018-034/2106 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

Številka: 018-034/2016-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Storitve cenilcev« - 3., 4. in 5. sklop in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba M.Kabinet, vrednotenje podjetij in poslovno sodelovanje d.o.o., Slovenska cesta 27, Ljubljana, ki jo zastopajo Odvetniki Šelih & partnerji o.p. d.o.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.03.2016

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.


2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.


Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 03.12.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 8529/2015. Naročnik je dne 19.01.2016 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. JN 25/2014. Iz odločitve je med drugim razvidno, da bo v 3. sklopu (Cenitev kapitalskih deležev in vrednostnih papirjev) okvirni sporazum sklenjen s tremi ponudniki (z družbami Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, Ptuj, PIT revizija d.o.o., Špruha 19, Trzin in Cenilna družba d.o.o., Vošnjakova ulica 1, Ljubljana), v 4. sklopu (Cenitev terjatev) z enim ponudnikom (z družbo Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, Ptuj), v 5. sklopu (Cenitev pravic intelektualne lastnine) pa okvirni sporazum ne bo sklenjen. Iz obrazložitve izhaja, da vlagatelj ni izkazal, da nima dospelih neporavnanih obveznosti, oziroma ni izkazal, da v zadnjih šestih mesecih od dneva izdaje potrdila ni imel blokiranega nobenega od poslovnih računov. Zato ga je naročnik pozval k odpravi formalne pomanjkljivosti. Vlagatelj je v roku posredoval dokazilo Podatki o plačilni sposobnosti (BON-2), z dne 08.01.2016, ki ga je izdala Nova KBM d.d. Ker bi moralo potrdilo, skladno z določili razpisne dokumentacije, zajemati šest mesečno obdobje med 08.06.2015 in 23.12.2015, dokazilo ni ustrezno, zato je ponudba nepopolna.

Zoper navedeno odločitev v 3., 4. in 5. sklopu je vlagatelj dne 03.02.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev v 3., 4. in 5. sklopu razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navaja, da so bili ponudniki, skladno s točko 16.9 razpisne dokumentacije (Neobstoj dospelih neporavnanih obveznosti), dolžni podpisati izjavo iz točke 19.9 razpisne dokumentacije, s katero so potrdili, da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil niso imeli blokiranih poslovnih računov. Predložiti so morali tudi potrdilo banke, pri kateri(h) imajo odprt poslovni račun, ali (v primeru ponudnikov s sedežem v Republiki Sloveniji) fotokopijo ustreznega BON obrazca, pri čemer dokazilo ni smelo biti starejše od 15 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb. Vlagatelj zatrjuje, da je v ponudbi predložil podpisano izjavo, s katero potrjuje, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov. Po pozivu naročnika je dne 14.01.2016 predložil še potrdilo Nove KBM d.d. o izpolnjevanju pogojev iz točke 16.9 razpisne dokumentacije, in sicer v obliki standardnega obrazca Podatki o plačilni sposobnosti (BON-2). Vlagatelj zatrjuje, da je potrdilo banke Nove KBM d.d. skladno z izrecno zahtevo naročnika, da mora zajemati 6-mesečno obdobje med 08.06.2015 in 23.12.2015. Pojasnjuje, da BON-2 obrazec predstavlja informacijo o tekoči plačilni sposobnosti posamezne pravne osebe ali samostojnega podjetnika, vsebuje pa tudi podatke o morebitnih neporavnanih obveznostih poslovnega subjekta (blokade). Uporablja se za predstavitev tekoče plačilne sposobnosti poslovnega subjekta poslovnim partnerjem, za udeležbo na javnih razpisih in za preverjanje tekoče plačilne sposobnosti subjekta, s podatki o prejemkih in o izdatkih v tekočem letu, iz njega pa izhajajo tudi podatki o morebitnih dospelih neporavnanih obveznostih v zadnjih 6 mesecih. Iz predloženega potrdila banke Nova KBM d.d., z dne 08.01.2016, jasno izhaja, da zajema obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015, saj je to obdobje opredeljeno v 3. točki potrdila. Da vlagateljev poslovni račun v tem obdobju ni bil blokiran, dokazuje tudi 8. točka, saj je iz nje razvidno, da je število dni neprekinjene blokade enako 0. Iz potrdila torej jasno izhaja, da vlagatelj v obdobju od 08.06.2015 do 23.12.2015 ni imel blokiranega (edinega) poslovnega računa, odprtega pri Novi KBM d.d. Vlagatelj še navaja, da ne razume, od kod je naročnik kot končni datum obdobja določil dan 11.01.2016, saj je bilo potrdilo izdano dne 08.01.2016. Da je v potrdilu banke zajeto obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015 je potrdila tudi banka Nova KBM d.d., ki je dne 25.01.2016 izdala potrdilo, v katerem je navedla, da so podatki iz potrdila, izdanega dne 08.01.2016, nanašajo na obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015, ter da se tudi 8. in 9. točka nanašata na to obdobje. Vlagatelj še pojasnjuje, da je takoj po prejemu naročnikovega poziva k dopolnitvi ponudbe (dne 08.01.2016) kontaktiral referenta Nove KBM d.d. ter ga zaprosil za izdajo potrdila. Po pregledu potrdila je ugotovil, da zajema obdobje od 07.07.2015 do 07.01.2016, kar je izhajalo iz 3. točke potrdila. Zato je od banke zahteval izdajo novega potrdila, ki zajema obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015, to potrdilo pa je bilo pravočasno posredovano naročniku. Nova KBM d.d. je torej na podlagi izrecnega opozorila, vlagatelju posredovala novo potrdilo, iz katerega je jasno razvidno, da se nanaša na obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015.

Naročnik je dne 26.02.2016 sprejel sklep št. JN 25/2014, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da vlagatelj v ponudbi ni predložil potrdila banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve iz točke 16.9 razpisne dokumentacije. Zato je vlagatelja dne 07.01.2016 pozval k dopolnitvi ponudbe, pri čemer ga je opozoril, da mora dokazilo zajemati 6 - mesečno obdobje med 08.06.2015 in 23.12.2015 (obdobje 6 mesecev in 15 dni). Naročnik se strinja z vlagateljem, da predstavlja obrazec BON-2 informacijo o tekoči plačilni sposobnosti subjekta ter vsebuje podatke o morebitnih neporavnanih obveznostih (blokadah) oziroma o morebitnih dospelih neporavnanih obveznostih v zadnjih 6 mesecih. Tudi na spletni strani, na katero opozarja vlagatelj (http://www.ajpes.si/Bonitetne storitve/Druge bonitete/BON-2), je navedeno, da obrazec BON-2 zajema podatke za obdobje zadnjih 6 mesecev od izdaje potrdila. Vlagatelj je predložil obrazec BON-2, ki ga je izdala Nova KBM d.d., pri čemer je v njem (v točkah 3 in 4, ki se nanašata na povprečno stanje sredstev na računu) zapisano obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015. V točkah 1, 2, 5, 6, 7, 8 in 9 obdobje ni vpisano, zato se obrazec lahko razlaga le na način, da se v teh točkah zapisani podatki nanašajo na obdobje zadnjih šest mesecev od datuma sestave obrazca. Glede na datum izdaje potrdila se torej obrazec v tem delu nanaša na obdobje od 08.07.2015 do 08.01.2016, kar ni skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj bi lahko predložil obrazec BON-2, vendar bi moralo biti v 8. in 9. točki navedeno zahtevano obdobje (od 08.06.2015 do 23.12.2015). Ker obrazec zahtevanega obdobja ne vsebuje, se lahko upošteva le zadnjih šest mesecev od sestave obrazca. Navedeno je potrdila tudi Nova KBM d.d., ki je prav tako navedla, da se podatki v točkah, kjer obdobje ni izrecno navedeno, nanašajo na obdobje zadnjih šest mesecev od dneva sestave obrazca, torej na obdobje od 08.07.2015 do 08.01.2016. Naročnik se sklicuje tudi na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-110/2015 in zatrjuje, da ponudnikov ne sme večkrat pozvati k odpravi iste pomanjkljivosti. Naročnik zato ne more upoštevati potrdila, ki ga je od vlagatelja prejel po sprejemu izpodbijane odločitve, in s katerim Nova KBM d.d. potrjuje, da vlagatelj ni imel blokiranega odprtega transakcijskega računa in ni imel neporavnanih obveznosti v obdobju med 08.06.2015 in 23.12.2015.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 04.03.2016, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je 6 - mesečno obdobje navedeno le v 9. točki potrdila. Ker 8. točka obdobja ne določa, se nanaša na izrecno datumsko obdobje, za katero je bilo potrdilo zahtevano. Kot je vlagatelj navedel že v zahtevku za revizijo, je obrazec BON-2 standardiziran obrazec in običajno zajema podatke za obdobje zadnjih 6 mesecev od izdaje potrdila. V obravnavanem primeru pa je Nova KBM d.d., v skladu z izrecnimi navodili vlagatelja, obrazec BON-2 izdala za točno določeno obdobje, to je za obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015. Vlagatelj še navaja, da ni seznanjen s komunikacijo med naročnikom in Novo KBM d.d., po drugi strani pa je naročniku predložil pisno potrdilo iste banke, da izdani BON-2 obrazec časovno zajema zahtevano obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015. Ob upoštevanju dejstva, da je Nova KBM d.d. izdala prvotni, po mnenju naročnika sporni obrazec, ni dvoma, da je ista banka pristojna podajati tudi pojasnila posameznih točk BON-2 obrazca. Nobenega dvoma torej ni, da potrdilo v obliki BON-2 obrazca, z dne 08.01.2016, in pojasnilo Nove KBM d.d., z dne 25.01.2016, izkazujeta, da je vlagatelj izpolnil zahtevo naročnika o tem, da v obdobju od 08.06.2015 do 23.12.2015 ni imel blokiranega (nobenega) poslovnega računa. Vlagatelj tudi navaja, da mu predpisi ne preprečujejo, da na lastno iniciativo predloži dodatne listine, kar je tudi storil. S tem ni vplival na vsebino že predloženih potrdil. Vlagatelj še poudarja, da potrdilo Nove KBM, z dne 25.01.2016, ki je bilo predloženo k zahtevku za revizijo, ne predstavlja novega potrdila, pač je z njim zgolj pojasnjen način branja podatkov iz predhodno pravočasno predloženega potrdila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudbo dopolnil pravočasno in v skladu z vsemi zahtevami naročnika, zato je bila njegova ponudba (v vseh treh izpodbijanih sklopih) nezakonito izločena.

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik pri ocenjevanju vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je ta formalno nepopolna, ker vlagatelj v ponudbeno dokumentacijo ni predložil zahtevanega potrdila o tem, da v zadnjih šestih mesecih od dneva izdaje potrdila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, oziroma ni izkazal, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega poslovnega računa. Iz spisovne dokumentacije je tudi razvidno, da je naročnik vlagatelja v spornem delu pozval na dopolnitev ponudbene dokumentacije. Kot je navedel naročnik, mu je vlagatelj v roku dostavil dokument Podatki o plačilni sposobnosti (BON-2), ki ga je dne 08.01.2016 izdala Nova KBM d.d.. Ker pa se dokument ne nanaša na zahtevano obdobje (med 08.06.2015 in 23.12.2015), je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil. Vlagatelj navedeni naročnikovi ugotovitvi ugovarja in zatrjuje, da je ponudbo dopolnil v skladu s pozivom naročnika.

Naročnik je v točki 16.9 (Neobstoj dospelih neporavnanih obveznosti) Navodila ponudnikom postavil naslednjo zahtevo:

»Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih od dneva izdaje potrdila ni imel blokiranega nobenega od poslovnih računov.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu Prijava/izjava (Priloga 19.9).

Dodatno ponudnik predloži potrdilo banke, pri kateri ima odprt poslovni račun. Če ima ponudnik več poslovnih računov, mora predložiti potrdila za vse račune. Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, lahko potrdila poslovnih bank nadomesti s fotokopijo ustreznega BON obrazca (npr. eS.Bon), ki ga izda AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Dokazilo ne sme biti starejše od petnajst (15) dni od skrajnega roka za oddajo ponudb.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil obrazec 19.9 (Prijava/izjava). S podpisom tega obrazca je ponudnik med drugim potrdil (9 točka), »da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov«.

Naročnik je z navedenim obrazcem ponudnike (ponovno) opozoril, da morajo poleg izjave, predložiti potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte poslovne račune. Ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, lahko potrdila poslovnih bank nadomesti z ustrezno bonitetno informacijo (npr. eS.BON), iz katere je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Potrdilo ne sme biti starejše od petnajst (15) dni od skrajnega roka za oddajo ponudb.

Iz zgoraj citiranih navodil je mogoče razbrati dve datumsko različni zahtevi. S strani naročnika vnaprej pripravljena izjava (iz obrazca 19.9 - Prijava/izjava) zajema zadnjih šest mesecev pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil (ker je bilo javno naročilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 03.12.2015 zajema obdobje med 02.06.2015 in 02.12.2015). Zahtevana potrdila poslovnih bank (oziroma ustrezna bonitetna informacija) pa se morajo nanašati na zadnjih šest mesecev od dneva izdaje potrdila. Ker potrdilo (v skladu z izrecno zahtevo naročnika) ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega roka za oddajo ponudb (rok za oddajo ponudb je bil določen dne 23.12.2015), to pomeni, da mora zajemati (katerokoli) šest mesečno obdobje med 08.06.2015 in 23.12.2015. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v njej (kar med strankama ni sporno) predložil izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 19.9 (Prijava/izjava), s katero je med drugim potrdil, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranega poslovnega računa. Vlagatelj in naročnik sta si edina tudi v tem (kar potrjuje tudi predložena ponudba), da vlagatelj v ponudbi ni predložil tudi zahtevanega potrdila banke oziroma kopije ustreznega BON obrazca. Zato je naročnik vlagatelja dne 07.01.2016 pozval, naj do 15.01.2016 dopolni ponudbo (dokument št. 30-18/2014-50).

Naročnik je s Pozivom za odpravo pomanjkljivosti ponudbe št. 30-18/2014-50, z dne 07.01.2016, zahteval od vlagatelja:

»Predložite potrdilo vseh poslovnih bank, kjer imate odprte poslovne račune, da v obdobju 6 mesecev niste imeli blokiranega pri njih odprtega poslovnega računa. Potrdilo poslovne banke lahko nadomestite s kopijo ustreznega BON obrazca (npr. eS.BON), ki ga izda AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje te zahteve. Upoštevajte, da mora skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, dokazilo oz. potrdilo zajemati 6-mesečno obdobje med 08.06.2015 in 23.12.2015.«

Naročnik je hkrati opozoril vlagatelja, da bo v primeru, če v danem roku (do 15.01.2016) ne bo prejel zahtevanega dokumenta, v vsebini, kot izhaja iz predhodno citirane točke, vlagateljeva ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnikov poziv je jasen in ne dopušča različnih interpretacij. Vlagatelj je moral predložiti bodisi potrdilo svoje poslovne banke (med naročnikom in vlagateljem sicer ni spora o tem, da ima vlagatelj le en poslovni račun, ki je odprt pri Novi KBM d.d.), bodisi ustrezen BON obrazec Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, iz katerega bo razvidno, da v 6-mesečnem obdobju med 08.06.2015 in 23.12.2015 ni imel blokiranega poslovnega računa.

Vlagatelj se je odzval s (pravočasno) predloženim potrdilom Nove KBM d.d. (Podatki o plačilni sposobnosti - BON-2), ki ga je banka izdala dne 08.01.2016. V obravnavanem primeru torej ne gre za obrazec BON-2, ki jih izdaja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in kateri zajemajo informacije za obdobje šestih mesecev pred dnevom izdaje obrazca, pač pa za potrdilo banke, ki je prav tako poimenovano BON-2. V navedenem potrdilu so podatki o vlagateljevi plačilni sposobnosti navedeni v 9 točkah. Prvi dve točki (stanje evrskih sredstev in stanje deviznih računov) se nanašata na dan 07.01.2016. V drugih dveh točkah (točki 3 in 4) so navedeni podatki o povprečnem stanju evrskih (točka 3) in deviznih sredstev (točka 4). Ti podatki se nanašajo na zahtevano obdobje (in ga za 15 dni celo presegajo) oziroma »na stanje v preteklem mesecu oziroma od 08.06.2015 do 23.12.2015, v kolikor do tekočega meseca na računu ni bilo nobenega prometa«. V 9. točki (število dni z dospelimi neporavnanimi obveznostmi na računu) je navedeno, da se nanaša »na preteklih šest mesecev«. Iz ostalih točk navedenega potrdila (vključno s točko 8 - »Število dni neprekinjene blokacije zaradi dospelih neporavnanih obveznosti na računu«, iz katere sicer izhaja, da vlagatelj ni imel blokiranega računa) ni razvidno, na katero obdobje se nanašajo.

Ob opisanem dejanskem stanju se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom v tem, da vlagatelj, kljub jasnemu pozivu naročnika, svoje ponudbe ni ustrezno dopolnil. Kot je razvidno iz naročnikovega poziva (in iz vsebinsko enakega, zgoraj citiranega dela razpisne dokumentacije), je imel vlagatelj možnost in dolžnost, da bi svojo formalno pomanjkljivo ponudbo saniral s predložitvijo potrdila njegove poslovne banke o tem, da v 6-mesečnem obdobju med 08.06.2015 in 23.12.2015 ni imel blokiranega poslovnega računa. Ker iz 8. točke potrdila Nove KBM d.d. ne izhaja, da vlagatelj v 6-mesečnem obdobju med 08.06.2015 in 23.12.2015 ni imel blokiranega poslovnega računa, ponudba ni dopolnjena v skladu z zahtevo naročnika. Navedenih ugotovitev ne more spremeniti niti dejstvo, da je vlagatelj, že pred prejemom spornega potrdila, od Nove KBM d.d. prejel potrdilo, ki se ravno tako ni nanašalo na zahtevano obdobje, ter da je vlagatelj zato banko izrecno opozoril, da se mora potrdilo (tokrat) nanašati na obdobje od 08.06.2015 do 23.12.2015. Naročnik je, kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelja pozval, naj ponudbo dopolni s potrdilom o neblokiranem računu v točno določenem obdobju. Ker vlagatelj tega ni storil, njegovemu stališču o tem, da se 8. točka potrdila nanaša na obdobje med 08.06.2015 in 23.12.2015, ki je navedeno v 3. in 4. točki potrdila (ti dve točki, se, kot že izhaja iz te obrazložitve, nanašata na povprečno stanje evrskih in deviznih sredstev), oziroma celo na tisto obdobje, za katero je bilo potrdilo od Nove KBM d.d. zahtevano, ni mogoče slediti.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom tudi v tem, da je v svojih odločitvah že večkrat zavzela stališče, da 78. člen ZJN-2 (na podlagi katerega naročnik v primeru, da ugotovi, da je ponudba ponudnika formalno nepopolna, od ponudnika zahteva, da jo v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, ki ni popolna) naročniku ne omogoča večkratnega pozivanja k odpravi istih formalnih pomanjkljivosti v ponudbi. Iz navedenega razloga so ponudniki pri dopolnitvah formalno nepopolnih ponudb dolžni ravnati skrbno in natančno. Če ponudnik pri dopolnitvi ponudbe ne ravna s potrebno skrbnostjo, mora sam nositi tudi morebitne posledice. Še toliko bolj velja nameniti posebno skrbnost tistim dokumentom, ki jih ne pripravijo ponudniki sami, pač pa (kot v obravnavanem primeru) drugi pravni subjekti. Ponudniki torej imajo možnost, da (ob upoštevanju 78. člena ZJN-2) dopolnijo formalno nepopolno ponudbo, vendar pa naročnik ne sme dopustiti večkratnega odpravljanja istih napak. Iz navedenega razloga vlagateljeve ponudbe v tem delu ni več mogoče sanirati, oziroma v zvezi s tem sprejeti pojasnila vlagateljeve banke (dokument, z dne 25.01.2016), ki ga je vlagatelj predložil (šele) k zahtevku za revizijo.

Ob vsem navedenem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je svojo ponudbo dopolnil v skladu z naročnikovim pozivom. Ker vlagatelj (posledično) tudi ni dokazal, da je naročnik z izločitvijo njegove ponudbe kršil določila ZJN-2 in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obravnavani zadevi takso za predrevizijski in revizijski postopek (ki jo je sicer poravnal v skladu s pravnim poukom naročnika) preplačal. Ker se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, temveč na naročnikovo odločitev o izbiri strank, skleniteljev okvirnega sporazuma, je potrebno višino takse določiti v skladu s 74. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/2015; v nadaljevanju: ZIPRS1617). Ta namreč vsebuje izjemo od ureditve takse za predrevizijski in revizijski postopek, kot je urejena v določbah ZPVPJN, in določa, da znaša taksa v primeru, ko se zahtevek za revizijo ne nanaša na odločitev o oddaji naročila, 1.000,00 EUR.

Ker je vlagatelj takso za predrevizijski in revizijski postopek namesto v višini 1.000,00 EUR plačal v višini 1.500,00 EUR, bo Državna revizijska komisija o vračilu preplačanega dela takse vlagatelju v znesku 500,00 EUR odločila v skladu z določbo 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 21.03.2016

predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d.d., Ulica Josipine Turnograjske 6, Ljubljana
- Odvetniki Šelih & partnerji o.p. d.o.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana
- Auditor revizijska družba d.o.o., Murkova ulica 4, Ptuj
- PIT revizija d.o.o., Špruha 19, Trzin
- Cenilna družba d.o.o., Vošnjakova ulica 1, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu