018-203/2015 Občina Cirkulane

Številka: 018-203/2015-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje prevozov učencev v osnovno šolo Cirkulane za šolsko leto 2015/2016« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Cirkulane, Cirkulane 58, Cirkulane (v nadaljevanju: naročnik), dne 08.10.2015

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 08.07.2015 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 4571/2015. Naročnik je dne 24.08.2015 z Obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika (dokument št. 430-7/2015-11) vse sodelujoče ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Vectorius d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). V obrazložitvi je navedel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna in (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 04.09.2015 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povračilo stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi (vlagatelj zahteva povrnitev stroškov vplačane takse v višini 1.035,26 EUR). Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi morala biti izločena. Navaja, da je naročnik v točki 3.1.13 razpisne dokumentacije zahteval od ponudnikov, da morajo predložiti seznam vozil in voznikov. Izbrani ponudnik je predložil obrazec (OBR-8), v katerem je navedel, da bo prevoze opravil s tremi vozili, od katerih ima prvo (poleg vozniškega sedeža) 20 sedežev, drugo (poleg vozniškega) 15 sedežev, tretje pa (poleg vozniškega) 8 sedežev. Naročnik je v pogodbi navedel predvideno število vozačev, in sicer med 17 in 19 na pogodbenih relacijah, za redne linije pa teh zahtev ni postavil. Glede na to, da bo izbrani ponudnik izvajal prevoze le z enim vozilom, ki ima kapaciteto večjo od 19 oseb, je očitno, da ne bo mogel zadostiti zahtevam pravil cestnega prometa in prevoza skupine šolskih otrok, ki terjajo od prevoznika, da vsi potniki sedijo na sedežih. Vlagatelj še navaja, da je naročnik v točki 3.1.16 razpisne dokumentacije zahteval, da je ponudnik (ali partner) v zadnjih treh letih izvaja, ali izvaja storitev prevoza otrok za vsaj enega javnega naročnika v pogodbeni vrednosti najmanj 30.000,00 EUR brez DDV. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil obrazec (OBR-13), v katerem je kot naročnik referenčnih del navedena Občina Hajdina. Navedena občina je potrdila referenčno potrdilo (OBR-14), iz katerega je razvidno, da je v letu 2014 šolske prevoze v skupni vrednosti 53.183,68 EUR izvajala družba BMC Storitve d.o.o. Vlagatelj opozarja, da Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) sicer omogoča sklicevanje na tehnične in kadrovske zmogljivosti zunanjih subjektov, vendar le, če je to primerno. Takšno sklicevanje je primerno takrat, kadar gre za različne vrste opreme, mehanizacije, surovin itd. Drugače pa je, kadar gre za reference. Reference niso kapacitete oziroma zmogljivosti, ki bi si jih bilo mogoče izposoditi od drugih subjektov, saj izkazujejo stopnjo usposobljenosti, znanja in izkušenj določenega gospodarskega subjekta. Tega pa si ni mogoče izposojati na enak način, kot (npr.) opremo, saj gre za lastnosti, ki so povezane z osebo gospodarskega subjekta oziroma z njegovim kadrom, takšno stališče pa je v svojih številnih odločitvah zavzela tudi Državna revizijska komisija.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 09.09.2015, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da je v ponudbi predložil pisni dogovor o sklicevanju na kapacitete drugega gospodarskega subjekta, ki ga je sklenil s podjetjem BMC Storitve d.o.o., Dol pri Ljubljani. V skladu 2. točko navedenega dogovora, bodo zaposleni v družbi BMC Storitve d.o.o. za izbranega ponudnika opravljali razpisane storitve. Sodelovanje med partnerjema bo potekalo na podlagi potreb. Družba BMC Storitve d.o.o. bo s svojimi vozniki opravljala dnevne prevoze otrok v spomladanskem času oziroma takrat, ko bo družba Vectorius d.o.o. izvajala izredne turistične prevoze za druge stranke. Izbrani ponudnik je predložil tudi dokument (Izjava), ki ga je izdala Osnovna šola Hajdina, iz katerega izhaja, da je podjetje Vectorius d.o.o. v šolskem letu 2014/15 za podjetje BMC Storitve d.o.o. občasno opravljalo šolske prevoze otrok ter opravilo tudi nekaj posebnih voženj za šolske otoke in otroke v vrtcu. Prevozi so bili izvedeni v skladu z dogovori, korektno in kakovostno.

Naročnik je dne 18.09.2015 sprejel sklep št. 430-7/2015-14, s katerim je zahtevek za revizijo ter zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik citira zahtevo iz točke 3.1.13 razpisne dokumentacije in pojasnjuje, da jo je postavil iz razloga, da se lahko preveri, ali ponudnik razpolaga s potrebnimi kapacitetami, ki se nanašajo na vozila in voznike z ustreznimi vozniškimi dovoljenji. Navaja, da je v 3. členu Vzorca pogodbe (5. točka razpisne dokumentacije) in v predvidenem voznem redu za prevoze učencev (6. točka razpisne dokumentacije) večkrat opredeljeno, da gre za predvideni vozni red in za predvideno število vozačev. Vozni red se uskladi z izbranim ponudnikom ob začetku šolskega leta, na podlagi dejanskega števila vpisanih učencev in (posledično) dejanskega števila vozačev. Redne linije se koristijo izjemoma, v kolikor jih izbrani ponudnik izvaja in so časovno ustreznejše za učence. Iz predvidenih odhodov iz začetne postaje je tudi razvidno, da gre za časovno zaporedne prevoze, prav tako lahko ponudnik opravlja prevoze z več vozili hkrati. Glede na to, da je vlagatelj več let opravljal šolske prevoze za naročnika, bi mu morala biti ta dejstva znana. Naročnik citira referenčno zahtevo iz točke 3.1.16 razpisne dokumentacije in zatrjuje, da so lahko ponudniki izpolnjevanje referenčne zahteve izkazali tudi s partnerjem. Pojasnjuje, da je namen oddaje skupne ponudbe v združevanju zmogljivosti, znanj in izkušenj s soponudniki, zato se posamezni gospodarski subjekt lahko sklicuje tudi na sposobnosti partnerjev. Da bi lahko skupina ponudnikov nediskriminatorno oddala ponudbo in bila udeležena na trgu brez nepotrebnega omejevanja, sme oddati ponudbo brez obveznosti, da bi se morala povezati v posebno pravnoorganizacijsko obliko. V razpisni dokumentaciji je bilo zahtevano, da morajo skupni ponudniki predložiti ustrezen akt o skupni izvedbi javnega naročila, kar je izbrani ponudnik tudi storil. Izbrani ponudnik je tako izkazal, da bo imel kadrovske kapacitete in tehnična sredstva, na katere se sklicuje, dejansko na razpolago. Skupni ponudniki lahko izpolnjevanje referenčnih pogojev zagotavljajo skupaj, nasprotno stališče pa bi pomenilo omejevanje konkurence. Iz izjave, ki jo je izbrani ponudnik predložil k svoji izjasnitvi, nesporno izhaja, da bo partner v skupni ponudbi tudi dejansko izvedel del posla, za katerega je izkazal referenco. Naročnik še zatrjuje, da je pri izvajanju šolskih prevozov reference potrebno razumeti v smislu kapacitet, saj mu bodo tako (ves čas veljavnosti pogodbe) na voljo potrebna vozila in ustrezno izkušen kader. Pri razpisani storitvi gre namreč za regulirano dejavnost, kjer stopnjo usposobljenosti, potrebna znanja in izkušnje določa področna zakonodaja.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 24.09.2015, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da naročnik na podlagi predhodnih izkušenj gotovo ve, da kapacitete vozil, ki jih je v svoji ponudbi navedel izbrani ponudnik, ne zadostujejo številu potnikov. V primeru, da naročnik dopušča, da bo izbrani ponudnik izvajal več voženj, ki niso skladne z voznimi redi, pa spreminja zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj vztraja na stališču, da reference ne sodijo med kapacitete, in navaja, da je takšno stališče razvidno iz več odločitev Državne revizijske komisije. Vlagatelj še opozarja, da izbrani ponudnik ni oddal skupne ponudbe, in z družbo BMC Storitve d.o.o. tudi ni sklenil pogodbe o skupnem nastopu, temveč zgolj pisni dogovor o sklicevanju na kapacitete drugega gospodarskega subjekta.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi morala biti izločena. Kot zatrjuje vlagatelj, je izbrani ponudnik navedel, da bo razpisane prevoze opravil s tremi vozili, od katerih ima le eno vozilo kapaciteto, ki je večja od 19 oseb. Ker znaša predvideno število vozačev na posamezni relaciji od 17 do 19, je očitno, da izbrani ponudnik ne bo mogel zadostiti zahtevam pravil cestnega prometa in prevoza skupine šolskih otrok, ki terjajo od prevoznika, da vsi potniki sedijo na sedežih. Vlagatelj tudi zatrjuje, da reference, ki jo je izbrani ponudnik vpisal v referenčni obrazec (in zanjo predložil tudi potrdilo referenčnega naročnika), ni izvedel sam, pač pa jo je izvedla družba, ki ne nastopa kot soponudnik (partner) izbranega ponudnika. Vlagatelj zatrjuje, da reference ne sodijo med kapacitete, ki bi si jih bilo mogoče izposoditi od drugih subjektov, takšno stališče pa je v svojih številnih odločitvah zavzela tudi Državna revizijska komisija.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na vozila, navedel v točki 2.4 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (Obveznosti, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe), in sicer:

»Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti ustrezna vozila, ki so dovolj velika, oziroma imajo ustrezno število sedežev glede na število otrok po posameznih relacijah, ob upoštevanju pogojev na cestah (ki si jih mora sam ogledati in jih poznati) ter zimskih razmer na cestah.«

Nadalje je naročnik zahteve, ki se nanašajo na vozila (in kadre), navedel tudi v točki 3.1.13 točke D (Tehnična in kadrovska sposobnost) Pogojev za ugotavljanje sposobnosti (3. poglavje razpisne dokumentacije), in sicer:

»Ponudnik mora predložiti seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik oziroma podizvajalec vključil v zagotavljanje prevozov šolskih otrok, in ki izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v Pravilniku o delih in opremi vozil, Zakonu o pravilih cestnega prometa, Zakonu o voznikih in Zakonu o motornih vozilih:

- seznam vozil mora vsebovati registrske številke, število sedežev in letnik izdelave,
- seznam voznikov mora vsebovati tudi leta veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil ustrezne kategorije.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil obrazec OBR-8 (Seznam vozil in voznikov), ki so ga morali ponudniki v delu, ki se nanaša na vozila, izpolniti z vrsto vozila (ki so lahko, skladno z navodili naročnika, avtobus, minibus, kombinirano vozilo ali osebno vozilo), z registrsko številko vozila, ter s podatki o številu sedežev in letniku izdelave.

Naročnik je v točki 3.1.15 točke D (Tehnična in kadrovska sposobnost) Pogojev za ugotavljanje sposobnosti (3. poglavje razpisne dokumentacije) navedel:

»Ponudnik/partner v ponudbi ali podizvajalec se zavezuje, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo.«

Naročnik je v zvezi s citirano zahtevo v razpisno dokumentacijo predložil obrazec OBR-12 (Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev za izvedbo javnega naročila). S podpisom navedenega obrazca so ponudniki (pod kazensko in materialno odgovornostjo) potrdili:

»1. Da so sposobni zagotoviti prevoz učencev z zahtevanim številom ustreznih vozil, s katerimi že razpolagajo.

oziroma

Da iz razloga, ker ne razpolagajo z zadostnim številom ustreznih vozil, k tej izjavi prilagajo ustrezna dokazila (dvostranski akt npr. predpogodba, namera, kupoprodajna pogodba z odložnim pogojem - pridobitev javnega naročila), s katerimi dokazujejo, da bodo pred sklenitvijo pogodbe pridobili zadostno število ustreznih vozil za izvedbo javnega naročila (opomba: zgolj enostranske zaveze oz. izjave niso sprejemljive).

2. Da bodo pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo naročnika za vse voznike, ki bodo izvajali javno naročilo, predložili vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z določili 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa.

3. Da bodo vsa vozila, ki bodo vključena v izvedbo javnega naročila, tehnično brezhibna.

4. Da bodo sposobni zagotoviti ustrezno nadomestilo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.«

Relacije so navedene v 3. členu Vzorca pogodbe. Za vsako izmed njih je navedemo tudi predvideno število vozačev. Naročnik je navedel štirinajst pogodbenih relacij, pri čemer naj bi se prevozi v osmih izmed njih opravljali le polovico šolskega leta - v štirih relacijah naj bi se prevozi opravljali v mesecih septembru, novembru, januarju, marcu in maju, v štirih pa v oktobru, decembru, februarju, aprilu in juniju (podrobnejši pregled teh relacij pokaže, da so med njimi minimalna odstopanja, oziroma, da gre dejansko za štiri relacije z enakimi progami). Za vsako izmed relacij je naročnik navedel tudi predvideno število vozačev (v treh relacijah po 17 vozačev, v preostalih pa po 19 vozačev) in število kilometrov v obe smeri, ter odhode iz začetne postaje. Naročnik je trase prog predvidel tudi v okviru rednih linij, vendar zahtev v zvezi z njimi (razen urnika prihodov in odhodov) ni postavil.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da sta vanjo predložena oba navedena obrazca (obrazca OBR-8 in OBR-12), o čemer se je vlagatelj lahko prepričal pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika. Oba obrazca sta izpolnjena z vsemi zahtevanimi podatki ter podpisana in žigosana. V prvega je vlagatelj vpisal vse zahtevane podatke za tri vozila, oziroma je navedel, da bo razpisane prevoze izvedel s tremi vozili, od katerih ima vozilo Iveco Daly (registrska številka: MB MV-794, letnik izdelave: 2005) 20 sedežev, vozilo Renault Master (registrska številka: MB CS-162, letnik izdelave: 2008) 15 sedežev in vozilo Opel Vivaro (registrska številka: MB-FK-272, letnih izdelave: 2008) 8 sedežev (vsa tri vozila imajo poleg navedenega števila sedežev še sedež za voznika). Za prvo vozilo je v ponudbi predložena kupoprodajna pogodba, za drugo leasing pogodba in za tretje vozilo najemna pogodba (kar med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo).

Naročnikove zahteve v zvezi s potrebnim številom vozil (in njihovih sedežev) so ohlapne in nedorečene, saj je naročnik v zvezi s tem navedel le, da morajo biti ponujena vozila dovolj velika, oziroma da morajo imeti ustrezno število sedežev, pri čemer morajo ponudniki upoštevati predvideno število otrok, ki jih bo potrebno prevažati na predvidenih relacijah. Ker naročnik ni postavil nobenih konkretnih zahtev o tem, s kolikšnim številom vozil (ter s kakšno kapaciteto sedežev) se bodo opravljali razpisani prevozi, je potrebno šteti, da je bila navedena odločitev prepuščena ponudnikom. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah, ohlapnih določil ni mogoče interpretirati v škodo ponudnikom, oziroma od ponudnikov ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Poleg tega je potrebno v konkretnem primeru tudi upoštevati, da so razpisane relacije razmeroma kratke (najdaljše relacije znašajo največ 12 kilometrov v obe smeri, celotna dolžina vseh razpisanih relacij v obe smeri pa znaša 120 km na dan), da so prevozi na posameznih relacijah (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik) določeni v časovnem zaporedju ter, da lahko ponudnik opravlja prevoze tudi z več (ponujenimi) vozili hkrati. Nenazadnje je izbrani ponudnik, poleg avtobusa z 20 sedeži, ponudil še dve vozili, od katerih ima eno 15, drugo pa 8 sedežev, vlagatelj pa tudi ni navedel, koliko vozil (ter s kolikšnim številom sedežev) bi moral ponuditi izbrani ponudnik, da bi (že) zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ker je izbrani ponudnik v zvezi s ponujenimi vozili sicer izpolnil vse ostale zahteve naročnika ter predložil tudi vsa zahtevana dokazila (kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Drugi vlagateljev očitek se nanaša na referenco izbranega ponudnika.

Naročnik je referenčne zahteve navedel v točki 3.1.16 točke D (Tehnična in kadrovska sposobnost) Pogojev za ugotavljanje sposobnosti (3. poglavje razpisne dokumentacije), in sicer:

»Ponudnik/partner v skupni ponudbi je v zadnjih treh (3) letih izvajal ali izvaja storitev prevoza otrok za vsaj enega javnega naročnika v pogodbeni vrednosti najmanj 30.000 eurov brez DDV.«

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil dva referenčna obrazca (OBR-13 in OBR-14). S podpisom prvega obrazca (OBR-13 - Reference ponudnika: seznam storitev prevoza otrok) so ponudniki potrdili, da so v zadnjih treh letih, šteto od roka za oddajo ponudb, izvedli primerljive storitve prevoza otrok za vsaj enega javnega naročnika v pogodbeni vrednosti najmanj 30.000 eurov brez DDV. Ponudniki so morali v obrazec vpisati najmanj eno referenco, pri čemer so morali vpisati podatke o naročniku referenčne storitve, kraju opravljene storitve, predmetu pogodbe, letu izvedenega prevoza ter o pogodbeni vrednosti referenčnih del. Drugi referenčni obrazec (OBR-14 - Referenčno potrdilo) je moral podpisati naročnik referenčne storitve. Obrazec je moral biti izpolnjen s podatki o izvajalcu in predmetu ter o letu in višini izvedene storitve. S podpisom obrazca je referenčni naročnik potrdil (s strani naročnika) vnaprej predviden tekst, in sicer, »da se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega, da je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili ter da so bila dela opravljena pravilno, pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi ter po predpisih stroke«.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v ponudbi predložil oba referenčna obrazca, ki ju je izpolnil z vsemi zahtevanimi podatki. Oba referenčna obrazca sta tudi podpisana in žigosana. V referenčni obrazec OBR-13 (Reference ponudnika) je vpisan referenčni posel, katerega predmet se nanaša na šolske prevoze, ki so bili leta 2014 opravljeni za Osnovno šolo Hajdina, v pogodbeni vrednosti 53.183,68 EUR. Iz predloženega referenčnega potrdila (obrazec OBR-14), ki ga je podpisal referenčni naročnik, je razvidno, da je navedeno storitev (pravilno, pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter po predpisih stroke) opravila družba BMC Storitve d.o.o.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj očita naročniku, da referenčne storitve ni izvedel izbrani ponudnik, pač pa jo je izvedla družba, ki ne nastopa kot soponudnik (partner) izbranega ponudnika. Z vlagateljevim očitkom se ni mogoče strinjati. Pregled ponudbe izbranega ponudnika namreč pokaže, da v njej nastopata dva ponudnika, in sicer družba Vectorius d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor (kot vodilni partner) in družba BMC Storitve d.o.o., Beričevo 53, Dol pri Ljubljana (kot partner). Iz Zapisnika o odpiranju ponudb (dokument št. 430-7/2015-5, z dne 30.07.2015) in iz Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika (dokument št. 430-7/2015-11, z dne 24.08.2015) sicer res izhaja, da naj bi v vlogi izbranega ponudnika nastopala le ena družba - to je podjetje Vectorius d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor. Ker pa je bil vlagatelju (pred vložitvijo zahtevka za revizijo) omogočen vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, se je lahko tudi sam prepričal, da v ponudbi izbranega ponudnika nastopata dva partnerja. Kot namreč izhaja iz Zapisnika o vpogledu v ponudbo (dokument št. 430-7/2015-13, z dne 01.09.2015), ki sta ga dva pooblaščena predstavnika vlagatelja tudi podpisala, so bili vlagatelju med drugim izročene naslednje fotokopije listin iz ponudbe izbranega ponudnika: obrazec OBR-5 (Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev/ponudnikov) in obrazec OBR-6 (Podatki o soponudniku). Iz prvega obrazca je razvidno, da podjetje BMC Storitve d.o.o. pooblašča družbo Vectorius d.o.o. za podpis skupne ponudbe, iz drugega obrazca pa so razvidni vsi podatki o soponudniku - to je o družbi BMC Storitve d.o.o. Poleg tega je bila vlagatelju izročena tudi fotokopija dokumenta »Sklicevanje ponudnika na kapacitete drugega poslovnega subjekta«, iz katerega je razvidno, da gre pravzaprav za dogovor med obema navedenima gospodarskima subjektoma o skupni izvedbi naročila, ki je pripravljen v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč v točki 2.18 Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe zahteval od ponudnikov, da morajo v primeru oddaje skupne ponudbe, predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev ter nosilca posla. Iz predmetnega dokumenta, ki sta ga sklenila skupna ponudnika, je razvidno, da je nosilec posla družba Vectorius d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor, opredeljena pa je tudi njuna odgovornost.

Ker iz referenčne zahteve izhaja, da referenco lahko izkaže katerikoli izmed skupnih ponudnikov, kar je izbrani ponudnik tudi storil (referenco je izvedel eden izmed obeh partnerjev - to je družba BMC Storitve d.o.o. ), in ker je poleg tega referenca izpolnila tudi vse ostale naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije (nanaša se na prevoze otrok, opravljena je bila za javnega naročnika, izvedena je bila znotraj zahtevanega obdobja, podana pa je tudi v ustrezni višini), Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti.

Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel dokazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna. Ker vlagatelj (posledično) tudi ni dokazal, da je naročnik z izbiro izbranega ponudnika kršil določila ZJN-2 in razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija, skladno s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 08.10.2015
predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Cirkulane, Cirkulane 58, Cirkulane
- Arriva Štajerska d.d., Meljska cesta 97, Maribor
- Vectorius d.o.o., Mlinska ulica 22, Maribor
- BMC Storitve d.o.o., Beričevo 53, Dol pri Ljubljani
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:

- v spis zadeve, tu