EN

018-279/04 Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-279/04-25-2233
Datum: 30. 11. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, v nadaljevanju: ZRPJN), v senatu članov mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, Francija Kodele kot poročevalca in dr. Aleksija Mužine kot člana senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup pacemakerjev in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SALUS d.d. Ljubljana, Mašera SpasiÄ"eva ul. 10, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 30.11.2004

odločila:

1. Zahtevek vlagatelja, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana za sklope 2, 3 in 5, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahtevku vlagatelja, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana za sklop 6, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 21.09.2004, za sklop 6, v delu, ki se nanaša na družbo Cardio Medical d.o.o., Ljubljana.

3. Zahtevek vlagatelja, da se javni razpis v celoti razveljavi, se zavrne kot neutemeljen.

4. Zahtevi vlagatelja za povračilo stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 474.692,00 SIT, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po tem roku pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odločitve Državne revizijske komisije do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je začel postopek na podlagi sklepa, št. 01-316/1-04, z dne 04.05.2004, ki ga je sprejel Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana in sklepa, št. 9-MZ/04, z dne 12.05.2004, ki ga je sprejela Splošna bolnišnica Maribor, v katerima se za izvedbo javnega naročila za nabavo pacemakerjev pooblašča naročnika. Naročnik je predhodni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 38/2004, z dne 16.04.2004, pod št. objave Ob-10131/04, javni razpis za nakup pacemakerjev po omejenem postopku pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54-55/2004, z dne 21.05.2004, pod številko objave Ob-13957/04.

Iz zapisnika o odpiranju prijav, z dne 07.06.2003 (pravilno: 07.06.2004), je razvidno, da je naročnik prejel 6 pravočasnih prijav. Naročnik je z obvestili o priznani sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004, posamezne ponudnike individualizirano (vsakega prijavitelja zgolj za sklop, na katerega se je prijavil) obvestil, da jim je priznal sposobnost in status kandidata za posamezne sklope. Naročnik je vlagatelja obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope 1, 4 in 6. Naročnik je ponudnika PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana, obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope 1, 4 in 6. Naročnik je ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana, obvestil, da mu je priznal sposobnost in status kandidata za sklope: 1, 2, 3, 4 in 6. Naročnik je v dopisu še navedel, da ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana ni priznal sposobnosti za sklop št. 5, saj artikel A nima postopnega padca frekvence po preklopu načina zaradi tahikardije - točka I alinea 14.

Naročnik je z dopisom: "Sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", št. 5020-8/2004-110, z dne 28.06.2004, ponudnika CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana obvestil, da je prišlo do spremembe oziroma razširitve priznanja sposobnosti ter da se ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana prizna sposobnost in s tem status kandidata za sklope: 1, 2, 3, 4, 5 in 6.

Ponudnik PRO-GEM d.o.o., Ljubljana je z dopisom, z dne 28.06.2004, skladno z določilom 6. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), na naročnika naslovil vlogo za dodatno obrazložitev obvestila o priznani sposobnosti in od njega zahteval dodatne informacije o postopku priznanja sposobnosti ter ga zaprosil, naj mu sporoči, kateremu prijavitelju in za katere tipe pacemakerjev je še priznal sposobnost.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.06.2004, naročnika zaprosil za podatke o ostalih prijaviteljih po posameznih sklopih.

Naročnik je z dopisom, št. 5020-8/2004-110, z dne 01.07.2004, vlagatelju in ponudniku PRO-GEM d.o.o., Ljubljana ter z dopisom, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004, ponudniku CARDIO MEDICAL d.o.o., Ljubljana posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata:


Podjetje sklop
1 sklop
2 sklop
3 sklop
4 sklop
5 sklop
6
Salus d.d. x x x
Sanolabor d.d. x x
Cardio Medical d.o.o. x x x x x x
Pro-Gem d.o.o. x x x
Emporio Medical d.o.o. x
Impakta d.d. x x x x
X - priznana sposobnost za sklop

Naročnik je z dopisom: "Obrazloženo obvestilo, sprememba obvestila o priznanju sposobnosti", št. 5020-8/2004-110, z dne 14.07.2004, ponudnika PRO-GEM d.o.o., Ljubljana, na podlagi njegove zahteve za ponovno proučitev in naknadno priznanje sposobnosti, z dne 08.07.2004, obvestil, da je ponovno pregledal njegovo prijavo ter spremenil oz. razširil priznanje sposobnosti za sklop 3. Naročnik je ponudniku PRO-GEM d.o.o., Ljubljana posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata:


Podjetje sklop
1 sklop
2 sklop
3 sklop
4 sklop
5 sklop
6
Salus d.d. x x x
Sanolabor d.d. x x x x
Cardio Medical d.o.o. x x x x x x
Pro-Gem d.o.o. x x x x
Emporio Medical d.o.o. x x x
Impakta d.d. x x x x
X - priznana sposobnost za sklop

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 26.07.2004, v katerem navaja kršitve v postopku oddaje javnega naročila. Naročnik je s sklepom, št. 5020-8/2004-110, z dne 04.08.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen ter zavrnil njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov. Vlagatelj je z dopisom, z dne 11.08.2004, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-189/04-25-1528, z dne 03.09.2004, zahtevkoma za revizijo vlagatelja in ponudnika PRO-GEM d.o.o., Ljubljana ugodila na način, da se razveljavijo naročnikova obvestila o priznani sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 22.06.2004 ter spremembe obvestil o priznanju sposobnosti, št. 5020-8/2004-110, z dne 28.06.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 01.07.2004, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.07.2004 in št. 5020-8/2004-110, z dne 14.07.2004. Naročnik mora izdati odločitev o priznanju sposobnosti v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1. Po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti lahko kandidati uveljavljajo pravice v skladu z ZJN-1 in ZRPJN.

Naročnik je z obvestilom, št. 5020-8/2004-110, z dne 21.09.2004, vsem ponudnikom (vlagatelj je obvestilo prejel dne 23.09.2004) posredoval tabelo, iz katere je razvidno, komu je priznal sposobnost in status kandidata:


Podjetje sklop
1 sklop
2 sklop
3 sklop
4 sklop
5 sklop
6
Salus d.d. x x x
Sanolabor d.d. x x x x
Cardio Medical d.o.o. x x x x x x
Pro-Gem d.o.o. x x x
Emporio Medical d.o.o. x x x
Impakta d.d. x x x x x
X - priznana sposobnost za sklop

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 01.10.2004, v katerem navaja, da naročnik, kljub napotku Državne revizijske komisije, še vedno ni izdal obvestila o priznanju sposobnosti v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1. Naročnikovo obvestilo pa nima navedbe ugotovitev in razlogov zanjo, temveč je le navedeno, za katere sklope je ponudnikom priznana sposobnost, njegova priloga pa je tudi nepodpisana.

Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisnih pogojih točno navedel tehnične zahteve, ki pa se jih pri priznanju sposobnosti ni držal ter je priznal sposobnost ponudnikom, ki niso izpolnjevali zahtev, vlagatelj pa se ni prijavil na vse sklope, ker je točno upošteval zahtevane tehnične karakteristike. Vlagatelj tako poudarja, da je naročnik kršil pravila postopka, nepravilno uporabil materialno pravo ter kršil vsa temeljna načela ZJN-1. Naročnik je ravnal diskriminatorno, ko je kot pravilne upošteval ponudbe, ki niso ustrezale tehničnim specifikacijam, hkrati pa je v odgovorih na vprašanja navedel, da se je zahtev potrebno točno držati. Vlagatelj navaja, da se sam ni prijavil na sklope 2, 3 in 5, saj je bilo iz razpisne dokumentacije ter vprašanj in odgovorov razvidno, da je pri oddaji prijave potrebno natančno upoštevati tehnične specifikacije, katerih pa naročnik v postopku ocenjevanja prijav ni v celoti spoštoval in je prijaviteljem priznal sposobnost ne glede na to, da niso v celoti izpolnjevali tehničnih zahtev. Čeprav so odstopanja pri vlagatelju manjša kot so pri pacemakerjih, ki jih nudi podjetje Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, se vlagatelj zaradi razpisnih pogojev, iz katerih ni izhajalo, da so lahko določena odstopanja, ni prijavil tudi na sklope 2, 3 in 5.

Pri sklopu 3 se tehnična zahteva pacemakerja vlagatelja, ki bi ga ponudil od proizvajalca Medtronic, razlikuje le minimalno, saj je zahtevana občutljivost od 0.1 mV navzgor, pri spodbujevalniku (Medtronic), ki bi ga nudil vlagatelj, pa je nad 0.18 mV. Ta karakteristika pomeni, kako se zaznajo signali iz predvora srca in je klinično zanemarljiva. Vlagatelj predlaga, da se navedeno dokaže z izvedencem kardiologom ali kardiokirurgom, ki se ukvarja z elektrostimulacijo srca.

Prav tako bi se vlagatelj lahko prijavil na sklop 5. Pri sklopu 5a spodbujevalec proizvajalca Medtronic namreč nima možnosti programiranja VDDR, to funkcijo pa opravlja DDDR, ki ga ima spodbujevalec pri programirani spodnji frekvenci stimulacije na minimalno možno 30/min ter pri programirani energiji stimulacije atrija na minimalno možno (0.5V, 0.03ms), da bi se preprečila še tako malo verjetna stimulacija atrija. Tudi ta razlika ni klinično bistvena in ne pomeni bistvenega odstopanja od zahtevanih karakteristik.

Prav tako pri sklopu 5b spodbujevalec Medtronic nima VDDR, ima pa DDDR, ki to nadomešča z na isti način sprogramiranimi parametri kot pri sklopu 5a. Da so to klinično nepomembne razlike, lahko potrdi kardiolog ali kardiokirurg, ki se ukvarja z elektrostimulacijo srca.

