Buchhändler-Vereinigung GmbH proti Saur Verlag GmbH & Co. KG, Die Deutsche Bibliothek

C-358/00

Sodišče je odločilo, da je koncesijska pogodba za podelitev koncesije storitev po pravu Skupnosti izključena iz dometa Direktive 92/50/EEC, čeprav je zaradi specifičnosti predmeta pogodbe urejena v aneksu I A k direktivi, na katerega se člen 8 Direktive tudi sklicuje.
Sodišče je odločilo v skrajšanem postopku in s sklicevanjem na argumente v zadevi C 324/98, Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH proti Telekom Austria AG, Herold Business Data AG, na vprašanje, ali je tudi podeljevanje koncesij storitev podvrženo postopkom, ki jih ureja Direktiva 92/50/EEC, odgovorilo negativno. Novost sodbe v razmerju do sodbe Teleaustria je v prvi izrecni izključitvi (tudi) koncesij storitev, ki po predmetu sicer "sodijo" v okvir Direktive 92/50/EEC, iz pravil sekundarne zakonodaje s področja javnih naročil. S tem je sodišče razširilo oziroma posplošilo uporabnost sodbe C 324/98, Teleaustria.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku