018-267/02

Številka: 018-267/02-23-2232

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Metodi Hrovat, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za kardiokirurški medicinski potrošni material in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 24.12.2002

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, ki je razvidna iz obvestila o priznanju usposobljenosti, št. NK-1/12-02, z dne 14.10.2002, in sicer v delu, ki se nanaša na priznanje usposobljenosti za dobavo artiklov iz skupine 12 Kardiokirurški medicinski potrošni material – 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti«.
2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške revizijskega postopka v višini 80.000,00 SIT v 15-ih dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.7.2002 sprejel sklep, št. 1-DS/05-/02, o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po omejenem postopku. Z istim sklepom je naročnik imenoval tudi strokovno komisijo. Naročnik je javni razpis (prva faza omejenega postopka) objavil v Uradnem listu RS, št. 72/2002, z dne 9.8.2002, pod številko objave Ob-75588, in sicer za kardiokirurški medicinski potrošni material. Iz obvestila o priznanju usposobljenosti, št. NK-1/12-02, z dne 14.10.2002, je razvidno, da je naročnik šestim kandidatom priznal usposobljenost (med njimi tudi vlagatelju), dvema prijaviteljema pa je ta status zavrnil.

Dne 25.10.2002 je vlagatelj zoper odločitev naročnika o priznanju usposobljenosti vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je iz obvestila o priznanju usposobljenosti razvidno, da je naročnik usposobljenost za dobavo blaga skupine 12 predmetnega razpisa dodelil tudi kandidatu Thomy Frey East d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana. Vlagatelj se sklicuje na navodilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje za priglasitev že registriranih medicinskih pripomočkov s sklicem na dokumentacijo nosilca prve registracije z dne 20.5.2002, ki določa, da mora vsak dobavitelj medicinskega pripomočka dokazati odgovornost za izdelek in izpolnjevati vse pogoje za dajanje medicinskega pripomočka v promet. To pomeni, trdi vlagatelj, da mora vsak naslednji uvoznik izpolnjevati vse pogoje za vpis v register medicinskih pripomočkov. Rok za ponovni vpis v register medicinskih pripomočkov je bil 4 mesece. Vlagatelj je pri preverjanju izpolnjevanja gornjih obveznosti na dan vložitve tega zahtevka pri Uradu RS za zdravila ugotovil, da kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, take registracije nima. Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil kopijo citiranega navodila in kopijo obvestila Urada RS za zdravila, kjer je zapisano, da je srčne zaklopke izdelovalca St. Jude Medical v register priglasil kandidat Cardio-Medical d.o.o., Ljubljana.
Vlagatelj sklepa, da je kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, s svojo prijavo za isto blago skušal zagotoviti drugo prijavo za aortne zaklopke s povečanim ustjem, ki ustreza vsem zahtevam naročnika. Z neizpolnjevanjem teh zahtev pa je ostala samo ena ustrezna prijava za aortne zaklopke s povečanim ustjem. Na podlagi navedenega vlagatelj trdi, da kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, v tem trenutku ne izpolnjuje vseh zahtev za distribucijo srčnih zaklopk, in predlaga ponovno preveritev usposobljenosti tega dobavitelja za dobavo blaga iz skupine 12 predmetnega razpisa.
Vlagatelj je zahtevku za revizijo priložil tudi potrdilo o plačilu revizijske takse v višini 80.000,00 SIT.

Naročnik je dne 15.11.2002 sprejel sklep, št. 11/PW-10/02, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi tega sklepa naročnik navaja, da je bil rok za oddajo prijav 2.9.2002. Rok, ki ga je določil Urad RS za zdravila, pa je 20.9.2002, kar pomeni, da je kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, v času oddaje prijave na javni razpis izpolnjeval pogoj, opredeljen v 12. točki 22. člena Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave na javni razpis (v nadaljevanju: Navodila). Ta naročnikova zahteva naj bi bila glede na rok, določen za oddajo prijav, v celoti usklajena z Navodilom za priglasitev že registriranih medicinskih pripomočkov s sklicem na dokumentacijo nosilca prve registracije, ki ga je dne 20.5.2002 izdalo Ministrstvo za zdravje oz. Urad Republike Slovenije za zdravila (dokument št. 5373-1/02-JBK). Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik je vlagatelja v skladu s 17. členom ZRPJN pozval, naj ga v treh dneh od prejema sklepa pisno obvesti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika.

Vlagatelj je naročnika z dopisom, z dne 21.11.2002, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj meni, da je naročnik na njegove navedbe odgovoril le delno, le glede vprašanja izpolnjevanja pogoja, opredeljenega v 12. točki 22. člena Navodil, ni pa odgovoril na njegove pomisleke o vprašljivosti prijave kandidata Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana. V dopisu vlagatelj dodatno navaja, da se glede vprašanja izpolnjevanja pogoja, opredeljenega v 12. točki 22. člena Navodil, ne strinja z odločitvijo naročnika. Po Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 in 102/2000; v nadaljevanju: ZJN-1) je glavni namen in smisel ugotavljanja sposobnosti oziroma usposobljenosti ponudnikov ugotovitev dejstva in zagotovitev, da bo izbrani ponudnik lahko izpolnil naročilo naročnika, meni vlagatelj. Če bi sprejeli argumentacijo naročnika, bi to pomenilo, da naročnik ne spoštuje načela enakopravnosti vseh ponudnikov. Kandidatu Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, je naročnik priznal nekaj, kar nasprotno od ostalih ponudnikov v trenutku oddaje ponudbe sploh ni imel. Ob upoštevanju načela dobrega gospodarjenja bi moral naročnik od kandidata Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, po preteku zakonskega roka za pridobitev sporne registracije, torej po 20.9.2002 in ko je bil javni razpis še v teku, zahtevati predložitev veljavne registracije. Navedeno dejstvo bi moral naročnik upoštevati že pri sami objavi javnega razpisa, saj bi se moral zavedati možnosti obstoja takega spornega primera. Problem sporne registracije je namreč v tem, da brez te registracije kandidat ne more uvoziti blaga, ki je predmet tega javnega razpisa in ga zato tudi ne more dobaviti naročniku. Vlagatelj meni, da je popolnoma nepomembno, da Navodila za priglasitev že registriranih medicinskih pripomočkov s sklicem na dokumentacijo nosilca prve registracije določajo le skrajni zakonski rok, do katerega vsak ponudnik lahko pridobi tako registracijo. Vsi ostali kandidati so si tako registracijo pridobili in jo v trenutku oddaje naročila imeli, razen kandidata Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana. Če bi naročnik tako naknadno preveritev pri spornem kandidatu opravil, vlagatelj meni, da bi to zagotovo navedel tudi v odgovoru na zahtevek za revizijo.
Glede pomislekov o vprašljivosti prijave kandidata Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, vlagatelj dodatno navaja, da gre pri kandidatu Cardio-Medical d.o.o., Ljubljana, in pri kandidatu Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, za povezano osebo, torej za istega kandidata, ki je oddal dve prijavi preko dveh pravnih oseb. Iz kopij izpiskov iz sodnega registra za kandidata Cardio-Medical d.o.o., Ljubljana, je razvidno, da je ustanovitelj in edini lastnik te družbe Jukić Tomislav, prav tako pa je iz kopij izpiskov iz sodnega registra za kandidata Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, razvidno, da je ustanovitelj in edini lastnik te družbe tudi Jukić Tomislav. Vlagatelj meni, da je bilo s tem kršeno načelo svobodne konkurence. Z dvema prijavama lahko ta kandidat bistveno vpliva na ocenjevanje in na končno izbiro. Če bi bil dovoljen tak način vlaganja prijav, bi lahko prišlo do »lažiranih« oz. »fiktivnih« razpisov, kjer bi tisti kandidat, ki bi konkuriral preko več svojih prijav, bil v dejanski prednosti pred vsemi ostalimi, ker bi te svoje prijave lahko primemo priredil razpisnim pogojem. To pa pomeni tudi kršitev načela enakopravnosti ponudnikov, čeprav le posredno, ker se pravi upravitelj oz. kandidat skriva za različnimi pravnimi osebami. Vlagatelj zato meni, da bi moral naročnik zaradi kršenja načela konkurenčnosti in enakopravnosti ponudnikov oba navedena kandidata izločiti. Naročnik je v dokumentaciji zahteval tudi izpisek iz sodnega registra in bi dejstvo povezanosti obeh kandidatov zlahka ugotovil.
Na koncu vlagatelj še navaja, da je naročnik kršil osnovna načela javnega naročanja, in predlaga, da se predmetni postopek oddaje javnega naročila razveljavi.
Vlagatelj je v obvestilu o nadaljevanju postopka navedel tudi stroškovnik, ki vsebuje takso za revizijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 11/PW-16/02, z dne 27.11.2002, skladno z drugim odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil v odločanje zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila z dokumentacijo. V priloženem mnenju se naročnik sklicuje na obrazložitev sklepa, št. 11/PW-10/02, z dne 15.11.2002, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik dodatno navaja, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prejel še dva zahtevka za revizijo, ki jima je ugodil. Oddajo naročila za dobavo tistih vrst blaga, ki so bila predmet navedenih revizijskih zahtevkov, bo zato ponovil.

Ker dokumentacija, ki jo je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji, ni bila popolna, ga je le-ta z dopisom, št. 018-267/02-23-2141, z dne 4.12.2002, pozvala, naj ji posreduje originalno prijavno dokumentacijo kandidatov PRO-GEM d.o.o., Cesta na Brdo 49, Ljubljana; THOMY FREY EAST d.o.o., Vodnikova 170, Ljubljana, in CARDIO-MEDICAL d.o.o., Ulica bratov Učakar 102, Ljubljana. Naročnik je zahtevano dokumentacijo Državni revizijski komisiji posredoval z dopisom, št. 857-DS/02, z dne 9.12.2002.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-267/02-23-2189, z dne 17.12.2002, na podlagi drugega in tretjega odstavka 21. člena ZRPJN zaprosila Urad RS za zdravila, naj ji posreduje pojasnila o tem, katere pogoje morajo izpolnjevati dobavitelji, ki nameravajo na trgu ponujati razpisane medicinske pripomočke. Urad RS za zdravila je strokovno mnenje posredoval z dopisom, št. 99-34/2002, z dne 17.12.2002.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, presoji zahtevane dodatne dokumentacije ter pojasnil Urada RS za zdravila je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je v postopku oddaje javnega naročila preverila, ali je zahtevek za revizijo dopusten in ali je vlagatelj aktivno legitimiran za vložitev zahtevka. Vlagatelj ima kot kandidat, ki je vložil prijavo, v skladu z 9. členom ZRPJN interes za dodelitev naročila in bi mu bila lahko povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, zato je ta aktivno legitimiran kot stranka v postopku in upravičen do vložitve revizijskega zahtevka.

Državna revizijska komisija je pri presoji zahtevka za revizijo upoštevala določila drugega odstavka 19. člena ZRPJN, ki določa: »Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka upravičenega predlagatelja. V primeru kršitev temeljnih načel javnega naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. «.

V omejenem postopku naročnik v prvi fazi ugotavlja sposobnost bodočih ponudnikov na podlagi izpolnjevanja pogojev, ki jih določi v objavi razpisa in v razpisni dokumentaciji. V drugem odstavku 41. člena ZJN-1 so določeni obvezni oz. zakonski pogoji, drugi odstavek 45. člena ZJN-1 pa naročniku omogoča, da poleg pogojev, določenih z zakonom, v razpisni dokumentaciji glede na predmet javnega naročila določi tudi druge dodatne pogoje za ugotovitev sposobnosti, ki morajo biti v povezavi s predmetom javnega naročila in ne smejo biti diskriminatorni.

Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi (oz. smiselno v prvi fazi omejenega postopka v prijavi) v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (12. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1). Pogoj je prag, ki ga mora izpolniti vsak ponudnik (kandidat), in je conditio sine qua non za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Izpolnjevanje pogojev mora biti absolutno in kumulativno: v prvi fazi omejenega postopka je mogoče usposobljenost priznati samo tistim kandidatom, ki v celoti izpolnjujejo tako zakonske pogoje kot tudi tiste pogoje, ki jih v objavi razpisa in razpisni dokumentaciji določi naročnik. Prijavitelju, ki ni izpolnil vseh zakonskih in naročnikovih pogojev, ni mogoče priznati sposobnosti oz. statusa kandidata in ga zato v drugi fazi omejenega postopka tudi ni mogoče povabiti k oddaji ponudbe (argument prvega odstavka 19. člena ZJN-1 in drugega odstavka 76. člena ZJN-1). Izpolnjevanje pogojev, postavljenih v razpisni dokumentaciji, se dokazuje z listinami, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi oz. prijavi (drugi stavek prvega odstavka 41. člena ZJN-1), kar pomeni, da morajo biti pogoji izpolnjeni v trenutku poteka roka za predložitev ponudb oz. prijav.

Naročnik je v prvem odstavku 11. člena Navodil zapisal, da bo sposobnost in usposobljenost prijaviteljev presojal na podlagi dokumentov, podatkov in dokazil iz prijave, ki mu jo bo prijavitelj posredoval v skladu in na način, določen z Navodili. V drugem odstavku 11. člena Navodil je naročnik naštel dokumente, podatke in dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti za pravilnost prijave. V 6. točki drugega odstavka 11. člena Navodil je med obvezne dokumente, podatke in dokazila uvrstil tudi dokumentacijo iz 12. člena Navodil, ki v dvanajstih točkah našteva, katere dokumente morajo v svojih prijavah predložiti prijavitelji za dokazovanje izpolnjevanja obveznih pogojev, ki jih je naročnik opredelil v 22. členu Navodil. Med vlagateljem in naročnikom je v predmetnem revizijskem postopku spor glede vprašanja, ali kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, izpolnjuje pogoj, ki ga je naročnik določil v 12. točki 12. in 22. člena Navodil, ki se glasi:
»potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih vrst blaga v register medicinskih pripomočkov, če to zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih zahteva (prijavitelji lahko predložijo kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo)«.

Državna revizijska komisija je v postopku odločanja o predmetnem zahtevku za revizijo od Urada Republike Slovenije za zdravila pridobila strokovno mnenje, št. 99-34/2002, z dne 17.12.2002, ki ga povzema v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

Citirani pogoj iz 12. točke 12. in 22. člena Navodil torej določa, da lahko prijavitelj alternativno predloži bodisi potrdilo Urada RS za zdravila pri Ministrstvu za zdravje o vpisu vseh ponujenih vrst blaga v register medicinskih pripomočkov bodisi kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavlja. Pri tem gre ugotoviti, da naročnik niti prvega (potrdila Urada RS za zdravila o vpisu vseh ponujenih vrst blaga v register medicinskih pripomočkov) niti drugega (kopija objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS) ne definira natančneje, temveč se sklicuje na Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02, 67/02; v nadaljevanju: ZZMP). Zato pogoja iz 12. točke 12. in 22. člena Navodil ni mogoče razlagati zgolj gramatikalno, temveč je potrebno pri odgovoru na vprašanje, katere dokumente je zahteval naročnik in posledično ali so dokumenti, ki ji je v svoji prijavi priložil kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, ustrezni, hkrati upoštevati tudi relevantna določila ZZMP.

101. člen ZZMP določa, da je lahko dejavnost prometa na debelo z medicinskimi pripomočki opravlja pravna ali fizična oseba, ki mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

- dejavnost mora predhodno registrirati pri pristojnemu organu;
- dejavnost mora opravljati na način, da je zagotovljeno varovanje javnega zdravja;
- imeti mora zaposleno odgovorno osebo za medicinske pripomočke razreda I. z najmanj V. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri, za razrede II.a, II.b in III. pa z najmanj VI. stopnjo izobrazbe ustrezne smeri ter dodatno usposobljenost za promet z medicinskimi pripomočki, za spremljanje in javljanje neželenih učinkov ter ukrepanje v primeru tveganja.

Natančnejši pogoji za opravljanje trgovine z medicinskimi pripomočki na debelo so določeni v Pravilniku o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 82/00 in 6/02; v nadaljevanju: Pravilnik), ki v 14. členu določa, da postopek vpisa v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov vodi Urad RS za zdravila. O vpisu v register izda Urad RS za zdravila potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet na debelo (zahtevo po predložitvi tega potrdila je naročnik postavil v 5. točki 12. in 22. člena Navodil). V skladu s 4. členom Pravilnika so v prometu lahko le medicinski pripomočki, ki so vpisani v register medicinskih pripomočkov v skladu z dodatkom XV Pravilnika. Potrdilo o vpisu ponujenega medicinskega pripomočka, ki ga zahteva 12. točka 12. in 22. člena Navodil, predlagatelju izda Urad RS za zdravila na podlagi vpisa v register medicinskih pripomočkov, predlagatelj pa na ta način postane nosilec registracije medicinskega pripomočka.

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96; v nadaljevanju: ZZ), ki je veljal do 31.12.1999, je določal, da je Urad RS za zdravila izdajal odločbe, da se dovoli promet z medicinskimi pripomočki. Te odločbe so bile izdane z veljavnostjo 5 let in prenehajo veljati z iztekom roka, za katerega so bile izdane, kar pomeni, da lahko nekatere izmed teh odločb veljajo do konca leta 2004. Te odločbe so bile objavljene v Uradnem listu RS, zato je treba alternativno možnost, določeno v 12. točki 12. in 22. člena Navodil, da lahko prijavitelji priložijo tudi kopijo objave registriranih medicinskih pripomočkov iz Uradnega lista RS, na katere se prijavljajo, razumeti ob upoštevanju navedenega.

