EN

018-128/03

Številka: 018-128/03-23-907
Datum sprejema: 2. 7. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu â??â??.., v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â??â??. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??â??. (v nadaljevanju: naročnik), dne â??..

odločila:

1. Predlogu za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 27.6.2003, v predmetnem revizijskem postopku ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izdaje poročila o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1). Naročnik do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme izdati obvestila o oddaji naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1.
2. Rok za predložitev ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je torek, 8.7.2003, do 9.00 ure.
3. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je torek, 8.7.2003, ob 10.00 uri, na sedežu â??â??â??â??â??

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7.3.2003 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo pripomočkov, ki se uporabljajo pri zdravljenju zavarovanih oseb z inkontinenco, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Obâ??... V Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod številko objave Obâ??., je naročnik objavil popravek javnega razpisa, v katerem je navedel spremembo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da se bo ponudba štela za pravilno, spremenil pa je tudi rok za predložitev ponudb in datum odpiranja ponudb. Naročnik je še pred potekom spremenjenega roka za oddajo ponudb prejel dva zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila podjetje â??â??.. (zahtevek za revizijo z dne 18.4.2003) in vlagatelj (zahtevek za revizijo z dne 17.4.2003). O obeh zahtevkih za revizijo je odločala Državna revizijska komisija in dne 4.6.2003 sprejela sklep, št. 018-100/03-22-810, s katerim je zahtevku za revizijo podjetja â??.., ugodila in delno razveljavila postopek oddaje javnega naročila (19. točko 8. člena razpisne dokumentacije), vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 17.4.2003, pa je tudi delno ugodila in delno razveljavila postopek oddaje javnega naročila (16., 17. točko ter 19. točko 8. člena razpisne dokumentacije). Naročnik je v Uradnem listu RS, št. â??., z dne â??., pod št. objave Obâ??., objavil nov popravek javnega razpisa, v katerem je navedel novo spremembo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da se bo ponudba štela za pravilno, ponovno pa je spremenil tudi rok za predložitev ponudb (1.7.2003 do 10.00 ure) in datum ter čas odpiranja ponudb (1.7.2003 ob 11.00 uri).

Vlagatelj je še pred potekom novega roka za predložitev ponudb vložil nov zahtevek za revizijo, z dne 27.6.2003, v katerem navaja, da naročnik pri spremembah pogojev ni sledil napotkom Državne revizijske komisije, saj sta 16. in 17. točka 8. člena razpisne dokumentacije, ki se nanašata na predložitev pogodbe s proizvajalcem, principalom ali dobaviteljem ponujene opreme oz. na dokazovanje kadrovske sposobnosti, ostali identični. Tudi spremenjena 19. točka 8. člena razpisne dokumentacije, ki se nanaša na ugotavljanje pogoja finančne sposobnosti, po mnenju vlagatelja ni ustrezna, saj je pogoj nejasen, nepotreben, diskriminatoren in nemogoč, poleg tega pa naj bi bil tudi rok za oddajo ponudb glede na ponovne popravke razpisne dokumentacije prekratek. Naročnik tudi diskriminira ponudnike, ki v času predložitve ponudbe niso vpisani v register medicinskih pripomočkov, dalje navaja vlagatelj, saj ima lahko potencialni ponudnik sklenjeno pogodbo z dobaviteljem, ki je registriran pri Uradu RS za zdravila. Vlagatelj opozarja, da je dne 27.6.2003 od naročnika prejel odgovore na vprašanja, ki spreminjajo razpisno dokumentacijo in od ponudnikov zahtevajo dokazila, ki jih vlagatelj sploh ne more pridobiti oz. jih ne more pridobiti v tako kratkem roku. Zaradi dodatnih pojasnil, popravkov in odgovorov na vprašanja je razpisna dokumentacija postala nepregledna, zaradi česar bi moral naročnik vsem ponudnikom poslati popravljeno razpisno dokumentacijo in jim omogočiti primeren rok za izdelavo ponudb, še trdi vlagatelj.

Naročnik je z dopisom, z dne 30.6.2003, Državni revizijski komisiji predlagal, naj na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. V obrazložitvi navedenega predloga naročnik povzema vsebino zahtevka za revizijo in navaja, da je le-ta v celoti neutemeljen, vlagateljev namen pa naj bi bil le zavlačevanje postopka, s čimer naročniku povzroča škodo. Koristi za vse, ki bi lahko bili oškodovani s preložitvijo, ni, saj ponudniki od neizvedenega postopka nimajo ničesar, meni naročnik, in dodaja, da je javni interes za izvedbo postopka velik, saj gre za javno naročilo, ki je bilo prvič izvedeno in razveljavljeno že leta 2002. Po mnenju naročnika je iz vloženih revizijskih zahtevkov razvidno, da obstaja interes nekoga, da postopek sploh ne bi bil izpeljan. Razmere na trgu so se spremenile, zato je želja naročnika pridobiti ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Javni interes je, trdi naročnik, da je javna poraba sredstev čim manjša, tega pa se brez izvedenega postopka oddaje javnega naročila ne more doseči. Naročnik dalje navaja, da je v celoti sledil navodilom Državne revizijske komisije, vlagateljeve revizijske navedbe pa so neresnične in prirejene z namenom ustaviti oz. podaljšati postopek ne glede na izid zahtevka za revizijo. Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje spremembe posameznih točk razpisne dokumentacije in vsebinsko obravnava posamezne vlagateljeve revizijske navedbe.

Po presoji navedb naročnika ter pregledu odstopljene dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Velja pripomniti, da je Državna revizijska komisija doslej že večkrat zavzela stališče, da morajo biti razlogi, ki opravičujejo odločitev o nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila vkljub vloženemu zahtevku za revizijo, pogojeni z objektivnimi okoliščinami posameznega primera, ne pa z ravnanjem naročnika samega (npr. sklep Državne revizijske komisije, št. 018-167/02, z dne 6.8.2002).

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje javnega naročila obstaja, saj se kaže v cilju zagotovitve gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v 1. točki izreka tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede odpiranje ponudb, opravi postopek pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb ter izda poročilo o oddaji naročila po prvem odstavku 78. člena ZJN-1, hkrati pa do pravnomočnega zaključka predmetnega revizijskega postopka ne sme izdati obvestila o oddaji naročila po drugem odstavku 78. člena ZJN-1. Z dovolitvijo izvedbe odpiranja, pregledovanja, vrednotenja in ocenjevanja ponudb je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sprejema vsebinske odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika in posledično prepovedjo sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih vlagatelj zatrjuje v zahtevku za revizijo.

Glede na dejstvo, da je bil zahtevek za revizijo vložen pred odpiranjem ponudb, zaradi česar naročnik le-tega ni izvedel, Državna revizijska komisija pa je predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN delno ugodila, je bilo potrebno določiti nov rok za predložitev ponudb in nov datum odpiranja ponudb. V skladu z načelom enakopravnosti je s tem vsem zainteresiranim dana možnost, da svojo ponudbo do roka, določenega v 2. točki izreka tega sklepa, bodisi predložijo, umaknejo, vložijo novo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in datuma za odpiranje ponudb bo Državna revizijska komisija obvestila vse, ki so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila dvignili razpisno dokumentacijo in/ali oddali ponudbo. Zaradi navedenega naročniku ni potrebno pisno obvestiti vseh oseb, ki so že prejele razpisno dokumentacijo, o spremembi roka za predložitev ponudb in spremembi datuma za odpiranje ponudb, niti mu teh sprememb ni potrebno objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1., 2. in 3. točke izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran