Na vsebino
EN

018-199/03

Številka: 018-199/03-22-1413
Datum sprejema: 22. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pnevmatskega (napihljivega) šotora - 1 kpl in na podlagi zahtevka za revizijo podjetja â??â??(v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o izbiri najugodnejšega ponudnika, navedena v obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 4022-165/2003-8, z dne 11.08.2003.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11.06.2003 sprejel sklep, št. 4022-165/03-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nakup pnevmatskega (napihljivega) šotora - 1 kpl. Naročnik je dne 09.07.2003 posredoval potencialnim ponudnikom povabilo za predložitev ponudb, št. 4022-165/2003-5, med drugim tudi vlagatelju.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 16.07.2003, naročnika pozval, naj mu posreduje določena pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik je z dopisom, št. 4022-165/2003-7, z dne 17.07.2003, le-ta posredoval vsem ponudnikom.

Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 11.08.2003, je razvidno, da je pravočasno prispelo pet ponudb. Naročnik je dne 11.08.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 4022-165/2003-8, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â??â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z dopisom, z dne 19.08.2003, naročnika opozoril, da obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 11.08.2003, ni priložena preglednica ponudb, iz katere naj bi bil razviden razlog izločitve njegove ponudbe. Vlagatelj zahteva revizijo postopka oziroma podatke, kako to storiti, saj v obvestilu o oddaji javnega naročila le-teh ni. Naročnik je z dopisom, št. 4022-165/2003-12, z dne 21.08.2003, vlagatelja pozval, naj se glede dopisa, z dne 19.08.2003, opredeli, ali naj ga naročnik obravnava kot zahtevek za revizijo. Naročnik je vlagatelja hkrati opozoril, da v kolikor vlaga zahtevek za revizijo, ga mora dopolniti v skladu z 12. členom ZRPJN in v roku treh dni predložiti dokazilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 21.08.2003, v katerem navaja, da je prejel obvestilo o oddaji javnega naročila, v katerem je bilo navedeno, da njegova ponudba ne ustreza razpisnim pogojem, pri čemer pa ni bilo razvidno, v katerem delu. Vlagatelj ugovarja neveljavnosti svoje ponudbe, saj je bila po njegovem mnenju, skladno z razpisnim merilom - CENA-100%, njegova ponudba najcenejša (pravilno: najugodnejša), poleg tega pa je ustrezala tudi vsem razpisnim pogojem. Vlagatelj poudarja, da je čas postavitve šotora, ki ga ponuja sam, bistveno krajši od zahtevanega (5 minut namesto 10 minut), dana garancija na šotor je 15 let, pričakovana življenjska doba pa je 30 let.
Ponujeni šotor vlagatelja je standardni NATO šotor in kot tak združljiv povsod v sistemu NATO. Slovenska vojska (MORS) ter Uprava za zaščito in reševanje RS že imata preko 100 šotorov ponujene kvalitete, dobavljenih s strani vlagatelja. Vlagatelj dodaja, da je v celoti in takoj zadoščeno razpisnemu pogoju povezljivosti šotora z drugimi in ne samo istih, pač pa tudi različnih mer. V kolikor je naročnik ovrednotil njegovo ponudbo kot neveljavno in neustrezno zaradi izbora materiala, ki ni nylon 220 g/m², se vlagatelj sklicuje na pismeni zahtevek za pojasnila, z dne 16.07.2003 in odgovor naročnika, z dne 17.07.2003.
Vlagatelj poudarja, da je Opis razpisane naloge, določen v 1. točki Povabila za predložitev ponudb, glede transportnega volumna ALU zaboja in maksimalne teže, ki ne sme presegati 100 kg, razumel in tem pogojem v celoti zadostil.
Vlagatelju se poraja dvom v uporabo materiala nylon 220 g/m², saj ga zaradi kratke življenjske dobe, neodpornosti na poškodbe ter zaradi njegovih izolacijskih sposobnosti in odpornost na veter in sneg, ki so enake 0, v resne in profesionalne namene ne uporabljajo. Vlagatelj dodaja, da izdelati celoten šotor iz nylona ni mogoče, ker material za to ni primeren.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo postavlja tudi določena vprašanja glede materiala, stabilnosti šotora in tlaka v pnevmatskih nylonskih ceveh. Vlagatelj tudi dvomi v negorljivost nylona, ki jo je po njegovem mnenju praktično nemogoče doseči, če pa že, so porušeni tudi ostali parametri, ki so enako ali še bolj važni, npr. temperaturna obstojnost, UV obstojnost, življenjska doba.
Vlagatelj predlaga, da se v postopku revizije ugotovi, da je njegova ponudba ustrezna pogojem naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji ter pravilna, primerna in sprejemljiva in jo je naročnik dolžan kot takšno tudi upoštevati. Glede na merilo pa jo je dolžan izbrati kot najugodnejšo.

Naročnik je s sklepom, št. 4022-165/03-15, z dne 03.09.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponudba vlagatelja neprimerna, saj zaradi prevelike teže in transportnega volumna ne ustreza v celoti tehničnim specifikacijam, navedenim v 1. točki Povabila za predložitev ponudb.
Glede vlagateljeve navedbe, da je sam oddal pravilno ponudbo, naročnik ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi sicer navedel težo šotora cca. 100 kg in transportni volumen 113x70x50, vendar ti podatki bistveno odstopajo od tistih, ki so navedeni v "Navodilih za uporabo, vzdrževanje, popravila in skladiščenje" (v nadaljevanju: Navodila), ki jih je ponudnik priložil k ponudbi. V navedenih Navodilih so v tabeli (teža in prostornina posameznih torb šotorskega kompleta) naslednji podatki:
- torba-šotor: 175 kg, 90x120x54
- torba-palice: 12 kg, 120x27x10
- torba-klini, kladiva: 25 kg, 55x25x15
- torba-pribor za popravila in tlačilka: 7 kg, 90x25x15.
Naročnik navaja, da je dolžan spoštovati pravila, ki jih je sam postavil in če bi upošteval neprimerno ponudbo (ponudba, ki ne ustreza v celoti tehničnim specifikacijam iz razpisne dokumentacije), bi bilo to v nasprotju z načelom formalnosti, kar bi bila podlaga za vložitev zahtevka za revizijo drugih ponudnikov.
Naročnik se sklicuje na svoja pojasnila, z dne 17.07.2003, ki jih je vsem ponudnikom posredoval na poziv vlagatelja. V njih je dopustil uporabo drugačnega materiala (vendar ne slabše kvalitete, kot je navedena v razpisnih pogojih), vendar ne na račun povečanja teže, navedene v razpisni dokumentaciji. Naročnik je še pojasnil, da mora biti transportni volumen v mejah, kot je navedeno v razpisnih pogojih, napihljivi loki pa se napolnijo in neprodušno zaprejo.
Naročnik poudarja neskladnost podatkov, navedenih v ponudbi vlagatelja in podatkov, navedenih v Navodilih. Ob tem dodaja, da se z izborom drugega materiala, ki je težji od zahtevanih 220 g/m², poveča skupna masa in transportni volumen šotora, kar je razvidno iz tabele - teža in prostornina posameznih torb šotorskega kompleta (Navodila, str. 14).
Glede vprašanj vlagatelja, naročnik ugotavlja, da so brezpredmetna, saj niso bila predmet povabila za oddajo ponudb in kriterij ocenjevanja ponudb.
Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, da mu najkasneje v treh dneh pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.09.2003, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. V dopisu vlagatelj ponavlja navedbe iz zahtevka za revizijo ter dodaja, da so predložena Navodila, ki so za naročnika edini element diskvalifikacije, zgolj splošna navodila, za katera veljajo vsi elementi, razen tistih, navedenih in zahtevanih v ponudbi. Naročnik se spreneveda, ko vztraja pri njih, saj je teža platna, tako kot tudi ostali podatki, neprimerljiva. Veljajo pa, kot je zahteval naročnik, vsi ostali podatki, povezani z porabo, montažo, shranjevanjem, demontažoâ??

Naročnik je z dopisom, št. 4022-165/2003, z dne 10.09.2003, odstopil zahtevek za revizijo z vso dokumentacijo za predmetno javno naročilo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom, št. 018-199/03-22-1374, z dne 12.09.2003, skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila za dodatna pojasnila, katera je le-ta posredoval z dopisom, z dne 12.09.2003, ki jih je Državna revizijska komisija prejela dne 15.09.2003.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po proučitvi dodatnih pojasnil, je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot zainteresirani ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi."

Naročnik je obravnavano javno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v 15. členu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 (Uradni list RS, št. 118/02; v nadaljevanju: Zakon o izvrševanju proračuna), od katere dalje je potreben javni razpis (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od z zakonom določenega vrednostnega praga, se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri naročilih male vrednosti zato zakon odstopa od splošnih načel - predvsem javnosti in s tem povezanega zagotavljanja konkurence med ponudniki. Odstopanje je utemeljeno z ekonomskimi razlogi, saj bi pri nakupih blaga, storitev in gradenj manjše vrednosti stroški izvedbe postopka oddaje javnega naročila lahko dosegli ali celo presegli vrednost samega nakupa. Po drugi strani je pri zakonskem urejanju javnih naročil male vrednosti upoštevana tudi narava tovrstnih naročil, ki so praviloma takšna, da zahtevajo hitro ukrepanje (tekoče oziroma sprotne nabave, nadomestni nakupi, manjša vzdrževalna dela ipd.). Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik sprejeti notranji predpis o oddaji tovrstnih naročil (125. člen) in mu nalaga dolžnost, da vodi evidence o sklenjenih pogodbah (126. člen). Če naročniku notranjega predpisa nima, mora tudi naročila malih vrednosti oddajati po splošnih pravilih zakona.

