalje pa tudi ob upoštevanju predpostavk, ki jih je navedel izbrani ponudnik, ni mogoče prevoziti v času 40 minut, saj je hitrost vožnje za vozila, ki prevažajo nevarne snovi, omejena na 70 km/h (29. člen Zakona o varnosti cestnega prometa; Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 21/02 in 67/02; v nadaljevanju: ZVCP). Izračun torej pokaže, da vozilo pri konstantni vožnji s hitrostjo 70 km/h prevozi razdaljo 82 km v 1 uri 10 minutah in 29 sekundah (če je max. hitrost 70 km/h oziroma 1,167 km/min, potem vozilo prevozi 1km v 1/1,167 min oziroma 0,857 min in razdaljo 82 km v 70,29 min oziroma 1 h 10 min in 29 s). Iz navedenega sledi, da je tudi ob upoštevanju idealnih razmer ter konstantne vožnje z maksimalno dovoljeno hitrostjo za vozila, ki prevažajo nevarne snovi (70 km/h), mogoče po prejetem naročnikovem pisnem naročilu, iz skladišča izbranega ponudnika na â?? na avtocestno bazo â?? dobaviti blago iz II. sklopa predmetnega javnega naročila najhitreje v 1 uri 45 minutah (nakladanje blaga 15min, vožnja 1 ura in 10 min ter prevzem blaga in razkladanje 20 min).
Državna revizijska komisija nadalje glede možnosti in potrebnega časa za dobavo dieselskega goriva za nizke temperature ugotavlja, da že iz samih navedb izbranega ponudnika v pojasnilih, in sicer da ima dieselsko gorivo za nizke temperature uskladiščeno v lastnem skladišču â?? ter da dieselsko gorivo za nizke temperature na željo naročnika lahko dobavlja iz navedenega skladišča v â??, vendar ne v roku 1,5 ure, izhaja, da izbrani ponudnik ne more dobavljati dieselskega goriva za nizke temperature na naročnikove avtocestne baze v roku, ki ga je navedel v ponudbi.
Ob tem Državna revizijska komisija dodaja, da se ne more strinjati z navedbo izbranega ponudnika, da iz določil razpisne dokumentacije izhaja, da se navedeni rok dobave nanaša zgolj na dobavo dieselskega goriva in ne tudi na dobavo dieselskega goriva za nizke temperature. Naročnik je namreč v 7. poglavju razpisne dokumentacije "blago - tehnične značilnosti" v točki C.2.b, ki se nanaša na dieselsko gorivo D-2 med drugim določil: "Ponudnik mora zagotoviti dobavo dieselskega goriva v rezervoarje na internih črpalkah naročnika, kateri se nahajajo v posameznih avtocestnih bazah ob posameznih odsekih avtocest v R Sloveniji. Ponudnik je dolžan navesti rok dobave dieselskega goriva od prejema pisnega naročila." Naročnik je v nadaljevanju iste točke razpisne dokumentacije navedel, da zahteva od ponudnikov dobavo dieselskega goriva z različnim motniščem, glede na letni čas, hkrati pa je tudi navedel posamezna zahtevana motnišča za različne letne čase. Iz navedene določbe razpisne dokumentacije ne izhaja, da se dobavni rok, ki so ga morali navesti ponudniki, ne nanaša tudi na dieselsko gorivo za nizke temperature, zato je potrebno skleniti, da je naročnik v navedeni točki razpisne dokumentacije zahteval, da ponudniki opredelijo dobavni rok za dieselsko gorivo ne glede na njegovo motnišče. Navedeno je mogoče skleniti tudi iz naročnikove zahteve, da ponudniki izpolnijo in v ponudbi predložijo obrazec "predračun" za vsak sklop, na katerega se nanaša njihova ponudba. V predračunu za II. sklop predmetnega javnega naročila je tako navedena naslednja preglednica:


poz naziv blaga količina ME cena Vrednost

7.C.2.b dizelsko gorivo 600.000 L
7.C.2.b dizelsko gorivo - nizke temperature 120.000 L

Popust %

Skupaj

20% DDV

Skupaj z DDV

V nadaljevanju obrazca "predračun" pod prikazano preglednico pa je med drugim navedeno tudi besedilo: "Rok dobave od pisnega naročila Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"_". Navedeno pomeni, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da v predviden prostor zapišejo, v kolikšnem času od njegovega pisnega naročila mu bodo dobavili blago, ki je navedeno v prikazani preglednici, torej tudi dieselsko gorivo za nizke temperature.

Ob upoštevanju vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel rok dobave za blago iz II. sklopa predmetnega javnega naročila, ki ga pa glede na predložene dokaze ne more dobaviti v tem navedenem roku. Tako naročniki kot ponudniki morajo pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki izredno formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima vsekakor določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe. Naročnik je tako v IX. poglavju navodil ponudnikom določil: "S podpisom teh razpisnih pogojev oz. ponudbe ponudnik jamči za resničnost oz. verodostojnost podatkov in prilog v ponudbi." Sestavni del navodil ponudnikom je tudi obrazec izjave o nezavajajočih podatkih, s podpisom katerega ponudnik jamči, da so vsi podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči. V izjavi je tudi navedeno: "Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči." Kot izhaja iz razpisne dokumentacije, je naročnik v slednjo zapisal vrsto zahtev, ki so jih morali upoštevati ponudniki pri pripravi ponudbe. Pregled ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika pokaže, da le-ta ni v celoti sledil prej navedenim zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj je navedel dobavni rok, ki ga glede na predložene dokaze v revizijskem postopku ne more izpolniti. Ob navedenem dejanskem stanju je potrebno zaključiti, da je naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika sledil podatkom iz njegove ponudbe, kar je imelo za posledico nerealen rezultat ocenjevanja ponudb pri merilu "rok dobave blaga". Ob tem pa mora Državna revizijska komisija opozoriti na razlikovanje med pravnimi posledicami ne-izpolnjevanja pogojev in meril. Pojem pogoja določa ZJN-1 v 12. točki prvega odstavka 3. člena na naslednji način: ""pogoj" - element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave". Pogoj je vedno izključne narave in je "condictio sine qua non" za sodelovanje pri postopku oddaje javnega naročila. ZJN-1 v poglavju "2.6." z naslovom "Pogoji za udeležbo", predvsem v 41. členu določa minimalne - obvezne pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati kumulativno. Ponudnik, ki ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje za udeležbo, je izločen iz nadaljnjega postopka (drugi odstavek 41. člena ZJN-1), ne glede na vsebino ponudbe. Takšna ponudba je v skladu s terminologijo ZJN-1 nesprejemljiva in hkrati nepravilna. Tudi sicer lahko naročnik poleg pogojev, ki so določeni z zakonom (pogoji za priznanje usposobljenosti oziroma sposobnosti ponudnika v 41. členu oziroma 45. členu ZJN-1) določi tudi druge pogoje, ki se lahko nanašajo na ponudnikove osebne lastnosti (finančno, kadrovsko ali tehnično sposobnost) ali pa neposredno na ponudbo (rok za opravo storitev, itdâ??). Pojem merila pa določa ZJN-1 v 11. točki prvega odstavka 3. člena na naslednji način: ""merilo" - element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb". ZJN-1 nadalje v poglavju "2.8." z naslovom "merila za izbiro najugodnejše ponudbe" v 50. členu opredeljuje način določitve meril ter 51. členu določa vrste meril, ki jih naročnik lahko uporabi pri ocenjevanju ponudb.

Državna revizijska komisija je zaradi ugotovljenega, v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavlja naročnikovo odločitev, ki je razvidna iz poročila o oddaji javnega naročila, št. 4166/4-MS, z dne 12.08.2003, ter naročnika skladno s pristojnostmi iz tretjega odstavka 23. člena ZRPJN napotuje, da v nadaljnjem postopku upošteva ugotovitve iz tega revizijskega postopka in določila razpisne dokumentacije.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisija pod točko 1. izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter stroškov pošiljanja zahtevka za revizijo v višini 300,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 100.300,00 SIT.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani,

Natisni stran