018-080/2015 Univerzitetni Klinični center Ljubljana

Številka: 018-080/2015-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Gregorja Šebenika in mag. Mateje Škabar, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila »IZGRADNJA DERMATOHISTOLOŠKEGA LABORATORIJA« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KOLEKTOR KOLING, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 5. 2015

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 9. 4. 2015 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, številka 84508-024-14/8, z dne 20. 3. 2015.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 10.546,79 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21. 8. 2014 sprejel Sklep o začetku oddaje javnega naročila, številka 84508-024-14/2, za izgradnjo dermatohistološkega laboratorija (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 3. 11. 2014 (s številko objave JN10529/2014) objavljeno na Portalu javnih naročil.

Naročnik je dne 20. 3. 2015 sprejel Odločitev o oddaji naročila, številka 84508-024-14/8 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), s katero je zadevno javno naročilo oddal ponudniku »OPTIMUM SKUPINA d.o.o.«, čigar ponudbo je izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 27. 3. 2015, dne 9. 4. 2015 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 9. 4. 2015, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj (primarno) predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila, podredno pa predlaga, da se mu dovoli vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in dokumentacijo, ki jo o javnem naročilu vodi naročnik, pa tudi, da se mu dopusti v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolniti ali spremeniti zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki naj bi jih pridobil na vpogledu v dokumentacijo. Vlagatelj v vsakem primeru zahteva, da mu naročnik povrne stroške postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj (primarno) zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi jo moral naročnik v skladu z določbami ZJN-2 izločiti, saj
 izbrani ponudnik ni pooblaščen za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk, kot tak pa ni vpisan v seznam oziroma v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme, ki vsebuje toplogredne oziroma ozonu škodljive pline, in ga/jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. Po zatrjevanju vlagatelja »izbrani ponudnik izrecne zahteve iz razpisne dokumentacije ne izpolnjuje niti sam, niti s podizvajalci«;
 izbrani ponudnik (s podizvajalci) ne razpolaga z ustrezno usposobljenim serviserjem, to je z osebo, ki je končala program usposabljanja in izpopolnjevanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi;
 »izbrani ponudnik v priložene popise materiala, opreme in del (v označene celice z rumeno barvo) ni vpisal proizvajalca, tipa in kataloške številke oziroma ni priložil tehničnega opisa ali kataloga ali prospekta za ponujeno opremo«, v posledici česar ponudba izbranega ponudnika »ne izpolnjuje naročnikove zahteve iz 10. točke obrazca 1 razpisne dokumentacije«, izbrani ponudnik pa je »v nasprotju z določbo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 dopolnil oziroma spremenil tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja«.
Po zatrjevanju vlagatelja je ponudba izbranega ponudnika tudi formalno nepopolna »iz razloga, ker v njej ni naveden kraj izvedbe del ponudnikovih podizvajalcev«.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj podredno zatrjuje, da je naročnik na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in v dokumentacijo naročnika o predmetnem javnem naročilu kršil načelo transparentnosti javnega naročanja in njegovo pravico do vpogleda.

