EN

018-131/03

Številka: 018-131/03-25-975
Datum sprejema: 11. 7. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) po â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za čiščenje objektov â??. ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??.

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za XI. sklop, ki je razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. 404-08-33/2003-32, z dne 12.05.2003.

2. Zahtevi vlagatelja za povračilo stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 100.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 07.02.2003 izdal sklep, št. 404-08-33/2003-1, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za čiščenje objektov â?? po posameznih sklopih. Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Ob-â??., objavil javni razpis za čiščenje objektov â?? za XI. sklopov z obrazložitvijo, da sklopi od I. do vključno IX. Zajemajo čiščenje tal in opreme prostorov kot so: pisarne, sanitarni prostori, predavalnice, sejne sobe, knjižnice, garderobe, priročne čajne kuhinje, restavracije, hodniki, avle, ambulante, laboratorije, telovadnice, skladišča in drugo, na teritoriju Republike Slovenije. X. sklop vsebuje čiščenje oken in steklene fasade prostorov/objektov â??.., na celotnem teritoriju Republike Slovenije, XI. sklop pa vsebuje čiščenje okolice prostorov/objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije.

Naročnik je dne 12.05.2003 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 404-08-33/2003-32, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika za XI. sklop (čiščenje okolice objektov â??, na celotnem teritoriju Republike Slovenije) izbral podjetje â??. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, z dne 07.05.2003, od naročnika zahteval predložitev obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila s podrobno obrazložitvijo izbire najugodnejšega ponudnika za XI. sklop, saj naj le-ta ne bi izpolnjeval pogojev za opravljanje dejavnosti iz XI. sklopa predmetnega javnega naročila. Naročnik je dne 30.05.2003 vlagatelju posredoval zahtevano obrazloženo obvestilo v katerem je navedel, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje splošnih pogojev predložiti tudi potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij). Naročnik dodaja, da ni predpisal drugih omejitev in zahtev, kot na primer natančne klasifikacije dejavnosti, katero mora izpolnjevati ponudnik za posamezne sklope. Naročnik nadaljuje, da je glede na zahteve razpisne dokumentacije in glede na predmet javnega naročila pregledal vse prejete dokumente ponudnikov, ki so dokazovali veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti. Pri tem je ugotovil, da vse ponudbe izpolnjujejo navedeno naročnikovo zahtevo, tudi ponudba najugodnejšega ponudnika za XI. sklop predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je dne 11.06.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da specifikacija zahtevanih opravil za XI. sklop predmetnega javnega naročila opredeljuje, da mora biti izvajalec usposobljen in registriran tudi za dejavnost 01.411 - urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin. Navedena dejavnost je namreč v XI. sklopu predmetnega javnega naročila predominantna dejavnost. Izbrani ponudnik ni registriran za navedeno dejavnost, zato se vlagatelj ne strinja z naročnikovo odločitvijo o izbiri najugodnejšega ponudnika. Kot dokaz za svoje trditve vlagatelj zahtevku za revizijo prilaga fotokopijo delnega rednega izpiska iz sodnega registra za izbranega ponudnika iz katerega so razvidni relevantni podatki na dan 11.06.2003.
Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik preveri svojo odločitev o oddaji javnega naročila za XI. sklop ter sklep o oddaji spremeni tako, da odda predmetno javno naročilo za navedeni sklop ponudniku, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so potrebni in predvideni za ta sklop in je glede na merila za ocenjevanje ponudb oddal najugodnejšo ponudbo.

Naročnik je s sklepom, št. 404-08-198/2003, z dne 26.06.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje splošnih pogojev med drugim priložiti tudi veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. V razpisni dokumentaciji je določeno, da mora kot dokazilo za pravne osebe (gospodarske družbe), biti priložena fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega po 30.09.2002, za fizične osebe (samostojne podjetnike, posameznike) pa fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je skladen s predmetom javnega naročila, izdanega ali overovljenega po 30.09.2002 ter fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti. Naročnik dodaja, da ni predpisal drugih omejitev in zahtev. Specifikacija zahtevanega čiščenja za XI. sklop javnega naročila, ki je bila navedena tudi v opisu predmeta javnega naročila je naslednja:
- dnevne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- tedenske aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- mesečne aktivnosti: posamezne aktivnosti pri čiščenju okolice (košenje trave, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo)
- letne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo).

Naročnik nadaljuje, da standardna klasifikacija dejavnosti v pojasnilih za grupo 01.411 urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin, navaja naslednje dejavnosti, ki spadajo v to grupo:
- urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in nasadov
- oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.)
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah
- oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd.
- vrtnarska dela in vzdrževanje vrtov
- obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja.

Naročnik na podlagi navedenega zaključuje, da opis dejavnosti za grupo 01.411 ne sovpada s predmetom javnega naročila za XI. sklop. Naročnik dodaja, da je ponovno pregledal vse prejete dokumente ponudnikov glede dokazovanja veljavne registracije za opravljanje dejavnosti in ugotovil, da vse ponudbe zadoščajo navedeni zahtevi, tako tudi ponudba izbranega ponudnika za XI. sklop predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 29.06.2003, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v dopisu navaja, da se ne strinja z naročnikovo utemeljitvijo iz sklepa o zavrnitvi njegovega zahtevka za revizijo, da specifikacija zahtevanih del za XI. sklop predmetnega javnega naročila ne sovpada z deli, ki jih vsebuje grupa 01.411 standardne klasifikacije dejavnosti. Namreč, XI. sklop javnega naročila vključuje pet lokacij, ki so podrobno opisane v prilogah dokumentacije javnega naročila in iz katerih je razvidna količina in vrsta del, ki jih je potrebno opraviti. Vlagatelj dodaja, da opis dejavnosti za grupo 01.411 vsebuje tudi opravila, ki so po mnenju vlagatelja predmet tega javnega naročila za XI. sklop. Izbrani ponudnik je med drugim registriran tudi za dejavnost pod šifro 74.70 čiščenje stavb, ki se edina med registriranimi dejavnostmi izbranega ponudnika približuje predmetu javnega naročila za XI. sklop, vendar pa le-tega ne pokriva, saj so v pojasnilih standardne klasifikacije dejavnosti za le-to navedene naslednje dejavnosti:
- notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov
- čiščenje oken
- čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov
- čiščenje vlakov, avtobusov, letal â??
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija zgradb, ladij, vlakov.

Vlagatelj nadaljuje, da iz navedenega izhaja, da izbrani ponudnik ni registriran za dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje del, ki jih opredeljuje specifikacija XI. sklopa predmetnega javnega naročila. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da naročnik spremeni svojo odločitev o oddaji javnega naročila za XI. sklop tako, da odda naročilo ponudniku, ki je glede na postavljena merila najugodnejši ter da mu se povrnejo stroški plačane takse v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je z dopisom, z dne 03.07.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v reševanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN, interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in je upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevkov za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Vlagateljeve v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet XI. sklopa tega javnega naročila, zato je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika za XI. sklop štel za pravilno ravnal v skladu z določbami ZJN-1.
Pri tem Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v 3. točki II. poglavja razpisne dokumentacije, kjer so podana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da se bo ponudba štela za pravilno, če bo vsebovala vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v poglavju IV. splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo tega javnega naročila in izpolnjevala vse v poglavju IV. zahtevane posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo tega javnega naročila.
V IV. poglavju razpisne dokumentacije, kjer so podana navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti in sposobnosti ponudnika, je naročnik med splošnimi pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo usposobljenost za izvedbo javnega naročila v 1. točki določil, da mora imeti ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar ponudnik, ki je pravna oseba dokaže s fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega po 30.09.2002.
Naročnik je nadalje v III. poglavju razpisne dokumentacije, ki opisuje predmet javnega naročila med drugim navedel tudi specifikacijo zahtevanega čiščenja za XI. sklop tega javnega naročila (čiščenje okolice objektov â??., na celotnem teritoriju Republike Slovenije), ki je naslednja:
- dnevne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- tedenske aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, soljenje/razbijanje ledu in drugo)
- mesečne aktivnosti: posamezne aktivnosti pri čiščenju okolice (košenje trave, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo)
- letne aktivnosti: posamezna dela pri čiščenju okolice (obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo).

Naročnik je z določitvijo obveznega pogoja (veljavna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila) ravnal skladno s 1. točko drugega odstavka 41. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), ki določa, da mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenega pogoja. Naročnik je prav tako ravnal v skladu s 1. točko drugega odstavka 42. člena ZJN-1, ki določa dokaz (izpisek iz sodne ali druge evidence), ki ga mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi, da dokaže izpolnjevanje pogoja iz 1. točke drugega odstavka 41. člena ZJN-1.
Državna revizijska komisija je nadalje iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika preverila ali je izbrani ponudnik izpolnil pogoj veljavne registracije za dejavnost, ki je specificirana v XI. sklopu predmetnega javnega naročila. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi predložil redni izpisek iz sodnega registra na dan 09.04.2003, iz katerega izhaja, da je izbrani ponudnik registriran za opravljane vrste storitev, ki se nanašajo na različne dejavnosti (gradbeništvo, trgovina na drobno in debelo, upravljanje z nepremičninami in posredništvo pri njihovi prodaji â??). Glede storitev čiščenja, ki so predmet tega javnega naročila, pa je iz izpiska iz sodnega registra razvidno, da je izbrani ponudnik registriran samo za dejavnost čiščenja stavb (šifra dejavnosti: 74.70), iz česar izhaja, da torej ni registriran tudi za opravljanje dejavnosti, ki je specificirana kot predmet XI. sklopa tega javnega naročila. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti (vir: SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002; http://www.stat.si/klasje/kodirni.asp"cvn=1891) ugotovila, da šifra dejavnosti 74.70, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2002 imenuje čiščenje objektov in opreme, zajema naslednje dejavnosti:
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija zgradb, ladij, vlakov
- notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov
- čiščenje oken
- čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in odsesalnikov
- čiščenje vlakov, avtobusov, letal
- čiščenje strojev
- čiščenje notranjosti tankerjev in rezervoarjev
- čiščenje steklenic in posod ipd.

Kot je že prej navedeno, se specificirana opravila za XI. sklop predmetnega javnega naročila nanašajo na zunanje čiščenje okolice objektov (pobiranje smeti, pometanje, čiščenje listja, vej, snega, soljenje/razbijanje ledu, košenje trave, obrezovanje ali čiščenje grmovnic in drugo) in ne na čiščenje stavb oziroma čiščenje objektov in opreme po Standardni klasifikaciji dejavnosti, za opravljanje česar je izbrani ponudnik registriran.
Državna revizijska komisija nadalje navaja, da je pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se on in njegova ponudba sploh ocenjujeta. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnika izloči iz postopka. V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je: "â?? pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije;".
Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da ponudba izbranega ponudnika ni v celoti izpolnjevala vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, zato jo je bil naročnik dolžan zavrniti že na podlagi določil ZJN-1, ki v drugem odstavku 76. člena določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti. Torej je zavrnitev nepravilne ponudbe naročnikova dolžnost in odločanje o tem ni prepuščeno njegovi osebni presoji. Naročnik pa je v obravnavanem primeru tudi v razpisni dokumentaciji opozoril ponudnike, da bo kot nepravilne zavrnil vse ponudbe, pri katerih bo na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovil, da ne izpolnjujejo vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, pri čemer je v razpisni dokumentaciji opisal pomanjkljivosti, zaradi katerih bodo ponudbe izločene kot nepravilne - med takšnimi pomanjkljivostmi pa je izrecno navedel tudi, da morajo ponudniki predložiti fotokopijo izpiska iz sodnega registra podjetij, izdanega po 30.09.2002, iz katerega bo razvidno, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Naročnik je dolžan ponovno opraviti pregled in ocenjevanje ponudb, ob upoštevanju ugotovitev iz te odločitve skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1 izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, katerih povrnitev je zahteval vlagatelj, to je taksa v višini 100.000,00 SIT.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??â??.

Natisni stran