018-016/2016 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Številka: 018-016/2015-13

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevzem, prevoz in oddaja v predelavo izrabljenih gum« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.03.2016

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.


2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 06.10.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 6951/2015 in v Uradnem listu Evropske Unije dne 09.10.2015, pod številko objave 2015/S 196-355208. Naročnik je dne 24.12.2015 sprejel Novo odločitev o oddaji naročila št. 430-97/2015-56, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku Vinko Kropec s.p., Stepišnikova ulica 10a, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve je razvidno, da so ponudbe, ki so se (ob upoštevanju edinega merila za ocenjevanje ponudb - to je merila najnižja cena) uvrstile na prva tri mesta, nepopolne, zato je bila izbrana popolna ponudba izbranega ponudnika, ki se je uvrstila na četrto mesto.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 14.01.2016 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, naročnik pa je ravnal tudi v nasprotju z 78. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2), saj ponudbe izbranega ponudnika ni izločil, čeprav ni bila ustrezno dopolnjena. Navaja, da je naročnik izbranega ponudnika (dne 09.12.2015) pozval, naj ponudbo dopolni. Ker ponudba izbranega ponudnika tudi po dopolnitvi še vedno ni bila popolna, ga je naročnik dne 16.12.2015 ponovno pozval naj pojasni, na kakšen način bo predelovalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. (v okviru okoljevarstvenega dovoljenja) zagotovil prevzem 5.000 ton izrabljenih gum v letu 2016. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je prišlo pri vpisovanju podatkov o količinah v pogodbo o predelavi izrabljenih gum s predelovalcem Gumiimpex-GPR d.d., Varaždin do napake, pravilno je, da bo navedena družba do 15.11.2016 prevzela 18.500 ton izrabljenih gum, družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. pa bo do 15.11.2016 prevzela 2.500 ton in do 30.06.2017 še nadaljnjih 2.500 ton. Iz odgovora izbranega ponudnika, ki mu je priložil novo pogodbo o predelavi izrabljenih gum (ki jo je datiral z datumom 20.11.2015, čeprav tedaj ta pogodba nesporno ni mogla biti sklenjena), je očitno, da je bila ponudba dopolnjena v nasprotju z ZJN-2. Pri tem je izbrani ponudnik spregledal, da je stranka Pogodbe o predelavi izrabljenih gum družba Sme-tra d.o.o., in ne izbrani ponudnik (to je Vinko Kropec s.p.). Dejstvo, da ne gre za napako, in da ta pogodba navedenega dne med izbranim ponudnikom in družbo Gumiimpex-GPR d.d. v popravljenih količinah, navedenih v 4. členu te pogodbe, ni bila sklenjena, je razvidno iz pogodbe, saj je za družbo Sme-tra d.o.o. natančno naveden njen naslov, matična in davčna številka ter račun, ki je odprt pri NKBM, navedeno pa je tudi, da je družba Sme-tra d.o.o. ponudnik. Vlagatelj v zvezi s tem še zatrjuje, da družba Sme-tra d.o.o. v tem postopku nastopa tudi kot eden izmed ponudnikov, prav tako ima tudi istega zakonitega zastopnika kot izbrani ponudnik. Očitno je torej, da je izbrani ponudnik z dodatnim pojasnilom, z dne 16.12.2015, zavajal naročnika. Naročnik bi moral ponudbo izbranega ponudnika izločiti, saj je ta (tudi po dveh pozivih) še vedno nepopolna. Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz razloga, ker je predložil tri dokumente v hrvaškem jeziku (1. Dozvola za skupljanje, skladištenje, obradu i uporabu otpadnih guma za ključni broj otpada 16 01 03 (istrošene gume) na lokaciji u Slobodnoj zoni Varaždin, Gospodarska ulica 9, Trnovec-Bartolovečki, z dne 10.07.2013, 2. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti oporabe otpadnih guma na području Republike Hrvatske, z dne 26.07.2006, in 3. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske, z dne 26.07.2006), s čimer je ravnal v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da Državna revizijska komisija tudi sicer možnost dopolnjevanja ponudbe s prevodi dokumentov dopušča le v primeru, ko je naročnik že v razpisni dokumentaciji predvidel možnost predložitve ponudbe v tujem jeziku. Ker naročnik takšne možnosti v tem postopku ni predvidel, je dopolnjevanje ponudbe v tem delu prepovedano. Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik, četudi bi uspel pravilno in pravočasno dopolniti svojo ponudbo, ne bi izkazal sposobnosti, da bo do 30.06.2017 zagotovil predelavo 28.000 ton izrabljenih gum. Družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. namreč do 30.06.2017 ne more predelati 5.000 ton izrabljenih gum. Navedeno obdobje je krajše kot 20 mesecev od datuma oddaje ponudb in krajše od 18 mesecev od začetka izvajanja javnega naročila, v vsakem primeru pa je krajše od dveh let. Iz razloga, ker je naročnik že sam ugotovil, da ima družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. okoljevarstveno dovoljenje le za 2.500 ton odpadkov letno in zato, ker navedena družba predeluje tudi druge tovrstne odpadke (za predelavo izrabljenih gum ima sklenjeno pogodbo z družbo Slopak d.o.o.), ne more zagotoviti predelave 5.000 ton odpadnih gum. Ker ima torej družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. dovoljenje za predelavo 2.500 ton odpadkov, in ob upoštevanju, da je v letu 2016 že predelala določeno količino odpadkov (kar je razvidno iz sistema IS odpadki), ni več sposobna predelati niti 2.500 ton odpadkov (vlagatelj predlaga vpogled v aplikacijo IS odpadki in pridobitev pogodbe o predelavi izrabljenih gum, ki je sklenjena med družbama Slopak d.o.o. in Bernjak Gradbeništvo d.o.o.). Vlagatelj še navaja, da so neustrezni tudi obrazci Priloga 6, 6a, 6b in 7a, ki so predloženi za družbo Gumiimpex-GPR d.d. Vlagatelj povzema naročnikov odgovor, ki ga je podal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, in se nanaša na tuje ponudnike in/ali tuje podizvajalce. Zatrjuje, da so vsi navedeni obrazci neskladni iz razloga, ker se pripravljeni za slovenske ponudnike in podizvajalce. Prav tako ni ustrezna naknadno predložena izjava družbe Gumiimpex-GPR d.d (dokument z dne 14.12.2015), ki se nanaša na zagotovilo o tem, da ima vse dokumente za opravljanje predelave odpadkov s klasifikacijsko številko 10 01 03, po postopku R1 in R3, saj ta ni overjena.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 25.01.2016, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da mu je naročnik vse tri pozive posredoval zgolj iz razloga, ker so v ponudbi še vedno obstajale določene nejasnosti. Zatrjuje, da je naročniku posredoval vsa zahtevana dokazila in dopolnitve. Izbrani ponudnik navaja, da si vlagatelj napačno razlaga pojasnilo, ki ga je dal dne 16.12.2015. Z njim je pojasnil, da so količine v pogodbi s podizvajalcem Gumiimpex-GPR d.d. spremenjene. Poleg navedenega podizvajalca je nominiran tudi podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o., ki bo v predelavo prevzel 5.000 ton gum (letno po 2.500 ton gum). Z navedenim pojasnilom, zatrjuje izbrani ponudnik, ponudba ni bila spremenjena, pač pa je bil pojasnjen obseg in termin izvedbe po posameznem podizvajalcu. Izbrani ponudnik še navaja, da je z novo pogodbo, z dne 10.11.2015, zgolj izkazal, da imata z družbo Sme-tra d.o.o. sklenjeni pogodbi s podjetjem Gumiimpex-GPR d.d., Varaždin. Pogodbi sta se podpisovali isti dan, zato je pri zapisu prišlo do pomote oziroma do redakcijske napake v navedbi stranke. Ker sta bili obe pogodbi količinsko napačni, sta bili še isti dan sklenjeni novi pogodbi s pravimi količinami, pri čemer je pri zapisu nove pogodbe prišlo do napake pri navedbi pogodbene stranke v glavi pogodbe. Izbrani ponudnik še navaja, da si vlagatelj napačno razlaga tudi zahtevo, ki se nanaša na predložitev ponudbe v slovenskem jeziku. Naročnik je dokumente podizvajalca, ki so bili predloženi v hrvaškem jeziku, razumel, zato izbranega ponudnika ni pozval k dopolnitvi ponudb. Vlagatelj tudi očita naročniku, da podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. do 30.06.2017 ne more predelati 5.000 ton izrabljenih gum, pri čemer pa za to svojo trditev ni predložil nobenega dokaza. Ker bo naveden podizvajalec za izbranega ponudnika prevzel zahtevano količino, so te navedbe neutemeljene. Izbrani ponudnik tudi navaja, da naročniku izjav in dokazil iz prilog 6, 6a, 6b in 7a ni potrebno preveriti (še) pred izbiro najugodnejšega ponudnika, saj lahko ta dokazila, skladno z veljavno zakonodajo, pridobi do oziroma pred sklenitvijo pogodbe.

Naročnik je dne 02.02.2016 sprejel sklep št. 430-97/2015-88, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil in (posledično) zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Zatrjuje, da je izbrani ponudnik oddal popolno ponudbo. Kot navaja naročnik, je izbranega ponudnika dne 16.12.2015 pomotoma pozval k pojasnilu ponudbe, saj je spregledal določbo šestega odstavka 19. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 37/2015 s spremembami). V tej določbi je navedeno, da je odpadke dovoljeno skladiščiti pred predelavo največ tri leta, pri čemer količina skladiščenih odpadkov ne sme presegati količine odpadkov, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo teh odpadkov. To pomeni, da lahko podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. do 15.11.2016 prevzame celotno količino (5.000 ton) izrabljenih gum, pri čemer mora 2.500 ton v istem letu predelati, ostalih 2.500 ton pa lahko predela v naslednjih treh letih. Ker je naročnik zahteval, da mora predelovalec v razpisanih rokih izrabljene gume prevzeti v predelavo (in torej ne predelati), je izbrani ponudnik zahtevo izpolnil. Naročnik še navaja, da so bile tudi sicer vse dopolnitve in spremembe ponudbe izbranega ponudnika, ki se nanašajo na podizvajalca Gumiimpex-GPR d.d., izvedene skladno z ZJN-2. Ker Državna revizijske komisija dopušča tako menjavo podizvajalcev, kakor tudi menjavo deležev podizvajalcev (naročnik se v zvezi s tem sklicuje na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-260/2014 in 018-068/2015), je dopolnitev ponudbe, s katero je izbrani ponudnik spremenil dinamiko prevzema izrabljenih gum, dopustna sprememba formalno nepopolne ponudbe. Dopustna pa je tudi sprememba ponudbe z naknadno predložitvijo ustrezne pogodbe, iz katere izhaja, da je nominirani podizvajalec Gumiimpex-GPR d.d. pogodbo sklenil z izbranim ponudnikom (in torej ne z družbo Sme-tra d.o.o.). Naročnik še navaja, da se sicer strinja, da je bila ponudba izbranega ponudnika zaradi predloženih dokumentov v hrvaškem jeziku (za podizvajalca Gumiimpex-GPR d.d.) formalno nepopolna. V prvem odstavku 78. člena ZJN-2 je med drugim določeno, da naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo ponudbe le v primeru, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. V konkretnem primeru je naročnikova strokovna komisija, katere člani aktivno obvladajo hrvaški jezik, sporne dokumente v hrvaškem jeziku pregledal sam, zato izbranega ponudnika ni pozval k dopolnitvi. Naročnik še navaja, da ima družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. veljavno okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, v skladu s katerim lahko na letni ravni predela 2.500 ton odpadkov 16 01 03 (izrabljene gume) in/ali 07 02 99 (drugi tovrstni odpadki). Naveden podizvajalec lahko tako že v letu 2016 prevzame 5.000 ton izrabljenih gum, od tega jih 2.500 ton predela, ostalih 2.500 ton pa skladišči do njihove predelave. S tem bo izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije in ravnal v skladu z veljavnimi predpisi, ki predelovalcu dopuščajo, da prevzete odpadke predelajo v treh letih od njihovega prevzema. Na navedeno ne more vplivati niti dejstvo, da je podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. eden izmed predelovalcev, ki zagotavljajo predelavo izrabljenih gum znotraj Načrta ravnanja z izrabljenimi gumami, katerega nosilec izvajanja je družba Slopak d.o.o. Omenjeno bi bilo lahko sporno le v primeru, če bi vlagatelj uspel dokazati, da je družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. v letu 2016 že prevzela v predelavo kateregakoli od odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja. Vlagatelj se sicer sklicuje na podatke iz aplikacije IS odpadki, vendar teh dokazov ni predložil. Ne glede na navedeno, pa je naročnik pregledal tudi aplikacijo IS odpadki in ugotovil, da podatki iz nje ne potrjujejo vlagateljevih očitkov. V aplikaciji je za družbo Bernjak Gradbeništvo d.o.o. (za mesec januar 2016) vpisan le en evidenčni list (št. 16/33581/2, z dne 14.01.2016), iz katerega je razvidno, da je prevzela odpadke s klasifikacijsko številko 17 01 07, torej gradbene odpadke, ki niso povezani s predmetom javnega naročila in ne vplivajo na zmogljivost iz okoljevarstvenega dovoljenja. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik za podizvajalca Gumiimpex-GPR d.d. naknadno predložil obrazce Priloga 6, 6a, 6b in 7a. Zatrjuje, da je preko Portala javnih naročil tudi pojasnil, da lahko ponudnik za podizvajalce v tujini predložijo predvidene izjave o izpolnjevanju pogojev, v kolikor navedejo pri katerem pristojnem organu (v državi, v kateri ima podizvajalec svoj sedež), je mogoče pridobiti podatke iz izjave. Pojasnil je tudi, da bo v primeru, če mu bo znano, v kateri uradni evidenci in pri katerem organu je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev, to tudi storil, četudi ponudnik pristojnih organov ne bo navedel. V konkretnem primeru podizvajalec Gumiimpex-GPR d.d. ni navedel pristojnih organov in evidenc v Republiki Hrvaški, kar se naročniku ni zdelo sporno, saj mu je znano, v kateri uradni evidenci in pri katerem organu je mogoče pridobiti podatke. Naročnik zato izbranega ponudnika ni pozval na dopolnitev ponudbe, pač pa bo te podatke preveril sam. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik izjavo, z dne 14.12.2015 (da ima vse dokumente za opravljanje predelave odpadkov s klasifikacijsko številko 10 01 03, po postopku R1 in R3), predložil v skladu z naročnikovim pozivom, v katerem naročnik ni zahteval, da mora biti izjava notarsko overjena. Ker so v ponudbi v zvezi s tem predloženi tudi drugi dokumenti, ki potrjujejo resničnost te izjave, je naročnik to pomanjkljivost štel kot nebistveno.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 11.02.2016, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj v celoti vztraja pri vseh navedbah iz zahtevka za revizijo. Ponovno navaja, da je izbrani ponudnik ponudbo dopolnil z neustreznim dokumentom, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo izločiti. Naročnik tega ni storil, pač pa je izbranega ponudnika v istem delu nezakonito pozval k ponovni dopolnitvi ponudbe. Vlagatelj vztraja tudi pri očitku, ki se nanaša na predložitev dela ponudbe izbranega ponudnika v hrvaškem jeziku. Navaja, da je naročnik s svojim ravnanjem kršil najmanj načelo enakopravnosti, poleg tega je zavrnil očitek z nepreverjeno ugotovitvijo o tem, da člani njegove strokovne komisije obvladajo hrvaški jezik. Vlagatelj ponovno opozarja, da bi moral izbrani ponudnik predložiti overjeno izjavo. Prav tako bi morali biti obrazci izpolnjeni v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti iz postopka, saj ni bila pravilno dopolnjena. Navaja še, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker so trije dokumenti, ki se nanašajo na podizvajalca Gumiimpex-GPR d.d., predloženi v hrvaškem jeziku. Vlagatelj prav tako očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker izjava, z dne 14.12.2015, ki je predložena za podizvajalca Gumiimpex-GPR d.d. ni overjena, prav tako pa zahtevam iz razpisne dokumentacije tudi ne ustrezajo obrazci 6, 6a, 6b, 7a. Zlasti pa vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna zato, ker podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. do 30.06.2017 ni sposoben predelati 5.000 ton odpadkov.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitek, ki se nanaša na tri dokumente v hrvaškem jeziku, ki so bili predloženi za enega izmed podizvajalcev izbranega ponudnika - to je za družbo Gumiimpex - GPR d.d.

Pravila glede izpolnjevanja obličnostnih (jezikovnih) zahtev ponudbenih dokumentov je potrebno presojati z vidika 23. člena ZJN-2 (jezik v postopku javnega naročanja) in ob upoštevanju navodil, ki jih naročnik določi v razpisni dokumentaciji. ZJN-2 določa, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku, mora navesti, v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Naročnik je v točki 2.19 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Vsebina ponudbene dokumentacije) navedel, da »mora biti ponudba predložena v pisni obliki in v slovenskem jeziku«.

Med strankama ni sporno, da iz citiranih naročnikovih navodil jasno izhaja, da so morali ponudniki celotno ponudbeno dokumentacijo predložiti v slovenskem jeziku. Prav tako sta si vlagatelj in naročnik edina v tem, da je izbrani ponudnik za enega izmed svojih nominiranih podizvajalcev (to je za družbo Gumiimpex - GPR d.d.) tri dokumente (1. Dozvola za skupljanje, skladištenje, obradu i uporabu otpadnih guma za ključni broj otpada 16 01 03 (istrošene gume) na lokaciji u Slobodnoj zoni Varaždin, Gospodarska ulica 9, Trnovec-Bartolovečki, z dne 10.07.2013, 2. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti oporabe otpadnih guma na području Republike Hrvatske, z dne 26.07.2006 in 3. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske, z dne 26.07.2006) predložil v hrvaškem jeziku.

Vendar pa navedena pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika po oceni Državne revizijske komisije ne predstavlja razloga za izločitev ponudbe, temveč formalno nepopolnost ponudbe, v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, ki je omogočala uporabo instituta dopustne dopolnitve ponudbe, skladno z 78. členom ZJN-2. Po določbi 78. člena ZJN-2 naročnik v primeru, če je ponudba formalno nepopolna, zahteva, da jo ponudnik v ustreznem roku dopolni ali spremeni v delu, v katerem ni popolna. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik pri tem ne sme spreminjati svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo, ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Skladno z 78. členom ZJN-2, torej naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more preveriti sam. Zakon pri tem ne navaja, katera dejstva lahko naročnik preveri sam, iz česar je mogoče sklepati, da je dopustno, da naročnik sam preveri katerokoli dejstvo, torej tudi vsebino dokumenta, ki je predložen v tujem jeziku. V konkretnem primeru je naročnik navedel, da iz razloga, ker člani njegove strokovne komisije obvladajo hrvaški jezik, izbranega ponudnika ni pozval k formalni dopolnitvi ponudbe, pač pa je dokumente preveril sam, pri čemer se je hkrati prepričal, da izpolnjujejo zahteve, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji. Ker je tudi Državna revizijska komisija ugotovila, da vsi trije navedeni dokumenti po vsebini izpolnjujejo postavljene zahteve (oziroma izkazujejo, da je nominirani podizvajalec izbranega ponudnika, to je podjetje Gimiimpex - GPR d.d, z njimi izkazal sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti), vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Eden izmed vlagateljevih očitkov se nanaša na obrazce 6, 6a, 6b in 7a, ki so bili tekom dopustnega dopolnjevanja ponudbe izbranega ponudnika (kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno), predloženi za podizvajalca izbranega ponudnika - to je za podjetje Gumiimpex - GPR d.d. Kot zatrjuje vlagatelj, naročnik izpolnjevanje osnovne sposobnosti za podizvajalca iz Hrvaške ne more preveriti na podlagi navedenih obrazcev, saj so ti obrazci pripravljeni za slovenske ponudnike (in podizvajalce), izbrani ponudnik pa v nasprotju z naročnikovimi odgovori, ki jih je podal tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije, ni vpisal pristojnih (hrvaških) organov, pri katerih je mogoče preveriti izpolnjevanje postavljenih pogojev.

Naročnik je v točki 3.1.1 (Osnovna sposobnost) točke 3 (Pogoji in merila za izbor) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe od ponudnikov in njihovih (morebitnih) podizvajalcev zahteval, da izpolnijo naslednji pogoj:

»Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.«

Naročnik je v zvezi s citirano zahtevo v razpisno dokumentacijo priložil tri obrazce: Prilogo 6, Prilogo 6a in Prilogo 6b.

Z izpolnitvijo in podpisom Priloge 6 (Izjava ponudnika o nekaznovanosti in pooblastilo) so ponudniki (in njihovi morebitni podizvajalci) izjavili, da niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12) in navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. S podpisom tega obrazca so ponudniki (in podizvajalci) hkrati pooblastili naročnika, da lahko za namene postopka oddaje predmetnega javnega naročila, od pristojnega ministrstva pridobi podatke o nekaznovanosti.

V prilogo 6a (Podatki o zakonitem zastopniku ponudnika) so morali ponudniki (in podizvajalci) vpisati podatke o zakonitem zastopniku (njegove rojstne podatke, EMŠO, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča …). S podpisom navedenega obrazca so ponudniki (podizvajalci) hkrati potrdili, da lahko naročnik od pristojnega ministrstva pridobi podatke o nekaznovanosti njihovih zakonitih zastopnikov.

Ponudniki (in podizvajalci) so morali izpolniti, podpisati in žigosati tudi Prilogo 6b (Podatki o pravni osebi). V ta obrazec so morali vpisati podatke o nazivu in sedežu pravne osebe ter njeno matično številko. Tudi s podpisom tega obrazca so ponudniki (in podizvajalci) pooblastili naročnika, da lahko za namene postopka oddaje predmetnega javnega naročila od pristojnega ministrstva pridobi podatke o nekaznovanosti pravne osebe.

Prav tako so morali ponudniki (in podizvajalci) izpolniti, podpisati in žigosati tudi Prilogo 7a (Izjava o sposobnosti ponudnika in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc). Z izpolnitvijo in podpisom navedene priloge so ponudniki/podizvajalci (pod materialno in kazensko odgovornostjo) izjavili, da izpolnjujejo tudi druge pogoje, ki se nanašajo na njihovo osnovno sposobnost. Potrdili so tudi, da so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, ter da imajo tudi vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, da razpolagajo z zadostnimi kadrovskimi kapacitetami in ustreznimi tehničnimi sredstvi, potrebnimi za nemoteno izvedbo razpisanih storitev, ter da bodo storitve, ki so predmet javnega razpisa, izvedene v skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.

S podpisom Priloge 7a so ponudniki (podizvajalci) pooblastili naročnika, da lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc državnih organov in nosilcev javnih pooblastil, ki jih vodijo Ministrstvo za pravosodje, Finančna uprava Republike Slovenije in Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve. Pri Finančni upravi Republike Slovenije in Agenciji Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve so morali ponudniki (podizvajalci) vpisati še obe pristojni izpostavi. Naročnik je obrazec pripravil tako, da so lahko ponudniki v dve prazni rubriki vpisali še druge državne organe in nosilce javnih pooblastil, pri katerih je mogoče preveriti vsebino izjav iz tega obrazca.

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je naročnik v zvezi z navedenimi obrazci na Portalu javnih naročil objavil naslednji pojasnili (prvo pojasnilo je bilo objavljeno dne 10.11.2015 ob 15:08 uri, drugo pa dne 11.11.2015 ob 07:49 uri) :

»Tuji ponudnik/podizvajalec mora v ponudbi navesti, pri katerem pristojnem organu v državi, v kateri ima ponudnik/podizvajalec svoj sedež, in v kateri evidenci je mogoče pridobiti podatke iz izjave.«

in

»V kolikor bo naročniku splošno znano, v kateri uradni evidenci in pri katerem organu je izpolnjevanje pogojev mogoče preveriti, bo to nedvomno preveril, tudi če ponudnik tega v ponudbi ne bo navedel (to velja predvsem za ponudnike/podizvajalce s sedežem v Republiki Sloveniji). Vendar pa ni mogoče od naročnika pričakovati, da mu je splošno znano, v kateri uradni evidenci in pri katerem organu v tujih državah je izpolnjevanje pogojev glede sposobnosti ponudnika mogoče preveriti. Nedvomno je tuj ponudnik/podizvajalec tisti, ki najbolj ve, pri katerem organu lahko naročnik pridobi podatke iz uradnih evidenc. Zato takšna zahteva ni nesorazmerna.«

Obe pojasnili sta (skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2) postali del razpisne dokumentacije). Iz prvega pojasnila izhaja, da je naročnik od tujih ponudnikov (podizvajalcev) zahteval navedbo pristojnih organov v državi, v kateri ima ponudnik (podizvajalec) svoj sedež, in navedbo evidenc, pri katerih je mogoče pridobiti podatke iz obrazcev. Z drugim pojasnilom je naročnik zahtevo iz prvega odgovora omilil. Čeprav naj bi se to pojasnilo nanašalo zlasti na ponudnike/podizvajalce s sedežem v Republiki Sloveniji, pa vključuje tudi tuje ponudnike (in podizvajalce). Kot je navedel naročnik, bo v primeru, ko mu bo znano, v kateri uradni evidenci in pri katerem organu je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev, pogoje preveril sam, četudi ponudnik (podizvajalec) tega v ponudbi ne bo navedel. Ker je naročniku, kot je zapisal v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, znano, pri katerih hrvaških organih in uradnih evidencah je mogoče pridobiti (preveriti) podatke iz spornih obrazcev, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku v tem delu zahtevka za revizijo ni mogla slediti.

Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v točki 2.6 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) ali (v kolikor je menil, da naročnikove zahteve v tem delu niso določene v skladu s pravili javnega naročanja, oziroma da takšno navodilo omogoča arbitrarno ravnanje naročnika) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je prav tako zavrnila očitek, ki se nanaša na (naknadno predloženo) izjavo, ki jo je dne 14.12.2015 podal podizvajalec izbranega ponudnika - to je družba Gumiimpex-GPR d.d. Z njo je naveden podizvajalec izjavil, »da ima vse dokumente, ki so v državi, kjer se nahaja obrat za predelavo, zahtevani za opravljanje predelave odpadkov s klasifikacijsko številko 16 01 03, po postopku R1 ali R3, in so po svoji vsebini ter namenu smiselno enakovredni okoljevarstvenemu dovoljenju za predelavo odpadkov«.

Naročnik je v točki 9 točke 3.1.3 (Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe v primeru, če se obrat za predelavo nahaja v drugi državi članici EU ali tretji državi zahteval, da ponudniki predložijo:

»izjavo izvajalca predelave, da ima vse dokumente, ki so v državi, kjer se nahaja obrat za predelavo, zahtevani za opravljanje predelave odpadkov s klasifikacijsko številko 10 01 03, po postopku R1 ali R3, in so po svoji vsebini ter namenu smiselno enakovredni okoljevarstvenemu dovoljenju za predelavo odpadkov - Izpolnjena priloga 2 (Ponudba).

in

vse dokumente, ki so v državi, kjer se nahaja obrat za predelavo, zahtevani za opravljanje predelave odpadkov s klasifikacijsko številko 10 01 03, po postopku R1 ali R3, in so po svoji vsebini ter smiselno enakovredni okoljevarstvenemu dovoljenju za predelavo odpadkov.«

Ker izbrani ponudnik za podizvajalca Gumiimpex-GPR d.d. izjave (iz zgoraj citiranega prvega odstavka) ni predložil, ga je je naročnik pozval k dopolnitvi ponudbe. Izbrani ponudnik je pravočasno dopolnil ponudbo z izjavo, ki po vsebini v celoti ustreza postavljeni zahtevi. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo. Ker naročnik niti v citirani točki 9, niti v pozivu k dopolnitvi ponudbe ni navedel, da mora biti izjava tudi overjena, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Poleg tega je izbrani ponudnik (kar med strankama v tem postopku ravno tako ni sporno, in že izhaja iz te obrazložitve) v ponudbi predložil vse dokumente, ki so bili zahtevani v drugem odstavku zgoraj citirane 9. točke razpisne dokumentacije, s čimer je nominirani podizvajalec (Gumiimpex-GPR d.d.) izkazal sposobnost za opravljane razpisane predelave.

Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na podizvajalca izbranega ponudnika - to je na družbo Bernjak Gradbeništvo d.o.o. Vlagatelj zatrjuje, da navedena družba do 30.06.2017 ne more predelati 5.000 ton izrabljenih gum. Iz razloga, ker ima družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. okoljevarstveno dovoljenje za predelavo le 2.500 ton odpadkov s kvalifikacijskima številkama 16 01 03 (izrabljene gume) in 07 02 99 (drugi tovrstni odpadki) do 30.06.2017 ne more predelati 5.000 ton izrabljenih gum. Zatrjuje tudi, da ima družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. za predelavo gum sklenjeno pogodbo tudi s podjetjem Slopak d.o.o. Na podlagi te pogodbe je navedeni podizvajalec že predelal določeno količino izrabljenih gum, kar je razvidno iz sistema IS odpadki, zato ni več sposoben predelati (niti) 2.500 ton odpadnih gum.

Med naročnikom in vlagateljem ni spora o tem (kar potrjuje tudi predložena ponudba), da lahko družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o., ob upoštevanju predloženega Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35472-34/2010-2, z dne 21.04.2010, na leto predela 2.500 ton odpadkov s kvalifikacijska številkama 16 01 03 (izrabljene gume) ali 07 02 99 (drugi tovrstni odpadki). Navedeno okoljevarstveno dovoljenje je izdano za predelavo odpadkov v obratu za predelavo avtomobilskih gum z največjo zmogljivostjo 2.500 ton, ki se nahaja (na Industrijski ulici 28) v Lenartu.

Kot pravilno opozarja tudi naročnik, je skladno z določilom šestega odstavka 19. člena Uredbe o odpadkih, pred predelavo odpadke dovoljeno skladiščiti največ tri leta, pri čemer količina skladiščenih odpadkov ne sme preseči tiste količine odpadkov, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo teh odpadkov. To pomeni, da lahko podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. že v letu 2016 prevzame celotno količino (5.000 ton) izrabljenih gum, k čemu se je zavezal s pogodbo, ki jo je sklenil z izbranim ponudnikom (Pogodba o predelavi izrabljenih gum št. 0002/2015, z dne 04.11.2015). Od te količine mora 2.500 ton izrabljenih gum predelati v letu 2016, ostalih 2.500 ton izrabljenih gum (torej količino, ki je enaka letni zmogljivosti naprave za obdelavo odpadkov, ki je navedena v njegovem okoljevarstvenemu dovoljenju) pa lahko uskladišči in jih predela v naslednjih treh letih. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da mora predelovalec v razpisanih rokih izrabljene gume v določenih količinah (zgolj) prevzeti v predelavo (in torej ne tudi že predelati), je podizvajalec Bernjak Gradbeništvo d.o.o. (in posledično izbrani ponudnik) v tem delu izpolnil vse zahteve iz razpisne dokumentacije ter ravnal tudi v skladu z Uredbo o odpadkih, ki predelovalcu dopušča, da prevzete odpadke predela v treh letih od njihovega prevzema.

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem preverila tudi, ali Pogodba o predelavi gum št. 04/PRED-IG/10, ki je sklenjena med družbo Slopak d.o.o. in družbo Bernjak Gradbeništvo d.o.o. preprečuje slednjemu, da (ob upoštevanju količin iz njegovega okoljevarstvenega dovoljenja) zagotovi prevzem (in predelavo) 5.000 ton izrabljenih gum. Pregled pogodbe pokaže, da se družba Bernjak Gradbeništvo d.o.o. z njo v letu 2016 ni zavezala (kot zatrjuje vlagatelj) k predelavi točno določene količine izrabljenih gum. Zavezala se je le, da bo sodelovala v sistemu predelave izrabljenih gum na podlagi posameznih naročil. Če predelave ne bo mogla zagotoviti, bo o tem obvestila nosilca (družbo Slopak d.o.o.), ki bo v tem primeru naročilo preklical in ga predal drugemu predelovalcu (3. in 7. člen pogodbe). Da sklenjena Pogodba o predelavi izrabljenih gum št. 04/PRED-IG/10 (kot pravilno navaja tudi naročnik) ne pomeni že tudi dejanskega prevzema izrabljenih gum, dokazuje tudi pojasnilo Agencije Republike Slovenije za okolje, iz katerega je razvidno, da podjetje Bernjak Gradbeništvo d.o.o. v letu 2016 v aplikaciji IS odpadki ni izpolnilo nobenega evidenčnega lista niti za odpadek številka 16 01 03 (izrabljene gume) niti za odpadek številka 07 02 99 (drugi tovrstni odpadki). Do kršitve okoljevarstvenega dovoljenja bi torej lahko prišlo le v primeru, če bi podizvajalec Bernjak gradbeništvo d.o.o. v zvezi z navedeno pogodbo dejansko prevzel v predelavo kateregakoli izmed odpadkov iz okoljevarstvenega dovoljenja, kar bi bilo razvidno tudi iz aplikacije IS odpadki. Ker v konkretnem primeru podizvajalec izbranega ponudnika (Bernjak gradbeništvo d.o.o.) v letu 2016 ni prevzel nobenih odpadkov s kvalifikacijskima številkama 16 01 03 (izrabljene gume) in 07 02 99 (drugi tovrstni odpadki), Državna revizijska komisija tudi temu vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Ker je bila ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na časovni prevzem izrabljenih gum, popolna že ob njeni predložitvi, Državna revizijska komisija vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na domnevno večkratno in zato nezakonito dopolnjevanje ponudbe izbranega ponudnika (v tem delu), ni obravnavala.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Ker naročnik z izbiro izbranega ponudnika ni kršil določil ZJN-2 in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 03.03.2016

predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska cesta 58, Ljubljana
- Gorenje Surovina, družba za predelavo odpadkov d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor
- Vinko Kropec s.p., Stepišnikova ulica 10a, Slovenska Bistrica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu