018-268/02

Številka: 018-268/02-24-2146

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu mag. Aleksiju Mužini v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo računalniške opreme in na podlagi zahtevka za revizijo postopka javnega naročila, ki ga je vložilo podjetje PANNA d.o.o., Kolezijska 7, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Tržaška 16, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 05.12.2002

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi tako, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila za sklop e – tiskalniki podskupina e2) – tiskalniki barvni TL-2, objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/02, z dne 09.08.2002, pod številko objave Ob-75644.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 324.000 SIT, v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 72/2002, z dne 09.08.2002, pod številko objave Ob-75644, objavil javni razpis za dobavo računalniške opreme po sklopih. Naročnik je dne 30.09.2002 izdal obvestilo, št. 096-19/02, o oddaji javnega naročila, s katerim je pri sklopu e – tiskalniki, podskupina e1) tiskalniki črno/beli TL-1, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskovškova 6, Ljubljana, nadalje pri podskupini e2) tiskalniki barvni TL-2, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje Atlantis d.o.o., Parmova 51, Ljubljana ter pri podskupini e3) tiskalniki barvni brizgalniki TL-3, kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja.

Vlagatelj je dne 07.10.2002 vložil zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da se razveljavi odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika pri podskupini e2) tiskalniki barvni TL-2, iz razloga, ker je podjetje Atlantis d.o.o., Parmova 51, Ljubljana predložilo nepravilno ponudbo. Vlagatelj dodaja, da iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb, z dne 09.08.2002, izhaja, da je podjetje Atlantis d.o.o., Parmova 51, Ljubljana ponudilo tiskalnik tipa Hewlett Packard – HP 4600 dn, ki pa ne izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije glede ločljivosti tiska.

Naročnik je s sklepom, št. 096-19/02, z dne 18.10.2002, ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo in razveljavil obvestilo, št. 096-19/02, o oddaji javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop e – tiskalniki, podskupina e2) tiskalniki barvni TL-2. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je ponovno preveril podatke v ponudbi podjetja Atlantis d.o.o., Parmova 51, Ljubljana in ugotovil, da iz tehničnih podatkov za ponujeni tiskalnik, ki so navedeni v prospektu izhaja, da ima le-ta ločljivost izpisa 600 dpi in ne 1200 dpi, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Glede na navedeno je naročnik zaključil, da bo ponovno opravil pregled in ocenjevanje ponudb.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.10.2002, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN obvestil naročnika, da ne bo nadaljeval revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 30.10.2002 izdal novo obvestilo, št. 096-19/02, o oddaji javnega naročila, s katerim je pri sklopu e – tiskalniki, podskupina e2) tiskalniki barvni TL-2, kot najugodnejšega ponudnika izbral podjetje ITS Intertrade Sistemi d.o.o., Leskovškova 6, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik v obrazložitvi tega obvestila navaja, da je ponovno pregledal vso ponudbeno dokumentacijo in natančno preveril izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in kot nepravilne izločil vse ponudbe (tudi vlagateljevo), ki niso v celoti izpolnjevale teh zahtev. Tako je najugodnejšega ponudnika pri podskupini e2) tiskalniki barvni TL-2, izbiral izmed dveh pravilnih ponudb.

Vlagatelj je dne 06.11.2002 ponovno vložil zahtevek za revizijo v katerem predlaga, da se razveljavi odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika pri podskupini e2) tiskalniki barvni TL-2 ter da naročnik na podlagi prispelih ponudb nadaljuje postopek oddaje javnega naročila v skladu z 20. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00; v nadaljevanju: ZJN-1), v povezavi s tretjim odstavkom 76. člena ZJN-1. Vlagatelj v obrazložitvi navaja, da je bila v ponovljenem postopku pregleda in ocenjevanja ponudb njegova ponudba izločena kot nepravilna, ker tip tiskalnika, ki ga je ponudil vlagatelj vsebuje zgolj opisni jezik PCL 5e in ne zahtevanega opisnega jezika PCL 6, kot je bilo opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Iz razpisne dokumentacije v prilogi V. Tehnične zahteve za opremo (str. 52) je razvidno, da sta za podskupino e2) tiskalniki barvni TL-2 zahtevana dva opisna jezika in sicer PostScript Level 3 in PCL 6 emulacija. Nikjer iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da bi lahko ponudniki za podskupino e2) tiskalniki barvni TL-2 ponudili tiskalnike, ki ne podpirajo navedenih opisnih jezikov. Vlagatelj predvideva, da je bil na podlagi takšnega tolmačenja razpisne dokumentacije tudi sam izločen iz postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj dodaja, da iz podatkov, ki jih je pridobil na spletni strani proizvajalca tiskalnikov za tip tiskalnika, ki ga ponuja izbrani ponudnik, nesporno izhaja, da ta nima vgrajenega opisnega jezika PostScript Level 3 v originalu, temveč le emulacijo opisnega jezika PostScript Level 3. Naročnik je torej za podskupino e2) tiskalniki barvni TL-2 zahteval opisni jezik PostScript Level 3 (v originalu) in PCL 6 (kot emulacijo). Način, na katerega je zapisana razpisna dokumentacija, ne dopušča nobenega drugačnega tolmačenja. Naročnik je namreč pri zahtevanem opisnem jeziku PCL 6 jasno zapisal, da gre za emulacijo, kar je ponudnikom dejansko omogočilo, da kot opisni jezik ponudijo PCL 6 emulacijo ali pa PCL 6 v originalni izvedbi, saj slednja nedvomno izpolnjuje oziroma presega tehnične in druge zahteve razpisne dokumentacije. Takšne možnosti ponudniki pri opisnem jeziku PostScript Level 3 niso imeli, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj še dodaja, da je naročnik s tem, ko ni izločil ponudbe izbranega ponudnika kot nepravilne kršil 76. čelen ZJN-1.

Naročnik je s sklepom, št. 096-19/02, z dne 19.11.2002, zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen. Naročnik v obrazložitvi navaja, da ne drži vlagateljeva navedba, da iz razpisne dokumentacije izhaja zahteva za predložitev tiskalnika, ki bo vseboval opisni jezik PostScript Level 3 (v originalu) in PCL 6 (kot emulacijo). Naročnik dodaja, da v kolikor bi zahteval samo original ali samo emulacijo, bi s tem povsem po nepotrebnem omejil krog potencialnih ponudnikov oziroma celo blagovnih znamk. Vsekakor pa v primeru, da to ni posebej zapisano, sta primerni obe obliki. Pri drugem opisnem jeziku je emulacija sicer navedena, vendar to predvsem zato, ker z originalom na trgu nastopa samo en proizvajalec tiskalnikov. Navedeno seveda ne more izključiti originala, ne bi pa bilo prav, da bi ga naročnik zahteval. Naročnik dodaja, da je zaradi navedenega zaključil, da vsi tiskalniki s ponujenima opisnima jezikoma PostScript Level 3 in PCL 6 v originalu ali emulaciji izpolnjujejo zahtevani pogoj iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.11.2002, obvestil naročnika, da na podlagi 17. člena ZRPJN nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom, št. 096-1, dne 19.02.2002, odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo in svojim mnenjem, v katerem povzema svoje ugotovitve, ki so že navedene v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Naročnik je nadalje na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN z dopisom, št. 096-19/02, z dne 02.12.2002, Državni revizijski komisiji posredoval predlog, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot ponudnik, ki je oddal ponudbo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Glede vlagateljevih navedb, da je izbrani ponudnik v postopku oddaje javnega naročila predložil nepravilno ponudbo, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik za sklop e – tiskalniki, podskupino e2) tiskalniki barvni TL-2 v razpisni dokumentaciji v prilogi V. Tehnične zahteve za opremo (str. 52) v točki 9. opisni jezik določil: PostScript Level 3, PCL 6 emulacija. Iz navedenega izhaja, da je razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na zahtevo glede opisnega jezika potrebno razumeti na način, da lahko ponudniki v svoji ponudbi ponudijo tiskalnik z emulacijo opisnega jezika PCL 6, hkrati pa mora ponujeni tiskalnik vsebovati (tudi) original opisni jezik PostScript Level 3. Tako ni mogoče slediti naročnikovi navedbi v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo, da iz postavljene zahteve v razpisni dokumentaciji izhaja, da je samim ponudnikom prepuščena odločitev o tem katero obliko opisnega jezika bodo vgradili v ponujeni tiskalnik. Ob tem Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik avtonomen pri določanju predmeta javnega naročila in s tem posledično tudi pogojev, ki se nanašajo na tehnične lastnosti predmeta javnega naročila. Naročnik pa mora vse svoje zahteve opredeliti v razpisni dokumentaciji, s čemer je potencialnim ponudnikom omogočeno, da se seznanijo z naročnikovimi zahtevami (in s tem tudi pogoji) glede predmeta javnega naročila. Na ta način je ponudnikom tudi omogočeno, da pripravijo pravilno (pogoji) ter konkurenčno (merila) ponudbo. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi za sklop e – tiskalniki, podskupino e2) tiskalniki barvni TL-2 med tehničnimi podatki (obrazec 3) navedel, da ponuja emulacijo tako za opisni jezik PostScript Level 3 kot tudi za opisni jezik PCL 6, iz česar izhaja, da ni izpolnil zahteve iz razpisne dokumentacije po predložitvi opisnega jezika PostScript Level 3 v originalu. Izbrani ponudnik je s tem, ko ni izpolnil v razpisni dokumentaciji vseh zahtevanih pogojev, kršil tako zahteve razpisne dokumentacije, kot pravila ZJN-1, ki v 12. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je »pogoj element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave.« Posledica neizpolnjevanja enega izmed zahtevanih obveznih pogojev pa je, da je njegova ponudba nepravilna. ZJN-1 namreč v 18. točki prvega odstavka 3. člena določa, da je »pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.«

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb ni zavrnil kot nepravilne, ravnal v nasprotju s 76. členom ZJN-1. Drugi odstavek navedenega člena namreč določa: »V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb vse nepravilne ponudbe zavrniti, lahko pa zavrne tudi vse neprimerne ali nesprejemljive ponudbe.«

Državna revizijska komisija pa se v predmetni zadevi ni opredelila do trditev naročnika o tem, da bi bilo (po vlagateljevi argumentaciji) potrebno zavrniti »vse ponudbe, ki ponujajo opisni jezik PCL 6 original«. Morebitna opredelitev na odločitev o zahtevku za revizijo ne more vplivati, Državna revizijska komisija pa odloča v mejah postavljenih zahtevkov za revizijo (19. člen ZRPJN).

Glede vlagateljeve zahteve, da naj naročnik nadaljuje postopek oddaje predmetnega javnega naročila po postopku s pogajanji, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da za ugoditev takšni zahtevi niso izpolnjeni pogoji. Postopek s pogajanji je (ne glede na terminologijo tretjega odstavka 76. člena ZJN-1) samostojen postopek oddaje javnega naročila (17. in 20. člen ZJN-1), ki ga naročnik lahko (!) uporabi, če so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji. Glede na dejstvo, da je v konkretnem primeru nastala situacija, ko ima naročnik na razpolago samo eno pravilno ponudbo (Državna revizijska komisija je skladno z določbo drugega odstavka 19. člena ZRPJN odločala v mejah zahtevka, torej je zgolj presojala pravilnost ponudbe izbranega ponudnika), je Državna revizijska komisija na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN, v povezavi s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 (Naročnik izbere najugodnejšega ponudnika, če je pridobil dve samostojni pravilni ponudbi od dveh različnih, kapitalsko in upravljalsko nepovezanih ponudnikov.), odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija pa ni sledila predlogu naročnika, da na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila, ampak je meritorno odločila o zahtevku za revizijo, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, ter interes naročnika, da glede na predmet javnega naročila pospeši postopek oddaje javnega naročila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 1. izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo priglasil stroškovnik za stroške, ki jih je imel v zvezi z revizijo. Državna revizijska komisija je skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da mora naročnik vlagatelju povrniti stroške, ki so bili potrebni za vodenje revizijskega postopka, v višini plačane takse, to je v višini 80.000,00 SIT in stroške za zastopanje po pooblaščencu odvetniku v znesku 244.800,00 SIT (2000 točk + 2% + 20% DDV). Državna revizijska komisija je skupaj torej priznala stroške v znesku 324.800,00 SIT.

Državna revizijska komisija pa ni ugodila zahtevi po povrnitvi stroškov v zvezi s prejšnjim revizijskim postopkom oziroma v zvezi z zahtevkom za revizijo vlagatelja, z dne 7.10.2002. Vlagatelj je namreč z dopisom, z dne 23.10.2002, podal pisno izjavo naročniku, da ne bo nadaljeval postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo. Glede na to, da se lahko povračilo stroškov postopka oziroma odločitev Državne revizijske komisije o tem vprašanju zahteva najkasneje do izdaje odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (26. člena Poslovnika o delu Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Uradni list RS, št. 55/2002), do česar pa zaradi vlagateljeve izrecne (!) izjave o ne-nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v zvezi z zahtevkom za revizijo z dne 7.10.2002, sploh ni prišlo, o zahtevi po povrnitvi stroškov prejšnjega postopka revizije (kot prepozni) sploh ni mogoče odločati in jo je potrebno kot prepozno zavreči. Državna revizijska komisija je namreč v predmetni zadevi odločala o zahtevku za revizijo z dne 6.11.2002 in zgolj v zvezi s tem zahtevkom priglašenimi stroški postopka.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod točko 2. izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 05.12.2002


mag. Aleksij Mužina, univ.dipl.prav.
član Državne revizijske komisije