EN

018-112/04 Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

Številka: 018-112/04-22-959
Datum sprejema: 27. 5. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu člana Francija Kodele kot predsednika senata, članice mag. Marije Bezovšek kot poročevalke senata in članice Metode Hrovat kot članice senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki za spremembo namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika 17 v Ljubljani ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje IPL d.o.o., Gradbeništvo in inženiring, špruha 12, Trzin, ki ga zastopa odvetnik Emil Lipovec, Tivolska 48, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 27.05.2004

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.
2. Zahteva vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 28.01.2004 sprejel sklep, št. JR-2/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila za spremembo namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika 17 v Ljubljani. Javni razpis za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki za spremembo namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika 17 v Ljubljani (skupaj 57 stanovanj uporabne tlorisne površine ca. 3200 m²) je naročnik objavil dne 06.02.2004 v Uradnem listu RS, št. 10-11/2004, pod številko objave Ob-1995/04 ter v Uradnem listu RS, št. 14/2004, z dne 13.02.2004, pod številko objave Ob-2261/04 objavil popravek javnega razpisa. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila za spremembo namembnosti samskega doma v večstanovanjski objekt na Ulici Hermana Potočnika 17 v Ljubljani, št. 361-6895/01, z dne 25.03.2004 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji javnega naročila), vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Vlagatelj je z dopisom, št. 88/1/JR, z dne 02.04.2004, skladno z 78. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00 in 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila, v katerem opozarja na ocenjevanje njegove ponudbe po merilu reference. Naročnik je izdal obrazloženo obvestilo, št. 361-6895/01, z dne 13.04.2004 (pravilno in v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve), v katerem je pojasnil pomanjkljivosti vlagateljeve ponudbe v zvezi s predloženimi dokazili za ocenjevanje ponudbe po merilu reference. Naročnik je navedel, da je vlagatelj predložil skupno ponudbo s ponudnikom Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec. V ponudbeni dokumentaciji je predložil reference še za ponudnike Kograd gradnje d.o.o., Hoče, in Stavbar - IGM d.d, Hoče, in izjavo, ki jo je podpisal zastopnik Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, da so v "sistemu Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec", naslednja podjetja: Proteht d.d., Maribor, Kograd gradnje d.o.o., Hoče, Konstruktor d.o.o., Maribor, Stavbar - IGM d.d., Hoče, in NGR d.d., Hoče. Pri pregledu referenc je naročnik ugotovil, da v ponudbi predložena potrdila o referencah s strani vlagatelja in Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, niso ustrezna, referenc predloženih s strani podjetij Kograd gradnje d.o.o., Hoče, in Stavbar - IGM d.d, Hoče, ki so sicer povezana v "sistem Prevent gradnje d.o.o." pa ni upošteval, ker v ponudbi ni bilo predloženo dokazilo, iz katerega bi izhajalo, v kakšni (pravni) povezavi so omenjene družbe. Glede na ugotovljeno je naročnik štel vlagateljevo ponudbo kot nepopolno in jo kot nepravilno izločil iz nadaljnjega postopka.

Vlagatelj je pri naročniku vložil "predlog za revizijo" (pravilno: zahtevek za revizijo), št. JR-2/04, z dne 23.04.2004, v katerem navaja, da je naročnik iz postopka ocenjevanja ponudb izločil vlagateljevo ponudbo, ker je ugotovil, da je skupna ponudba vlagatelja in Prevent Gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, pomanjkljiva, saj ponudnika nista predložila ustreznih referenc. Vlagatelj navaja, da je bilo v razpisni dokumentaciji navedeno, da lahko ponudniki predložijo skupno ponudbo in da lahko partnerji navedejo reference in ključne sodelavce skupno. Vlagatelj je predložil skupno ponudbo s Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, in izjavo, ki jo je podpisal zastopnik Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, da so v so v sistemu Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, naslednja podjetja: Proteht d.d., Maribor, Kograd gradnje d.o.o., Hoče, Konstruktor d.o.o., Maribor, Stavbar - IGM d.d., Hoče, in NGR d.d., Hoče (v nadaljnjem besedilu: "sistem Prevent gradnje"). Vlagatelj navaja, da je zmotno stališče naročnika, da v ponudbi ni razvidno, kakšna je pravna povezava navedenih podjetij v "sistemu Prevent gradnje". Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01; v nadaljnjem besedilu: ZGD) sicer določa oblike pravnih oseb, vendar niti ZGD niti ZJN-1 ne določata, da lahko na javnih razpisih sodelujejo le skupne ponudbe, katerih nosilec je skupna pravna oseba, vpisana v sodni register. Naročnik je tudi sicer priznal skupno ponudbo vlagatelja in Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, ki sta zgolj pogodbeno povezana in njuna povezava ni statusnapravna. Vlagatelj navaja, da je bila ponudba predložena kot skupna ponudba med njim in "sistemom Prevent gradnje", le-ta pa je na podlagi Pogodbe o povezovanju v sistem (sklenjena 10.02.2004) povezan v "sistem Prevent gradnje" in je po dogovoru med članicami vodilna članica "sistema Prevent gradnje" in v komercialnih aktivnostih deluje na podlagi kadrovskih in tehničnih zmogljivosti podpisnic, le-te pa zagotavljajo ustrezno boniteto in skupne reference (2. člen pogodbe). Vlagatelj navaja, da je bila predložena ponudba "sistema Prevent gradnje" kot pogodbenega konzorcija, vendar v imenu vodilne članice in zato v sami ponudbi ni bilo potrebno (drugje kot v sami izjavi) navajati vseh članic tega sistema. Vlagatelj navaja, da v ponudbi res ni bila predložena Pogodba o povezovanju v sistem, ker ta pogodba ni bila zahtevana v razpisni dokumentaciji za obliko konzorcija, in ker sklepa pogodbo samo vodilna članica. Predložena je bila izjava ponudnika, katere pravne osebe skupaj z njim dajejo ponudbo in predlagajo reference. V kolikor bi naročnik smatral, da to ni dovolj, bi lahko vlagatelja pozval in bi le-ta predmetno pogodbo lahko predložil, saj to v ničemer ne bi spremenilo ponudbe, naročnik pa bi bil podrobneje seznanjen s poslovnimi partnerji, ki pa sicer ne vplivajo na pogodbene pravice in obveznosti. Vlagatelj navaja, da nikjer ni določeno, da mora ponudnik sam zagotoviti tehnično opremo in kadre, ki so pri njem v delovnem razmerju, ampak se to lahko zagotovi tudi pogodbeno. Prav tako velja za reference, ki jih sicer ne more zagotoviti podizvajalec, prav gotovo pa jih lahko partner v poslu, kar pa članice "sistema Prevent gradnje" na podlagi predložene pogodbe so, tako v predmetnem poslu kot tudi v bodočih poslih. Glede na navedeno vlagatelj meni, da je bila njegova ponudbe neupravičeno izločena iz nadaljnje obravnave in zahteva spremembo sklepa o izbiri tako, da se izbere njegovo ponudbo kot najugodnejšo. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov revizijskega postopka v znesku 3000 odvetniških točk z 20% DDV in stroške takse v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je s sklepom, št. 361-6895/01-JR-2/04, z dne 10.05.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo in njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji v poglavju III. Razpisni pogoji in navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v podpoglavju Skupna ponudba jasno navedel, kako mora biti sestavljena ponudba v primeru, da ponudbo odda več ponudnikov kot skupno ponudbo. Med drugim je določil, da mora ponudnik v primeru skupnega nastopa obvezno predložiti pogodbo o skupnem nastopanju, žigosano in parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz pogodbe mora biti razviden obseg del posameznega partnerja in pooblaščena oseba za podpis. Naročnik je navedel, da je bilo v razpisni dokumentaciji določeno, da mora ponudnik v primeru skupne ponudbe predložiti podpisano pogodbo, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse partnerje in da mora ponudba vsebovati za vsakega partnerja pri skupnem poslu vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika. Naročnik ni omejeval oblike povezovanja ponudnikov pri skupni ponudbi in je bila dovoljena pogodbena povezava trajnejše narave ali pa samo za izvedbo določenega posla. Naročnik tako ugotavlja, da je vlagatelj napačno navedel, da za konzorcij ni bila zahtevana predložitev pogodbe. Vlagatelj bi moral za vse pogodbene partnerje - članice "sistema Prevent gradnje" predložiti vse potrebne dokumente in navesti podatke, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji v podpoglavju Skupna ponudba. Tudi 47. člen ZJN-1 v četrtem odstavku določa, da se pri skupnih ponudbah izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1 ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, izpolnjevanje pogojev po 42.a in 43. členu ZJN-1 pa skladno s predmetom javnega naročila za vse izvajalce skupaj. Naročnik navaja, da je vlagatelj priznal, da pogodbe v ponudbi ni predložil ter kot neutemeljeno zavrača vlagateljevo navajanje, da bi ga lahko pozval k predložitvi pogodbe o povezovanju v sistem. Skladno s 54. členom ZJN-1 naročnik namreč ne sme zahtevati naknadne predložitve pogodbe o povezovanju v "sistem Prevent gradnje", ki bi morala biti del ponudbene dokumentacije. Iz pogodbe je razvidno, da gre za skupno ponudbo, za povezovanje podjetja Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, s podjetji Proteht d.d., Maribor, Kograd gradnje d.o.o., Hoče, Konstruktor d.o.o., Maribor, Stavbar - IGM d.d., Hoče, in NGR d.d., Hoče, z namenom skupne prijave na razpis pod imenom Prevent gradnje d.o.o. z oznako, da gre za sistem sodelujočih podpisnic. Naročnik še navaja, da ni vedel, da ta pogodba sploh obstaja, saj sta ponudnika Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, in vlagatelj v skupni ponudbi predložila medsebojno pogodbo o sodelovanju in le izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, ki jo je podpisal zastopnik podjetja Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, da so podjetja iz citirane pogodbe povezane v "sistem Prevent gradnje". Iz izjave ni razvidno, kakšna je narava tega sistema in kakšen je namen povezovanja navedenih podjetij. Naročnik še navaja, da je dolžnost ponudnika, da v ponudbi podaja resnične in točne podatke, ne pa da naročnika zavaja s pomanjkljivimi podatki oziroma zamolči pomembne podatke in se naknadno sklicuje na svojo nevednost pri sestavi ponudbe. Naročnik navaja še, da vlagatelj uporablja različna poimenovanja za povezovo med podjetji in sicer "sistem Prevent gradnje" kot družbena pogodba po Obligacijskem zakonu (Uradni list RS, št. 83/01, v nadaljevanju: OZ), oziroma "sistem Prevent Gradnje d.o.o." kot pravna oseba po ZGD ter opozarja na vsebinsko razlikovanje teh pojmov. Naročnik tudi navaja, da je skupno ponudbo v svojem imenu oddalo podjetje Prevent Gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, in ne kot "sistem Prevent gradnje", za kar bi bilo potrebno predložiti tudi pooblastila ostalih družbenikov. Naročnik še navaja, da vlagatelj ni zahteval nobenega pojasnila v zvezi z določili razpisne dokumentacije glede sestave ponudbe v primeru skupne ponudbe, skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1, iz česar sklepa, da je bila razpisna dokumentacija dovolj natančna in jasna ter zavrača vse očitke o nepravilnosti glede izvedbe postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik zaključuje, da je ravnal pravilno, ker je izločil vlagateljevo ponudbo kot nepravilno, ker v ponudbi ni predložil ustreznih referenc. Reference, ki jih je vlagatelj predložil, pripadajo podjetjema Kograd gradnje d.o.o., Hoče, in Stavbar -IGM d.o.o., Hoče, za katera pa v ponudbi ni predložil ustreznih dokazil oziroma dokumentov, s katerimi bi dokazal, da navedeni podjetji sodelujeta v postopku kot pogodbena partnerja v skupni ponudbi. Takšno dokazilo (pogodbo o skupnem nastopanju v sistemu Prevent gradnje d.o.o) je vlagatelj naročniku predložil šele skupaj z zahtevkom za revizijo, kar pri naročniku vzbuja dvom, da je bil takšen dogovor resnično pisno sklenjen že v času oddaje ponudbe. Naročnik zaključuje, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen, zaradi česar kot neutemeljeno zavrača tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 11.05.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 361-6895/01-JR-2/04, z dne 17.05.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ga je naročnik neupravičeno izločil iz nadaljnjega postopka iz razloga, ker ni predložil ustreznih referenc in le-to utemeljuje s tem, da so predložene reference od podjetij Kograd gradnje d.o.o., Hoče, in Stavbar -IGM d.o.o., Hoče, ustrezne, saj ta podjetja s ponudnikom Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, sodelujejo v skupini ponudnikov imenovani "sistem Prevent Gradnje".

ZJN-1 med definicijami, določenimi v 3. členu, med drugim v točki 3. določa, da je "ponudnik - dobavitelj blaga ali izvajalec gradnje ali storitve, ki predloži ponudbo in je lahko pravna ali fizična oseba ali skupina pravnih ali fizičnih osebâ??".

V 41. členu ZJN-1 (Objava pogojev za priznanje sposobnosti) določa tim. statusne pogoje in sicer: "Naročnik mora v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji navesti pogoje, določene v tem podpoglavju, ki jih mora že v času oddaje prijave oziroma ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopkuâ??". V 42.a členu ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti) je v prvem odstavku določeno: "Za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev, lahko naročnik določi raven in druge okvire ekonomsko-finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti, v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V tem primeru mora naročnik izločiti iz postopka ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da:
1. je ekonomsko-finančno sposoben; ali
2. razpolaga z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi.".
V drugem odstavku istega člena je določeno, da mora naročnik, v kolikor se zanje odloči, za dokazovanje izpolnjevanja teh pogojev od ponudnikov zahtevati pisne dokaze. V nadaljevanju te zakonske določbe so eksemplifikativno navedeni dokazi za izpolnjevanje ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti, in sicer je za 2. točko prvega odstavka 42.a člena ZJN-1 med drugim določeno, da lahko naročnik zahteva, da ponudniki predložijo tudi: "a) seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v zadnjih petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbeâ?? V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj in kakovost izvedenih del ter skladnost izvedbe s pogodbenimi določiliâ??".

V prvem odstavku 47. člena ZJN-1 (Predložitev skupne ponudbe) pa je določeno, da lahko ponudbo predloži tudi skupina ponudnikov, od katere naročnik ne sme zahtevati, da se povežejo v kakšno pravno formalno obliko, da bi predložili skupno ponudbo. Četrti odstavek tega člena pa določa: "Pri skupnih ponudbah se izpolnjevanje pogojev iz 42. člena tega zakona ugotavlja za vsakega izvajalca posamično, izpolnjevanje pogojev po 42.a in 43. členu tega zakona pa skladno s predmetom javnega naročila za vse izvajalce skupaj. Naročnik mora način ugotavljanja sposobnosti po 42.a in 43. členu tega zakona pri skupnih ponudbah določiti v razpisni dokumentaciji.".

Državna revizijska komisija je vpogledala v objavo predmetnega javnega razpisa, katero je naročnik objavil dne 06.02.2004 v Uradnem listu RS, št. 10-11/2004, pod številko objave Ob-1995/04 in ugotovila, da je naročnik v točki 13. Pogojiâ??, določil, da mora ponudnik poleg splošnih pogojev, določenih v 41. in 43. členu ZJN-1, za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti izpolnjevati pogoje skladno z določili v razpisni dokumentaciji, svojo poslovno in tehnično usposobljenost pa dokazati z naslednjimi dokazili: "dokazili, potrjenimi s strani investitorjev, da je v obdobju zadnjih treh let izvedel vsaj dva objekta ali skupino objektov s področja stanovanjske ali stanovanjsko poslovne gradnje v vrednosti nad 300.000.000,00 SIT, â??".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik skladno z zgoraj citiranimi zakonskimi določbami v razpisni dokumentaciji v delu III. Razpisni pogoji in navodila ponudnikom za pripravo ponudbe, v točki 4. Pogoji, poglavje Skupna ponudba določil: "Ponudbe, ki temeljijo na pogodbeni povezavi dveh ali več posameznikov ali podjetij kot partnerjev, pri čemer je pogodbena povezava trajnejše (obsežnejše) narave ali pa je vzpostavljena samo za izvedbo določenega skupnega posla, če ni v razpisu drugače določeno, morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
- ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja pri skupnem poslu vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika;
- k ponudbi mora biti predložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse pogodbene partnerje,
- vsi partnerji morajo biti skupno in posamično odgovorni za izvedbo posla v skladu s pogodbenimi določeni,
- eden od partnerjev mora biti določen kot glavni partner, ki bo pooblaščen za prevzemanje obveznosti in sprejemanje navodil v imenu in na račun vsakega in vseh partnerjev pri skupnem poslu;
- izvedba celotnega posla se bo izvajala preko glavnega partnerja;
- garancija za resnost ponudbe lahko predloži katerokoli od partnerjev v skupni ponudbi, izjavo in garancijo za resnost posla pa predloži glavni partner,
- partnerji lahko v ponudbi skupno navedejo reference in ključno osebje oz. strokovne sodelavce.
V primeru skupnega nastopa mora ponudnik obvezno predložiti pogodbo o skupnem nastopu, žigosano in parafirano s strani vseh partnerjev, ki nastopajo v ponudbi. Iz pogodbe mora biti razviden obseg del posameznega partnerja in pooblaščena oseba za podpis celotne ponudbene dokumentacije.".
V točki 4. Pogoji je naročnik določil, da se bo usposobljenost ugotavljala na podlagi dokazil, zahtevanih v V. poglavju razpisne dokumentacije. V razpisni dokumentaciji je naročnik v delu V. Vsebina ponudbe, 1. Splošno določil, da mora ponudba vsebovati vso potrebno dokumentacijo, na osnovi katere jo bo možno vrednotiti po merilih iz poglavja IV. Razpisne dokumentacije in med drugim določil tudi pogoj Reference in sicer, da mora ponudnik izpolniti obrazec in predložiti pisna potrdila o investicijah na stanovanjskih ali stanovanjsko - poslovnih objektih v obdobju zadnjih treh let, potrjena s strani naročnikov, za katere je navedena dela izvajal. Kot izpolnitev pogoja za sodelovanje na predmetnem javnem naročilu mora ponudnik predložiti vsaj dve referenci s področja stanovanjske ali stanovanjsko - poslovne gradnje z investicijsko vrednostjo vsaj 300.000.000,00 SIT. Del razpisne dokumentacije je tudi Priloga št. 8 - Reference ponudnika, kjer je naročnik ponovil zahtevo glede predloženih referenc.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja in ugotovila, da gre za skupno ponudbo poslovodečega partnerja IPL d.o.o., Trzin (vlagatelja) in sodelujočega partnerja Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, kar izhaja tudi iz v ponudbi predloženega "dogovora o skupnem nastopanju na razpisu za oddajo javnega naročila, z dne 11.03.2004". V ponudbi so predloženi vsi zahtevani dokumenti za izpolnjevanje pogojev iz 41. člena ZJN-1 za oba ponudnika, sodelujoča v skupni ponudbi. Za izpolnjevanje pogoja referenc so v vlagateljevi ponudbi predloženi naslednji dokumenti:
- obrazec Priloga št. 8 za podjetje IPL d.o.o., Trzin, v katerem sta navedena dva objekta (Trgovsko poslovni center TPC Vele Mengeš, Oš Pirniče, Oš Smlednik in Dom Krajanov Pirniče) ter pripadajoči potrdili za v seznamu navedeni referenci,
- obrazec Priloga št. 8 za podjetje Prevent gradnje d.o.o, Slovenj Gradec, v katerem so navedeni štirje objekti (dva stanovanjsko poslovna objekta, Dom starejših občanov in Kongresni center Habakuk) ter potrjena referenca za podjetje Kograd gradnje d.o.o, Hoče, za stanovanjsko poslovni objekt Betnavska IV, potrjena referenca za podjetje Kograd gradnje d.o.o, Hoče, za stanovanjsko poslovni objekt Mirni zaliv, potrjena referenca za podjetje Kograd gradnje d.o.o, Hoče, za Kongresni center Habakuk ter potrjena referenca za podjetje Stavbar - IGM d.d., za Dom starejših občanov v Mariboru,
- izjava, ki jo je podpisal zastopnik Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, da so v "sistemu Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec", naslednja podjetja: Proteht d.d., Maribor, Kograd gradnje d.o.o., Hoče, Konstruktor d.o.o., Maribor, Stavbar - IGM d.d., Hoče, in NGR d.d., Hoče.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se pri skupnih ponudbah izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-1 (statusni pogoji) ugotavlja za vsakega ponudnika posamično, izpolnjevanje pogojev po 42 a. členu ZJN-1 (ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji) in 43. členu ZJN-1 pa skladno s predmetom javnega naročila za vse ponudnike skupaj. Skladno z določbo četrtega odstavka 47. člena ZJN-1, kjer zakonodajalec izrecno napotuje na to, da se izpolnjevanje pogojev po 42 a. in 43. členu ugotavlja skladno s predmetom javnega naročila za vse ponudnike skupaj, torej zadošča, da v primeru skupne ponudbe partnerji izpolnjujejo pogoje iz 42.a in 43. člena ZJN-1 kumulativno, torej skupno. Razlog za podajanje skupne ponudbe več ponudnikov pogosto izhaja ravno iz okoliščine, ker le-ti samostojno ne izpolnjujejo (vseh) pogojev, zlasti pogojev določenih v 42 a. členu ZJN-1.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila upoštevaje relevantna zakonska določila in določila razpisne dokumentacije podal skupno ponudbo dveh podjetij IPL d.o.o., Trzin in Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec ter da je pravilno izpolnil vse statusne pogoje za oba ponudnika. Pri izpolnjevanju ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev in sicer v delu, ki zadeva reference, pa je potrebno ugotoviti, da je naročnik pravilno ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje pogoja vsaj dveh referenc s področja stanovanjske ali stanovanjsko - poslovne gradnje z investicijsko vrednostjo vsaj 300.000.000,00 SIT. Nesporno namreč je, da bi lahko partnerja v skupni ponudbi pogoj dveh referenc s področja stanovanjske ali stanovanjsko - poslovne gradnje z investicijsko vrednostjo vsaj 300.000.000,00 SIT izpolnjevala kumulativno, torej skupno, vendar pa izključno na način, da so predložena referenčna potrdila lastna partnerjema v skupni ponudbi. V vlagateljevi ponudbi pa so predložene reference (in so ustrezne zahtevam v razpisni dokumentaciji glede na predmet javnega naročila), ki pripadajo podjetjema Kograd gradnje d.o.o., Hoče, in Stavbar - IGM d.o.o., Hoče. Potrebno je ugotoviti, da navedeni podjetji nista (formalno pravno) udeleženi v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, zaradi česar njunih referenčnih potrdil ni mogoče upoštevati kot referenc partnerjev v skupni ponudbi (podjetij IPL d.o.o., Trzin in Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec). Predložena ponudbena dokumentacija vlagatelja namreč nikjer ne nakazuje na to, da gre za skupno ponudbo večih parterjev (poleg podjetij IPL d.o.o., Trzin in Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec). Naročnik je v razpisni dokumentaciji namreč jasno in nedvoumno določil, na kakšen način mora biti sestavljena ponudba v primeru, da gre za skupno ponudbo več ponudnikov, kar pa je vlagatelj tudi izpolnil za dva pogodbena partnerja (podjetji IPL d.o.o., Trzin in Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec). V ponudbeni dokumentaciji predložene izjave, ki jo je podpisal zastopnik Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, da so v "sistemu Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec", naslednja podjetja: Proteht d.d., Maribor, Kograd gradnje d.o.o., Hoče, Konstruktor d.o.o., Maribor, Stavbar - IGM d.d., Hoče, in NGR d.d., Hoče, pa ni mogoče šteti kot relevantne na način, da bi skupno ponudbo "razširili" iz ponudbe dveh partnerjev tudi na skupno ponudbo, v kateri sodeluje z enim izmed partnerjev še pet podjetij, povezanih v "sistem Prevent gradnje", pri tem pa z vidika javnih naročil ni sporen način oziroma oblika povezovanja teh podjetij (kot družbena pogodbo po OZ ali kot pravna oseba po ZGD, kar v svojem zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj), ampak način izkazovanja te povezave v sami ponudbi in s tem povezano izpolnjevanje tako statusnih pogojev, kot tudi ekonomsko-finančnih, tehničnih in kadrovskih pogojev za priznanje sposobnosti oziroma usposobljenosti ponudnika, znotraj ugotavljanja pravilnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila. Način vlagatelja, da bi, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila oddano skupno ponudbo, samo s predloženo izjavo, da navedena podjetja sodelujejo v "sistemu Prevent gradnje", vpeljal še pet drugih podjetij ter z njihovimi referencami izpolnjeval naročnikov pogoj minimalno dveh referenc s področja stanovanjske ali stanovanjsko - poslovne gradnje z investicijsko vrednostjo vsaj 300.000.000,00 SIT, namreč ni skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije naročnika in z relevantnimi zakonskimi določbami. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da vlagatelj napačno zatrjuje, da je podal skupno ponudbo s "sistemom Prevent gradnje", saj je bilo nedvoumno ugotovljeno, da je podana skupna ponudba vlagatelja in podjetja Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec. Če je bila intencija vlagatelja in podjetja Prevent gradnje d.o.o., Slovenj Gradec, da podata skupno ponudbo sedmih partnerjev (torej, da vključuje tudi članice "sistema Prevent gradnje"), pa bi bilo pri tem potrebno upoštevati zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije glede sestave skupne ponudbe ("ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja pri skupnem poslu vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika; k ponudbi mora biti predložena podpisana pogodba, ki mora biti sklenjena tako, da formalno zavezuje vse pogodbene partnerje) in pri tem upoštevati vse partnerje skupne ponudbe. V nasprotnem primeru mora naročnik nedvomno ugotoviti, da vlagateljeva ponudba ni pravilna, ker pet partnerjev iz "sistema Prevent gradnje" ne izpolnjuje statusnih pogojev, določenih v 42. členu ZJN-1.

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko ni upošteval predloženih referenc podjetij Kograd gradnje d.o.o., Hoče, in Stavbar -IGM d.o.o., Hoče, in ko je štel vlagateljevo ponudbo za nepravilno. Ker ponudba vlagatelja ni bila v celoti predložena tako, kot je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji, te ponudbe ni mogoče šteti za pravilne v smislu 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. Pogoj je namreč element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik, da se njegova ponudba sploh ocenjuje. Če pogoj ni izpolnjen, se ponudnikovo ponudbo kot nepravilno, v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1, zavrne. V postopku oddaje javnega naročila je namreč lahko izbran le tisti ponudnik, katerega ponudba je skladna tako z zakonskimi predpisi kot tudi z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. ZJN-1 v 13. točki prvega odstavka 3. člena določa: "pravilna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Pri tem pa Državna revizijska komisija še ugotavlja, da se ugotavljanje pravilnosti predloženih ponudb veže na čas oddaje ponudbe, zaradi česar ni mogoče upoštevati s strani vlagatelja v revizijskem postopku predložene Pogodbe o povezovanju v "sistem Prevent gradnje". Četudi pa bi naročnik uporabil možnost, predvideno v 54. členu ZJN-1 (Dodatna pojasnila in dopustni popravki) in pozval vlagatelja na pojasnitev oziroma dopolnitev ponudbe v tem pogledu, ne bi smel "zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli spremembe vsebine ponudbe, â??, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredila pravilno.".
Državna revizijska komisija je pri preverjanju utemeljenosti zahtevka za revizijo ugotovila, da je naročnik ravnal v skladu z določili ZJN-1 in razpisne dokumentacije, zato je skladno s drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov revizijskega postopka in sicer: 200.000,00 SIT takse in 3000 odvetniških točk sestavo zahtevka za revizijo, vključno z 20% DDV. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija skladno z določili 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevi zahtevo za povračilo stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.05.2004


Predsednik senata:
Franci Kodela, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
- Odvetnik Emil Lipovec, Tivolska 48, Ljubljana,
- Gradbeno podjetje Grosuplje d.d., Emonska 8, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.

Natisni stran