CS Communications & Systems Austria GmbH & Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

C-424/01

Sodišče ES je presodilo, da je potrebno določilo člena 2 Direktive 89/665/EEC razlagati tako, da ta državam članicam ne preprečuje predpisati, da je v primeru, ko organ, pristojen za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, izda začasno odredbo, ta organ dolžan ali pristojen presojati izglede za uspeh, ki jih ima vloga za razveljavitev odločitve naročnika kot nezakonite, v kolikor nacionalna pravila, ki urejajo izdajo teh začasnih odredb, niso manj ugodna od tistih, ki urejajo enake domače ukrepe, in ne onemogočajo ali prekomerno otežujejo uveljavljanja pravic, ki jih podeljuje pravo Skupnosti.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku