EN

018-060/03

Številka: 018-60/03-25-429
Datum sprejema: 25. 3. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 13. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za fizično in tehnično varovanje ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje â?? (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljnjem besedilu: naročnik),

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja, z dne 19.03.2003, zoper odločitev naročnika v "obvestilu o dopisu - zahtevku za revizijo", št. DR-jr 1-03/5, z dne 14.03.2003, se ugodi.

2. O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik, v skladu z 12., 13. in 16. členom ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je dne â?? v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, objavil javni razpis za izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja â??.

Vlagatelj je dne 10.03.2003 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Naročnik je dne 14.03.2003 (vlagatelj ga je prejel dne 17.03.2003, razvidno knjige pošte vlagatelja) sprejel "obvestilo o dopisu - zahtevku za revizijo", št. DR-jr 1-03/5, v katerem navaja, da dopis, z dne 10.03.2003, nima ustrezne pravne podlage, saj se sklicuje na ZRPJN, ki ni več veljaven, zato dopisa ne bo obravnaval kot regularni zahtevek za revizijo. Naročnik svetuje, naj vlagatelj, če bo mnenja, da so njegovi interesi oškodovani, izkoristi pravna sredstva navedena v razpisni dokumentaciji in opravi postopek skladno z zakonom.

Vlagatelj je v roku, dne 19.03.2003 na Državno revizijsko komisijo naslovil pritožbo, oddano na pošto dne 20.03.2003, v kateri navaja, da šteje naročnikovo "obvestilo o dopisu - zahtevku za revizijo" kot zavrženje zahtevka za revizijo. Vlagatelj poudarja, da je povsem jasno, da se uporablja veljavni ZRPJN ter da vztraja pri navedbah, ki jih je podal v zahtevku za revizijo. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija v skladu s 3. alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, pritožbi ugodi ter odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN.
V skladu s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelj uveljavlja stroške postopka.

Po pregledu dokumentacije o predmetnem javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija v skladu z drugim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija naročnika uvodoma opozarja, da je pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, zagotovljeno z ZRPJN.

V obravnavani zadevi je bil vložen zahtevek za revizijo, ki ga naročnik sploh ni procesno obravnaval, niti o njem ni meritorno odločil, saj "obvestila o dopisu - zahtevku za revizijo" naročnika vlagatelju, št.: DR-jr 1-03/05, z dne 14.03.2003, ni mogoče šteti za odločitev naročnika v smislu določb ZRPJN, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da je pritožba vlagatelja povsem utemeljena.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo primarno odločiti naročnik. ZRPJN v zvezi s tem naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo vložen pravočasno (prvi odstavek 12. člena ZRPJN), ali ga je vložila upravičena oseba (9. člen ZRPJN) in ali je zahtevek za revizijo pravilno sestavljen in opremljen (drugi in tretji odstavek 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da so vsi trije navedeni pogoji izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti odločitev o zahtevku za revizijo. Morebitno nadaljevanje revizijskega postopka po odločitvi naročnika je urejeno v 17. členu ZRPJN. Naročnik mora o svoji odločitvi v treh dneh obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo ter ga hkrati pozvati, naj mu najkasneje v treh dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika (prvi odstavek 17. člena). Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo Državni revizijski komisiji skupaj s svojim mnenjem (drugi odstavek 17. člena).

Državne revizijska komisija naročnika opozarja, da je ravnal nezakonito, ko po prejemu zahtevka za revizijo ni upošteval določila o suspenzivnosti postopka, ki je določeno v 11. členu ZRPJN. Prvi odstavek 11. člena ZRPJN jasno določa: "Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo." Naročnik bi torej po prejemu zahtevka za revizijo moral takoj ustaviti postopek oddaje javnega naročila in o tem obvestiti vse udeležene v roku iz 11. člena ZRPJN.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne

Natisni stran