EN

018-091/03

Številka: številka:018-91/03-21-616
Datum sprejema: 6. 5. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN) v zvezi z petim odstavkom 3. člena ZRPJN ter na podlagi prvega odstavka 156. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02; v nadaljevanju: ZPP) in tretjega odstavka 188. člena ZPP, po â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â??, ki ga zastopa odvetnica â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje koncendenta â?? (v nadaljevanju: koncendent) in na podlagi podane pisne izjave o umiku zahtevka za revizijo s strani vlagatelja,

odločila:

1. Postopek revizije podelitve koncesije za opravljanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â?? , z dne â??, pod št. objave Ob-â??, s e u s t a v i.

2. Koncedent je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške vloge o nadaljevanju postopka, v znesku 6.300,00 SIT, v roku 15-ih dni, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Koncendent je dne 24.02.2003 sprejel sklep o začetku postopka za oddajo javnega naročila, št. 353-3/03, za podelitev koncesije za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Koncendent je v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod št. objave Ob-â??, objavil javni razpis za podelitev koncesije. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 07.04.2003. Koncendent je na podlagi vloženega zahtevka za revizijo dne 23.04.2003 sprejel sklep, št. 353-3/03 (ki ga je vlagatelj prejel dne 30.04.2003), s katerim je zahtevku za revizijo ugodil in javni razpis razveljavil. Dne 28.04.2003 je vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Dne 30.04.2003 je vlagatelj podal pisno izjavo Državni revizijski komisiji, da umika predlog za nadaljevanje postopka in predlaga, da se postopek ustavi.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZRPJN ne ureja položaja, ko vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, zato je v takšnih primerih, skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, potrebno uporabiti ustrezne določbe ZPP. ZPP ureja umik zahteve za pravno varstvo v 188. členu (umik tožbe), kjer je v 3. odstavku 188. člena določeno, da se v primeru, če je zahteva za pravno varstvo umaknjena, izda sklep o ustavitvi postopka. Če se zahteva za pravno varstvo umakne, se šteje, kakor da sploh ni bila vložena (4. odstavek 188. člena ZPP). Vsi učinki, ki jih je imela vložena zahteva za pravno varstvo na materialnem in procesnem področju, odpadejo ex tunc.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v izjavi o umiku predloga za nadaljevanje postopka še zahteval, da se mu povrnejo stroški vloge o nadaljevanju postopka, in sicer 200 točk + 20 % DDV za sestavo vloge in 300,00 SIT za materialne stroške. Kljub temu, da je Državna revizijska komisija s tem sklepom ustavila postopek revizije podelitve predmetne koncesije, pa je skladno z določbo prvega odstavka 156. člena ZPP, ki določa, da mora stranka ne glede na izid pravde povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se je njej primerilo, sledila zahtevi vlagatelja po povrnitvi stroškov vloge o nadaljevanju postopka, saj so le-ti nastali brez krivde vlagatelja. Državna revizijska komisija je tako skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN in 26. členom Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 55/2000) odločila, da mora naročnik povrniti vlagatelju tiste priglašene stroške, ki jih je imel z vlogo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, to je odvetniške stroške v višini 50 odvetniških točk z 20% davkom na dodano vrednost (6.000,00 SIT) za obrazložen dopis (zahteva za nadaljevanje postopka), skladno s tarifo št. 33 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 7/95, 49/00, 57/00), ter materialne stroške povezane z sestavo zahtevka za revizijo v višini 300,00 SIT, skladno s 15. členom Odvetniške tarife. Državna revizijska komisija pa ni priznala ostalih priglašenih stroškov, ki za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo niso bili potrebni.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani,

Natisni stran