ZZMP je regulatorni status medicinskih pripomočkov uredil drugače, saj Urad RS za zdravila ne izdaja več odločb o dovoljenju za promet, temveč (kot je bilo že omenjeno) medicinske pripomočke vpisuje v register medicinskih pripomočkov in predlagateljem (nosilcem registracije) izdaja potrdila o vpisu v register. V zvezi z določilom 3. alinee 4. člena ZZMP pa Urad RS za zdravila v register vpisuje tudi pooblaščenega uvoznika ali dobavitelja že registriranega medicinskega pripomočka, če z ustrezno pogodbo in soglasjem nosilca registracije dokaže odgovornost za izdelek. V tem primeru Urad RS za zdravila izda potrdilo, da je določena pravna oseba pooblaščen uvoznik oz. distributer za registrirane medicinske pripomočke določenega izdelovalca. Za uvoz in distribucijo medicinskih pripomočkov, ki jih je registrirala druga pravna oseba, torej potrebuje uvoznik, ki ni nosilec registracije, potrdilo, da je pooblaščen uvoznik oz. dobavitelj za registrirane izdelke določenega proizvajalca. To potrdilo izda Urad RS za zdravila na podlagi predložitve soglasja nosilca registracije in ustrezne pogodbe z izdelovalcem ali nosilcem registracije. Brez tovrstnega potrdila dobavitelj, ki ni nosilec registracije za določene medicinske pripomočke, le-teh ne more dobavljati, saj nima statusa pooblaščenega uvoznika oz. dobavitelja.

Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da so morali prijavitelji kot dokaz izpolnjevanja pogoja iz 12. točke 12. in 22. člena Navodil (alternativno) priložiti:

- potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet na debelo (za ponujene medicinske pripomočke), če je prijavitelj sam nosilec registracije, ali
- potrdilo, da je prijavitelj pooblaščen uvoznik oz. distributer za registrirane medicinske pripomočke določenega izdelovalca, če sam ni nosilec registracije, ali
- veljavno odločbo (oz. fotokopijo odločbe, objavljene v Uradnem listu RS), izdano na podlagi (starega) ZZ, da se dovoli promet s ponujenimi medicinskimi pripomočki določenega proizvajalca.

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije se je kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila prijavil za priznanje usposobljenosti za dobavo artiklov iz skupine 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti« (ta skupina je vsebovala naslednje artikle: aortne mehanične srčne zaklopke, mitralne mehanične srčne zaklopke in obroče za mitralno anuloplastiko proizvajalca St. Jude Medical ter aortne grafte z mehanično aortno zaklopko in bioproteze s stentom na aortni poziciji proizvajalca Sorin), v skupini 5 »kanile in katetri pa se je prijavil za priznanje usposobljenosti za dobavo intraaortnih balonskih katetrov proizvajalca Arrow. Vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje, da kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, ne izpolnjuje vseh zahtev za distribucijo srčnih zaklopk in predlaga ponovno preveritev njegove usposobljenosti za dobavo blaga iz skupine 12 predmetnega razpisa. Ker je iz predložene dokumentacije razvidno, da skupina 12 predmetnega razpisa predstavlja celotno javno naročilo, vlagatelj pa je prijavo oddal le za priznanje usposobljenosti za dobavo artiklov iz skupine 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti«, gre ugotoviti, da skladno z 9. členom ZRPJN vlagatelju ni mogoče priznati aktivne legitimacije za vse sklope predmetnega javnega naročila, temveč samo za tiste, kjer je oddal prijavo za priznanje usposobljenosti (skupina 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti«) in kjer ima interes za pridobitev naročila. Zato se je tudi presoja Državne revizijske komisije omejila zgolj na preverjanje pravilnosti priznanja usposobljenosti za dobavo artiklov iz skupine 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti«.

Za ponujene artikle iz skupine 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti« je kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, predložil odločbo, št. 512/D-0795, z dne 15.1.1999, da se dovoli promet medicinskih pripomočkov proizvajalca Sorin Biomedica Cardio (odločba je izdana na predlog predlagatelja Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, in velja do 26.10.2003), ter tri potrdila o vpisu v register medicinskih pripomočkov proizvajalca St. Jude Medical, katerih nosilec registracije je kandidat Cardio Medical d.o.o., Ljubljana.

Na podlagi navedenega gre ugotoviti, da kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, izpolnjuje pogoj iz 12. točke 12. in 22. člena Navodil za ponujene medicinske pripomočke proizvajalca Sorin Biomedica Cardio (artikli pod šifro 527416 ter 527335), ne izpolnjuje pa obravnavanega pogoja za ponujene medicinske pripomočke proizvajalca St. Jude Medical. (artikli pod šiframi 400068, 527289, 400122, 527386 ter 509116). Predloženo potrdilo o vpisu v register medicinskih pripomočkov proizvajalca St. Jude Medical se namreč nanaša na kandidata Cardio Medical d.o.o., Ljubljana, ki je tudi nosilec registracije za zadevne medicinske pripomočke, zato bi moral kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, skladno z določbo 12. točke 12. in 22. člena Navodil ter navedenimi določbami ZZMP in Pravilnika svoji prijavi kot dokaz, da lahko dobavlja ponujene medicinske pripomočke proizvajalca St. Jude Medical, priložiti tudi potrdilo, da je pooblaščen uvoznik oz. distributer za registrirane medicinske pripomočke zadevnega izdelovalca. Tega potrdila pa kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, ni predložil, kar pomeni, da v trenutku poteka roka za predložitev prijav ni izpolnjeval vseh pogojev za dobavo ponujenih medicinskih pripomočkov proizvajalca St. Jude Medical, ker ni bil pooblaščen uvoznik oz. dobavitelj za te izdelke. Posledično pa to pomeni, da mu naročnik za artikle pod šiframi 400068, 527289, 400122, 527386 ter 509116 (ki so v skladu s 13. točko objave predmetnega javnega razpisa in 11. členom Navodil predstavljali posamezne sklope) zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 12. točke 12. in 22. člena Navodil ne bi smel priznati usposobljenosti.


Vlagatelj je v dopisu, z dne 21.11.2002, s katerim je naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, dodatno navedel, da gre pri kandidatu Cardio-Medical d.o.o., Ljubljana, in pri kandidatu Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, za povezano osebo, torej za istega kandidata, ki je oddal dve prijavi preko dveh pravnih oseb. V zvezi s temi navedbami Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa: »Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem dni od prejema obvestila o dodelitvi naročila.« V zakonu določen rok je prekluzivne narave, kar pomeni, da ponudnik (prijavitelj), če zamudi rok, določene pravice ne more več uveljavljati. Citirana določba udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja – načelo hitrosti in velja tako za vložitev zahtevka za revizijo kot tudi za morebitno njegovo dopolnitev. Navedeno hkrati pomeni, da mora vlagatelj vsa dejstva in dokaze, s katerimi dokazuje kršitve, navesti v (pravočasnem) zahtevku za revizijo, in da lahko po prejemu naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo v skladu s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika (zgolj) obvesti o tem, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka ni namenjeno podajanju novih revizijskih navedb.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe o domnevni kapitalski in upravljalski povezanosti kandidatov Cardio-Medical d.o.o., Ljubljana, in Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, ocenila kot prepozne in jih zato tudi ni vsebinsko obravnavala.


Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so vlagateljeve revizijske navedbe o tem, da kandidat Thomy Frey East d.o.o., Ljubljana, za dobavo medicinskih pripomočkov proizvajalca St. Jude Medical ne izpolnjuje vseh zahtev za priznanje usposobljenosti, utemeljene, je skladno z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN delno razveljavila naročnikovo odločitev, ki je razvidna iz obvestila o priznanju usposobljenosti, št. NK-1/12-02, z dne 14.10.2002, in sicer v delu, ki se nanaša na priznanje usposobljenosti za dobavo artiklov iz skupine 12 Kardiokirurški medicinski potrošni material – 01 »Srčne zaklopke, obroči in grafti«.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v obvestilu, s katerim je zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, navedel tudi stroškovnik, v katerega je uvrstil revizijsko takso. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, mora naročnik skladno s petim odstavkom 22. člena ZRPJN vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, in sicer v višini plačane takse, to je v višini 80.000,00 SIT.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali izrednega pravnega sredstva, možna pa je tožba pred pristojnim sodiščem za uveljavitev povrnitve škode od naročnika (tretji odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 24.12.2002


Metoda Hrovat, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije