EN

018-107/04 Zdravstveni dom Velenje

Številka: 018-107/04-21-894
Datum: 21. 5. 2004

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02 in 2/04; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po predsednici mag. Marije Bukovec Marovt v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo kombiniranega vozila ali podobno ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PROAVTO d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 10c, Koper (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 21.05.2004

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, razvidna iz obvestila o oddaji javnega naročila, št. JN: 01/04, z dne 26.03.2004, ter iz obrazloženega obvestila, št. JN: 01/04, z dne 19.04.2004.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14.07.2003 sprejel sklep, št. JN: 01/04, o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo kombiniranega vozila ali podobno. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil dne 27.02.2004 v Uradnem listu RS, št. 17-18/2004, pod številko objave Ob-4878/04. Naročnik je z obvestilom o oddaji javnega naročila po odprtem postopku, št. JN: 01/04, z dne 26.03.2004 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji javnega naročila), vse ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja. Ponudnik SANOLABOR d.d., Leskovškova 4, Ljubljana, je z dopisom, z dne 01,04.2004, skladno z 79. členom (pravilno: 78. členom) Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.: 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) od naročnika zahteval izdajo obrazloženega obvestila o oddaji javnega naročila (pravilno: dodatno obrazložitev obvestila), v katerem opozarja na napačen izračun točk pri 2. merilu Garancija. Naročnik je izdal obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN: 01/04, z dne 19.04.2004 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev obvestila), s katerim je predmetno javno naročilo oddal ponudniku SANOLABOR d.d., Leskovškova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). V dodatni obrazložitvi obvestila je naročnik pojasnil, da je spremenil odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika, ker je komisija na podlagi zahteve za dodatno obrazložitev izbranega ponudnika ponovno opravila pregled vseh ponudb in le-te ocenila in izbranemu ponudniku po merilu 2. Garancija podelila 2 točki, ker je le-ta ponudil 2 leti garancije za vozilo in 4 leta za predelavo. Naročnik je še pojasnil, da je upošteval pri ocenjevanju 2 letno garancijo za vozilo, za 4 letno garancijo za predelavo ni podelil točk, ampak le-to upošteval kot dodatno ugodnost, ki je ni mogoče vrednotiti.

Vlagatelj je pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, z dne 21.04.2004, v katerem navaja, da je naročnik s spremembo izbranega ponudnika kršil določila ZJN-1 in določila razpisne dokumentacije, zaradi česar zahteva, da se spremenjena odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi in potrdi odločitev iz obvestila o oddaji javnega naročila. Naročnik je kršil 74. člen in 76. člen ZJN-1, ker kljub vlagateljevemu opozorilu na javnem odpiranju na pomanjkljivosti ponudb izbranega ponudnika in ponudnika Medicop d.o.o., Ljubljana, glede 3., 9. in 10. točke (obrazec 18) razpisne dokumentacije, teh ponudnikov ni izločil iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj še navaja, da je naročnik dopustil izbranemu ponudniku in ponudniku Medicop d.o.o., Ljubljana, nepravilno razumevanje in izpolnjevanje obrazca 18 - garancija za vozilo, za kar jima je priznal 2 točki. Naročnik je na podlagi pripombe izbranega ponudnika spremenil izbiro najugodnejšega ponudnika, kar je v nasprotju z določili ZJN-1. Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.04.2004, vložen zahtevek za revizijo dopolnil še potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN v višini 100.000,00 SIT.

Naročnik je z odločitvijo o zahtevku za revizijo, št. 494, z dne 05.05.2004, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da se je zaradi zahteve izbranega ponudnika po dodatni obrazložitvi obvestila komisija naročnika ponovno sestala in ugotovila, da je pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika storila napako, ker le-te ni ocenjevala po merilu 2. Garancija. Izbrani ponudnik je podal pravilno ponudbo, saj je na obrazcu 18 ponudil 2 leti garancije za vozilo in 4 leta garancije za predelavo. Naročnik je izbranemu ponudniku po tem merilu za 2 letno garancijo za vozilo kot celoto (vozilo, predelava, oprema) podelil 2 točki ter opozarja, da 4 letne garancije za predelavo ni točkoval. Naročnik navaja, da le-ta zanj predstavlja dodatno ugodnost, ki je ni mogoče točkovati po merilih iz razpisne dokumentacije. Zaradi navedenega je naročnik dne 20.04.2004 posredoval dodatno obrazložitev obvestila, v katerem je spremenil odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in podal obrazložitev spremembe izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik meni, da je ravnal pravilno in skladno z zakonom, ker le-ta nikjer ne določa, da naročnik ne sme spremeniti svoje odločitve, v kolikor je bila storjena napaka pri ocenjevanju. V zvezi s pripombami predstavnikom ponudnikov na javnem odpiranju ponudb naročnik navaja, da le-te niso obvezujoče. Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudb se ugotavlja po javnem odpiranju ponudb.
Naročnik je vlagatelja skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN pozval, da mu v treh dneh od prejema te odločitve pisno sporoči ali nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, z dne 07.05.2004, naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je na podlagi drugega odstavka 17. člena ZRPJN z dopisom, št. 525, z dne 11.05.2004, odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter po pregledu celotne dokumentacije iz spisa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo utemeljen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega in tretjega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določata: "(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na odločitev naročnika o dodelitvi naročila. (3) V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku očita kršitev 74. in 76. člena ZJN-1, in sicer v zvezi z opravljenim ocenjevanjem ponudbe izbranega ponudnika po merilu 2. Garancija. Državna revizijska komisija je z namenom presoje utemeljenosti vlagateljevih očitkov vpogledala v obvestilo o oddaji javnega naročila ter v dodatno obrazložitev obvestila ter ugotovila, da je v obvestilu o oddaji javnega naročila, s katerim je naročnik oddal predmetno javno naročilo vlagatelju, naročnik v ocenjevalni tabeli, z dne 23.03.2004, pod merilom 2. Garancija za izbranega ponudnika navedel, da je na zahtevo ostalih ponudnikov ta pogoj ocenil z 0 točkami, ker ni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije ter je izbranemu ponudniku skupno podelil 94 točk. V dodatni obrazložitvi obvestila pa je naročnik navedel, da je izbranemu ponudniku po tem merilu za 2 letno garancijo za vozilo kot celoto podelil 2 točki, 4 letne garancije za predelavo ni točkoval, kar izhaja tudi iz ocenjevalne tabele, z dne 16.04.2004. Zaradi navedenega je naročnik spremenil končno število podeljenih točk izbranemu ponudniku na 96 ter ga izbral kot najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da dodatna obrazložitev obvestila ni izdana skladno z določili drugega odstavka 79. člena ZJN-1, ki določa, da mora dodatna obrazložitev obvestila o oddaji naročila vsebovati razloge za zavrnitev njegove ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Dodatna obrazložitev obvestila o oddaji naročila mora v skladu z navedeno zakonsko normo vsebovati pojasnilo naročnikovega pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, na podlagi katerega je naročnik izbral najugodnejšega ponudnika. Da je izpolnjen namen instituta dodatne obrazložitve obvestila o oddaji naročila, mora le-to vsebovati pojasnilo postopka pregleda in ocenjevanja, na podlagi katerega je naročnik skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-1 sprejel odločitev o oddaji naročila. ZJN-1 namreč v 78. členu (Odločitev o oddaji naročila) v prvem odstavku določa: "Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti vse ponudnike.". Glede na drugi odstavek 78. člena ZJN-1 mora naročnik na zahtevo ponudnika, ki ni bil izbran, le-temu posredovati tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila oziroma priznanju sposobnosti. Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila je tako detaljnejša obrazložitev pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, s poudarkom na podatkih, ki so relevantni za ponudnika, ki je zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila (razlogi za zavrnitev njegove ponudbe, če je bila le-ta zavrnjena, prednosti ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev). Na podlagi dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila se ponudnik, ki je le-to zahteval, odloči ali bo uveljavljal pravno varstvo z vložitvijo zahtevka za revizijo. Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil normira sicer ZRPJN, ki med drugim v prvem odstavku 12. člena določa: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti.". To določbo ZRPJN pa dopolnjuje določba drugega odstavka 78. člena ZJN-1, kjer je določeno, da tudi "od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.". Poudariti pa je potrebno, da prejem dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 78. člena ZJN-1) ni procesna predpostavka za vložitev zahtevka za revizijo, ampak lahko ponudnik, ki ni izbran, skladno z 12. členom ZRPJN, vloži zahtevek za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o oddaji naročila. Ko namreč ponudnik prejme obvestilo o oddaji naročila, lahko ugotovi, da so njegove pravice kršene in lahko za zavarovanje svojih interesov vloži zahtevek za revizijo, lahko pa zahteva obrazloženo obvestilo in šele nato vloži zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija tako poudarja, da naročnik z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji ne more ponovno ocenjevati prispelih ponudb oziroma spreminjati že opravljenega ocenjevanja, s katerim je v postopku oddaje javnega naročila že seznanil vse ponudnike. Obvestilo o oddaji javnega naročila namreč vsebuje odločitev naročnika, ki jo lahko izpodbija ponudnik, ki meni, da so bile v postopku oddaje javnega naročila kršene njegove pravice. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila nedopustno ravnanje naročnika, s katerim je le-ta v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila spreminjal opravljeno ocenjevanje ponudbe izbranega ponudnika in ga v ponovljenem ocenjevanju celo izbral kot najugodnejšega ponudnika. Za takšno ravnanje naročnik namreč v ZJN-1 nima pravne podlage.

Glede na ugotovljeno dejstvo, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ponudbo izbranega ponudnika (in tudi ponudbo Medicop d.o.o., Murska Sobota) po merilu 2. Garancija ocenjeval dvakrat in sicer v samem postopku pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb ter ponovno po prejeti zahtevi vlagatelja za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, in jima podelil različno število točk, je potrebno ugotoviti, da je naročnik merilo 2. Garancije, ki je bilo objavljeno v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji, uporabil dvakrat na različen način. V zvezi z oblikovanjem meril za izbiro najugodnejše ponudbe ZJN-1 v 50. členu (Določitev meril) od naročnika zahteva, da mora merila, po katerih izbira najugodnejšo ponudbo, v razpisni dokumentaciji opisati in ovrednotiti. Merila ne smejo biti diskriminatorna, smiselno morajo biti povezana z vsebino javnega naročila in morajo prispevati k nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa merila za oddajo, ki jih bo uporabil, in sicer v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku naročnik meril ne sme več spreminjati, pri ocenjevanju ponudb pa mora uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in na način, kot so bila opisana in vrednotena. še toliko bolj (argumentum a fortiori) pa je na zgoraj navedenih zakonskih določilih utemeljeno stališče Državne revizijske komisije, da naročnik po tem, ko je že enkrat opravil pregled in ocenjevanje prispelih ponudb in na tej podlagi izbral najugodnejšega ponudnika, ne sme več spreminjati v razpisni dokumentaciji navedenega načina uporabe meril in posledično ocenjevanja prispelih ponudb in izbora najugodnejšega ponudnika. Državna revizijska komisija pa ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pri merilu 2. Garancija spreminjal način uporabe tega merila, saj sprva pri izbranem ponudniku ni upošteval 2 letne garancije za celotno vozilo oziroma 4 letne garancije na predelavo, po opozorilu izbranega ponudnika, pa je pri ocenjevanju upošteval 2 letno garancijo in izbranemu ponudniku iz tega naslova podelil 2 točke. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila spreminjal način uporabe merila garancija, takšno ravnanje pa je v nasprotju s četrtim odstavkom 50. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija se je glede na zgornje ugotovitve, na podlagi 3. alinee prvega odstavka 23. člena ZRPJN zaradi ugotovljenih procesnih kršitev naročnika odločila razveljaviti tako obvestilo o oddaji javnega naročila, št. JN: 01/04, z dne 26.03.2004, kot tudi obrazloženo obvestilo, št. JN: 01/04, z dne 19.04.2004, vključno s celotnim postopkom pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb, pri tem pa se Državna revizijska komisija ni spuščala v presojo vprašanja, katero ocenjevanje je skladno določili razpisne dokumentacije in ZJN-1.

Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 23. člena ZRPJN naročniku podaja napotke, da mora v nadaljevanju postopka pri ponovnem vrednotenju ponudb upoštevati definicijo merila, in sicer da je merilo element za vrednotenje primerjanje ali presojanje ponudb. Pri ocenjevanju ponudb mora naročnik uporabiti le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila opisana in vrednotena. Pri tem mora biti ocenjevanje in vrednotenje ponudb transparentno in nediskriminatorno, odločitev o dodelitvi točk pa objektivno utemeljena in medsebojno primerljiva ter razvidna iz dokumentacije o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija tako napotuje naročnika, da pri ponovnem ocenjevanju pravilnih ponudb upošteva merila na način, kot so bila predvidena v razpisni dokumentaciji. V kolikor bo naročnik pri pregledu, vrednotenju in primerjavi prispelih ponudb ugotovil, da za ocenitev le-teh potrebuje dodatna pojasnila, lahko izkoristi možnost, določeno v prvem odstavku 54. člena ZJN-1 (Dodatna pojasnila in dopustni popravki). Če pa naročnik pri ponovnem ocenjevanju ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije in meril ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora ponoviti javni razpis in ponudnikom na njihovo zahtevo povrniti stroške, za katera predložijo dokazilo (argument drugega odstavka 25. člena ZJN-1).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).

V Ljubljani, dne 21.05.2004


mag. Marija Bukovec Marovt, univ.dipl.prav.
Predsednica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- PROAVTO d.o.o. Koper, Ulica 15. maja 10c, Koper.
- Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje.
- SANOLABOR d.d., Leskovškova 4, Ljubljana,
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila in koncesije, Tržaška 19a, Ljubljana.

Natisni stran