018-017/02

Številka: 018-17/02-23-146

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) izdaja na podlagi 18. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN), v zvezi z petim odstavkom 3. člena ZRPJN in na podlagi tretjega odstavka 188. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, v nadaljevanju ZPP), v senatu članov mag. Marije Bezovšek kot predsednice senata, Metode Hrovat kot poročevalke in mag. Aleksija Mužine kot člana, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za izgradnjo mejnega prehoda Obrežje s pripadajočim delom avtocestnega odseka Krška vas – Obrežje od km 11.540 do km 12.500 (plato s komunalno ureditvijo in nadvoz 4-6), na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja GRADIS SPO d.d., Šmartinska 32, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Bojan Pečenko, Cankarjevo nabrežje 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Vlada Republike Slovenije, SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE, Gregorčičeva 27a, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.02.2002

ODLOČILA

Postopek revizije oddaje javnega naročila za izgradnjo mejnega prehoda Obrežje s pripadajočim delom avtocestnega odseka Krška vas – Obrežje od km 11.540 do km 12.500 (plato s komunalno ureditvijo in nadvoz 4-6), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/01, z dne 23.11.2001, pod številko objave Ob-56445,

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 80/01, z dne 23.11.2001, objavil javni razpis za predmetno javno naročilo. Naročnik je, dne 21.12.2001, izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 266-11/01, iz katerega izhaja, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje VEGRAD d.d., Prešernova 9/a, Velenje. Zoper odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika je vlagatelj, dne 10.01.2002, vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je na podlagi 16. člena ZRPJN odločal o zahtevku za revizijo ter ga s sklepom, z dne 23.01.2002, kot neutemeljenega zavrnil. Vlagatelj je z dopisom, z dne 30.01.2002, obvestil naročnika, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.02.2002, podal pisno izjavo naročniku in Državni revizijski komisiji, da umika zahtevek za revizijo.


V petem odstavku 3. člena ZRPJN je določeno: »Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah tega zakona, postopkovne določbe Zakona o pravdnem postopku se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače.« ZRPJN ne vsebuje določb glede odločitve Državne revizijske komisije, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo. ZPP pa v tretjem odstavku 188. člena določa: »Če je tožba umaknjena, izda sodišče sklep o ustavitvi postopka. Ta sklep se vroči toženi stranki samo, če ji je bila predhodno vročena tožba.« Ker je vlagatelj umaknil zahtevek za revizijo je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 188. člena ZPP odločila kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper odločitev Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 11.02.2002mag. Marija Bezovšek, univ. dipl. ekon.
predsednica senata