018-286/02

Številka: 018-286/02-24-17

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu mag. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila male vrednosti za tisk in dobavo obrazcev ZPIZ 612-1-00, ki ga je vložila G GRAFIKA d.o.o., Slovenska cesta 55 a, 1000 Ljubljana po pooblaščenki, odvetnici Oliveri Gomboc, Slovenska cesta 55 a, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, Kolodvorska 15, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 8.1.2003

ODLOČILA

Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje naročila male vrednosti, št. 6000-ZJN, za tisk obrazcev 612-1-00, z dne 30. 10. 2002.

Obrazložitev

Naročnik je dne 30. 10. 2002 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti in imenovanju komisije za izvedbo postopka, št. 6000-ZJN, za tisk obrazcev 612-1-00 v obdobju od 01. 12. 2002 do 31. 03. 2003. Povabilo k oddaji ponudbe je naročnik poslal petim ponudnikom. Dne 21. 11. 2002 je naročnik izdal obvestilo o oddaji javnega naročila male vrednosti, št. 6000/02-1, v katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral CETIS, Grafično podjetje d.d., Čopova 24, 3000 Celje. Dne 21. 11. 2002 je vlagatelj naročniku poslal zahtevo za pojasnilo v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Vlagatelj navaja, da sta na podlagi javnega razpisa naročnika št. 4/2001, objavljenega v Ur. l. RS, št. 60/2001 z dne 20. 07. 2001 oddala ponudbo za dobavo obrazcev za potrebe naročnika – II. sklop dva ponudnika in sicer Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p., Ljubljanska cesta 20, Grosuplje in vlagatelj. Obema kandidatoma je bila v prvi fazi postopka priznana usposobljenost in sposobnost z veljavnostjo treh let. Kot izbrana kandidata v prvi fazi sta bila nato povabljena k oddaji ponudbe za II. sklop javnega naročila po seznamu, priloženemu razpisni dokumentaciji z dne 10. 09. 2001. Postopek za odpiranje ponudb je potekal dne 12. 03. 2002. Po kriteriju najugodnejšega ponudnika je bil v drugi fazi izbran kandidat Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p., Ljubljanska cesta 20, Grosuplje. Naročnik je z izbranim kandidatom sklenil pogodbo, ki pa je bila kasneje razveljavljena, ker je naročnik ugotovil, da je napačno ocenil vrednost pogodbenih del. Iz navedenega razloga je naročnik ponovno povabil oba že v prvi fazi izbrana ponudnika k oddaji nove ponudbe na podlagi novega seznama. Tudi v ponovljeni drugi fazi je bil ponudnik Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p., ugodnejši, zato je bil ponovno izbran. Z naročnikom je nato sklenil izvajalsko pogodbo za leto dni, pri čemer naj bi se ob izteku pogodbenega roka ponovila druga faza postopka, v kateri bi se ponovno preverila oba že izbrana kandidata in to vsako leto, do izteka triletnega roka, v katerem jima je priznana usposobljenost in sposobnost na podlagi izvedene prve faze postopka. Vlagatelj navaja tudi, da mu, glede na to, da je bil izbrani kandidat v prvi fazi, vabilo k oddaji ponudbe za dodatna dela - izdelavo obrazcev 612-1-00, ki po svoji vsebini ne odstopajo od predmeta naročila, ni bilo poslano, ponudbe zanj pa so se odpirale en dan prej, torej 20 .11. 2002. Vlagatelj meni, da je v primeru, da gre za dodatno naročilo, ki ni bilo zajeto v sklenjeni izvajalski pogodbi z izbranim ponudnikom v drugi fazi in ki je v celoti vezano na priznanje sposobnosti v okviru izvedene prve faze, naročnik dolžan povabiti k oddaji ponudbe vse kandidate iz liste v okviru prve faze. Vlagatelj meni, da je izbira kateregakoli kandidata izven liste preverjenih kandidatov nezakonita. Dodatno ponudbo je oddal tudi kandidat, ki se ni prijavil k prvotnemu javnemu razpisu. Povabilo k oddaji ponudbe na podlagi dodatnega naročila kateremukoli kandidatu, ki se ni odzval javnemu razpisu z dne 20. 07. 2001 in izbira izvajalca mimo liste kandidatov, potrjene v prvi fazi javnega naročila, hkrati pa nepovabilo vlagatelja, ki je potrjen kandidat k oddaji dodatne ponudbe so neveljavni in hkrati upravičen razlog za vložitev revizije. Vlagatelj predlaga razveljavitev postopka v zvezi z deli iz dodatnega naročila in ponovitev druge faze postopka.

Naročnik je v dopisu št. 6000 – NMV/02-1, z dne 28. 11. 2002, vlagatelju poslal pojasnilo, da je komisija za izvedbo postopka za nabavo obrazcev ZPIZ 612-1-00, dne 20. 11. 2002 pregledala prispele ponudbe, ki jih je prejela na podlagi povabila k oddaji ponudbe v postopku naročila male vrednosti po Pravilniku o obveznem postopku za naročanje, nabavo in prevzem blaga, storitev ter gradenj v zavodu. Povabilo k oddaji ponudbe torej ni bilo poslano kot povabilo k oddaji ponudbe v ponovljeni drugi fazi omejenega postopka, ki ga je naročnik izvedel pod številko 4/2001. V tem postopku sta vlagatelj in Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p., pridobila usposobljenost za dobavo obrazcev naročnika, med katerimi pa obrazca ZPIZ 612-1-00 ni bilo in sicer ne v seznamu blaga za II. sklop s količinami, ki jih bo naročnik okvirno potreboval v obdobju enega leta in ne v predračunu, ki je sestavni del pogodbe št. 373-52/01, ki je bila sklenjena z izbranim ponudnikom Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p. dne 26. 11. 2001. Naročnik priznava vlagatelju ugotovitev, da obrazec ZPIZ 612-1-00 ni bil predmet javnega naročila. Naročnik poudarja, da za nabavo obrazca ZPIZ 612-1-00 ni bil dolžan ponovno izvesti druge faze omejenega postopka in preverjati cen med kandidatoma omenjenega postopka. Hkrati naročnik vlagatelja seznanja, da bo izvedeni omejeni postopek št. 4/2001, po katerem ima vlagatelj sicer še dve leti status kandidata, opustil. Ocenil je namreč, da je potrebno razširiti število obrazcev in pridobiti večje število konkurenčnih ponudb.

Vlagatelj je dne 28. 11. 2002 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo predmetnega naročila male vrednosti. Vlagatelj zahtevek vlaga zaradi očitne kršitve temeljnega načela pravnega varstva ponudnikov v postopkih javnega naročanja in sicer načela zakonitosti. Vlagatelj ponavlja navedbe iz zahteve za pojasnilo z dne 21. 11. 2002 in meni, da izdelava obrazca 612-1-00 ne predstavlja dodatnega naročila, ki ne bi bilo zajeto že v sklenjeni izvajalski pogodbi s Tiskarskimi storitvami Repar Matjaž s.p. kot izbranim ponudnikom v drugi fazi in ki je v celoti vezano na priznanje sposobnosti v okviru izvedene prve faze. V kolikor bi šlo za dodatno naročilo, bi bil naročnik dolžan povabiti k oddaji ponudbe vse kandidate iz definirane liste v okviru prve faze. Torej bi bil dolžan povabiti k ponudbi tako Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p. kot vlagatelja. Naročnik je brez dvoma kršil postopek, ki ga določa Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00, v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), kar pomeni, da je izbira kateregakoli kandidata izven liste preverjenih kandidatov nezakonita, kakor je tudi popolnoma nezakonito sklepanje pogodb z drugimi izvajalci, ki se sploh niso udeležili postopka javnega naročila za sklop, za katerega sta bila izbrana Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p. kot vlagatelj. Ta zaveza traja tri leta. Vlagatelj dodatno opominja na časovni element priznane usposobljenosti in sposobnosti za izvedbo naročenih del. V tem času je sklepanje pogodb s kandidati izven javnega naročila, katerega je razpisal naročnik v Ur. l. RS. št. 60/2001 z dne 20. 07. 2001, nezakonita. Vlagatelj ponavlja, da se določena dela, ki se nanašajo na II. sklop, že izvajajo preko izvajalcev, ki se niso udeležili javnega razpisa in nimajo potrjenega ustreznega statusa kandidata. Vlagatelj je tako izvedel, da določena dela izvaja Tiskarna Domžale, ki se postopka javnega naročila sploh ni udeležila. Navedeno dokazuje, da naročnik že dlje časa ne spoštuje liste v prvi fazi izbranih obeh kandidatov, s čimer je le-tema povzročena velika materialna škoda. Vlagatelj meni, da je aktivno legitimiran v tem postopku, saj ima interes za dodelitev naročila in mu s tem, ko naročnik mimo javnega razpisa sklepa pogodbe z drugimi izvajalci, brez dvoma povzroča materialno škodo. Vlagatelj glede na vloženi zahtevek tudi predlaga, da se takoj ustavijo vse aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, skladno z 11. členom ZRPJN.

S sklepom št. 6000-NMV/02-1 z dne 11. 12. 2002 je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi naročnik navaja, da je v letu 2001 izvedel postopek oddaje javnega naročila po omejenem postopku št. 4/2001. Javno naročilo je bilo razdeljeno na 5 sklopov. II. sklop je zajemal obrazce za potrebe naročnika. Za vse sklope so bili predmeti naročila določeni v seznamih blaga oz. obrazcev, ki jih bo naročnik predvidoma potreboval v letu dni. Vsi v seznamu navedeni obrazci so bili tudi v predračunu, ki je postal sestavni del pogodbe, ki je bila po končanem postopku sklenjena z izbranim dobaviteljem. Obrazca ZPIZ 612-1-00 med obrazci v seznamu ni bilo, niti ga ni bilo v predračunu, zato je bilo potrebno ceno tega obrazca ob vsakokratnem naročilu preverjati na tržišču, saj je le tako bilo mogoče preverjati ali je izbrani ponudnik tudi za dobavo tega obrazca najugodnejši – najcenejši. Ob zadnjem naročilu je naročnik ugotovil, da je cena izbranega ponudnika za obrazec ZPIZ 612-1-00 veliko višja, kot cena na trgu. Glede na ugotovljene cene in ker obrazec ZPIZ 612-1-00 ni na seznamu potrebnih obrazcev, čeprav predstavlja skoraj polovico vrednosti tega sklopa in ker tudi sicer seznam izvedenega postopka ne ustreza več dejanskim potrebam naročnika (seznam ne vsebuje vseh potrebnih obrazcev, velik del obrazcev je potrebno sestaviti na novo zaradi sprememb v predpisih), je bila sprejeta odločitev, da se po izteku pogodbe (v maju 2003) z izbranim ponudnikom Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p. izvedeni omejeni postopek št. 4/2001 opusti in se izvede nov postopek oddaje naročila po odprtem postopku. Nadaljevanje omejenega postopka bi glede na tržne razmere in cene izbranega ponudnika (neizbrani je imel cene še višje), pomenilo negospodarno in neučinkovito porabo javnih sredstev, s čemer bi naročnik kršil temeljno načelo javnega naročanja. Nadaljevanje omejenega postopka bi, glede na spremenjene potrebe naročnika, ker bi naročal blago, ki ni v seznamu, dejansko predstavljalo dodatno naročilo oz. povečanje obsega naročila in s tem spremembo naročila, kar pa ni dopustno in bi bilo nezakonito.
Zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja naročnika obrazec ZPIZ 612-1-00 namreč predstavlja »potrdilo«, ki ga mesečno prejmejo vsi uživalci pravic na banki, kamor se jim nakazujejo njihove pokojnine oz. druge priznane dajatve, se je naročnik za čas do oddaje tega naročila po novo izvedenem postopku odločil, da se to naročilo odda kot naročilo male vrednosti. Naročilo male vrednosti je bilo izvedeno po Pravilniku o obveznem postopku za naročanje, nabavo in prevzem blaga, storitev ter gradenj v Zavodu. Ker obrazec ZPIZ 612-1-00 ni bil predmet naročila, oddanega po omejenem postopku št. 4/2001, v postopku zbiranja ponudb naročnik ni bil vezan samo na ponudnika, ki sta si v navedenem postopku pridobila status kandidata. Povabilo k oddaji ponudb je bilo poslano petim potencialnim ponudnikom, med katerimi je bil tudi v omejenem postopku izbrani ponudnik. Vlagatelju naročnik povabila k oddaji ponudbe v novo izbranem postopku javnega naročila male vrednosti ni poslal in ga tudi ni bil dolžan poslati, ker ni šlo za ponovitev II. faze omejenega postopka, temveč za popolnoma nov postopek. Edino merilo pri oddaji naročila male vrednosti je bila cena. Izbran je bil ponudnik, katerega cena je bila najnižja in sicer kar 5x nižja od cene dosedanjega izvajalca oz. dobavitelja. Ponudnik (očitno gre za naročnika) meni, da pravice vlagatelja, pridobljene v izvedenem omejenem postopku št. 4/2001 niso bile kršene. Naročnik je za oddajo naročila za tiskanje in dobavo obrazcev ZPIZ 612-1-00, ki niso bili predmet navedenega postopka, izbral nov postopek, v katerem je izbral oz. oddal naročilo najcenejšemu ponudniku.

Vlagatelj je naročniku z dopisom št. 6000-NMV/02-1 z dne 17. 12. 2002 sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Po pregledu celotne dokumentacije o vodenju postopka oddaje javnega naročila in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila, kot to izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot potencialni ponudnik v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanj naročnika, ki se v zahtevku navajajo kot kršitve naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določilo drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: »Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi.«

Državna revizijska komisija glede vprašanja razmejitve »dodatnega« javnega naročila male vrednosti za obrazec ZPIZ 612-1-00 in predhodnega II. sklopa oddaje javnega naročila po omejenem postopku št. 4/2001 ugotavlja, da razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila št. 4/2001 po omejenem postopku z dne 12. 07. 2001 v seznamu blaga za II. sklop s količinami, obrazca ZPIZ 612-1-00 ne vsebuje. Prav tako tega obrazca ni v obrazcu predračuna (Obr.-II/3), ki so ga morali kandidati v drugi fazi izpolniti in priložiti ponudbeni dokumentaciji, k oddaji katere so bili povabljeni dne 10. 09. 2001 in potem še enkrat dne 26. 02. 2002. Tudi iz navedb vlagatelja in naročnika izhaja, da dejstvo, da ta obrazec ni predmet javnega naročila št. 4/2001 po omejenem postopku, med strankama ni sporno. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi omejitev ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila za obrazec ZPIZ 612-1-00 na dva kandidata (iz omejenega postopka) pomenila omejevanje konkurence med ponudniki. Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki je temeljno načelo javnega naročanja. 5. člen ZJN-1 namreč določa, da »naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka...«. Naročnik zaradi naročila drugačnih obrazcev, ki v omejenem postopku niso bili zajeti v okviru predmeta javnega naročila, ni bil dolžan oziroma, če za to niso izpolnjeni zakonski pogoji hkrati tudi ni smel postopka omejiti le na dva ponudnika – kandidata. V konkretnem primeru bi pomenila oddaja javnega naročila v omejenem postopku za obrazce, ki niso bili predmet tega postopka, omejitev konkurence na dva ponudnika.

Ob navedbi vlagatelja, da je bil naročnik k oddaji ponudbe za obrazec ZPIZ 612-1-00 dolžan povabiti tako vlagatelja kot tudi ponudnika Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p., je Državna revizijska komisija najprej preverila utemeljenost naročnikove odločitve za oddajo javnega naročila kot naročila male vrednosti. Pred ugotavljanjem, ali je bil naročnik vlagatelja dolžan pozvati k oddaji ponudbe je namreč Državna revizijska komisija morala ugotoviti, ali so za naročilo spornih obrazcev sploh izpolnjeni pogoji za njihovo naročilo po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti. ZJN-1 v 124. členu določa, da je postopek za oddajo naročila male vrednosti postopek, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (ZIPRS0203, Ur. L. RS 103/2001). Naročnik v svojem internem aktu Pravilniku o obveznem postopku za naročanje, nabavo in prevzem blaga, storitev ter gradenj v zavodu v 12. členu, skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določa, da so javna naročila malih vrednosti tista naročila, katerih ocenjena vrednost (brez DDV) je nižja od vrednosti, za katero je potreben javni razpis in sicer za blago in storitve do 8.000.000,00 SIT.

Vrednost javnega naročila male vrednosti za tisk obrazca ZPIZ 612-1-00 za 4 mesece, v obdobju od 01. 12. 2002 do 31. 03. 2003 je glede na (najnižjo) ponujeno ceno najugodnejšega ponudnika, ki je bil v tem postopku izbran, 2.842.560,00 SIT (2.274.048,00 SIT brez DDV). Naročnik v obrazložitvi sklepa, z dne 11. 12. 2002, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, navaja tudi: » ...čeprav predstavlja (obrazec ZPIZ 612-1-00 – op. Državne revizijske komisije) skoraj polovico vrednosti tega sklopa....« in še »Izbran je bil ponudnik, katerega cena je bila najnižja in sicer kar 5x nižja od cene dosedanjega izvajalca oziroma dobavitelja.« Naročnik tudi v dopisih vlagatelju, z dne 27. 11. 2002 in ponudniku Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p. z dne 28. 11. 2002 oba seznanja z odločitvijo, da bo opustil izvedeni omejeni postopek št. 4/2001, saj je potrebno razširiti število obrazcev. Nov javni razpis bo objavil do 31. 01. 2003. V sklepu, z dne 11.12.2003 naročnik tudi izrecno definira vrsto javnega razpisa, ko zapiše odločitev, da se »izvede nov postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku«.

Izhajajoč (že zgolj!) iz naročnikovih navedb, da pomeni vrednost javnega naročila male vrednosti za sporne obrazce skoraj polovico vrednosti celotnega sklopa obrazcev, je skupna vrednost naročila obrazcev okrog 5 mio SIT za štirimesečje, torej je v 12 mesecih to javno naročilo vredno približno 15.000.000,00 SIT (vsekakor pa znatno več kot 8.000.000 SIT). Tudi vrednost pogodb za obrazce, sklenjenih z izbranim ponudnikom Tiskarske storitve Repar Matjaž s.p. v letu 2002 znaša za prvo povabilo v drugi fazi 21.891.000,00 SIT (pogodba sklenjena 26.11.2001) in za drugo povabilo v drugi fazi 100.000.000,00 SIT. Za določanje ocenjene vrednosti za sklope določa 30. člen ZJN-1 v prvem odstavku: »če so blago, gradnje ali storitve predmet posameznih sklopov, od katerih je vsak sklop predmet posebne pogodbe, je treba pri ocenjevanju vrednosti naročila upoštevati vrednost vseh sklopov skupaj.«. Iz vseh zgornjih navedb Državna revizijska komisija nesporno ugotavlja, da pri predmetnem javnem naročilu ne gre za javno naročilo male vrednosti, četudi vrednost posameznega obrazca v štirimesečju znaša manj kot 8.000.000,00 SIT. Skladno s 30. členom ZJN-1 je namreč pri ocenjevanju vrednosti naročila (od tega pa je odvisno tudi ali gre za javno naročilo male vrednosti) potrebno upoštevati vrednost vseh sklopov skupaj. Že samo sledeč navedbam naročnika pa je relevantna ocenjena vrednost bistveno več, kot znaša meja za izvedbo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določila ZJN-1 in glede na to, da ugotovljenih kršitev ni mogoče odpraviti drugače kot le z razveljavitvijo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, je skladno z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN v celoti razveljavila predmetni postopek oddaje javnega naročila. Pri tem se ni spuščala v presojo ali je bil naročnik k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti dolžan pozvati tudi oba kandidata iz predhodnega javnega razpisa, saj na odločitev Državne revizijske komisije odločanje o tem vprašanju nikakor ne bi moglo vplivati. Državna revizijska komisija pa tudi ni obravnavala navedb, ki z izpodbijanim postopkom nimajo pravno-relevantne povezave.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
Državna revizijska komisija je (v okviru trditvenega in dokaznega gradiva) zgoraj sprejela stališče, da ni podlage za oddajo obrazcev niti v okviru obstoječega omejenega postopka, niti s postopkom oddaje javnega naročila male vrednosti. Državna revizijska komisija pa še dodaja, da sprejete odločitve ne gre interpretirati v smeri, da naročnik do izvedbe postopka oddaje javnega naročila, ki predvideva objavo javnega razpisa (sam naročnik namreč v dokumentaciji omenja odprti postopek) spornih obrazcev ne sme naročiti. Nasprotno, načela in pravila javnega naročanja, katerih namen je na eni strani med drugim tudi zakonita in gospodarna poraba javnih sredstev, na drugi strani pa nemoten način poslovanja in zagotavljanja zakonskih obveznosti, od njega terjajo, da (morebitna, če je to potrebno) naročila spornih obrazcev izvede (do izvedbe postopka oddaje javnega naročila v odprtem postopku; do katerega se Državna revizijska komisija ne opredeljuje) na zakonit način; med drugim tudi tako, da ugotovi, ali so za omejeno, krajše časovno obdobje izpolnjeni pogoji za izvedbo postopka s pogajanji (na primer po 20. členu ZJN-1).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 08. 01.2003


Mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.,
član Državne revizijske komisije