Telaustria Verlags GmbH, Telefonadress GmbH proti Telekom Austria AG, Herold Business Data AG

C-324/98

Če se za pravna razmerja v zvezi s pogodbo storitev uporabi \"posebna\" direktiva (93/38/EEC), ni mogoče uporabiti direktive, ki ureja pogodbe storitev \"na splošno\" (92/50/EEC). Direktiva 93/38/EEC je lex specialis v razmerju do Direktive 92/50/EEC. Sodišče je odločilo, da čeprav je predmet pogodbe zajet z Direktivo 93/38/EEC, je konkretno koncesijsko razmerje zaradi neobstoja elementa odplačnosti iz urejanja izločeno. Ena pogodbena stranka namreč drugi opravljenih storitev ne plačuje, temveč ji prenese pravico do odplačnega izkoriščanja prenesene storitve.
Pomembno pa je stališče Sodišča, da je ne glede na zapisano koncedent v postopku sklepanja pogodbe dolžan spoštovati temeljna načela in pravila pogodbe, med temi še posebej načelo nediskriminacije ter načelo transparentnosti postopka, ki naj omogoči odprtost konkurenci. Sodišče je v zadnji točki odločitve zapisalo, da mora o tem, ali je bilo v konkretnem postopku zadoščeno zahtevi po transparentnosti, odločiti nacionalno sodišče.

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku