Alcatel Austria AG and Others, Siemens AG Osterreich, Sag-Schrack Anlagen technik AG proti Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

C-81/98

Avstrijski Bundesvergabeamt (Zvezni urad za javna naročila) je Sodišču ES zastavil vprašanje o interpretaciji nekaterih določb direktive sveta 89/665/EEC, ki ureja pravila pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil. Sodišče ES se je postavilo na stališče, da gre kombinacijo določb 1.a in b točke 2. člena in drugega odstavka 6. točke 2. člena direktive 89/665/EEC interpretirati tako, da zavezuje državo članico, da zagotovi takšno ureditev, po kateri mora pred sklenitvijo pogodbe s ponudnikom vedno obstajati možnost revidiranja odločitve naročnika z namenom razveljavitve odločitve, če za to obstajajo razlogi, in sicer ne glede na možnost uveljavljanja odškodninskih zahtevkov, ko je pogodba že sklenjena. V primerih, ko zoper odločitev o dodelitvi naročila ni mogoče zagotoviti začasnih odredb in (oziroma) razveljavitve odločitve, je kršeno načelo učinkovitega in hitrega pravnega varstva. Pravna sredstva, določena v pravovarstvenih direktivah (začasne odredbe, razveljavitveni ukrepi in odškodnina), je torej treba zagotoviti kumulativno. Omejitev pravnih sredstev po sklenitvi pogodbe na zgolj odškodninski zahtevek, ki se uveljavlja pred rednimi sodišči, pa je skladna s 6. točko 2. člena direktive 89/665/EEC.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku