018-250/2015 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-250/2015-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Mateje Škabar in Nine Velkavrh, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »JN06-14 RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL« (podskupina številka 13.51 »Sistemi za invazivno merjenje tlaka«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PRO MEDENS, d. o. o., Slovenska cesta 27, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Taborska cesta 13, Grosuplje, zoper ravnanje naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska cesta 1, Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 12. 2015

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo, znak OZRA-483/2015 (P10), z dne 16. 10. 2015, se zavrže.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Zahteva ponudnika Bormia, d. o. o., za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 4. 9. 2014 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za razni zdravstveni potrošni material (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo tega javnega naročila po odprtem postopku (z namenom sklenitve okvirnega sporazuma) je bilo dne 8. 9. 2014 (s številko objave JN9072/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 11. 9. 2014 pa (s številko dokumenta 307456) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2014/S 174.

Naročnik je dne 17. 6. 2015 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka JN06/2014 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), ki jo je vlagatelj prejel dne 23. 6. 2015, dne 17. 9. 2015 pa tudi Popravek odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, ki ga je vlagatelj prejel dne 28. 9. 2015.

Dne 1. 10. 2015 je naročnik prejel vlagateljevo vlogo »Dodatna pojasnila«, z dne 29. 9. 2015 (v nadaljevanju: vloga z dne 29. 9. 2015). Na to vlogo je naročnik odgovoril z dokumentom »Odgovor na prošnjo za posredovanje dodatnih pojasnil glede Odločitve o oddaji naročila po JN06/2014, z dne 17.09.2015«, z dne 6. 10. 2015, ki ga je vlagatelj prejel dne 9. 10. 2015 (v nadaljevanju: dokument z dne 6. 10. 2015).

Vlagatelj je dne 16. 10. 2015 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, znak OZRA-483/2015 (P10), z dne 16. 10. 2015, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija »zahtevku za revizijo ugodi ter razveljavi naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti za nadaljevanje postopka ponudniku Bormia d.o.o.« […] »ter da je ponudnik Bormia d.o.o.« […] »cenovno najugodnejši ponudnik, dobavitelj blaga za obdobje prvih 12 mesecev sklenjenega okvirnega sporazuma«. Vlagatelj obenem predlaga tudi, da se mu »povrnejo vsi stroški revizijskega postopka, kot so navedeni v priloženem stroškovniku ter morebitno dodatni nastali stroški v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo«.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je mogoče izključno njemu (ne pa tudi ponudniku Bormia, d. o. o.) priznati »sposobnost za nadaljevanje postopka« glede podskupine številka 13.51 (ponudnik Bormia, d. o. o., naj bi tako ne izpolnil zahtev razpisne dokumentacije glede »kompatibilnosti ponujenih sistemov z obstoječim priborom oddelkov« naročnika), kakor tudi, da »ni mogoče, da je lahko ponudnik Bormia d.o.o. najugodnejši ponudnik« v podskupini številka 13.51, saj je (kot vlagatelj) »v času razpisnega obdobja prevzel zastopstvo za artikle« enega od proizvajalcev, kot »direktni in ekskluzivni zastopnik za zahtevano področje« pa je »naročniku ponudil popust na vse artikle« v odstotkih, navedenih v zahtevku za revizijo. Vlagatelj ob tem še dodaja, da je naročnikovo odločanje arbitrarno, pri čemer izpostavlja, da se pravica do pravnega sredstva »lahko učinkovito uveljavlja le, če je odločitev v vsaki bistveni točki obrazložena na dovolj konkreten način, da je mogoča presoja njene pravilnosti«.

Naročnik je dne 26. 10. 2015 prejel vlogo ponudnika Bormia, d. o. o., Industrijska cesta 5, Nova Gorica (v nadaljevanju: ponudnik Bormia, d. o. o.), znak B/221-AG, z dne 23. 10. 2015 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V tej vlogi ponudnik Bormia, d. o. o., opozarja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo nedopusten in ga je potrebno zavreči, hkrati pa (iz previdnosti) podaja tudi »izjasnitev v zvezi z zahtevkom po sami vsebini«.

Naročnik je dne 4. 11. 2015 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik zatrjuje, da je odločitev o oddaji naročila v delu, v katerem je odločil, da »se okvirni sporazum za sklop 13.51 Sistemi za invazivno merjenje tlaka sklene s ponudnikoma Bormia d.o.o. in Pro Medens d.o.o.«, postala pravnomočna. V nadaljevanju naročnik pojasnjuje potek postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v podskupini številka 13.51 »Sistemi za invazivno merjenje tlaka«), obenem pa zaključuje, da »sta obe ponudbi, Bormia d.o.o. in Pro Medens d.o.o., primerni in pravilni, in od prvotne odločitve svojega stališča ni spreminjal«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 5. 11. 2015, naročnik pa je z dopisom z dne 9. 11. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji tega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10. 11. 2015 prejela vlagateljevo vlogo »ZAHTEVEK ZA NADALJEVANJE REVIZIJE POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA«, znak OZRA-483/2015 (P10), z dne 9. 11. 2015 (v nadaljevanju: vloga z dne 9. 11. 2015). V tej vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jim nasprotuje, pri čemer zatrjuje tudi, da »ne drži navedba, da naj bi odločitev da se okvirni sporazum sklene s ponudnikoma Bormio d.o.o. in Pro Medens d.o.o. postala pravnomočna, saj naročnik take odločitve v sklepu z dne 17.06.2015 ni sprejel«.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s pozivom, številka 018-250/2015-4, pozvala na doplačilo takse za predrevizijski in revizijski postopek, dne 27. 11. 2015 pa je prejela vlogo vlagatelja, poimenovano »DOSTAVA LISTIN«, z dne 26. 11. 2015, skupaj s prilogo.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, pa tudi po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in ponudnika Bormia, d. o. o., je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 31. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitve, ki jih je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik sprejel v zvezi s podskupino številka 13.51 »Sistemi za invazivno merjenje tlaka« (v nadaljevanju: podskupina številka 13.51).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (zlasti na straneh od 4 do 6) zatrjuje, da je mogoče izključno njemu (ne pa tudi ponudniku Bormia, d. o. o.) priznati »sposobnost za nadaljevanje postopka« glede podskupine številka 13.51 (ponudnik Bormia, d. o. o., naj bi tako ne izpolnil zahtev razpisne dokumentacije glede »kompatibilnosti ponujenih sistemov z obstoječim priborom oddelkov« naročnika).

V zvezi s predstavljenimi zatrjevanji vlagatelja Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik v konkretnem primeru izvaja javno naročanje po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Omenjeni podatek izhaja iz razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (2. točka Povabila k oddaji ponudbe in drugi odstavek I. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pa tudi iz objav v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije in na Portalu javnih naročil (točka IV.1.1 v zvezi s točko II.1.4 obvestila o naročilu).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik dne 17. 6. 2015 sprejel odločitev o oddaji naročila, s katero je po pregledu ponudb ponudnikom, ki so podali popolne ponudbe in so navedeni v »kolon[i] I.: Sklenitelji okvirnih sporazumov«, priznal sposobnost za izvedbo zadevnega javnega naročila. Naročnik je v odločitvi o oddaji naročila (1. točka izreka) napovedal tudi, da bo s temi ponudniki sklenil okvirne sporazume »z odpiranjem konkurence za dobo štirih let in sicer po posameznih sklopih«. V stolpcu, poimenovanem »Sklenitelji okvirnih sporazumov«, sta v »kolon[i] I.« v vsebini, ki se nanaša na podskupino številka 13.51 (oziroma »31 51«) – sistemi za invazivno merjenje tlaka, navedena ponudnik Bormia, d. o. o., in vlagatelj.

Naročnik je v 3. točki Povabila k oddaji ponudb ponudnike povabil, da podajo ponudbe »v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe«, v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pa je določil, da »bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja« […] »pogojev 42. do 47. člena ZJN-2« in ostalih pogojev iz razpisne dokumentacije (VII. oziroma VIII. točka). Da »bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz VII. in VIII. točke« Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je naročnik ponovil tudi v četrtem odstavku IX. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, pri čemer je v osmem odstavku IX. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe dodal, da bo »[s] ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje« […] »sklenil okvirne sporazume za obdobje štirih let - z odpiranjem konkurence, po dokončnosti odločitve o izbiri po tem razpisu«.

V posledici predstavljenih dejstev Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik z odločitvijo o oddaji naročila (z dne 17. 6. 2015) ponudnikom, ki so podali popolne ponudbe in so navedeni v »kolon[i] I.: Sklenitelji okvirnih sporazumov«, priznal sposobnost za izvedbo zadevnega javnega naročila (tudi glede podskupine številka 13.51), obenem pa je napovedal, da bo s temi ponudniki (tudi glede podskupine številka 13.51) sklenil okvirne sporazume »z odpiranjem konkurence za dobo štirih let in sicer po posameznih sklopih«. Zadevno odločitev o oddaji naročila je naročnik vročil ponudnikom, med drugim tudi vlagatelju, slednjemu dne 23. 6. 2015. Ker je po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve (peti odstavek 25. člena ZPVPJN), vlagatelj pa zoper zadevno odločitev o oddaji naročila (v zvezi s podskupino številka 13.51) v navedenem roku zahtevka za revizijo ni vložil, je odločitev o oddaji naročila z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva, postala v zvezi s podskupino številka 13.51 pravnomočna (primerjaj sedmi odstavek 79.a člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik lahko (po predhodni ugotovitvi utemeljenosti z namenom odprave nezakonitosti) svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo, a le do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila (peti odstavek 79. člena ZJN-2). Ker je naročnik Popravek odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, sprejel šele dne 17. 9. 2015, je v posledici navedenega odločitev naročnika o tem, ponudbe katerih ponudnikov so v zvezi s podskupino številka 13.51 popolne, katerim ponudnikom je v zvezi s podskupino številka 13.51 priznal sposobnost in s katerimi ponudniki bo v zvezi s podskupino številka 13.51 sklenil okvirne sporazume po posameznih sklopih (1. točka izreka odločitve o oddaji naročila, v navezavi na podatek »kolon[a] I.: Sklenitelji okvirnih sporazumov« tabele priloge »OBV o ODD ZPM13 11jun15 ponudnikom xls«), postala pravnomočna. Dejstvo, da je »pravnomočna odločitev o oddaji naročila«, […] »ki je bila posredovana ponudnikom dne 17.06.2015«, je naročnik jasno zapisal tudi v Povabilu k oddaji ponudbe, številka 06/2014-P-13.51., z dne 28. 8. 2015. V predstavljenem smislu je tako v posledici pritrditi ponudniku Bormia, d. o. o., ki zatrjuje, da
 je odločitev o oddaji naročila »v tem delu postala pravnomočna« (druga poved 1. točke izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 2, vsebinsko primerljivo pa tudi prva in druga poved drugega odstavka 2. točke na strani 2),
 je vlagatelj »s svojimi navedbami, ki se nanašajo na primernost ponudbe, prepozen, saj je naročnik o pravilnosti in primernosti ponudb v sklopu 31.51 Sistem za invazovno merjenje krvnega tlaka že pravnomočno odločil z odločitvijo z dne 17. 6. 2015« (tretji odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 3),
 bi moral vlagatelj »primernost ponudbe izbranega ponudnika izpodbijati v zahtevku za revizijo zoper odločitev o tem, s kom se sklene okvirni sporazum, kasneje pa je v teh navedbah prekludiran« (tretji odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 3).
Iz doslej izpostavljenih razlogov je po eni strani prav tako pritrditi naročniku v njegovem zatrjevanju, da je odločitev o oddaji naročila »v tem delu postala pravnomočna« (prvi odstavek na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo), po drugi strani pa ni pritrditi vlagatelju v njegovem zatrjevanju (prvi odstavek na strani 3 vloge z dne 9. 11. 2015), da »ne drži navedba, da naj bi odločitev da se okvirni sporazum sklene s ponudnikoma Bormio d.o.o. in Pro Medens d.o.o. postala pravnomočna, saj naročnik take odločitve v sklepu z dne 17.06.2015 ni sprejel«.

Iz zahtevka za revizijo izhaja, da je ta vložen tako zoper naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti (in odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma) kot zoper oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma. Vsebina 1. točke izreka odločitve o oddaji naročila se v bistvu ne razlikuje od vsebine Popravka odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015. Razlika je le v tem, da se slednje navedena odločitev nanaša samo na podskupino številka 13.51. V predstavljenem smislu je tako v posledici pritrditi ponudniku Bormia, d. o. o., v njegovem zatrjevanju, da naročnik »v napadeni odločitvi vsebinsko niti ne spreminja odločitve o tem, s kom sklepa okvirni sporazum za 4 leta« (tretja poved 2. točke izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 2).

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljev zahtevek za revizijo v vsebini, ki se nanaša na 1. točko naročnikove odločitve o oddaji naročila (naročnik je v omenjeni točki »priznal sposobnost« tistim »ponudnikom, ki so podali popolne ponudbe«, ter napovedal, da »bo sklenil z njimi okvirni sporazum z odpiranjem konkurence za dobo štirih let«), ni bil vložen v osmih delovnih dneh od prejema te odločitve, kot določa peti odstavek 25. člena ZPVPJN, zato ga je Državna revizijska komisija v omenjeni vsebini kot nepravočasno vloženega zavrgla (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN, v povezavi s prvo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom istega člena). Upoštevaje navedeno je pritrditi zatrjevanju ponudnika Bormia, d. o. o., da bi moral vlagatelj »primernost ponudbe izbranega ponudnika izpodbijati v zahtevku za revizijo zoper odločitev o tem, s kom se sklene okvirni sporazum« (tretji odstavek izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 3).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (zlasti na straneh od 4 do 6) nadalje zatrjuje, da »ni mogoče, da je lahko ponudnik Bormia d.o.o. najugodnejši ponudnik« v podskupini številka 13.51, saj je (kot vlagatelj) »v času razpisnega obdobja prevzel zastopstvo za artikle« enega od proizvajalcev, kot »direktni in ekskluzivni zastopnik za zahtevano področje« pa je »naročniku ponudil popust na vse artikle« v odstotkih, navedenih v zahtevku za revizijo.

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je v obravnavanem primeru naročnik dne 28. 8. 2015 izdal Povabilo k oddaji ponudbe, številka 06/2014-P-13.51., iz katerega izhaja, da je »[p]odlaga« (zanj) »pravnomočna odločitev o oddaji naročila«, […] »ki je bila posredovana ponudnikom dne 17.06.2015«.

Državna revizijska komisija nadalje (v smislu dosedanje obrazložitve tega sklepa) pritrjuje ponudniku Bormia, d. o. o., da Popravek odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015, po vsebini predstavlja »odločitev o oddaji« (posameznega) »naročila za prvo obdobje« (drugi odstavek 2. točke izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 2).

Državna revizijska komisija mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali spada odločitev o sporu v njeno pristojnost (prvi odstavek 18. člena Zakona o pravdnem postopku – Uradni list RS, št. 26/99 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP – v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

Meje pristojnosti Državne revizijske komisija ureja 1. člen ZPVPJN, ki med drugim določa, da se z ZPVPJN ureja pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa, vključno s pravnim varstvom obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil (prvi odstavek omenjenega člena). ZPVPJN določa tudi pravno varstvo po sklenitvi pogodbe ali okvirnega sporazuma (drugi odstavek omenjenega člena). Na podlagi 2. člena ZPVPJN je pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja zagotovljeno v predrevizijskem postopku (ki poteka pred naročnikom), v revizijskem postopku (ki poteka pred Državno revizijsko komisijo) in v sodnem postopku (ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča).

Kadar se posamezno naročilo oddaja na podlagi okvirnega sporazuma, ki se sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, ali v dinamičnem nabavnem sistemu in je vrednost posameznega naročila enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, je pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi okvirnega sporazuma, je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja (tretji odstavek 5. člena ZPVPJN).

V obravnavanem primeru naročnik v podskupini številka 13.51 oddaja posamezno naročilo na podlagi okvirnega sporazuma (primerjaj 1. točko pravnomočne odločitve o oddaji naročila), vrednost (posameznega) naročila blaga, na katerega se nanaša zahtevek za revizijo, pa ni enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije (primerjaj 12. člen ZJN-2). Vrednost posameznega naročila, ki se v podskupini številka 13.51 oddaja na podlagi okvirnega sporazuma, v konkretnem primeru znaša, kot izhaja iz Popravka odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015, brez davka na dodano vrednost 18.807,00 EUR oziroma z davkom na dodano vrednost 22.944,54 EUR. V predstavljenem smislu je tako slediti zatrjevanju ponudnika Bormia, d. o. o., da v zadevnem primeru »vrednost sklopa, v katerem je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ne dosega vrednosti, nad katero je treba obvestilo o naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije« (drugi odstavek 2. točke izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo na strani 2).

Ker je zadevno posamezno naročilo, ki se oddaja na podlagi okvirnega sporazuma, po izrecni volji zakonodajalca izključeno iz režima pravnega varstva, ki se zagotavlja v revizijskem postopku, je Državna revizijska vlagateljev zahtevek za revizijo tudi v vsebini, ki se nanaša na naročnikovo odločitev o oddaji posameznega naročila v podskupini številka 13.51 na podlagi okvirnega sporazuma, zavrgla. V primeru posameznega naročila, kot je zadevno (oddaja se na podlagi okvirnega sporazuma), je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja (druga poved tretjega odstavka 5. člena ZPVPJN).

Vsebinsko primerljivo je Državna revizijska komisija odločila že v svojem sklepu, številka 018-089/2012-6, z dne 18. 4. 2012, v svojem sklepu, številka 018-52/2013-6, z dne 19. 3. 2013, pa tudi v svojem sklepu, številka 018-109/2013-4, z dne 17. 4. 2013.

Čeprav navedeno v ničemer ne vpliva na odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz (izreka) tega sklepa, Državna revizijska komisija še pripominja, da je v konkretnem primeru vprašljivo, ali je vlagateljevo vlogo z dne 29. 9. 2015 po vsebini razumeti (in šteti) za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v smislu tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 ali ne. V njej vlagatelj namreč pričakuje od naročnika, da bo ustrezno spremenil Popravek odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015, na način, da bo priznal »sposobnost samo podjetju Pro Medens d.o.o.«, za primer, če ne bo ravnal na pričakovani način, pa naročnika opozarja, da bo primoran »vložiti revizijski postopek«. V primeru, če je vlagateljevo vlogo z dne 29. 9. 2015 po vsebini razumeti (in šteti) za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v smislu tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, bi vlagatelju rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja tekel od dneva prejema odločitve o tej zahtevi (peti odstavek 79.a člena ZJN-2), v primeru, če je vlagateljevo vlogo z dne 29. 9. 2015 po vsebini razumeti (in šteti) za zahtevo za spremembo odločitve o oddaji naročila in sprejem nove odločitve, s katero naročnik nadomesti prejšnjo (v smislu petega odstavka 79. člena ZJN-2), pa bi vlagatelju rok za uveljavitev pravnega varstva v postopku javnega naročanja tekel od dneva prejema odločitve o oddaji naročila (šesti odstavek 79.a člena ZJN-2), saj naročnik na podlagi vlagateljeve vloge z dne 29. 9. 2015 ni sprejel nove odločitve o oddaji naročila (od dneva prejema slednje bi tekel rok za uveljavitev pravnega varstva).

Dokument z dne 6. 10. 2015 je vlagatelj prejel dne 9. 10. 2015, dne 16. 10. 2015 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo. V primeru torej, če je vlagateljevo vlogo z dne 29. 9. 2015 po vsebini razumeti (in šteti) za zahtevo za dodatno obrazložitev Popravka odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015 (v smislu tretjega odstavka 78. člena ZJN-2), je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vložil v roku osmih delovnih dni od prejema omenjenega naročnikovega dokumenta (peti odstavek 25. člena ZPVPJN), v primeru, če je vlogo z dne 29. 9. 2015 po vsebini razumeti (in šteti) za zahtevo za spremembo Popravka odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015, in za sprejem nove odločitve, s katero naročnik nadomesti prejšnjo (v smislu petega odstavka 79. člena ZJN-2), pa je vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vložil po poteku roka osmih delovnih dni od prejema zadevnega naročnikovega dokumenta (peti odstavek 25. člena ZPVPJN). Popravek odločitve o oddaji naročila, številka JN06/2014, z dne 17. 9. 2015, je namreč vlagatelj prejel dne 28. 9. 2015.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da se mu »povrnejo vsi stroški revizijskega postopka, kot so navedeni v priloženem stroškovniku ter morebitno dodatni nastali stroški v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo«. Stroškovnik vlagatelj podaja tudi v vlogi z dne 9. 11. 2015.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem postopku ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija njegovo zahtevo za povrnitev stroškov na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ponudnik Bormia, d. o. o., v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zahteva tudi, da mu vlagatelj povrne v omenjeni vlogi priglašene stroške.

Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku (pravno relevantni del prve povedi črtrtega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je zahtevo ponudnika Bormia, d. o. o., za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, kot izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zavrnila, saj prispevek ponudnika Bormia, d. o. o. (upoštevaje vsebino izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Posledično temu stroški v konkretnem primeru niso bili potrebni (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s šestim in četrtim odstavkom istega člena). Vsi pravno relevantni podatki za predhodni preizkus zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, ki ga na podlagi 31. člena ZPVPJN po uradni dolžnosti opravi Državna revizijska komisija, so namreč razvidni že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 3. 12. 2015


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
– Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje
– Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o. p., d. o. o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu