EN

018-118/03

Številka: 018-118/03-22-869
Datum sprejema: 20. 6. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po â??. v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo potrošnega pisarniškega materiala, obrazcev in potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??. (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â??.. (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne â??.

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za dobavo potrošnega pisarniškega materiala, obrazcev in potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote, objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??.., pod številko objave Obâ??., in v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??., pod številko objave â??..

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 175.000,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.01.2003 izdal sklep, št. 1/2003-JN, o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za dobavo pisarniškega materiala, obrazcev (računalniških in drugih za potrebe â?? ter ostalih tiskovin) in potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote.
Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Obâ??, objavil javni razpis za dobavo potrošnega pisarniškega materiala, obrazcev in potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote za naslednje štiri sklope:
I. sklop - potrošni pisarniški material,
II. sklop - računalniški obrazci,
III. sklop - obrazci za potrebe zavoda,
IV. sklop - potrošni material za tiskalnike in magnetne enote.

Naročnik je dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave â??, objavil popravek javnega razpisa, objavljenega dne â??. v Uradnem listu RS, št. â??., pod številko objave Obâ??. Spremenil je 8. in 9. točko razpisa in podaljšal rok za predložitev ponudb do 21.03.2003 do 10. ure in določil nov datum odpiranja ponudb, in sicer dne 24.03.2003 ob 10. uri.

Vlagatelj je dne 17.03.2003 dvignil razpisno dokumentacijo. Vlagatelj je istega dne poslal naročniku dopis, "Pojasnila-javni razpis št. 1/2003". V njem je zapisal, da kot dolgoletni in aktualni dobavitelj ve, da je iz priloženega seznama opisanega v prilogi št. F/3, nemogoče izdelati ponudbo, kljub pojasnilu naročnika v dopisu št.l/2003-JN z dne 21.2.2003. V tem dopisu je naročnik pojasnil, kakšni so formati njegovih obrazcev in na kakšnem papirju so tiskani. Glede papirja je vlagatelj opozoril, da je večina obrazcev tiskana na posebnem papirju, namenjenem za dvostransko tiskanje na tiskalnikih in fotokopirnih strojih naročnika, ki je do trikrat dražji od običajnega brezlesnega papirja. Po mnenju vlagatelja pa iz seznama ni razvidno, kateri obrazci so formata A4, A3 oziroma A5, kakor tudi ne koliko strani vsebujejo ter v koliko barvah so tiskani.
Za primer je navedel še nekatere druge tiskovine:
- Mapa: ni opisan format, oblika in ne vrsta materiala;
- Obr .št.l : ni znana ne oblika, obseg, vrsta papirja ter število barv;
- Obr.l00-referentska knjiga: ni formata, obsega, vrste vezave, kvalitete platnic;
- Mesečni statistični podatki: prav tako brez potrebnih podatkov za izdelavo ponudbe. Navedena količina je 1200 izvodov, v resnici se jih tiska 60 mesečno;
- Skupščinske mape: zahteven artikel, ki ga brez natančnega opisa ali priloženega vzorca ni mogoče realno oceniti;
- Poslovno poročilo: brez formata, obsega, vrste papirja, števila barv in načina vezave ni mogoče izdelati kalkulacije;
- Informativne zloženke: jih je najmanj 10 različnih, različnih barv, obsega in vrste vezave. Ni formata in ne podatka o papirju;
- Predstavitev zavoda: tudi zanj velja isto kot za letno poročilo.

Vlagatelj je tudi zapisal, da je opazil, da je naročnik iz seznama izpustili blok obrazec 612, ki je do sedaj spadal v sklop obrazcev za potrebe naročnika. Zaradi navedenega je zapisal, da vsi, ki se nameravajo javiti na javni razpis, pričakujejo doslednejši seznam z vzorci, na podlagi katerih sploh lahko izdelajo natančno ponudbo.

