EN

018-200/03

Številka: 018-200/03-23-1454
Datum sprejema: 25. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za obnovo in asfaltiranje cest v občini Gorenja vas-Poljane in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.., ki ga zastopa â??.. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??..

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 17.03.2003 sprejel sklep, št. 027-403-01/grad./ip-03, o začetku postopka oddaje javnega naročila za obnovo in asfaltiranje cest v občini Gorenja vas-Poljane. Naročnik je objavil javni razpis za predmetno javno naročilo v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Ob-â??.. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 027-403-01/grad./ip.-03, z dne 29.05.2003, je razvidno, da je pravočasno prispelo 5 ponudb. Naročnik je dne 21.07.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 027-403-01/grad./ip-03, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??.. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 05.08.2003, kjer navaja, da je odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika nepravilna. Vlagatelj navaja, da je naročnik nezakonito popravil računsko napako v ponudbi izbranega ponudnika, posledično ugotovil nižjo ponujeno ceno izbranega ponudnika od ponujene cene vlagatelja, zaradi česar je ponudbo izbranega ponudnika ocenil z maksimalnim številom možnih točk. Vlagatelj opozarja, da je bilo potrebno v skladu z X. členom, OBR-2, razpisne dokumentacije ponudbo oddati na disketi in v pisni obliki, vloženo v razpisno dokumentacijo. Vlagatelj navaja, da, če je bila ugotovljena razlika med elektronskim zapisom in natisnjenim zapisom, je bila merodajna natisnjena različica, zato bi moral naročnik upoštevati natisnjeno različico ponudbe. Vendar pa, po vlagateljevem mnenju, nasprotno ravnanje naročnika predstavlja kršitev prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1). Dalje vlagatelj navaja, da je naročnik v ponudbi vlagatelja upošteval zgolj tri reference, moral pa bi upoštevati vseh deset referenc, ki jih je navedel vlagatelj, kar je posledično pripeljalo do tega, da je bila ponudba vlagatelja ocenjena z manj točkami, kot bi morala biti. Vlagatelj je mnenja, da je naročnik s tem kršil četrti odstavek 50. člena ZJN-1, saj ni uporabil meril na način, kot so bila opisana in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da razveljavi izbiro najugodnejšega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila, naročnik pa naj na podlagi prispelih ponudb opravi ponovno izbiro najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj od naročnika tudi zahteva, da mu povrne stroške zahtevka za revizijo, stroške plačane takse za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve naročnika oz. Državne revizijske komisije, do plačila. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov za sestavo revizijskega zahtevka.

Naročnik je dne 11.08.2003, z dopisom, št. 027-403-01/grad/ip-03, vlagatelja pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo skladno z 12. členom ZRPJN. Vlagatelj je dne 12.08.2003 takso plačal in potrdilo o plačani taksi dne 13.08.2003 predložil naročniku.

Naročnik je s sklepom, št. 027-403-01/grad/ip-03, z dne 02.09.2003, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je pred ocenjevanjem ponudb med drugim opravil računsko kontrolo v skladu z pravili ZJN-1, kjer je ugotovil, da sta pri ponudbi izbranega ponudnika ponudbena zneska iz skupne rekapitulacije (ročni vnos) in diskete (avtomatski izračun) različna. V tem primeru se je naročnik opredelil, da je manjši znesek verodostojen in pravilen, ker je bilo očitno, da je pri ročnem vnosu v skupno rekapitulacijo prišlo do človeške napake. Glede vlagateljeve navedbe o nepravilnem vrednotenju referenc, naročnik pojasnjuje, da so v izjavi o strojnih kapacitetah navedeni samo stroji avstrijske firme â??... Naročnik navaja, da tudi če bi upošteval reference, bi kumulativno obstajal utemeljen dvom, kako bi ponudnik dela lahko izvedel. Namreč, vlagatelj v Sloveniji nima asfaltne baze, prevoz asfalta iz Avstrije do mesta vgradnje pa ne zagotavlja, da bo imel asfalt pred vgradnjo predpisano temperaturo.
Zaradi predhodno navedenih razlogov, je naročnik zavrnil zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila in ga pozval, da v treh dneh od prejema tega sklepa sporoči ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

â??â??, je naročnika z dopisom, z dne 05.09.2003, obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Podaja tudi dodatno obrazložitev navedb iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 027-403-01/grad/ip, z dne 11.09.2003, odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo, poleg tega pa podal mnenje o zahtevku za revizijo, v katerem navaja, da je izjavo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo podal â??â?? ki se je s tem prvič pojavil kot vlagatelj, zaradi česar je naročnik v dvomih, kdo je legitimni vlagatelj.

Državna revizijska komisija je dne 23.09.2003 z dopisom, št. 018-200/03-23-1447, na podlagi 21. člena ZRPJN zaprosila Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Tavčarjeva 9, Ljubljana, za izpisek iz sodnega registra za vlagatelja in ga isti dan tudi pridobila.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je preverila naročnikovo navajanje, da dvomi v aktivno legitimacijo vlagatelja revizijskega zahtevka in pri tem ugotovila, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudbo oddal â??... Zahtevek za revizijo pa je bil vložen s strani â??... Izjavo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo je vložil â??... Ugotoviti je potrebno, da je bil zahtevek za revizijo vložen s strani druge osebe, kot pa je vložila samo ponudbo in zahtevala nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Iz izpiska iz sodnega registra, ki ga je Državna revizijska komisija na podlagi 21. člena ZRPJN pridobila dne 23.09.2003, je razvidno, da je podjetje, katerega firma se glasi: â??., â??.., s sedežem, â??.., bilo ustanovljeno dne 29.07.2003, v sodni register pa je bilo vpisano s sklepom Srg: â??., z dne 28.08.2003.

Iz sodnega registra je torej razvidno, da vlagatelj revizijskega zahtevka dne 05.08.2003 (dan vložitve zahtevka za revizijo) ni bil vpisan v sodni register. Zakon o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/1994, s spremembami do Uradni list RS 31/2000; v nadaljevanju: ZSReg) v 7. členu določa, da je sodni register javna knjiga. V 8. členu ZSReg določa, da ima vpis v sodni register nasproti tretjim osebam pravni učinek od dneva vpisa, razen če zakon ne določa drugače. 23. člen ZSReg pa določa, da subjekt vpisa pridobi pravno sposobnost šele z vpisom v sodni register. Tudi Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/1993, s spremembami do Uradni list RS, št. 93/2002; v nadaljevanju: ZGD) določa v prvem odstavku 3. člena, da družbe pridobijo lastnost pravne osebe z vpisom v sodni register.

Vprašanje je, ali je torej družba, ki ni vpisana v register in ki torej posledično nima lastnosti pravne osebe, sploh lahko stranka v postopku revizije oddaje javnega naročila"

ZRPJN določa v 1. členu, da se s tem zakonom ureja pravno varstvo ponudnikov, 9. člen ZRPJN pa določa, da zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika, v postopku oddaje javnega naročila. Ker ZRPJN v petem odstavku 3. člena določa, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek, je potrebno za rešitev tega vprašanja upoštevati določila Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZPP). ZPP določa v 76. členu, da je lahko pravdna stranka vsaka fizična in pravna oseba. Ker vlagatelj ni fizična oseba in ker je pravno sposobnost pridobil šele z vpisom v sodni register, je bilo torej potrebno odločiti, da vlagatelj v skladu s 76. členom ZPP ne more biti stranka v postopku in se torej zahtevek za revizijo vlagatelja v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN zavrže.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov za revizijo. Državna revizijska komisija je svojo odločitev o stroških oprla na določila ZPP, ki se v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja. 165. člen ZPP v prvem odstavku določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim." Državna revizijska komisija je ob upoštevanju vseh okoliščin v predmetnem postopku odločila, da vlagatelj trpi svoje stroške tega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??..

Natisni stran