Ker je v ZJN-1 za oddajo naročil male vrednosti predvidena posebna ureditev, ki iz razlogov ekonomičnosti ne zahteva vseh formalnosti iz ZJN-1, Državna revizijska komisija v postopku revizije oddaje naročil male vrednosti ugotavlja samo, ali okoliščine konkretnega primera opravičujejo oddajo javnega naročila po postopku za oddajo naročila male vrednosti (poglavje 3.5 ZJN-1), ali je naročnik uredil oddajo javnih naročil male vrednosti z notranjim predpisom (125. člen ZJN-1) ter če je naročnik ravnal v tem postopku v skladu z določili tega notranjega predpisa. V obravnavanem primeru gre za postopek oddaje naročila z ocenjeno vrednostjo, ki ne presega v 15. členu Zakona o izvrševanju proračuna določenega vrednostnega praga 10.000.000,00 SIT za blago in storitve, zato je treba ugotoviti, da je oddaja obravnavanega javnega naročila po postopku za oddajo naročil male vrednosti zakonita.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije ugotavljala, ali je naročnik ponudbo vlagatelja upravičeno izločil kot neveljavno (pravilno: nepravilno), z navedbo, da je vlagatelj v svoji ponudbi navedel težo šotora (cca. 100 kg) in transportni volumen (113x70x50), ki sicer ustrezata zahtevam razpisne dokumentacije, vendar pa ti podatki bistveno odstopajo od tistih, ki so navedeni v Navodilih, ki jih je ponudnik priložil k ponudbi.

Državna revizijska komisija je vlagatelja z dopisom, z dne 12.09.2003, zaprosila, naj dodatno pojasni razlike v dimenzijah in teži, ki izhajajo iz primerjave njegove ponudbe, št. MPš40-MOL7/03, z Navodili, ter kakšen je namen teh Navodil. Vlagatelj je Državni revizijski komisiji posredoval dodatna pojasnila, v katerih poudarja, da je za izbor ponudnika edina relevantna zgolj njegova ponudba, št. MPš40-MOL7/03, z dne 16.07.2003. Vlagatelj nadaljuje, da so v tej ponudbi podani vsi zahtevani elementi, glede na povabilo za predložitev ponudb. Vlagatelj navaja, da je ponudil platno teže 570 g/m², kar pri tlorisni površini 40 m² in geometriji šotora prinese največ 65 kg skupne teže. Skupaj z dodanimi palicami, klini, kladivom in vrvmi je izračunana skupna teža med 86 in 100 kg, zanesljivo pa manj kot 100 kg. Z namenom poudariti kvaliteto, enostavnost rokovanja in vzdržljivost šotorov, je vlagatelj ponudbi neobvezno predložil kopije certifikatov in navodila za vzdrževanje za NATO šotore, ki v povabilu za predložitev ponudb niso bila zahtevana in so splošne narave. Podrobno prebiranje teh navodil to tudi dokazuje, saj gre za šotorske pakete, prirejene za helikopterski transport, narejene iz težjega platna od 760-800 g/m², kar je razvidno tudi iz priloženih certifikatov. Iz navedenih razlogov je po mnenju vlagatelja sklicevanje na splošna navodila za uporabo NATO šotorov, prirejenih za helikopterski transport, nesprejemljivo.