Izbrani ponudnik je (po svoji pooblaščeni odvetnici) dne 17. 4. 2015 na pošto priporočeno oddal vlogo, poimenovano »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA«, z dne 17. 4. 2015 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V zadevni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, v posledici pa predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija ugotovita, da je vlagateljev zahtevek za revizijo neutemeljen in ga kot takšnega zavrneta. Izbrani ponudnik ob tem od vlagatelja zahteva, da mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 28. 4. 2015 sprejel Odločitev o zahtevku za revizijo, številka 84508-024-14/16, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, posledično pa je v celoti zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik
 v navezavi na prvo zatrjevano kršitev navaja, da je veljavno potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme, ki vsebuje toplogredne in ozonu škodljive pline, predloženo v ponudbi izbranega ponudnika, izdano gospodarskemu subjektu, ki je vpisan v seznam pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk, zato ga je spoznal kot ustrezno. Naročnik še pripominja, da izbrani ponudnik gospodarskega subjekta, ki mu je bilo zahtevano potrdilo izdano, ni bil dolžan nominirati kot svojega podizvajalca;
 v navezavi na drugo zatrjevano kršitev navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil veljavno spričevalo ene od oseb o uspešno končanem programu usposabljanja za pridobitev ustreznega znanja za varno ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini;
 v navezavi na tretje zatrjevano kršitev navaja, da izbrani ponudnik na njegov poziv z navedbo tipov ponujene opreme v ničemer ni dopolnil oziroma spremenil tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja;
 v navezavi na četrto zatrjevano kršitev navaja, da gre v konkretnem primeru iz razloga, ker je tako v razpisni dokumentaciji kot v obvestilu o predmetnem naročilu jasno naveden kraj izvedbe razpisanih del, v razpisni dokumentaciji pa je naveden tudi objekt razpisanih del, za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe izbranega ponudnika;
 v navezavi na zatrjevano kršitev, ki se nanaša na vpogled, navaja, da ne gre za vprašanje obstoja objektivne poslovne skrivnosti, pri kateri bi moral »presojati, ali je podatek tak, da bi ponudniku z njegovim razkritjem nastala občutna škoda«, pač pa je na »opredeljeno ponudnikovo subjektivno poslovno skrivnost vezan« in mora »takšno oznako zaupnosti« […] »presojati glede na določbo 2. odstavka 22. člena ZJN-2«.

Naročnik je z dopisom z dne 30. 4. 2015, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 4. 5. 2015, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 7. 5. 2015 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 6. 5. 2015 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). V zadevni vlogi vlagatelj vztraja pri vseh svojih navedbah, dejstvih, dokazih in kršitvah iz zahtevka za revizijo, obenem pa se opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in od naročnika zahteva povrnitev stroškov postopka.

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je (kot izhaja iz 1. točke na drugi strani odločitve o oddaji naročila) v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik prejel šest pravočasnih ponudb, pri čemer je bila vlagateljeva ponudba, upoštevaje najnižjo ceno (točka IV.2.1 obvestila o naročilu) oziroma »najnižj[o] končn[o] ponudben[o] vrednost z DDV« (11. točka Obrazca 3, v povezavi s 15. točko Splošnih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) kot merilo za izbiro ponudbe, razvrščena na drugo mesto. Po razvrstitvi pravočasnih ponudb glede na merilo je naročnik preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najugodnejša, popolna (primerjaj drugi odstavek 41. člena Zakona o javnem naročanju – Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), v posledici pa je ugotovil, da je temu tako.

Ob upoštevanju navedene uvodne ugotovitve je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo na več mestih (na primer tretji odstavek I. točke na strani 2 in IV. točka na strani 3) zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in bi jo moral naročnik v skladu z določbami ZJN-2 izločiti. V 3. točki na strani 6 zahtevka za revizijo tako vlagatelj »izrecno navaja, da izbrani ponudnik v priložene popise materiala, opreme in del (v označene celice z rumeno barvo) ni vpisal proizvajalca, tipa in kataloške številke oziroma ni priložil tehničnega opisa ali kataloga ali prospekta za ponujeno opremo«, v posledici česar (drugi odstavek 3. točke na strani 7 zahtevka za revizijo) ponudba izbranega ponudnika »ne izpolnjuje naročnikove zahteve iz 10. točke obrazca 1 razpisne dokumentacije«, izbrani ponudnik pa je »v nasprotju z določbo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 dopolnil oziroma spremenil tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja«.

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V posledici omenjenega vpogleda je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v njej (točka 6.1. Splošnih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, v povezavi s prvim odstavkom točke 9.1.) določil, da mora ponudba vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, med drugim tudi izpolnjen obrazec predračuna (Obrazec 5). V točki 1.1.5 Strokovnih zahtev naročnika je naročnik določil, da mora ponudnik »v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe, kar pomeni, da v priložene popise materiala, opreme in del (v označene celice z rumeno barvo) vpiše proizvajalca, tip in kataloško številko ter priloži tehnični opis ali katalog ali prospekt za ponujeno opremo in material. Popisi materiala, opreme in del morajo biti ovrednoteni po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Razvidno mora biti, da ponujena oprema/material v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne in projektne dokumentacije.
OPOZORILO: V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevi glede navedbe proizvajalca in tipa opreme iz razpisne dokumentacije bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudnik/i opredeljenih zahtev v PZI, ki je sestavni del RD, ne sme spreminjati. Ponudbo mora zahtevam iz predmetnega dela RD prilagoditi, pri čemer v delu, ki se nanaša na opremo, kot tudi materiale, lahko poda ponudbo, ki mora biti v smislu kvalitativnega nivoja enakovredna opredeljenemu v predmetnem popisu«.

Vsebinsko enako izhaja iz 10. točke Obrazca 1 razpisne dokumentacije, ki kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje omenjene zahteve dokazuje, določa »Dokaz: Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe, kar pomeni, da v priložene popise materiala, opreme in del (v označene celice z rumeno barvo) vpiše proizvajalca, tip in kataloško številko ter priloži tehnični opis ali katalog ali prospekt za ponujeno opremo in material. Popisi materiala, opreme in del morajo biti ovrednoteni po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Razvidno mora biti, da ponujena oprema/material v celoti ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne in projektne dokumentacije«.

Iz odgovora naročnika na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, objavljenega na Portalu javnih naročil (glej naslov »prospekti, Datum objave: 13.11.2014, 09:53«), izhaja dejstvo, da je potrebno priložiti prospektni material tudi v primeru, ko ponudnik ponuja popolnoma enak izdelek kot je naveden v popisu. Na omenjene informacije se navezujeta tudi vprašanje enega od gospodarskih subjektov in odgovor naročnika pod naslovom »odgovorni vodje del, Datum objave: 25.11.2014, 09:52«, s katerim je naročnik pojasnil, da je namen zahteve iz naslova »prospekti, Datum objave: 13.11.2014, 09:53« dokazilo za strokovno ustreznost ponujenega materiala in opreme. Zadevne informacije se kot informacije, ki jih je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega naročila, na podlagi tretje povedi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo za del razpisne dokumentacije.

V predstavljenih določbah razpisne dokumentacije je jasno poudarjen namen naročnika, da od ponudnikov že v ponudbi (kot temeljno) z vpisom »proizvajalca, tip[a] in katalošk[e] številk[e]« pridobi »opis vsebine oziroma predmeta ponudbe«, pri čemer »tehnični opis ali katalog ali prospekt za ponujeno opremo in material« predstavljajo »dokazilo za strokovno ustreznost ponujenega materiala in opreme«. Izpostavljene zahteve naročnika je po vsebini razumeti na način, da so določene z namenom, da bi naročnik (ko bo v ponudbi vpisan proizvajalec, tip in kataloška številka ponujenega predmeta) lahko v primeru, če bi ugotovil, da je ponudba v njenem delu formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in bi zahteval, da jo ponudnik v tem delu dopolni ali spremeni (prva poved prvega odstavka 78. člena ZJN-2), na transparenten način (primerjaj 8. člen ZJN-2) preveril tudi, ali je ponudnik na njegovo zahtevo (med drugim) nedopustno dopolnil ali spremenil tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, v povezavi z uvodno povedjo istega člena).

Pomen zahteve, da ponudniki oddajo ponudbo, ki vsebuje predračun in tiste dele, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, jasno izhaja tudi iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2.

Ob upoštevanju predstavljene vsebine zahtevka za revizijo (in vlagateljevih zatrjevanj v njem) ter predstavljenih določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila je Državna revizijska komisija sledila dokaznim predlogom vlagatelja, podanim v zahtevku za revizijo (glej predzadnji odstavek 3. točke na strani 6, tretji odstavek 3. točke na strani 7 in rubriko »Dokaz:« na strani 7 zahtevka za revizijo). V posledici vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v njej
 v postavkah 4A, 4B in 4C poglavja 3.1 predračuna (popisa del), na kratko poimenovanih »Plastični centrifugalni ventilator«, vpisan zgolj proizvajalec, ne pa tipi in kataloške številke v teh postavkah ponujenega blaga;
 v postavkah 5A, 5B in 5C poglavja 3.1 predračuna (popisa del), na kratko poimenovanih »Elektronski regulator pretoka zraka«, vpisan zgolj proizvajalec, ne pa tipi in kataloške številke v teh postavkah ponujenega blaga;
 v postavkah 6A, 6A, 6C, 6D in 6E poglavja 3.1 predračuna (popisa del), na kratko poimenovanih »Mehanski regulator pretoka zraka«, vpisan zgolj proizvajalec, ne pa tipi in kataloške številke v teh postavkah ponujenega blaga;
 v postavki 8 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), na kratko poimenovani »Okrogli vrtinčni difuzor«, vpisan zgolj proizvajalec, ne pa tip in kataloška številka v tej postavki ponujenega blaga;
 v postavki 9 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), na kratko poimenovani »Kvadratni perforirani difuzor za dovod zraka«, vpisan zgolj proizvajalec, ne pa tip in kataloška številka v tej postavki ponujenega blaga;
 v postavkah 10 in 11 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), na kratko poimenovanih »Jeklena odvodna zračna rešetka«, vpisan zgolj proizvajalec, ne pa tipa in kataloški številki v teh postavkah ponujenega blaga.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da izbrani ponudnik v postavkah 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6A, 6C, 6D, 6E, 8, 9, 10 in 11 poglavja 3.1 predračuna (popisa del) kljub izrecni zahtevi naročnika, zapisani v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (glej točko 1.1.5 Strokovnih zahtev naročnika in 10. točko Obrazca 1), ni vpisal tipa in kataloških številk v teh postavkah ponujenega blaga. V posledici navedenega je izbrani ponudnik svojo ponudbo pripravil v nasprotju z jasnimi in izrecnimi določbami razpisne dokumentacije, ki je ponudnike opozarjala, da bo v primeru, če »ponudnik ne bo zadostil zahtevi glede navedbe« […] »tipa opreme iz razpisne dokumentacije« (v označene celice z rumeno barvo), »njegova ponudba izločena iz nadaljnjega postopka«. V predstavljenem smislu tako ni slediti izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 3) zatrjuje, da je »v okviru svoje ponudbe dosledno izpolnil vsa za to predvidena (označena) mesta v ponudbenem predračunu oziroma popisu del, s čimer je jasno in nedvoumno opredelil predmet, ki ga ponuja«.

Glede na predstavljena dejstva (ki jih je očitno ugotovil tudi naročnik) je naročnik izbranega ponudnika s pozivom številka 84508-024-14/5, z dne 11. 2. 2015 (v nadaljevanju: poziv z dne 11. 2. 2015), med drugim pozval, da svojo ponudbo v izpostavljenem delu dopolni z navedbo tipa ponujene opreme (glej 2. točko), izbrani ponudnik pa je to z dopisom, poimenovanim »Pojasnilo h ponudbi za izgradnjo Dermatohistološkega laboratorija« (v nadaljevanju: odgovor na poziv), v pretežnem delu tudi storil. Kljub temu, da
 naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na devetnajsti strani) navaja, da je »v zvezi s katalogi oz. prospekti, zahtevanimi v 2. točki poziva k dopolnitvi ponudbe,« […] »ugotovil, da jih je zahteval pomotoma, saj so slednji že bili predloženi v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika, zato dopolnitev v tem delu ni bila potrebna«,
 mora naročnik, kadar zahtevek za revizijo zavrne, vso dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in vso dokumentacijo o predrevizijskem postopku posredovati v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji, kar je, sodeč po oštevilčenju posameznih map glede ponudbe izbranega ponudnika, storil,
tudi Državna revizijska komisija v odstopljeni ji dokumentaciji ni našla prospektov, iz katerih bi jasno izhajal tip v postavkah 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6A, 6C, 6D, 6E, 8, 9, 10 in 11 poglavja 3.1 predračuna (popisa del) ponujenega blaga.

Iz razloga, ker
 ponudnik ne sme dopolnjevati ali spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja
 iz ponudbe izbranega ponudnika v omenjenih postavkah zaradi opustitve navedbe tipa (in kataloške številke) ponujenega blaga
v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni mogoče transparentno (na pregleden način) preizkusiti, kateri tip blaga izbrani ponudnik ponuja v postavkah 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6A, 6C, 6D, 6E, 8, 9, 10 in 11 poglavja 3.1 predračuna (popisa del) svoje prvotne ponudbe, posledično pa tudi ni mogoče transparentno (na pregleden način) preizkusiti, ali je izbrani ponudnik z navedbo tipa blaga, ponujenega v postavkah 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6A, 6C, 6D, 6E, 8, 9, 10 in 11 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), spreminjal tisti del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, v smislu, da je zamenjal prvotno ponujen predmet naročanja z novim predmetom naročanja (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in prvim odstavkom 8. člena ZJN-2). V posledici tega v konkretnem primeru torej ni mogoče transparentno (na pregleden način) preizkusiti, ali je izbrani ponudnik v odgovoru na poziv z navedbo tipov ponujenega blaga v navedenih postavkah (nedovoljeno) spreminjal svojo ponudbo, vsekakor pa je zaključiti, da je izbrani ponudnik v odgovoru na poziv že s samo navedbo tipov ponujenega blaga, saj jih osnovna ponudba ni vsebovala, v omenjenih postavkah z navedbo omenjenih podatkov o tipih ponujenega blaga nedovoljeno spreminjal svojo ponudbo. V predstavljenem smislu v zadevnem primeru tako ne gre prezreti niti zatrjevanj vlagatelja, po katerih je izbrani ponudnik »ob prvotni odsotnosti navedb tipov in obsega ponujene opreme spremenil ponujeni predmet javnega naročila iz nedoločenega (poljubnega, boljšega, neobstoječega?) v določenega. Če je nedopustno že spreminjanje določenega predmeta javnega naročila, potem mora biti še toliko bolj« nedopustno »spreminjanje nedoločenega predmeta v določenega« (četrti odstavek na strani 8 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Vsebinsko smiselno primerljiv zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi v zvezi s postavko 1 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), kratko poimenovano »Kompaktna toplotna postaja«. Kljub izrecni zahtevi naročnika, zapisani v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (glej točko 1.1.5 Strokovnih zahtev naročnika in 10. točko Obrazca 1), je izbrani ponudnik namreč v izpostavljeni postavki prav tako vpisal zgolj proizvajalca, ne pa tipa in kataloške številke v tej postavki ponujenega blaga (kompaktne toplotne postaje). V predstavljenem smislu tako ni slediti izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 3) zatrjuje, da je »v okviru svoje ponudbe dosledno izpolnil vsa za to predvidena (označena) mesta v ponudbenem predračunu oziroma popisu del, s čimer je jasno in nedvoumno opredelil predmet, ki ga ponuja«. Izbrani ponudnik je v ponudbi sicer predložil katalog proizvajalca, navedenega v postavki 1 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), vendar pa iz njega niso razvidni podatki o tipih toplotnega izmenjevalnika, toplotnega števca, obtočne črpalke in zaščitnega termostata, kot so zapisani v odgovoru na poziv naročnika. Ne glede na dejstvo, da je naročnik izbranega ponudnika s pozivom z dne 11. 2. 2015 (v 3. točki) pozval, da svojo ponudbo dopolni »z navedbo tipa kompaktne toplotne postaje in definir[a] kaj vse je vključeno zraven kompaktne toplotne postaje (ker ni vse definirano v katalogu)«, je v posledici tako zaključiti, da je izbrani ponudnik z navedbo tipov omenjenih sestavnih delov kompaktne toplotne postaje, ki iz kataloga proizvajalca, navedenega v postavki 1 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), ne izhajajo, po poteku roka za prejem ponudb nedopustno spremenil svojo ponudbo v tistem njenem delu, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja (druga alinea tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, v povezavi z uvodno povedjo istega člena). V predstavljenem smislu tako ni slediti izbranemu ponudniku, ki v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na strani 3) zatrjuje, da »pri odpravi formalnih nepopolnosti svoje ponudbe v nobenem delu ni spremenil v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja«, oziroma, da je le »dodatno pojasnil vsebino svoje že obstoječe ponudbe«, niti ni slediti zatrjevanjem naročnika (prvi odstavek na dvajseti strani odločitve o zahtevku za revizijo), da izbrani ponudnik »v ničemer ni dopolnil oziroma spremenil tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja«.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je od izbranega ponudnika zahteval, da svojo ponudbo dopolni z navedbo tipa blaga, ponujenega v postavkah 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6A, 6C, 6D, 6E, 8, 9, 10 in 11 poglavja 3.1 predračuna (popisa del) in v postavki 1 poglavja 3.1 predračuna (popisa del), s čimer je izbranemu ponudniku dopustil oziroma omogočil, da je svojo ponudbo nedopustno spremenil (v delu ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja), v posledici pa je ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika »izpolnjuje vse zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije« in je (kot taka) popolna (druga stran odločitve o oddaji naročila), kršil prvo poved prvega odstavka in drugo alineo tretjega odstavka 78. člena ZJN-2, v povezavi s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, prvo povedjo prvega odstavka 80. člena ZJN-2, prvim odstavkom 8. člena ZJN-2 in določbami razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (zlasti točko 5.3. in drugi odstavek točke 11.2. Splošnih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe, točko 1.1.5 Strokovnih zahtev naročnika in 10. točko Obrazca 1 razpisne dokumentacije).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (v povezavi z uvodno povedjo istega člena) vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, številka 84508-024-14/8, z dne 20. 3. 2015.

V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov Državna revizijska komisija v nadaljevanju (upoštevaje tudi načelo hitrosti in učinkovitosti – 9. člen ZPVPJN) ni odločala o preostalih delih vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerih vlagatelj zatrjuje, da je naročnik kršil določbe ZJN-2 oziroma določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila s tem, ko ni ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz nekaterih drugih razlogov. Odločitev o omenjenih preostalih delih vlagateljevega zahtevka za revizijo namreč v ničemer ne bi vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz razloga, ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila že v primarno postavljenem pravovarstvenem predlogu, v nadaljevanju prav tako ni odločala o podredno postavljenem pravovarstvenem predlogu, kot ga vlagatelj podaja v zahtevku za revizijo.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, sprejme katero od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne »taks[o] za postopek revizije 8.844,45 EUR«, strošek »zahtev[ka] za revizijo (Odv. tarifa, tar. št. 40) 1.377,00 EUR« in »izdatk[e] (Odv. tarifa, 3. odst. 11. člena) 18,36 EUR«, vse povečano za »22% DDV«. V opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva, da mu naročnik povrne tudi strošek »obr. vlog[e] med post. – opredelit[ve] do navedb naročnika 688,50 EUR«, povečan za »22% DDV«. Povrnitev stroškov postopka vlagatelj zahteva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje zlasti 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
 strošek dolžne plačane takse (za postopek pravnega varstva) v znesku 8.844,45 EUR,
 strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 1.377,00 EUR, ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke Tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
 izdatke v pavšalnem znesku 18,36 EUR (20 točk + 20 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
 22 % davek na dodano vrednost v znesku 306,98 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in na izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013 in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška družba, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec,
skupaj torej 10.546,79 EUR.

Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ugotovila, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v zadevnem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso bili potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife). Vsebina opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo namreč ni bistvena in ni pripomogla ne k hitrejši in ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Dejstva, ki so narekovala ugoditev zahtevku za revizijo, tako v celoti izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo«) ter posledično priznala obrestni del zahtevka od poteka tega roka dalje. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe (smiselno: sklepa Državne revizijske komisije) stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik zato ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 10.546,79 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zahteva, da mu vlagatelj »skladno z določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN« povrne stroške postopka, navedene v stroškovniku. Ker izbrani ponudnik povrnitev stroškov postopka pravnega varstva zahteva od vlagatelja (ne pa morebiti tudi od naročnika), pa še to zgolj v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen (navedeni zaključek izhaja iz zapisa izbranega ponudnika, ki se glasi: »skladno z določbo četrtega odstavka 70. člena ZPVPJN«), Državna revizijska komisija pa je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je Državna revizijska komisija zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov zavrnila že zaradi navedenih dejstev in na omenjeni (pravni) podlagi. Ker izbrani ponudnik povrnitve stroškov postopka pravnega varstva ni zahteval od naročnika, Državna revizijska komisija ni odločala o tem, ali bi bil izbrani ponudnik morebiti upravičen do povrnitve stroškov postopka pravnega varstva na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 28. 5. 2015


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
– UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
– Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
– Odvetnica Klara Kunovar, Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu