Siemens AG Österreich, ARGE Telekom & Partner proti Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Bietergemeinschaft EDS/ORGA

C-314/01

Sodišče Evropskih skupnosti se je v predstavljeni zadevi postavilo na stališče, da gre Direktivo 89/665/EEC, še posebej njeno 1. točko 1. člena in 7. točko 2. člena, interpretirati na način, da mora v primeru, ko je klavzula v javnem razpisu v nasprotju z evropskim pravom, nacionalna zakonodaja omogočiti, da se takšna neskladnost uveljavlja v revizijskem postopku (po Direktivi 89/665/EEC). Države članice morajo izvesti potrebne ukrepe, da bodo odločitve javnih naročnikov v postopkih oddaje javnih naročil predmet učinkovitega in hitrega varstva, ko gre za kršitev evropskega prava na področju oddaje javnih naročil. V tej zvezi velja jasno poudariti, da direktiva (neposredno) ne ureja pravnih položajev, v katerih bi bila kršena druga (izvirna nacionalna) pravila javnega naročanja. Zaradi navedenega bi bilo hipotetično možno razlikovati, poleg postopkov pravnega varstva v naročilih pod in nad vrednostnimi pragovi, tudi postopke pravnega varstva v primerih, ko bi bila kršena pravila Skupnosti (zlasti ustanovitvene pogodbe in direktiv, ki materialno urejajo postopke javnega naročanja) in postopke, kjer bi bila kršena izvirna pravila nacionalnega prava javnega naročanja. Iz obravnavanega primera gre tako nedvomno razbrati stališče, da je mogoče v postopku revizije zatrjevati ne zgolj neskladnost naročnikovega postopanja z nacionalno zakonodajo (in v tem okviru pravili, ki jih je v postopku oddaje javnega naročila sam postavil), temveč tudi evropskim pravom (javnega naročanja).

Polno besedilo sodbe v angleškem jeziku