Iz dokumentacije, ki jo je naročnik priložil sklepu o priznanju sposobnosti, z dne 04.08.2004 in druge dokumentacije, ki jo je vlagatelj uspel pridobiti sam, izhaja, da ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, ki ponuja pacemakerje Integrity Afx 5346 proizvajalca St. Jude Medical, ne izpolnjuje pogojev za skupino 5a, ker ne izpolnjuje postopnega padanja frekvence, kar je razvidno iz Priročnika za pacemaker Integrity Afx. Vlagatelj kot dokaz predlaga diagram St. Jude Medical. Vlagatelj je pridobil strokovno mnenje slovenskega vrhunskega kardiologa in elektrofiziologa prof.dr. Petra Rakovca, dr.med., predstojnika Kliničnega oddelka za kardiologijo in predsednika Komisije za elektrostimulacijo srca, ki ima dolgoletne izkušnje pri delu z elektrostimulatorji srca različnih proizvajalcev. Prof.dr. Peter Rakovec je podal mnenje, da srčni spodbujevalnik St. Jude Medical, model Integrity Afx 5346 (ponuja ga Cardio Medical d.o.o., Ljubljana), nima postopnega padca frekvence. Vlagatelj vztraja, da ponujeni elektrostimulator srca proizvajalca St. Jude Medical, model Integrity Afx DR 5346, ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, kot je določena v sklopu 5a, glede postopnega padca frekvence po preklopu načina zaradi tahikardije. Že iz diagrama iz prospekta za pacemaker St. Jude Medical, model Integrity Afx DR 5346 izhaja, da je padec frekvence po preklopu načina stimulacije (mode switch) zaradi tahikardije nenaden in ne postopen, kot je to zahtevano v tehnični specifikaciji. Vlagatelj dodatno prilaga še strokovni članek dr. Paula Levina, svetovno priznanega strokovnjaka za elektrostimulacijo, danes enega vodilnih delavcev v družbi St. Jude Medical, z naslovom "A New Automode Switch Algorithm for Supraventricular Tachycardias" (objavljen v medicinskem časopisu PACE Vol. 17 November 1994, Part II page 1895), ki tudi potrjuje, da je padec frekvence nenaden in ne postopen. Čeprav se v članku prikazuje preklop načina (mode switch) pacemakerja St. Jude Medical, model Trilogy DR+, ima ta zelo podoben mode switch algoritem kot Integrity Afx DR 5346. Edini nov parameter pri pacemakerju Integrity Afx DR 5346 je programabilna Auto Mode Switch Base Rate frekvenca, ki pa ne vpliva na sporno funkcijo postopnega padca frekvence po preklopu načina zaradi tahikardije, ki je zahtevana v skupini 5a. Navedeni priložen strokovni članek dr. Paula Levina prikazuje diagrame (priloga 2 in 3), ki detajlno prikazujejo padec ventrikulske frekvence pri detekciji atrijske tahikardije in posledično preklop načina stimulacije (označeno z rdečo puščico), torej tisto karakteristiko, ki se zahteva v razpisni dokumentaciji za sklop 5a. Iz obeh diagramov je razvidno, da je padec nenaden in ne postopen. Isti diagrami prikazujejo tudi padec ventrikulske frekvence po prenehanju dela v preklopljenem načinu stimulacije (označeno z modro puščico) s predpostavko, da sinusni ritem postopno pada. V kolikor sinusni ritem ne bi padal, ne bi padala niti ventrikulska frekvenca, ker ventrikulska stimulacijski spremlja atrijski ritem. V vsakem primeru ta del diagrama nima zveze s tehničnimi zahtevami. Iz navedenega je razvidno, da je v tehnični dokumentaciji zahtevan "postopen padec frekvence po preklopu načina zaradi tahikardije", kar se nanaša na padec ventrikulske frekvence pri detekciji atrijske tahikardije in po preklopu načina stimulacije (mode switch), ki nastopi kot posledica. Pri obeh načinih stimulacije (frekvencijski neadaptabilni (non rate responsive) in frekvencijski adaptabilni (rate responsive)) je ta padec nenaden in ne postopen, kar je razvidno iz rdeče puščice v diagramih v prilogi 2 in 3, ki prikazuje vertikalno linijo, ki predstavlja nenaden padec ventrikulske frekvence. Prav tako nenaden padec ventrikulske frekvence po preklopu načina stimulacije zaradi atrijske tahikardije je razviden tudi v diagramu 9-4 v Priročniku Integity Afx, s čimer je na dveh mestih potrjeno, da ta algoritem ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije. V svojih pojasnilih so strokovnjaki St. Jude Medical pomešali dve različni stvari: čas izboljšanja stanja (recovery time), ki predstavlja parameter frekvencijskega adaptilnega senzorja (stran 8-5 Priročnika Integrity Afx DR) in algoritem preklopa načina stimulacije (mode switch algorithm). Ta dva parametra nista v nikakršni direktni povezavi. Glede na navedeno, ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti. Vlagatelj kot dokaz prilaga strokovni članek "A New Automode Switch Algorithm for Supraventricular Tachhycardias", dr. Paul Levine ter predlaga izvedenca kardiologa ali kardiokirurga, ki se ukvarja z elektrostimulacijo srca in ki naj pridobi še drugo dokumentacijo za pacemaker Integrity Afx 5346, proizvajalca St. Jude Medical.

Glede priznanja sposobnosti v skupini 6 - Elektrode, je ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, ponudil tip elektrode - atrijska elektroda J - proizvajalca St. Jude Medical, model Isoflex S 1642 T, ki pa ne izpolnjuje predpisane zahteve iz razpisne dokumentacije, da površina elektrode ne sme biti večja od 3 mm². Izrecni odgovori na vprašanja 13, 22, 27, 31 in 34 so bili jasni in niso dovoljevali nudenja elektrode večje od 3 mm². Vlagatelj meni, da je očitno, da je naročnik svojo odločitev o priznanju sposobnosti sprejel le na podlagi izjave enega od zaposlenih proizvajalca St. Jude Medical. Navedeno izjavo je vlagatelj prejel skupaj s sklepom naročnika, z dne 04.08.2004. Izjava je po mnenju vlagatelja neeksaktna, saj sploh ne navaja, na kateri model elektrode se nanaša. V izjavi tudi ni konkretno navedeno, katera od elektrod St. Jude Medical ima površino, ki ni večja od 3 mm². Iz prospekta proizvajalca St. Jude Medical jasno izhaja, da ima elektroda Isoflex S 1642 T površino 3.5 mm², zato ne izpolnjuje razpisnih pogojev. Vlagatelj opozarja, da so izjave nenatančne, saj ni navedeno, za kateri tip elektrode je dana, oseba, ki jo je podala, pa lahko sploh ni pooblaščena v družbi St. Jude Medical za dajanje takih izjav. Proizvajalec pa nedvomno jamči za podatke, ki jih objavi v svojem prospektu. Ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana je v skupini 6, pri vrsti Ventrikulske bipolarne stroidne elektrode, res ponudil elektrodo, ki ima površino, ki ni večja od 3 mm². V tem sklopu je ponujen drugi tip elektrode istega proizvajalca St. Jude Medical, model Membrane EX, ki izpolnjuje zahteve, zato se po mnenju vlagatelja izjava verjetno nanaša na to elektrodo. Očitno je, da se St. Jude Medical, s takšno generalno izjavo, brez navedbe tipa elektrode, poskuša izogniti konkretnemu in direktnemu odgovoru glede ponujene atrijske elektrode J, model Isoflex S 1642 T, ki ne izpolnjuje zahteve, saj ima površino večjo od 3 mm² in s tem zavaja naročnika. Zaradi navedenega naročnik svojih odločitev ne more opreti na predložene izjave. Ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana je bil po mnenju vlagatelja nedvomno seznanjen z zahtevo glede največje dopustne površine, saj je bilo to vprašanje postavljeno naročniku večkrat pred oddajo ponudb, na katerega so vsi zainteresirani dobili več enakih odgovor. Odgovori naročnika so bili jasni in niso dovoljevali, da bi bila površina elektrode večja od 3 mm². Zato je vlagatelj tudi prosil za strokovno mnenje prof.dr. Petra Rakovca, ki je podal mnenje, da ima atrijska elektroda IsoFlex S 1642T po specifikacijah firme St. Jude Medical površino konice elektrode 3.5 mm², torej je površina večja od v razpisu zahtevane površine 3 mm². Nadalje je v mnenju tudi razlaga, zakaj je pomembna čim manjša površina vrha, oziroma konice elektrode. Navedeno vlagatelj dokazuje s prospektom St. Jude Medical ter strokovnim mnenjem kardiologa in elektrofiziologa prof.dr. Petra Rakovca, z dne 28.09.2004.

Navkljub zgoraj navedenemu je ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, podpisal Izjavo 2 o sprejemu vseh razpisnih pogojev, Izjavo 3 o točnosti podatkov in Izjavo 5 o izpolnjevanju tehničnih zahtev. Z Izjavo 2 ponudnik sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije, v Izjavi 3 pa ponudnik izjavlja, da so vsi podatki, navedeni v njegovi prijavi, resnični. Ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana je kljub temu, da je sprejel vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, dal ponudbo tudi za sklope 5 in 6, čeprav je vedel, da za njih ne izpolnjuje pogojev. Podpisal pa je tudi Izjavo 5 in navedel, da blago iz posameznih sklopov ustreza vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v opisu predmeta naročila. Vlagatelj opozarja na določilo 23. člena razpisne dokumentacije, ki določa, da bo naročnik izločil vse prijave, ki bodo nepravilne ter na določilo 26. člena razpisne dokumentacije, po katerem naročnik ne bo priznal status kandidata tistim udeležencem, ki so dali neresnične podatke. Glede na zgoraj navedeno, glede na predložene dokaze in glede na mnenje prof.dr. Petra Rakovca je očitno, da je ponudnik Cardio Medical d.o.o., Ljubljana dal neresnične podatke, zato mu naročnik glede na določilo 26. člena razpisne dokumentacije ne bi smel priznati status kandidata.

Družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana tako po mnenju vlagatelja ne sme biti priznan status kandidata za noben sklop, saj je dal neresnične podatke. Izjavi 3 in 5 sta namreč skupni za vse sklope, zato se neresničnost podatkov nanaša na vse sklope. Glede na odgovor naročnika, z dne 19.07.2004, na vprašanje vlagatelja, z dne 15.07.2004, pa ima naročnik možnost v vsakem trenutku celotnega razpisanega postopka preverjati vse dokumente posameznega udeleženca (1. faza) oz. ponudnika (2. faza) in je to tudi njegova dolžnost, v kolikor izve, da je posamezni udeleženec dal neresnične podatke. Take udeležence, ki so dali neresnične podatke, pa mora izločiti iz postopka. V kolikor pa bi naročnik menil, da je takšno odstopanje dopustno, mora razveljaviti celoten razpis, spremeniti razpisno dokumentacijo, tako da bodo imeli tudi drugi, ki se zaradi tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije niso prijavili, možnost vložiti prijavo. Le s tem bo po mnenju vlagatelja omogočena enakopravnost vsem potencialnim ponudnikom. Vlagatelju ni znano, kaj so ponudili ostali prijavitelji, očitno pa se naročnik ni držal svojih zahtev, zaradi tega je spravil druge prijavitelje v neenakopraven položaj in bi bilo potrebno celoten razpis razveljaviti. Vlagatelj tako ni ponudil modelov pacemakerjev vodilnega svetovnega proizvajalca Medtronic prav iz razloga, ker v manjšem, klinično nebistvenem delu, ne izpolnjuje v popolnosti zahtev razpisne dokumentacije.

Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil načelo enakopravnosti, bistveno je tudi kršil postopek, saj je kot pravilne upošteval ponudbe, ki niso bile pravilne, ker niso izpolnjevale vseh zahtev iz razpisne dokumentacije ter je priznal status kandidata prijavitelju, ki je dal neresnične podatke. Ker se vlagatelj (pravilno: naročnik) tehničnih specifikacij ni držal striktno, bi se lahko prijavilo več ponudnikov in bila bi večja konkurenčnost, tako pa je posamezne prijavitelje spravil v neenakopraven položaj, ker se sploh niso prijavili. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana v vseh sklopih oziroma da se v celoti razveljavi javni razpis, naročniku pa se naloži, da povrne vlagatelju stroške v roku 8 dni od izdaje odločbe, v primeru zamude pa z zakonitimi zamudnimi obrestmi od zapadlosti do plačila, in sicer za sestavo zahtevka za revizijo - 3.000 točk, plačilo takse 200.000 SIT, poštnina - 3.800 SIT, fotokopije - 3.000 SIT, povečano za 20% DDV.

Naročnik je sprejel sklep, št. 5020-8/2004-110, z dne 27.10.2004, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako pa je zavrnil zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da se ne strinja s trditvijo, da njegovo obvestilo o priznani sposobnosti, z dne 21.9.2004, ne sledi napotkom iz odločitve Državne revizijske komisije, z dne 3.9.2004 in tako ni v skladu z določbo prvega odstavka 78. člena ZJN-1. Iz navedene odločitve po mnenju naročnika namreč izhaja le, da mora biti obvestilo o priznani sposobnosti pripravljeno tako, da seznani vse sodelujoče v postopku. Zaključiti je mogoče, da iz določbe 78. člena ZJN-1 nedvoumno izhaja, da mora naročnik o svoji odločitvi o priznani sposobnosti v okviru prve faze omejenega postopka obvestiti prijavitelje oziroma udeležence, pri tem pa ni določena vsebina obvestila. Drugače povedano, iz obvestila mora izhajati, komu je bila za kaj priznana sposobnost, ne pa tudi obseg obrazložitve. Navedeno gre utemeljiti tudi z določbo drugega odstavka istega člena, ki daje pravico ponudniku oziroma prijavitelju, da lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti.

Naročnik se tudi ne strinja z očitkom vlagatelja, da je priznal sposobnost udeležencu Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, češ, da je njegova prijava v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na tehnične specifikacije ter da je s tem naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov.

Naročnik ugotavlja, da je pri pregledu vseh prijav striktno upošteval zahteve, ki jih je podal v razpisni dokumentaciji, nikakor pa ne more soditi o predmetih, ki bi jih vlagatelj ponudil v svoji prijavi za sklope 2, 3 in 5, pa za te sklope sploh ni podal prijave. Naročnik tudi ne sprejema očitka, da je neupravičeno priznal sposobnost podjetju Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, za skupino 5a, ki ponuja pacemakerje Integrity Afx 5364, proizvajalca St. Jude Medical, češ, da ta ne izpolnjuje zahteve po postopnem padanju frekvence. Iz tehničnih specifikacij naročnika pod točko 5. Srčni spodbujevalniki tipa DDDR, A1) Možnost programiranja, nedvoumno izhaja, da mora biti za navedene pacemakerje izkazano, da je zagotovljeno postopno padanje frekvence. Pri pacemakerju Integrity Afx 5364 je, sicer tehnološko drugače, tudi zagotovljeno postopno padanje frekvence, s predhodno ročno nastavitvijo. Poudariti je potrebno, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, v okviru tehničnih specifikacijah, izrecno navedel, da mora biti zagotovljeno postopno padanje frekvence, torej funkcionalnost, ni pa izrecno določil načina. Glede na tip spodbujevalnika tip DDDR, je funkcija postopnega padca frekvence avtomatsko prisotna pri vseh spodbujevalnikih tega tipa.

Naročnik prav tako meni, da je pravilno priznal sposobnost podjetju Cardio Medical d.o.o., Ljubljana v okviru skupine 6 - Elektrode, za model Isoflex S 1642 T. Nesporno je, da je v tehničnih specifikacijah zapisano, da površina elektrode ne sme biti večja od 3 mm², kar je razvidno tudi iz podanih odgovorov, ki jih navaja vlagatelj. Vlagatelj navaja, da je površina elektrode Isoflex S 1642 T 3.5 mm². Naročnik se ne more strinjati z navedbami vlagatelja v tej zvezi, saj je vlagatelju zagotovo poznana dvojna funkcija, ki se zagotavlja preko površine elektrode. Na eni strani gre za funkcijo senzibilnosti, pri kateri se teži k čim večji površini elektrode, na drugi strani pa za funkcijo stimulativnosti, ki se doseže v tem večji meri, če je površina elektrode čim manjša. Ker strokovna zahteva glede površine vrha elektrodnega katetra ni bila natančneje opredeljena: ali je mišljena stimulativnost ali senzibilnost ("sensing"), je naročnik pri tej zahtevi obravnaval kot ustrezne vse tiste elektrode, ki so za namen spodbujanja ustrezale zahtevani površini. Pri obravnavani, navedeni elektrodi prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, gre ugotoviti, da se razlikuje tehnološko od klasičnih elektrod, kjer se za doseganje optimalnega učinka teži k čim manjši površini elektrode. Ker so na sami površini fraktali preko konic, katerih se točkovno zagotavlja funkcija stimulacije in v tem okviru dosega optimalne učinke te funkcije, je na ta račun za zagotavljanje funkcije senzibilnosti dopustna tudi večja površina elektrode. Zagotavljanje obeh funkcij torej pri tej tehnologiji ni neposredno vezano na zahtevano velikost elektrode in je zahteva glede omejitve brezpredmetna, kar bi moralo biti poznano tudi vlagatelju.

Naročnik navedbe vlagatelja v celoti zavrača, kar pomeni, da je ugotavljanje sposobnosti za udeleženca Cardio Medical d.o.o., Ljubljana izvajal striktno upoštevaje zahteve iz razpisne dokumentacije in na podlagi dokumentacije, ki jo je v okviru svoje prijave predložil navedeni udeleženec in je zato ugotoviti, da je njegova prijava pravilna. Iz navedenega razloga naročnik meni, da ni utemeljena trditev vlagatelja, da prijava udeleženca Cardio Medical, d.o.o., Ljubljana, skladno zahtevam iz razpisne dokumentacije, ne izpolnjuje zahtev za priznanje sposobnosti, saj iz priložene dokumentacije izhaja, da so zahtevane tehnične zahteve izpolnjene.

Naročnik je vlagatelja na podlagi 17. člena ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema tega dopisa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.10.2004, skladno z določilom prvega odstavka 17. člena ZRPJN, naročnika obvestil, da vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo in bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov, in sicer za sestavo vloge - 50 točk, PTT 3.600,00 SIT, povečano za 20% DDV.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN, z dopisom, št. 5020-8/2004-110, z dne 02.11.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z relevantno dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku revizije najprej preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot zainteresiran prijavitelj, ki je dvignil razpisno dokumentacijo in/oziroma oddal prijavo, v skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila 2. in 3. odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2.) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3.) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Glede navedbe vlagatelja, da naročnik, kljub napotku Državne revizijske komisije, še vedno ni izdal obvestila o priznanju sposobnosti v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1, naročnikovo obvestilo pa nima navedbe ugotovitev in razlogov zanjo, temveč je navedeno le, za katere sklope je ponudnikom priznana sposobnost, je potrebno ugotoviti, da je le-ta neutemeljena. Prvi odstavek 78. člena ZJN-1 namreč določa: "Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike.". Iz te določbe izhaja, da mora naročnik obrazložiti svojo odločitev o priznanju sposobnosti, vsebine in oblike navedene odločitve pa zakon ne predpisuje, določitev le-te je torej prepuščena presoji naročnika. Nezadovoljni prijavitelj pa lahko v skladu z določilom drugega odstavka 78. člena ZJN-1 pri naročniku vloži zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti. Dodatna obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti pa mora vsebovati: razloge za zavrnitev njegove prijave ter prednosti sprejete prijave v razmerju do prijave vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Namen navedenega instituta je v tem, da se prijavitelj lahko v dodatni obrazložitvi odločitve o priznanju sposobnosti seznani z okoliščinami, zaradi katerih njegova ponudba ni bila izbrana in s prednostmi izbrane prijave ter se na podlagi pridobljenih informacij lahko odloči za vložitev zahteve za pravno varstvo v postopku oddaje javnega naročila. Tako sme prijavitelj, po prejemu obvestila o priznanju sposobnosti, za zavarovanje svojih interesov v zakonsko določenem roku vložiti zahtevek za revizijo, lahko pa najprej zahteva dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti in se šele po prejemu le-te odloči, ali bo (oz. ne bo) vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo predlagal, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana v vseh sklopih oziroma da se javni razpis v celoti razveljavi, naročniku pa se naloži, da povrne vlagatelju zahtevane stroške. Ker se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju ZPP), je v predmetnem postopku potrebno upoštevati določbo tretjega odstavka 182. člena ZPP. Določba tega odstavka glasi: "Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi, lahko uveljavlja tožeča stranka z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen.". V tem primeru je govor o eventualni kumulaciji. Če se ugotovi, da je podan glavni zahtevek, se izda sklep le o glavnem zahtevku, ničesar pa se ne izreče o eventualnem zahtevku. Če se torej ugodi glavnemu zahtevku, ni treba ničesar izreči o eventualnem, saj je bil ta postavljen le eventualno, to je za primer, da bi ne bil utemeljen predhodni glavni zahtevek.

Državna revizijska komisija je tako najprej odločala o primarnem zahtevku vlagatelja, torej o predlogu, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana v vseh sklopih. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je primaren vlagateljev zahtevek, s katerim zahteva nepriznanje statusa kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, za sklope št. 2, 3 in 5, neutemeljen. Glede sklopa št. 2 Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj navedel le, da naročnik v postopku ocenjevanja prijav ni v celoti spoštoval tehničnih specifikacij in je prijaviteljem priznal sposobnost ne glede na to, da niso v celoti izpolnjevali tehničnih zahtev, teh očitkov naročniku pa vlagatelj sploh ne pojasnjuje. Podobno vlagatelj v zvezi s sklopom št. 3 navaja zgolj, da se tehnična zahteva pacemakerja, ki bi ga sam ponudil, od tehničnih specifikacij razlikuje le minimalno, ne navaja pa razlogov za nepriznanje statusa kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana. Državna revizijska komisija v skladu s svojimi pristojnostmi (23. člen ZRPJN), na predlog prijavitelja, ki v postopku revizije zahteva presojo zakonitosti postopka oddaje javnega naročila, odloča o utemeljenosti navedb, vsebovanih v zahtevku za revizijo. Glede na načelo dispozitivnosti (19. člen ZRPJN ter 4. in 5. točka tretjega odstavka 12. člena ZRPJN) odloča Državna revizijska komisija o kršitvah, ki jih vlagatelj zatrjuje v svojem zahtevku, kar drugače zapisano pomeni, da je vezana na vsebino zahtevka za revizijo. Ker vlagatelj ni izkazal, v čem naj bi bila kršitev naročnika, da je priznal status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, ni mogoče, na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu, ki izhajajo iz smiselne uporabe določil ZPP (7., 212. člen in nasl.), ki so na strani vlagatelja, v delu, ki se nanaša na sklopa št. 2 in 3, ugotoviti nezakonitost postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

V zvezi s primarnim zahtevkom vlagatelja, ki se nanaša na sklop št. 5, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor glede izpolnjevanja zahteve iz tehničnih specifikacij pri sklopu 5. Srčni spodbujevalniki tipa DDDR: "postopni padec frekvence zaradi tahikardije" prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana. Iz mnenja prim.as.mag. Damijana Vokca, dr.med, z dne 22.06.2004, ki ga je prijavitelj Cardio Medical d.o.o., Ljubljana priložil dopisu, št. 420/2004/MM, z dne 04.08.2004, je razvidno, da elektrostimulator Integrity AFx DR in Integrity u DR omogoča funkcijo postopnega neskokovitega nižanja frekvence s funkcijami: rate recovery, rate hysteresis in recovery time. Iz strokovnega mnenja prof.dr. Petra Rakovca, dr. med., z dne 28.09.2004, ki ga vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo, izhaja, da ima srčni spodbujevalnik proizvajalca St. Jude Medical, model Integrity Afx 5364 vgrajeno funkcijo "Auto Mode Switch". Prof.dr. Peter Rakovec tudi navaja: "Glede na priročnik podjetja St. Jude Medical (Reference manual) in razlago tega algoritma v strokovni literaturi, ob nastanku tahikardije spodbujevalnik preneha slediti atrijsko frekvenco, potem ko zazna, da gre za obstojno tahikardijo in ne samo za intermitentne hitrejše cikluse. Tedaj se preklopi na DDDI(R) ali VVVI(R) način. Frekvenca stimulacije v tem trenutku nenadno pade, kar je razvidno tudi iz grafov v omenjenih publikacijah. Iz razpoložljive literature ni razvidno, da bi omenjeni algoritem zagotavljal gladek postopni padec frekvence. Algoritem je sposoben samo deloma omiliti velike skoke frekvence, ne pa zagotoviti pravo postopnost.". Iz navedenega strokovnega mnenja sicer izhaja, da algoritem ne zagotavlja gladke postopnosti, pač pa je zmožen samo deloma korigirati velike skoke frekvence, vendarle pa Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik v zvezi z izpolnjevanjem zahteve iz tehničnih specifikacij po postopnemu padcu frekvence zaradi tahikardije ni določil načina postopnega padanja frekvence, zato v tem delu glede na ponujene dokaze vlagatelja in naročnika ni mogoče ugoditi vlagateljevemu predlogu, da se ne prizna status kandidata družbi Cardio Medical d.o.o., Ljubljana za sklop št. 5.

Državna revizijska komisija k temu dodaja, da bi vlagatelj, z namenom dosega razveljavitve (morebitno) nedoločenih, diskriminatornih oziroma nezakonitih določil razpisne dokumentacije oziroma njenih tehničnih specifikacij, v skladu z določilom petega odstavka 12. člena ZRPJN, moral vložiti zahtevek za revizijo že pred prejemom odločitve o priznanju sposobnosti. Peti odstavek 12. člena ZRPJN namreč določa: "Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti ponudnik ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred prejemom te odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o priznanju sposobnosti.". Ker se potencialni prijavitelj s samim predmetom javnega naročila, tehničnimi specifikacijami, načinom določitve pogojev za udeležbo in merili za ocenjevanje ponudb ter načinom njihovega dokazovanja seznani praviloma že ob objavi javnega razpisa, natančneje pa ob dvigu in pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko potencialni prijavitelj ob pregledu sicer opazi sporna oz. domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Ta določba zahteva od potencialnih prijaviteljev posebno skrbnost pri spremljanju morebitnih kršitev naročnika, predvsem tistih, ki so storjene že v razpisni dokumentaciji, hkrati pa uveljavlja načelo hitrosti, ki je eno izmed temeljnih načel javnega naročanja in katerega namen je čim hitrejša rešitev spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila. V skladu z določbo petega odstavka 12. člena ZRPJN vlagatelj po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti ne more vložiti zahtevka za revizijo glede kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred prejemom te odločitve, oz. glede parametrov (predmet naročila, tehnične specifikacije, zahteve, pogoji, merila), določenih v razpisni dokumentaciji. Le-ti postanejo po odločitvi naročnika o priznanju sposobnosti aksiom, možnost njihovega izpodbijanja pa je prekludirana - vsebinska presoja revizijskih navedb o domnevno nezakonitem oblikovanju določil razpisne dokumentacije namreč v tej fazi postopka praviloma ni več mogoča.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


V zvezi s primarnim zahtevkom vlagatelja glede sklopa št. 6 se je Državna revizijska komisija opredeljevala do njegove navedbe, da je prijavitelj Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, ponudil tip elektrode - atrijska elektroda J - proizvajalca St. Jude Medical, model Isoflex S 1642 T, ki ne izpolnjuje predpisane zahteve iz razpisne dokumentacije, da površina elektrode ne sme biti večja od 3 mm². Med tehničnimi specifikacijami je naročnik za sklop št. 6 zahteval: "Vse elektrode morajo izpolnjevati naslednje zahteve: bipolarnost, izolacija s silikonom ali s kombinacijo silikona in poliuretana, standardne dolžine (pri VDD elektrodah možnost izbire vsaj dveh razdalj med atrijskima in ventrikularnima elektrodama), površina vrha manjša od 3 mm² (razen za VDD elektrodo) z dodatkom za zmanjšanje brazgotinjenja (sproščanje steroida z vrha, grafitna obloga ipd.), debelina 7 F ali manj (VDD 9 F ali manj) in konektor IS-1BI.". Državna revizijska komisija se je pri odločanju o predmetni navedbi oprla na razzlogovanje naročnika v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Naročnik v obrazložitvi sklepa namreč navaja, da se elektroda Isoflex S 1642 T, prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, tehnološko razlikuje od klasičnih elektrod, kjer se za doseganje optimalnega učinka teži k čim manjši površini elektrode, zato naj bi bila z namenom zagotavljanja funkcije senzibilnosti dopustna tudi večja površina elektrode. Naročnik dodaja, da je zato zahteva glede omejitve "površina vrha manjša od 3 mm²" brezpredmetna. Hkrati tudi iz strokovnega mnenja prof.dr. Petra Rakovca, dr. med., z dne 28.09.2004, ki ga vlagatelj prilaga zahtevku za revizijo, izhaja, da je površina konice elektrode večja od 3 mm². Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v skladu z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 pravilna zgolj tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ob tem Državna revizijska komisija dodaja, da nobene zahteve razpisne dokumentacije ni dopustno interpretirati tako, da se le-ta lahko zagotavlja v manjši meri, kot je to vnaprej določeno. Pogoj je namreč conditio sine qua non, da lahko neko ponudbo štejemo za pravilno ter predstavlja prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikovo ponudbo kot nepravilno, v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, izloči iz nadaljnjega postopka. Glede na vlagateljevo trditev in naročnikovo ugotovitev, da sporna zahteva pri prijavitelju Cardio Medical d.o.o., Ljubljana ni bila izpolnjena, gre ugotoviti, da prijave prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, glede sklopa št. 6, ni mogoče šteti kot pravilne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


Glede podrednega predloga vlagatelja v zahtevku za revizijo, da se javni razpis v celoti razveljavi, je zaradi oblikovanja predmeta tega javnega naročila v sklope kot smiselno zaključene celote Državna revizijska komisija v zvezi z navedenim predlogom odločala o zahtevi za razveljavitev sklopov št. 2, 3 in 5 v celoti (arg. 26. člen ZJN-1). Državna revizijska komisija se, iz razloga ugoditve vlagateljevemu primarnemu zahtevku, v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve o priznanju sposobnosti za sklop št. 6 - za prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, v skladu z zgornjimi izvajanji (tretji odstavek 182. člena ZPP), ni opredeljevala tudi o eventualnem (podrednem) zahtevku vlagatelja za sklop št. 6.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne navaja razlogov, ki bi lahko pripeljali do razveljavitve sklopov št. 2, 3 in 5 v celoti. V tej zvezi Državna revizijska komisija smiselno odkazuje na zgornja izvajanja glede sklopov št. 2 in 3, pri katerih je Državna revizijska komisija, v skladu z določilom 19. člena ZRPJN, zavrnila primaren zahtevek vlagatelja, saj le-ta ni podal ustreznih dokazov in kršitev. Pri sklopu št. 5 pa vlagatelj napada zgolj odločitev naročnika o priznanju sposobnosti za prijavitelja Cardio Medical d.o.o., Ljubljana. Drugače povedano; vlagatelj v tem delu navaja razloge, ki zopet lahko privedejo (zgolj) do razveljavitve naročnikove odločitve o priznanju sposobnosti, o čemer pa se je Državna revizijska komisija, pri odločanju o primarnem zahtevku vlagatelja, že opredelila. Ker vlagatelj ni izkazal, v čem naj bi bila kršitev naročnika, ki bi lahko privedla do razveljavitve sklopov št. 2, 3 in 5 v celoti, ni mogoče, na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu, ki so na strani vlagatelja, na podlagi tako formuliranega zahtevka za revizijo, v odsotnosti razlogov za razveljavitev sklopov št. 2, 3 in 5 v celoti, slediti predlogu vlagatelja v tej smeri.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 3. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, potrebne za izvedbo tega revizijskega postopka. Naročnik mora tako vlagatelju povrniti stroške takse v višini 200.000,00 SIT. Za sestavo revizijskega zahtevka je Državna revizijska komisija kot potrebne stroške vlagatelju, skladno s tarifo št. 18 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 67/03), priznala 2000 odvetniških točk, za zahtevo za nadaljevanje postopka 50 točk, materialne stroške po 13. členu Odvetniške tarife, 20% davek na dodano vrednost. Skupaj mora naročnik vlagatelju povrniti 474.692,00 SIT, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, kot izhaja iz izreka tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 4. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 30.11.2004


Predsednica senata:
mag. Marija Bezovšek, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, Ljubljana
- Odvetnica Ila Zupančič, Hacquetova 8/I, Ljubljana
- PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana
- CARDIO MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana
- EMPORIO MEDICAL d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana
- IMPAKTA d.d., Kersnikova 2, Ljubljana
- SANOLABOR d.d., Leskoškova 4, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška cesta 19a, Ljubljana

Natisni stran