EN

018-044/03

Številka: 018-44/03-21-348
Datum sprejema: 10. 3. 2003

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 13. člena in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99 in 110/02; v nadaljevanju: ZRPJN), po â?? v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo živil in materiala za prehrano za 4. skupino: Mesni izdelki (druga faza omejenega postopka) in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja podjetje â?? (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika â?? (v nadaljevanju: naročnik),

odločila:

1. Pritožba vlagatelja, z dne 21.02.2003, zoper odločitev naročnika, z dne 14.02.2003, s katero je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel, se kot neutemeljena zavrne.
2. Naročnik mora o pritožbi na zapisnik, z dne 22.01.2003, odločiti kot o zahtevku za revizijo, skladno z določbami ZRPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je prvo fazo omejenega postopka za oddajo javnega naročila za dobavo živil in materiala za prehrano objavil v Uradnem listu RS, št. â??, pod številko objave Ob-â??, z dne ... Z dopisom, št. 51/01, z dne 29.09.2001, je naročnik kandidatom priznal usposobljenost za dobavo živil in materiala za prehrano. Z dopisom, št. V13-51/02, z dne 26.11.2002, je naročnik pozval izbrane kandidate, naj predložijo ponudbe v drugi fazi predmetnega javnega naročila. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 51/13-ZF/02, z dne 12.12.2002, je razvidno, da je naročnik prejel 19 pravočasnih ponudb. Naročnik je izdal na podlagi 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1) poročilo o oddaji javnega naročila, št. 51/13-ZF/02, z dne 20.12.2002. Naročnik za posamezne skupine (skupina 2 - "meso in drobovina", skupina 3 - "meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki" in skupina 4 - "mesni izdelki") predmetnega javnega naročila ni prejel dveh pravilnih ponudb, zato je razpis za navedene skupine ponovil. Naročnik je z dopisom, št. V15-51/03, z dne 10.01.2003, pozval izbrane kandidate, naj predložijo ponudbe v drugi fazi predmetnega javnega naročila. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, št. 51/15-ZF/03, z dne 21.01.2003, je razvidno, da je naročnik prejel 8 pravočasnih ponudb. Naročnik je na podlagi 78. člena ZJN-1 izdal poročilo o oddaji javnega naročila, št. 51/14-ZF/03, z dne 23.01.2003. V obrazložitvi je naročnik navedel, da je bilo vseh 8 ponudb pravilnih. Naročnik je kot merilo uporabil le najnižjo ceno.

Vlagatelj je dne 22.01.2003 naročniku poslal pritožbo na zapisnik, ki jo je naročnik prejel 24.01.2003. Vlagatelj navaja, da je pri ponovnem pregledu dokumentacije ugotovil, da njegova bančna garancija za resnost ponudbe ni bila veljavna do 31.03.2003, ampak do 31.01.2003, zato meni, da je njegova dokumentacija in ponudba za skupino 4 (mesni izdelki) nepopolna. Vlagatelj ugotavlja, da naročnikova komisija za vodenje postopka oddaje javnega naročila (v nadaljevanju: komisija) te napake ni odkrila, saj je bila po pomoti priložena stara garancija. Vlagatelj meni, da je tako popolna le ena ponudba v skupini, kar se je zgodilo tudi v prvem poizkusu druge faze postopka, zato bi se moral postopek ponoviti. Vlagatelj predlaga, da naročnik še enkrat pregleda točnost podatkov in izvede ponovni preizkus izbiranja ponudb.

Vlagatelj je dne 04.02.2003 vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ki ga je naročnik prejel dne 05.02.2003. V njem vlagatelj navaja, da je v prvem poizkusu druge faze postopka naročnik prejel za skupino 4 (mesni izdelki) ponudbi dveh ponudnikov, vendar je bila pravilna le vlagateljeva ponudba in zato je naročnik postopek zbiranja ponudb ponovil. Vlagatelj dodaja, da je v ponovljenem postopku naročnik za skupino 4 prejel dve pravilni in pravočasni ponudbi in je naročnik kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje â?? (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj meni,da je naročnikova odločitev napačna, saj vlagateljeva ponudba glede garancije ni bila pravilna, saj je bila priložena stara garancija in bi zato moral naročnik postopek ponovno ponoviti, tako kot je to storil v prejšnjem nepopolnemu (zaradi ene same pravilne ponudbe) postopku.
Vlagatelj še dodaja, da je dne 22.01.2003 prejel zapisnik o javnem odpiranju ponudb, št. 51/15-ZF/03, z dne 21.01.2003, in je zoper zapisnik ugovarjal pri naročniku, in sicer zaradi neveljavnosti svoje ponudbe, kar bi moral naročnik upoštevati. Vlagatelj meni, da je zato treba njegov zahtevek za revizijo šteti kot pravočasen.

Naročnik je s sklepom, št. 149-ZF/03, z dne 14.02.2003, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Naročnik navaja, da je na podlagi 13. člena ZRPJN preveril, ali je zahtevek za revizijo pravočasen in ali ga je vložila oseba, ki je izkazala aktivno legitimacijo.
Naročnik ugotavlja, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni pravočasen, saj je zamudil zakonsko določen rok (10 dni - 1. odstavek 12. člena ZRPJN), kar po naročnikovem mnenju pomeni, da vlagatelj ni upravičen vložiti zahtevka za revizijo, ker je rok za vložitev zahtevka za revizijo prekluzivne narave, kar pomeni, da ima za posledico, da določenega dejanja vezanega na rok, ni več moč opraviti.
Naročnik navaja, da je 23.01.2003, vsem ponudnikom, ki so sodelovali v navedenem razpisu poslal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 51/14-ZF/03, z dne 23.01.2003, po pošti priporočeno z vročilnico, kar pomeni, da jim je bilo obvestilo vročeno dne 24.01.2003 (dokaz je vročilnica). Naročnik pojasnjuje, da se dan vročitve ne šteje, temveč se za začetek roka za vložitev zahtevka šteje prvi naslednji dan, torej je rok začel teči od dne 25.01.2003 do dne 03.02.2003 (a die ad diem). Naročnik povzema, da se šteje, da je zahtevek pravočasen, če je izročen naročniku, preden se rok izteče, torej če se pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj poslal zahtevek za revizijo priporočeno po pošti dne 04.02.2003, iz česar sledi, meni naročnik, da je rok za vložitev zahtevka že potekel oziroma je zamujen (dokaz za to je vlagateljeva kuverta z datumskim pečatom oddaje na pošto). Upoštevaje vse navedeno naročnik zaključuje, da zahtevek za revizijo zavrže kot prepozen.

Vlagatelj je s pritožbo, z dne 21.02.2003, obvestil Državno revizijsko komisijo, da je naročnik sprejel odločitev o dodelitvi posla kljub pritožbi, z dne 22.01.2003, ki jo je vlagatelj posredoval naročniku v zvezi z zapisnikom o javnem odpiranju ponudb. Vlagatelj navaja, da je pritožbo smatral kot dokument, ki naj bi ga naročnik pregledal in mu posredoval obrazložitev, zakaj je naročnikova komisija vlagateljevo napako v zvezi z bančno garancijo spregledala.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. NVD 173/03-282, z dne 24.02.2003, pozvala naročnika, da ji posreduje relevantno dokumentacijo v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik ji je z dopisom, št. 200-ZF/03, z dne 26.02.2003, na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevano dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da se je v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 110/02), rok za vložitev zahtevka za revizijo po odločitvi o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti, določen v prvem odstavku 12. člena ZRPJN, podaljšal iz osmih (8) dni na deset (10) dni od prejema odločitve o dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti. Iz spisne dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila zahtevek za revizijo oddal na pošto dne 04.02.2003 (kar je razvidno iz vlagateljeve kuverte z datumskim pečatom oddaje na pošto), torej 11 (enajsti) dan po prejemu obvestila o oddaji javnega naročila, št. 51/14-ZF/03, z dne 23.01.2003. Vlagatelj je obvestilo o oddaji javnega naročila prejel 24.01.2003 (kar je razvidno iz potrjene povratnice), iz česar sledi, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen prepozno ter ga kot takšnega po vsebini ni več mogoče obravnavati. V zakonu določen rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik, v kolikor zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. Iz navedenega izhaja, da je naročnik, skladno z drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN). Ponudniki oz. osebe, ki imajo ali so imele interes za pridobitev naročila in jim je bila ali bi jim lahko bila v postopku oddaje javnega naročila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, lahko v skladu z 12. členom ZRPJN vložijo zahtevek za revizijo postopka oddaje konkretnega javnega naročila, vložiti pa ga morajo pri naročniku, ki mora v skladu s 16. členom ZRPJN (če so izpolnjene vse procesne predpostavke) meritorno odločiti o zahtevku za revizijo. Za naročnikovo postopanje mora biti izpolnjena predpostavka, da je zahtevek za pravno varstvo (zahtevek za revizijo) vezan na postopek oddaje javnega naročila. V konkretnem primeru je Državna revizijska komisija ugotavljala, ali ni bilo morda vlagatelju v postopku oddaje javnega naročila onemogočeno učinkovito pravno varstvo, kot ga določa ZRPJN, ter ali bi bilo pritožbo na zapisnik, z dne 22.01.2003, potrebno obravnavati kot zahtevek za pravno varstvo.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj dne 22.01.2003 naročniku posredoval dopis, ki ga je naslovil kot "pritožba na zapisnik". Glede na dejstvo, da je bila "pritožba na zapisnik", z dne 22.01.2003, vložena v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN, gre po mnenju Državne revizijske komisije predmetno pravno sredstvo (pritožbo na zapisnik) obravnavati kot zahtevek za revizijo, o katerem mora odločati v skladu z določbami ZRPJN naročnik, ob izpolnjevanju vseh procesnih predpostavk. Naročnik je celo dolžan, da dopis, v katerem vlagatelj ugovarja zoper posamične domnevne kršitve v postopku oddaje javnega naročila, kljub morebitnemu napačnemu poimenovanju in ne glede na njegovo formalno pravilnost, pravočasnost, obstoj aktivne legitimacije ali vsebinsko utemeljenost obravnava kot zahtevek za revizijo z vsemi procesnimi učinki, kot jih predvideva ZRPJN (npr. zadržanje nadaljnjih aktivnosti naročnika iz 11. člena ZRPJN). Ugotoviti je treba, da vlagatelj v pritožbi na zapisnik, z dne 22.01.2003, izpodbija ugotovitve naročnikove komisije iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 21.01.2003, zato gre, ne glede na vlagateljevo napačno poimenovanje dokumenta kot pritožba na zapisnik, le - to obravnavati kot zahtevek za revizijo.

V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN, ki določa obvezne formalne sestavine zahtevka, mora zahtevek za revizijo vsebovati naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, naziv naročnika, javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, ter potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh omenjenih podatkov, mora naročnik vlagatelja pozvati, da ga v treh dneh od prejema poziva ustrezno dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom (četrti odstavek 12. člena ZRPJN). Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo (drugi odstavek 13. člena ZRPJN).

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije, bi moral naročnik dopis vlagatelja "pritožba na zapisnik", z dne 22.01.2003, ne glede na njegovo morebitno nepopolnost obravnavati kot zahtevek za revizijo. Ker naročnik ni postopal po zgoraj opisanih postopkovnih pravilih, temveč je nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila, s čimer vlagatelju ni bilo omogočeno učinkovito pravno varstvo, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Glede na navedeno, vlagateljevih navedb iz pritožbe na zapisnik, z dne 22.01.2003, v tej fazi še ni mogoče meritorno obravnavati. Vsebinsko odločanje preide na Državno revizijsko komisijo šele takrat, ko naročnik opravi določena procesna dejanja, ki so od njega zahtevana v 12., 13., 16., in 17. členu ZRPJN. Naročnik mora torej o zahtevku za revizijo odločiti skladno z ZRPJN. Ob tem Državna revizijska komisija opozarja še na posledice vloženega zahtevka za revizijo, ki jih določa 11. člen ZRPJN. Vložen zahtevek za revizijo namreč zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

Natisni stran