European Dynamics SA proti Komisiji

T-303/04 R

V postopku izdaje začasne odredbe za zaustavitev izvajanja odločitve naročnika o oddaji javnega naročila mora tožnik kumulativno izpolniti naslednje zahteve:
- vloga mora navajati vsebino (predmet) spora,
- okoliščine kažejo na nujnost izdaje začasne odredbe,
- navedbe o dejanskem in pravnem stanju izkazujejo prima facie utemeljenost zahtevka,
- zahtevani ukrepi so začasne narave in ne prejudicirajo vnaprej vpliva (pomena) kasnejše odločitve v glavni zadevi,
- presoja interesov v zadevi gre v prid zahtevanega ukrepa.

Sodelovanje v postopkih oddaje javnih naročil s seboj neobhodno prinaša riziko za vse sodelujoče, da bo njihova ponudba zavrnjena. Takšna zavrnitev pa sama po sebi ne predstavlja temelja za uveljavljanje nepremoženjske škode. Finančna izguba je nenadomestljiva le v primeru, če je ni mogoče kompenzirati z dodeljeno odškodnino.


Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku