Santex SpA & Unità Socio Sanitaria Locale n. 42 di Pavia

C-327/00

Sodišče ES je odločilo, da je potrebno Direktivo 89/665 razlagati tako, da se pristojnim nacionalnim sodiščem nalaga dolžnost, da v primerih, ko je ugotovljeno, da je naročnik s svojim ravnanjem onemogočil ali prekomerno otežil uveljavljanje pravic, ki jih pravni red Skupnosti podeljuje državljanu Unije, ki je bil oškodovan s sklepom tega naročnika, dopustijo pravne ugovore, v katerih se zatrjuje, da je obvestilo o javnem razpisu v neskladju s pravom Skupnosti, in ki so podani v utemeljitev zahtevka za revizijo te odločitve, tako da tam, kjer je to primerno, uporabijo možnost, ki jim jo daje nacionalno pravo, za neuporabo nacionalnih pravil o prekluzivnih rokih, skladno s katerimi se v primerih, ko je rok, določen za sprožitev postopkov revizije obvestila o javnem razpisu, že potekel, takšne neskladnosti ne more več ugovarjati.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku