EN

018-176/03

Številka: 018-176/03-21-1270
Datum sprejema: 4. 9. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrtega odstavka 12. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup aparata za hitro gensko analizo ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??.. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja, z dne 19.08.2003, zoper odločitev naročnika v sklepu o ustavitvi postopka revizije, št. 01-321/9-03, z dne 01.08.2003, se ugodi.

2. O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik, v skladu z 12., 13. in 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za nakup aparata za hitro gensko analizo. Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 15.07.2003, je razvidno, da je naročnik prejel 4 ponudbe.

Vlagatelj je po odvetniku dne 18.07.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, št. 01-321/8-03, z dne 22.07.2003, vlagatelja (le-ta ga je prejel dne 11.08.2003), skladno z določbo 12. člena ZRPJN, pozval, naj mu v roku treh dni od prejema zahtevka (pravilno: tega poziva) posreduje dopolnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je z dopisom, št. 01-321/8-03, z dne 24.07.2003, odvetnika vlagatelja (le-ta ga je prejel dne 18.08.2003), skladno z določbo 12. člena ZRPJN, pozval, naj mu v roku treh dni od prejema tega poziva posreduje dopolnitev zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.08.2003, v skladu z 12. členom ZRPJN, dopolnil zahtevek za revizijo z dokazilom o vplačilu takse za revizijo.

Naročnik je v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN dne 01.08.2003 sprejel sklep, št. 01-321/9-03, o ustavitvi postopka revizije. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagatelj poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel, kar je razvidno iz povratnice.
Naročnik je vlagatelja pozval, da je zoper ta sklep v roku treh dni od prejema sklepa dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 14.08.2003, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da je poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel dne 11.08.2003 ter zahtevek za revizijo dopolnil v zakonskem roku treh dni. Dne 11.08.2003 je vlagatelj prejel tudi sklep o ustavitvi postopka revizije, v katerem se naročnik sklicuje na prejeto poštno povratnico, kot dokazilo o prejetju poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj v celoti oporeka tem navedbam naročnika in ga poziva, da v skladu z določbami 11. člena ZRPJN takoj ustavi (pravilno: zadrži) postopek oddaje javnega naročila in v zakonskem roku odstopi zahtevek za revizijo Državni revizijski komisiji, ponudnike pa obvesti o vloženem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je po odvetniku dne 19.08.2003 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka revizije, z dne 01.08.2003, v kateri navaja, da je vlagatelj poziv k dopolnitvi zahtevka za revizijo prejel dne 11.08.2003 ter zahtevek za revizijo dopolnil v zakonskem roku treh dni. Dne 11.08.2003 je vlagatelj prejel sklep o ustavitvi postopka revizije, v katerem se naročnik sklicuje na prejeto poštno povratnico, kot dokazilo o prejetju poziva za dopolnitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj v celoti oporeka tem navedbam naročnika in predlaga, da se izpodbijani sklep razveljavi ter da se postopek revizije nadaljuje.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom, št. 018-176/03-21-1229, z dne 22.08.2003, skladno z določilom drugega odstavka 17. člena ZRPJN, pozvala, naj v roku treh dni od prejema tega poziva posreduje dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila, katero je le-ta posredoval z dopisom, št. 01-321/6-03, z dne 27.08.2003, skupaj z mnenjem.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ter drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN določa, da lahko vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se navaja kot njegova kršitev v postopku oddaje javnega naročila, vloži zahtevek za revizijo (prvi odstavek 9. člena ZRPJN). V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa obvezne formalne sestavine zahtevka, mora zahtevek za revizijo vsebovati naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh omenjenih podatkov, mora naročnik vlagatelja pozvati, da ga v treh dneh od prejema poziva ustrezno dopolni. Če vlagatelj tega v zakonitem roku ne stori, naročnik zahtevek za revizijo zavrže (četrti odstavek 12. člena ZRPJN).

Državna revizijska komisija je v obravnavani revizijski zadevi ugotavljala, ali je vlagateljev očitek v pritožbi o tem, da je naročnik neupravičeno ustavil postopek revizije, utemeljen.
Naročnik je svojo odločitev o tem, da ustavi postopek revizije, oprl na dejstvo, da je vlagatelj dopis, s katerim je bil pozvan k dopolnitvi zahtevka za revizijo, prejel, kar je razvidno iz povratnice.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije od naročnika zahtevala originalne poštne povratnice, ki izkazujejo oddajo in prejem posameznih dopisov vlagatelju ter pooblaščencu vlagatelja. Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da je dopis, s katerim je naročnik vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo, vlagatelj prejel dne 11.08.2003, pooblaščenec vlagatelja pa šele 18.08.2003. Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo dopolnil dne 14.08.2003, torej v zakonskem roku treh dni od prejema zahteve za dopolnitev, je na podlagi določbe četrtega odstavka 12. člena ZRPJN, skladno s prejemno teorijo, potrebno ugotoviti, da je zahtevek za revizijo dopolnil pravočasno.

Ker je vlagatelj obveznost, ki mu jo nalaga četrti odstavek 12. člena ZRPJN, v celoti izpolnil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik izpodbijani sklep o ustavitvi postopka revizije sprejel nezakonito. Na podlagi vsega navedenega je potrebno ugotoviti, da je naročnikova odločitev o tem, da se postopek revizije ustavi, neutemeljena v obstoječem dejanskem stanju, zato je odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ker sta vlagatelj in pooblaščenec vlagatelja ločeno vložila dve različni pravni sredstvi (zahtevo za nadaljevanje postopka ter pritožbo), je Državna revizijska komisija v predmetnem postopku revizije odločala o pritožbi. Takšno odločitev narekujejo načela revizijskega postopka, predvsem načelo učinkovitosti, s tem pa vlagatelju ni onemogočena pravica do učinkovitega pravnega varstva, določena z ZRPJN, saj bo vlagatelj, v primeru da z meritorno odločitvijo naročnika ne bo zadovoljen, lahko vložil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vsebinsko odločanje preide na Državno revizijsko komisijo šele takrat, ko naročnik opravi določena procesna dejanja, ki so od njega zahtevana v 12., 13., 16., in 17. členu ZRPJN. Naročnik mora torej o zahtevku za revizijo odločiti skladno z ZRPJN.

Državna revizijska komisija še pripominja, da naročnikov sklep, z dne 01.08.2003, s katerim je ustavil postopek revizije, nima pravne podlage v četrtem odstavku 12. člena ZRPJN. Naročnik bi tako moral, ob izpolnjenem dejanskem stanju nedopolnitve zahtevka za revizijo, zahtevek za revizijo zavreči.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran