EN

018-067/03

Številka: 018-67/03-22-508
Datum sprejema: 10. 4. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN v senatu â??, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za pripravo projekta racionalizacije nabave blaga, gradenj in storitev za potrebe posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

Revizijski postopek za oddajo javnega naročila za pripravo projekta racionalizacije nabave blaga, gradenj in storitev za potrebe posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna, katerega predhodni javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â?? in javni razpis v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â??, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16.12.2002 sprejel sklep, št. 32762/02, o začetku postopka oddaje javnega naročila za pripravo projekta racionalizacije nabave blaga, gradenj in storitev za potrebe posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Naročnik je za predmetno javno naročilo objavil predhodni javni razpis v Uradnem listu RS, št. â??, z dne â??, pod številko objave Ob-â?? in javni razpis v Uradnem listu RS, št. â??, z dneâ??, pod številko objave Ob-â??, s predvidenim javnim odpiranjem ponudb dne 10.02.2003.

Vlagatelj je s priporočeno poštno pošiljko, oddano na pošto dne 09.02.2003, posredoval naročniku zahtevek za revizijo, z dne 08.02.2003, ki ga je naročnik prejel 10.02.2003. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila naročnik kršil zakonske in podzakonske določbe predpisov javnega naročanja. Vlagatelj zaradi navedenih kršitev zahteva, da naročnik v celoti razveljavi predmetno javno naročilo in mu povrne stroške plačane takse v višini 100.000,00 SIT. Poleg tega naj potencialne ponudnike obvesti o tem, kdaj bo izvedel nov postopek. Vlagatelj predlaga Državni revizijski komisiji, da skladno s četrtim odstavkom 23. člena ZRPJN od naročnika zahteva poročilo o izvedbi novega postopka predmetnega javnega naročila, v katerem bo izkazana odprava nepravilnosti.

Naročnik je dne 10.02.2003 ob 12.15 uri izvedel javno odpiranje dveh prispelih ponudb, kar je razvidno iz enotnega obrazca za vodenje zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 10.02.2003.

Naročnik je vlagatelja z dopisom, z dne 11.02.2003, pozval, da mu posreduje dokazilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Vlagatelj mu je posredoval dokazilo o plačilu takse, iz katerega je razvidno, da je bila taksa vplačana dne 07.02.2003.

Naročnik je vlagatelja in vse ponudnike z dopisom, št. 31313/03, FSL-191, z dne 24.02.2003, obvestil, da v celoti razveljavlja postopek oddaje predmetnega javnega naročila. V dopisu naročnik navaja, da je dne 10.02.2003 izvedel javno odpiranje ponudb. Komisija je naknadno ugotovila, da je bil pravočasno vložen zahtevek za revizijo (datum dopisa: 08.02.2003, datum poštnega žiga: 09.02.2003, datum žiga glavne pisarne naročnika: 10.02.2003), da pa le-ta ni bil dostavljen komisiji. Na podlagi navedenega je naročnik ugotovil, da je kršil prvi odstavek 11. člena ZRPJN ter tako spravil preostale ponudnike v neenakopraven položaj v primerjavi z vlagateljem, ki mu ni bilo potrebno oddati ponudbe.

Vlagatelj je z obvestilom o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 27.02.2003, naročnika obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, hkrati pa navedel, da je naročnik tudi v postopku odločanja o revizijskem zahtevku storil več kršitev zakona, saj ni odločil o vsebini zahtevka in o priglašenih stroških postopka.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 44597/03, z dne 06.03.2003, Državni revizijski komisiji odstopil celotno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-51/03-22-359, z dne 12.03.2003, odločila, da mora naročnik odločiti o zahtevku za revizijo in o zahtevi za povračilo stroškov revizijskega postopka. Navedeni sklep je naročnik prejel dne 14.03.2003.

Vlagatelj je zaradi molka naročnika skladno z drugim odstavkom 16. člena ZRPJN z dopisom, z dne 07.04.2003 (to je štirindvajseti dan po prejemu navedenega sklepa Državne revizijske komisije s strani naročnika), Državni revizijski komisiji posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo. Omenjeni dopis je vlagatelj v vednost posredoval tudi naročniku.

Naročnik je dne 08.04.2003 po telefaksu in s poštno pošiljko Državni revizijsko komisiji v prilogi dopisa, št. 43217/03; FSL-329, z dne 08.04.2003, posredoval sklep, št. 55512/03; FSL-301, z dne 04.04.2003, s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil predmetni postopek oddaje javnega naročila ter vlagatelju priznal povrnitev stroškov, potrebnih za revizijo v višini 100.000,00 SIT. Naročnik je v tem dopisu navedel tudi, da je vlagatelju omenjeni sklep posredoval priporočeno s povratnico dne 07.04.2003.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 08.04.2003, Državno revizijsko komisijo obvestil o umiku zahtevka za revizijo pred Državno revizijsko komisijo.

Ker je vlagatelj pisno podal izjavo o umiku zahtevka za revizijo postopka oddaje javnega naročila, je Državna revizijska komisija na podlagi četrte alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne

Natisni stran