Vlagatelj je dne 18.04.2003 vložil pri naročniku zahtevek za revizijo, zaradi kršitve temeljnega načela zakonitosti. Vlagatelj navaja, da je dne 17.03.2003 dvignil razpisno dokumentacijo, za katero je ob pregledu le-te šele doma ugotovil, da je nepopolna. V dokumentaciji je manjkal opis materialov in količin za III. sklop - tisk obrazcev za potrebe naročnika. Istega dne je priporočeno na naročnika naslovil dopis, s katerim mu je pojasnil, da ni prejel popolne dokumentacije, na podlagi katere bi bilo možno izdelati ponudbo, naročnik pa na ta dopis ni odreagiral, čeprav se je rok za predložitev ponudbe iztekel dne 21.03.2003. Zaradi navedenega vlagatelj ni imel možnosti za udeležbo na zgoraj navedenem javnem razpisu, s čimer je bilo po mnenju vlagatelja kršeno načelo zakonitosti. Vlagatelj trdi, da je aktivno legitimiran, saj ima interes za dodelitev naročila in mu je s tem, ko mu naročnik v odprtem roku ni poslal manjkajoče dokumentacije, bila povzročena škoda. Vlagatelj je zato predlagal, da se ustavijo vse nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov v višini 50 točk za konferenco s stranko, 750 točk za sestavo zahteve za revizijo, po odvetniški tarifi in povrnitev takse po odmeri.

Naročnik je z dopisom, št. 1/2003-JN-7021, z dne 28.04.2003, zahteval dopolnitev zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačani taksi v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 29.04.2003 dopolnil zahtevek za revizijo in naročniku posredoval potrdilo o plačani taksi v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 1/2003-JN-6000, z dne 09.05.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel, na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN.

Vlagatelj je dne 14.05.2003 podal pritožbo zoper sklep naročnika, v kateri je predlagal, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-104/03-22-744, z dne 23.05.2003, na podlagi 3. alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi vlagatelja ugodila in razveljavila sklep naročnika, z dne 09.05.2003, št. 1/2003-JN-6000, s katerim je le-ta zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je tudi odločila, da je naročnik dolžan meritorno odločati o zahtevku za revizijo, na podlagi 16. člena ZRPJN.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.05.2003, naročniku posredoval pojasnitev zahtevka za revizijo, v katerem navaja, da se predmetni zahtevek za revizijo nanaša na vse štiri sklope. Upoštevajoč dejstvo, da razpisna dokumentacija ni bila ni bila razdeljena po sklopih, zahtevka za revizijo ni mogoče ločiti in ga je potrebno enotno obravnavati. Vlagatelj še poudarja, da je bil primarno zainteresiran za III. sklop predmetnega javnega naročila, vendar ni izključeval možnosti oddaje ponudbe še za kakšen drug sklop, kar pa mu je bilo glede na pomanjkljivo razpisno dokumentacijo onemogočeno.

Naročnik je s sklepom, št. 1/2003-JN-6000, z dne 04.06.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Obâ??, objavil javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik nadaljuje, da je dne 05.03.2003 dopolnil razpisno dokumentacijo in je zato v skladu s četrtim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) podaljšal rok za predložitev ponudb in v zvezi s tem tudi datum odpiranja ponudb. Naročnik nadaljuje, da je o podaljšanju rokov z dopisom, št. 2/2003-JN, z dne 25.02.2003, seznanil vse dotedanje prevzemnike razpisne dokumentacije, hkrati pa je podaljšanje rokov objavil tudi v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??., pod številko objave Obâ??.. Naročnik nadaljuje, da je dopolnjeno razpisno dokumentacijo z dopisom, z dne 05.03.2003, posredoval vsem dotedanjim prevzemnikom razpisne dokumentacije, hkrati pa je bila tudi na voljo v vložišču naročnika za potencialne ponudnike, ki bi jo želeli osebno prevzeti. Naročnik nadaljuje, da je vlagatelj dne 17.03.2003 pri njem dvignil razpisno dokumentacijo, torej že po njeni dopolnitvi. Ali je dvignjena razpisna dokumentacija vsebovala tudi dopolnitev, z dne 05.03.2003, iz potrdila o prevzemu razpisne dokumentacije ni razvidno. še preden je naročnik po pošti prejel vlagateljev dopis, z dne 17.03.2003, se je predstavnik vlagatelja dne 18.03.2003 oglasil pri le-temu, ob tem pa mu je vodja naročnikovega ekonomata â??.. osebno izročil dopolnitev razpisne dokumentacije, z dne 05.03.2003. Naročnik je vlagateljev dopis, z dne 17.03.2003, obravnaval kot zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1. Ob tem je naročnik ugotovil, da je na vsa postavljena vprašanja že odgovorjeno z dopolnitvijo razpisne dokumentacije, z dne 05.03.2003. Neodgovorjena je ostala le pripomba vlagatelja v zvezi z obrazcem 612, ki je predmet tega razpisa in sicer II. sklopa. Naročnik nadaljuje, da je podrobno preveril dejstvo, da je vlagatelj dne 18.03.2003 prejel dopolnitev razpisne dokumentacije, z dne 05.03.2003, in je že tedaj razpolagal s popolno razpisno dokumentacijo. Vročitev dopolnitve razpisne dokumentacije je vodja naročnikovega ekonomata â??. potrdil s pisno izjavo, z dne 21.05.2003. Naročnik dodaja, da dejstvo, da je dopolnitev razpisne dokumentacije vlagatelj dejansko prejel, lahko potrdi tudi pri njem zaposleni skladiščnik-inventarist â??.., kateremu je vlagatelj pred iztekom roka za oddajo ponudb povedal, da bo ponudbo oddal, saj ima sedaj kompletno razpisno dokumentacijo. Do izteka roka za oddajo ponudb vlagatelj ni predložil svoje ponudbe. Ob eni svojih naslednjih dobav pa je vlagatelj vodjo ekonomata seznanil s svojo odločitvijo, da bo vložil zahtevek za revizijo in kot razlog navedel, da ni prejel popolne razpisne dokumentacije. Hkrati mu je potrdil, da jo je od njega prejel, vendar brez zahteve za pisno potrditev prejema le-te. Dejstvo, da je vlagatelj pred rokom za oddajo ponudb dejansko razpolagal s popolno razpisno dokumentacijo, je razumeti tudi iz navedb vlagatelja. V svoji vlogi, z dne 17.03.2003, zahteva samo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije. Kot je bilo že navedeno, je vlagatelj naslednji dan prevzel od predstavnika naročnika dopolnitev razpisne dokumentacije, podaljšani rok za oddajo ponudb je potekel dne 21.03.2003, vlagatelj pa ponudbe ni oddal. Vlagatelj nadalje v pritožbi, z dne 14.05.2003, najprej navaja, da ni prejel popolne dokumentacije, na koncu svojih pritožbenih navedb, pa že navaja, da je vse do dneva izteka roka za oddajo ponudb pričakoval manjkajočo dokumentacijo. Naročnik meni, da je vlagatelj očitno vedel, da dopolnitev razpisne dokumentacije obstoji. Vlagatelj je torej pred iztekom roka za oddajo ponudb imel popolno razpisno dokumentacijo in bi ponudbo lahko predložil v razpisanem roku, tako kot ostali ponudniki.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 09.06.2003, na podlagi 17. člena ZRPJN obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 11.06.2003, v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-118/03-22-839, z dne 12.06.2003, na podlagi drugega odstavka 21. člena v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, g. â??. in g. â??., ki sta zaposlena pri naročniku, povabila kot priči v predmetni zadevi dne 18.06.2002 ob 9.00 uri na sedež Državne revizijske komisije, z namenom pridobitve dodatnih pojasnil za nadaljnje odločanje o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-118/03-22-838, z dne 12.06.2003, o navedenem obvestila tudi vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije iz spisa, navedb vlagatelja in naročnika ter po zaslišanju g. â?? in g. â??., je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila.
(3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je vlagateljev zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo, ki ga je vložil dne 18.04.2003, navaja, da je aktivno legitimiran. To zatrjuje na podlagi dejstva, da je imel interes za dodelitev naročila in da mu je bila s tem, ko mu naročnik ni poslal v odprtem roku manjkajoče dokumentacije, brez dvoma povzročena velika škoda. Državna revizijska komisija ob tem opozarja, da prvi odstavek 9. člena ZRPJN določa, da lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Prvi odstavek 9. člena ZRPJN torej govori o vsaki osebi in ne govori zgolj o ponudniku. Državna revizijska komisija je zato sledila navedbi vlagatelja, da je aktivno legitimiran, saj je dvignil razpisno dokumentacijo, kar kaže na interes sodelovanja v postopku javnega naročila, poleg tega pa bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

ZJN-1 v prvem odstavku 23. člena določa, da mora naročnik pripraviti tako razpisno dokumentacijo, da bo ponudnik na njeni osnovi lahko pripravil pravilno ponudbo. 24. člen ZJN-1 v prvem odstavku določa, da mora naročnik na dan objave javnega razpisa omogočiti zainteresiranim ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jo na zahtevo predati vsakomur, ki to zahteva. Naročnik v odprtem postopku ne sme omejevati roka, do katerega lahko ponudniki zahtevajo razpisno dokumentacijo. Drugi odstavek 24. člena ZJN-1 pa določa: "Ponudniki morajo zahtevati od naročnika razpisno dokumentacijo čim prej po objavi razpisa. Naročnik mora poslati razpisno dokumentacijo najkasneje v dveh dneh od dneva, ko jo je ponudnik zahteval.".

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila prejel s strani naročnika nepopolno razpisno dokumentacijo, na podlagi katere ni mogel izdelati ponudbe. Med naročnikom in vlagateljem ni sporna izročitev osnovne razpisne dokumentacije, ki jo je vlagatelj zahteval in prejel od naročnika (s pisnim potrdilom) dne 17.03.2003 (čeprav je bil javni razpis objavljen â??.), sporno pa je vprašanje, ali je naročnik predal vlagatelju popolno razpisno dokumentacijo, torej tudi dopolnitve razpisne dokumentacije, ki jo je potencialnim ponudnikom, ki so predhodno prejeli razpisno dokumentacijo, poslal z dopisom št.: 1/2003-JN, z dne 05.03.2003, vključno s pojasnili oziroma z vsemi relevantnimi dokumenti in vzorci. Državna revizijska komisija je zato v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti navedb vlagatelja morala odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik pri posredovanju razpisne dokumentacije vlagatelju ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Pri tem Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik dne 05.03.2003 dopolnil razpisno dokumentacijo in je zato v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZJN-1 podaljšal rok za predložitev ponudb. Naročnik je dopolnjeno razpisno dokumentacijo dne 05.03.2003 posredoval vsem dotedanjim prevzemnikom razpisne dokumentacije. Vlagatelj pa je dvignil razpisno dokumentacijo pri naročniku dne 17.03.2003, torej že po njeni dopolnitvi. Ob tem je vlagatelj tudi podpisal potrdilo o prevzemu razpisne dokumentacije, iz katerega pa ni izrecno razvidno, ali je prevzeta razpisna dokumentacija vsebovala tudi dopolnitev, z dne 05.03.2003. Naročnik zatrjuje, da še preden je po pošti prejel vlagateljev dopis, z dne 17.03.2003, se je predstavnik vlagatelja â??. dne 18.03.2003 oglasil pri vodji naročnikovega ekonomata g. â??., ki mu je osebno izročil dopolnitev razpisne dokumentacije, z dne 05.03.2003. Naročnik zatrjuje naveden tok dogodkov pri predaji razpisne dokumentacije tudi s pisno izjavo g. â??., z dne 21.05.2003.

Državna revizijska komisija je za preveritev dejanskega stanja glede spornega vprašanja izročitve dodatne razpisne dokumentacije dne 18.06.2003 na podlagi 5. odstavka 3. člena ZRPJN in smiselni uporabi določb 229. do 242. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št.26/99, 96/02; v nadaljevanju: ZPP), kot priči zaslišala g. â??. in g. â??.. (oba predstavnika naročnika), ob prisotnosti predstavnika vlagatelja g. â??. in njegove zastopnice odvetnice â??..

G. â??. je kot priča povedal, da se razpisna dokumentacija izdaja v vložišču naročnika in sicer jo izdaja delavka, ki dela v vložišču ter da je ekonomat samo pripravljalec specifikacij za razpisno dokumentacijo in ne izroča le-te. Priča dodaja, da je od januarja 2003, ko je prevzel naloge vodje ekonomata, večkrat kontaktiral z g. â??. v zvezi z drugimi vprašanji in ne glede konkretnega postopka oddaje javnega naročila. Dne 18.03.2003 zjutraj pa ga je poklical g. â?? in rekel, da na podlagi prejete dokumentacije ne more pripraviti ponudbe, zato mu je priča rekla, da naj se oglasi pri njem in mu bo manjkajočo razpisno dokumentacijo tudi posredovala. Priča dodaja, da namreč obstoji možnost, da mu v vložišču ob dvigu razpisne dokumentacije dne 17.03.2003 niso izročili celotne razpisne dokumentacije. Priča zatrjuje, da mu je dne 18.03.2003 izročila dopolnitev razpisne dokumentacije, ki je identična tisti, ki so jo prejeli tudi ostali ponudniki. Ob tem pa mu ni bilo dano v podpis potrdilo o prejemu dopolnitve razpisne dokumentacije. Po desetih dneh po izteku roka za oddajo ponudb je po navedbah priče g. â??. v razgovoru z njo rekel, da bo vložil zahtevek za revizijo, kljub temu, da je prejel popolno razpisno dokumentacijo, saj naročnik nima nobenega dokaza, da mu je izročil tudi dopolnitev razpisne dokumentacije.

Ob pričanju g. â?? je g. â??. navedel, da je dne 17.03.2003 dvignil razpisno dokumentacijo in ugotovil, da na njeni podlagi ni mogoče pripraviti ponudbe. G. â?? nadaljuje, da je dne 18.03.2003 na sedežu naročnika dobil nekaj dodatne razpisne dokumentacije potem, ko so predstavniki naročnika le-to zbirali in kopirali in dodaja, da ni prejel vseh dokumentov, ki so jih prejeli ostali potencialni ponudniki ter da formalno torej dodatne razpisne dokumentacije ni dobil.

Državna revizijska komisija je nato kot pričo zaslišala g. â??., ki je ob tem povedal, da je g. â??. pomagal pri zbiranju obrazcev za vlagatelja, ki so sestavni del dodatne razpisne dokumentacije ter da ni zadolžen za izročanje razpisne dokumentacije. G. â??. še dodaja, da je dne 20.03.2003, ko se je g. â??. oglasil pri njem (na sedežu naročnika) le-tega vprašal ali bo oddal ponudbo za predmetno javno naročilo in dobil odgovor, da bo ponudba oddana naslednji dan (21.03.2003) do 10.00 ure, ker je še čas za njeno oddajo.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da v predmetnem revizijskem postopku niti naročnik, niti vlagatelj nista ponudila materialnih dokazov za svoje (nasprotujoče si) trditve, kar pa ne more iti v škodo vlagatelju. Po dokaznem postopku, ki ga je izvedla Državna revizijska komisija, je mogoče ugotoviti, da naročnik ni imel celovitega pregleda nad dogajanjem pri izročanju razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija dodaja, da bi se predmetnemu sporu bilo mogoče izogniti, če bi naročnik ob zatrjevani izročitvi dodatne razpisne dokumentacije, od prevzemnika le-te zahteval podpis potrdila o izročitvi, kot je ravnal ob izročitvi osnovne razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč v skladu z 10. členom ZJN-1 zavezan evidentirati vse faze postopka oddaje javnega naročila oziroma vsa ravnanja, povezana z oddajo javnega naročila ter hkrati hraniti dokumentacijo o postopku, kar je še zlasti pomembno za dokazovanje posameznih ravnanj v revizijskem postopku. Nedvomno pa je zavezan evidentirati tista ravnanja naročnika, ki kakorkoli vplivajo na postopek oddaje javnega naročila. Le tako je mogoče zagotoviti spoštovanje načela transparentnosti postopka. Ugotoviti gre, da naročnik ni zagotovil transparentnosti pri izročanju razpisne dokumentacije. Iz navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da v konkretnem primeru ni mogoče slediti naročnikovi trditvi, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila bila vlagatelju izročena popolna razpisna dokumentacija oziroma celotna dopolnitev razpisne dokumentacije, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Ker zgoraj opisanih kršitev ni mogoče odpraviti v tem postopku oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je namreč že opravil javno odpiranje prispelih ponudb, vlagatelj pa v predmetnem postopku javnega naročila ni oddal ponudbe, zato v tej fazi postopka sedanjega položaja ni mogoče sanirati s katerokoli drugo odločitvijo.

Ob tem pa Državna revizijska komisija dodaja, da mora naročnik v času od vročitve predmetne odločitve Državne revizijske komisije pa do zaključka ponovnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila (vmesno obdobje), zagotoviti porabo proračunskega denarja skladno s predpisi, ki urejajo javne finance in javna naročila. Pri tem mora naročnik, ob upoštevanju načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načela transparentnosti porabe javnih sredstev in načela enakopravnosti, v vmesnem obdobju zlasti enakopravno obravnavati vse tiste, ki so v tem postopku oddaje javnega naročila izkazali aktivno legitimacijo za pridobitev javnega naročila. Tako je potrebno pred prevzemom kakršnih koli finančnih obveznosti tudi zlasti preveriti in primerjati ceno in kvaliteto ponudb.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo, in sicer plačane takse v višini 100.000,00 SIT ter 750 odvetniških točk za sestavo revizijskega zahtevka in 50 odvetniških točk za posvet s stranko. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo za revizijo potrebni stroški, to je taksa v višini 100.000,00 SIT in odvetniški stroški v višini 750 odvetniških točk (75.000,00 SIT) za sestavo zahtevka za revizijo, skladno s tarifo št. 13 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 7/95, 49/00, 57/00). Višja strokovna zahteva se zavrne.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).V Ljubljani, dne â??.

Natisni stran