Državna revizijska komisija je preverila ponudbo vlagatelja, št. MPš40-MOL7/03, z dne 16.07.2003, ali so tehnične karakteristike pnevmatskega šotora, ki ga je ponudil vlagatelj, skladne z zahtevami naročnika iz povabila za predložitev ponudb. V povabilu za predložitev ponudbe je v 1. točki Opis razpisane naloge naročnik določil, da mora šotor ustrezati naslednjim zahtevam:
Zunanje mere: višina 2,3 - 2,6 m; dolžina 6 - 8,50 m; širina 4,5 - 5,5 m. število nog: 4 z varnostnim ventilom na vsaki nogi. Način polnjenja: jeklenka 300 barov (dobavi naročnik). število vrat: 2. Stenska okna. Teža šotora s podlago max. 100 kg. Čas postavitve - 2 osebi do 10 min. Material nylon 220 gr/m, UV odporen, negorljiv. Transportni volumen ALU zaboj max.: 115cm x 70cm x 50 cm. Dobavitelj mora naročniku zagotavljati možnost povezljivosti šotora z drugim, iste mere in kvaliteto izdelave zagotavljati min. 10 let.
Vlagatelj je v svoji ponudbi, št. MPš40-MOL7/03, določil, da ima modularni šotor z napihljivimi loki - model "40", katerega ponuja, naslednje tehnične karakteristike: višina - 260 cm, dolžina 755 cm, širina - 525 cm, teža cca. 100 kg, tloris šotora 39 m², volumen šotora 73 mÂł, čas postavitve 5 min, transportni volumen 113cm x 70cm x 50cm, garancija na šotor - 15 let. šotor ima dvoje vrat, štiri napihljive loke premera 35 cm, 6 oken s troslojno zaščito, 2 dimniški odprtini ter vgrajen poden. Za izdelavo šotora je uporabljena specialna PVC membrana (armiran poliplan, prevlečen s PVC), teže 570 g/m². Pričakovana življenjska doba šotora je do 30 let. Povezljivost šotora s drugimi enakimi in podobnimi je zagotovljena z vdelanimi čepi ter Velcro trakovi. Ponujeni šotor model "40" je standardni šotor v NATO in je zaradi tega zagotovljena kompatibilnost tako s Slovensko vojsko kot tudi v mednarodnih misijah.

Iz navedenega izhaja, da so tehnične karakteristike šotora, ki ga je ponudil vlagatelj, v celoti skladne tako z zahtevami naročnika iz povabila za predložitev ponudb, kot z dodatnimi pojasnili naročnika, z dne 17.07.2003, v katerih je dopustil uporabo drugačnega materiala kot nylon, vendar ne slabše kvalitete in ne na račun povečanja teže.

Državna revizijska komisija je glede navedbe naročnika o neskladnosti ponudbe vlagatelja in priloženih Navodil, preverila utemeljenost dodatnih pojasnil vlagatelja glede vsebine Navodil. V 1-2 točki Navodil je zapisano: "V navodilih je opisana uporaba, vzdrževanje, pregledovanje, izvajanje popravil in skladiščenje različnih modelov modularnih šotorov s pnevmatičnim nosilnim sistemom, ki so prilagojeni helikopterskemu transportu. Predstavljen je tudi širok izbor dodatne opreme, ki je namenjena izolaciji in udobju, modularni povezavi med posameznimi šotori ali izvedbi standardne napeljave. Zaključni del pričujoče publikacije pa vsebuje katalog posameznih modelov modularnih šotorov s pnevmatičnim nosilnim sistemom in njihovih sestavnih delov.". V 1-3 točki (Namembnost navodil) Navodil je še določeno: "Navodila so namenjena uporabnikom vseh modelov modularnih šotorov s pnevmatičnim nosilnim sistemom, prilagojenih za helikopterski transport.".

Iz navedenega izhaja, da Navodila predstavljajo zgolj publikacijo za šotore, prilagojene za helikopterski transport, ki naj bo v pomoč uporabnikom pri vzdrževanju, popravilih, skladiščenju, ipd.. Navodila tudi po vsebini nikakor ne predstavljajo ponudbe, saj ne vsebujejo vseh elementov in nimajo vseh njenih značilnosti, zato jih ni mogoče šteti za njen sestavni del. Ker naročnik posebnih napotkov za uporabo in vzdrževanje ni zahteval, gre ugotoviti, da jih je vlagatelj priložil svoji ponudbi zgolj informativno, in sicer v pomoč pri uporabi šotora.

Državna revizijska komisija naročnika ob tem opozarja, da bi lahko v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZJN-1 od vlagatelja zahteval dodatna pojasnila njegove ponudbe. ZJN-1 namreč v prvem odstavku 54. člena določa: "Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, vključno s spremembo cene in takih sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Izključno naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb po zaključenem postopku odpiranja ponudb, lahko pa tako ponudbo zavrne". Čeprav citirana določba naročniku zgolj omogoča (in ga torej ne zavezuje), da sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, vrednotenju in primerjavi ponudb, pa Državna komisija kljub temu pripominja, da bi naročnik ravno z opisano možnostjo (ki je ni izkoristil) odpravil dvome in nejasnosti, ki se nanašajo na vsebino vlagateljeve ponudbene dokumentacije. Z navedenim naročnik ne bi v ničemer posegel v vsebino predložene ponudbe oziroma bi ravnal povsem v skladu s citirano določbo prvega odstavka 54. člena ZJN-1.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan ponovno opraviti natančen in skrben pregled in ocenjevanje ne le vlagateljeve ponudbe, ampak tudi vseh ostalih ponudb, v skladu z zahtevami iz povabila za predložitev ponudb, pri tem pa mora skladno z določilom 7. člena ZJN-1 zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila ne bo razlikovanja.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran